Auteursrecht - Droit d'auteur

IEFBE 2446

Computerprogramma niet origineel, verval beschrijvend beslag

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 20 dec 2017, IEFBE 2446; (BVBA Atraxion tegen BVBA Ideca), http://www.ie-forum.be/artikelen/computerprogramma-niet-origineel-verval-beschrijvend-beslag

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 20 december 2017, IEFbe 2446; (BVBA Atraxion tegen BVBA Ideca). Auteursrecht. De heer de W en BVBA Ideca stellen houder te zijn van auteursrechten op een computerprogramma die werd ontworpen als webshop voor BVBA Antraxion. Antraxion verkoopt onderdelen van dit programma aan derden. Op deze onderdelen is beschrijvend beslag gelegd. Antraxion komt in derdenverzet op tegen dit beslag. De rechtbank oordeelt dat de heer de W en Ideca niet voldoen aan hun stelplicht en niet aannemelijk maken dat zij beschikken over een geldig auteursrecht, daar het computerprogramma niet origineel is. Daarom vervalt het beslag en wordt het derdenverzet van Atraxion gegrond verklaard. Tevens maakt Antraxion, bij gebrek aan bewezen materiële schade, aanspraak op een schadevergoeding van één symbolische euro.

IEFBE 2430

Noch in Nederland, noch in België aanspraak op auteursrechtelijke bescherming voor Eames-stoel

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 dec 2017, IEFBE 2430; ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 (Kwantum tegen Vitra), http://www.ie-forum.be/artikelen/noch-in-nederland-noch-in-belgi-aanspraak-op-auteursrechtelijke-bescherming-voor-eames-stoel

Rechtbank Den Haag 13 december 2017, IEF 17352; IEFbe 2430; ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 (Kwantum tegen Vitra) Auteursrecht. Modellenrecht. Internationale verdragen. Vitra heeft de Eames stoel DWS ontworpen en constateert de 'Paris'-stoel die door Kwantum op de markt is gebracht. In kort geding is een auteursrechtinbreuk verbod opgelegd [IEF 14584]. Vitra beroept zich op artikel 2 lid 1 van het Unieverdrag. Ook artikel X van het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag en artikel 5.3 van het Belgisch-Amerikaanse Vriendschapsverdrag bieden volgens Vitra basis voor auteursrechtelijke bescherming van de DSW. Daarnaast voert Vitra aan dat 10 lid 2 Duurrichtlijn in Nederland in artikel 51 Aw en in België in de WER en de interpretatie hiervan in HvJ EU Sony/Falcon auteursrecht aan de DSW toekent. In het onderhavige geval staat tussen partijen vast dat de DSW in het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Voor de groep modellen waar de DSW toe behoort heeft in Nederland en België immers nooit de mogelijkheid bestaan om modelrechtelijke bescherming te verkrijgen omdat die groep nooit heeft voldaan aan de nationale beschermingsvoorwaarden. Verklaring voor recht dat er geen auteursrechtinbreuk is en geen slaafse nabootsing.

IEFBE 2421

Un sac à l'achat de produits Léonidas au-delà d'un certain montant

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 25 okt 2017, IEFBE 2421; (Jean Cassegrain contre Léonidas), http://www.ie-forum.be/artikelen/un-sac-l-achat-de-produits-l-onidas-au-del-d-un-certain-montant
leonidas le pliage

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 25 octobre 2017, IEFbe 2421 (Jean Cassegrain contre Léonidas) Longchamp est titulaire des droits d'auteur sur un modèle de sac appelé 'Le Pliage'. Leonidas a offert à ses clients un sac à l'achat de produits Léonidas au-delà d'un certain montant. La campagne était temporaire. Le juge condamne LEONIDAS à cesser d'offrir, distribuer, communiquer au public ou de détenir à ces fins des sacs dans lesquels est incorporée une contrefaçon du modèle LE PLIAGE.

