IEFBE 2174

Aanvraag beeldmerk AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT te kwader trouw

Gerecht EU 16 mei 2017, IEF 16795;  IEFbe 2174; ECLI:EU:T:2017:335 (Airhole Facemasks tegen EUIPO) Uniebeeldmerk AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT. Nietigheidsprocedure. Kwade trouw. Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Wijzigingsbevoegdheid. De nietigheidsafdeling heeft het betwiste merk in zijn geheel nietig verklaard en sindustrysurf verwezen in de kosten. In het bijzonder heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat sindustrysurf bij de indiening van de aanvraag van het betwiste merk te kwader trouw was. Sindustrysurf beschikte niet over een legitieme reden om het betwiste merk op haar eigen naam aan te vrage. De kamer van beroep heeft ten onrechte heeft besloten dat zij niet te kwader trouw was. De beslissing wordt vernietigd en het beroep van sindustrysurf wordt verworpen.

 

15      Verzoekster voert in wezen aan dat de kamer van beroep in punt 25 van de betreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat louter het feit dat sindustrysurf wist dat verzoekster en andere distributeurs het betwiste merk reeds gebruikten in de Europese Unie, niet volstond om vast te stellen dat sindustrysurf te kwader trouw was. Bovendien bestond er volgens de kamer van beroep geen bewijs dat sindustrysurf voornemens was om het betwiste merk tegen verzoekster te gebruiken. Sindustrysurf heeft volgens verzoekster echter in strijd met haar contractuele verplichtingen gehandeld door te verzoeken om inschrijving van het betwiste merk. Daaruit kan dus worden afgeleid dat zij voornemens was om zich verzoeksters goed onrechtmatig toe te eigenen. Zij heeft derhalve gehandeld op een wijze die de algemeen erkende normen inzake commercieel gedrag niet eerbiedigt en die afwijkt van de aanvaarde beginselen inzake ethisch gedrag of van de eerlijke handelspraktijken. Bijgevolg is het Uniemerk te kwader trouw aangevraagd.

42      Gelet op al het voorgaande en na een globale beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante factoren, dient te worden besloten dat sindustrysurf niet beschikte over een legitieme reden om het betwiste merk op haar eigen naam aan te vragen en dat de kamer van beroep bijgevolg ten onrechte heeft besloten dat zij niet te kwader trouw was.