IEFBE 2412

HvJ EU: Cloud-kopieën van tv-programma's kunnen alleen met toestemming ter beschikking worden gesteld

HvJ EU - CJUE 29 nov 2017, IEFBE 2412; ECLI:EU:C:2017:913 (VCast tegen RTI), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-cloud-kopie-n-van-tv-programma-s-kunnen-alleen-met-toestemming-ter-beschikking-worden-gesteld

HvJ EU 29 november 2017, IEF 17308; IEFbe 2412; ECLI:EU:C:2017:913; C‑265/16 (VCast tegen RTI). Privékopie-exceptie. Zie eerder conclusie A-G [IEF 17142]. Verrichting van een dienst voor video-opname in de cloud (cloud computing) van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de betrokken auteur – Actieve tussenkomst bij die opname door de aanbieder van de dienst. Persbericht: Kopieën van in de cloud opgeslagen televisieprogramma’s kunnen alleen met toestemming van de houder van de auteursrechten of de naburige rechten ter beschikking worden gesteld. Die dienst betreft immers een wederdoorgifte van de betrokken programma’s. HvJ EU:

[InfoSocrichtlijn] met name artikel 5, lid 2, onder b), moet aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die een commerciële onderneming toestaat aan particulieren de dienst aan te bieden van het zonder toestemming van de rechthebbende door middel van een informaticasysteem op afstand in de cloud opslaan van privékopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, waarbij zij actief bijdraagt aan de opname van die kopieën.

IEFBE 2408

Noorse klachtencommissie bevestigt dat Vigelands werken niet als merk kunnen worden geregistreerd

Overig - Autres 13 nov 2017, IEFBE 2408; (Oslo Municipality - Vigeland), http://www.ie-forum.be/artikelen/noorse-klachtencommissie-bevestigt-dat-vigelands-werken-niet-als-merk-kunnen-worden-geregistreerd

Noorse KFIR 13 november 2017, IEF 17288; IEFbe 2408; cases: 16/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 and 16/00154 (Oslo Municipality - Vigeland) Tijdens de voorbereiding van de zaak heeft de Kamer van Beroep de zaak voorgelegd aan het EFTA-Hof [IEF 16706] voor een advies. De klachtencommissie concludeerde dat de merkregistratie moest worden geweigerd op basis van artikel 15, eerste alinea, letter a, van de merkenwet, deels omdat het merken zijn die die kunstwerken vertegenwoordigen met een zeer speciale culturele waarde voor de Noorse samenleving, en deels omdat de beperking van de auteursrechtperiode op grond van de auteursrechtwetgeving de basis moet zijn op fundamentele, sociale overwegingen.

IEFBE 2405

Vragen aan HvJEU over proceskostenverdeling wanneer vorderingen slechts ten dele worden toegewezen

HvJ EU - CJUE 11 sep 2017, IEFBE 2405; C-554/17 (Société du Journal L’Est Républicain), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvjeu-over-proceskostenverdeling-wanneer-vorderingen-slechts-ten-dele-worden-toegewezen

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 11 september 2017, IEF 17284; IEFbe 2405; C-554/17 (Société du Journal L’Est Républicain). Auteursrechten. Proceskosten. Via MinBuZa: Verzoekster heeft begin 2012 een persoon gefilmd tijdens een bungeejump vanaf een brug. Het koord is gebroken en de persoon is in het water gestort. De door verzoekster gemaakte film van dit voorval kon worden opgeroepen via de website van verweerder (de Société du Journal L’Est Républicain). Verzoekster heeft betoogd dat op die website ook een stilstaand beeld uit haar film te zien is geweest. Verzoekster heeft betoogd dat de film en het beeld beschermd zijn krachtens het auteursrecht en dat verweerder, door ze openbaar te maken, inbreuk heeft gemaakt op haar uitsluitende recht om over de film en het beeld te beschikken. Verzoekster heeft bij de rechter in eerste aanleg verzocht om verweerder te veroordelen tot betaling van schadevergoedingen en de proceskosten van verzoekster. Verweerder heeft de vordering van verzoekster bestreden en gevorderd dat zij wordt veroordeeld in haar kosten. De rechter in eerste aanleg heeft verzoekster schadeloosstelling toegekend voor een totaalbedrag van €1.101,-. Verzoekster ging hiertegen in hoger beroep en vorderde wederom de door haar in eerste aanleg gemaakte proceskosten. Tot staving van haar hoger beroep heeft verzoekster aangevoerd dat haar vorderingen in eerste aanleg op alle punten zijn toegewezen en dat zij slechts op ondergeschikte punten in het ongelijk is gesteld. Verweerder heeft tegen het hoger beroep verweer gevoerd en daartoe dezelfde argumenten aangevoerd als in eerste aanleg. 

IEFBE 2404

Auteursrechtelijke bescherming van Pliage-tas; slechts de techniek van plooibare tas is bekend uit een oud Amerikaans octrooi

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 6 nov 2017, IEFBE 2404; (Jean Cassegrain tegen Kamize en PB Fashion), http://www.ie-forum.be/artikelen/auteursrechtelijke-bescherming-van-pliage-tas-slechts-de-techniek-van-plooibare-tas-is-bekend-uit-ee
pliage

Rechtbank van Koophandel (en afdeling) Antwerpen 6 november 2017, IEFbe 2404 (Jean Cassegrain tegen Kamize en PB Fashion) Auteursrecht. Cassegrain is auteursrechthebbende op de handtas le Pliage en afgeleid model Shopping. PB fashion heeft namaak ingevoerd als groothandel en Kamize heeft deze als kleinhandel verkocht. Een Amerikaans octrooi uit 1925 voor een plooibare tas wijst uit dat de techniek al lang gekend is, dat element heeft een technisch bepaalde functie en valt dus niet onder het auteursrecht. Andere elementen zijn volledig verschillend. Cassegrain maakt aanspraak op schadevergoeding wegens winstderving. De rechtbank begroot de winstderviing ex aequo et bono op €25 per tas; tot €25.000 voor PB Fashion en tot €1.000 voor Kamize. De publicatie-aanspraak wordt afgewezen.

IEFBE 2374

Vragen aan HvJEU: Valt een kleine sample van een muziekstuk onder het citaatrecht?

HvJ EU - CJUE 1 jun 2017, IEFBE 2374; C-476/17 (Kraftwerk), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvjeu-valt-een-kleine-sample-van-een-muziekstuk-onder-het-citaatrecht

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJEU 1 juni 2017, IEF 17180; IEFbe 2374 ; C-476/17 (Kraftwerk). Auteursrecht. Muziek. Via MinBuZa: Verzoekers zijn leden van de band ‘Kraftwerk’. De groep bracht in 1977 een fonogram uit waarop de compositie ‘Metall auf Metall’ staat. Tot de verwerende partij behoren de beide componisten van het nummer ‘Nur mir’ en Pelham GmbH, die dat nummer met zangeres opnam op fonogrammen die in 1997 werden uitgebracht. Verzoekers stellen dat verweerders ongeveer twee seconden van een ritmische sequens uit het nummer ‘Metall auf Metall’ elektronisch hebben gekopieerd (gesampled) en in een doorlopende herhaling onder het nummer ‘Nur mir’ hebben gezet, hoewel zij de gekopieerde ritmische sequens zelf hadden kunnen inspelen. Zij hebben tegen verweerders een vordering ingesteld tot staking van het gebruik, schadevergoeding en afgifte van de fonogrammen met het oog op de vernietiging ervan. Het Landgericht heeft de vorderingen toegewezen. Verweerders hebben tevergeefs hoger beroep tegen deze beslissing ingesteld. Met hun beroep in Revision concluderen verweerders nog steeds tot afwijzing van de vorderingen.