Auteursrecht - Droit d'auteur

IEFBE 2611

Geurverstuivers en verpakking Innobiz op quasi identieke wijze terug te vinden bij Casa

Antwerpen - Anvers 8 jan 2018, IEFBE 2611; (Casa tegen Innobiz), http://www.ie-forum.be/artikelen/geurverstuivers-en-verpakking-innobiz-op-quasi-identieke-wijze-terug-te-vinden-bij-casa

Hof van Beroep Antwerpen 8 jan 2018 en Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen, 18 december 2015, IEFbe 2611 (Casa tegen Innobiz) Auteursrechtinbreuk. Innobiz brengt twee modellen geurverstuivers op de markt: Pluglia en Kemlia. De rechtbank oordeelde dat Casa auteursrechtinbreuk maakt op de modellen van Innobiz. De globale indruk van de modellen - en zelfs van de verpakking - brengt met zich mee dat er sprake is van een bijna slaafse kopie. Tevens is er een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken door parasitaire aanhaking. Het hof bekrachtigt grotendeels het vonnis waarvan beroep. De geurverstuivers en verpakking van Innobiz zijn op quasi identieke wijze terug te vinden bij die van Casa. De totaalindruk is gelijkend en er bestaat voor de normale consument risico op verwarring. Casa maakt zich schuldig aan oneerlijke marktpraktijken. Wat betreft de schadevergoeding voor gederfde winst van €585.461,67 besluit het hof dat Innobiz faalt te bewijzen dat ze door de namaak winst heeft gederfd. Er wordt derhalve geen schadevergoeding voor gederfde winst toegekend.

IEFBE 2608

Vormgeving van grafische gebruikersinterface tolkenpost beschermd

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 24 mei 2018, IEFBE 2608; (Televic tegen Taiden), http://www.ie-forum.be/artikelen/vormgeving-van-grafische-gebruikersinterface-tolkenpost-beschermd
Tolkenpost Televic Taiden

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 24 mei 2018, IEFbe 2608 (Televic tegen Taiden) Auteursrechten. Televic vordert te horen zeggen voor recht dat het beeldscherm, de grafic user interface (GUI), van de Lingua Tolkenpost auteursrechtelijk beschermd is en Taiden hierop inbreukmaken. Televic toont aan dat de vormgeving van deze GUI het resultaat is van eigen keuze van de auteur en een origineel karakter heeft. De beide GUI's zijn quasi identiek, de gelijkenis is dermate treffend en in gelijke mate afwijkend van de tot op dat moment gecommercialiseerde tolkenposten dat toevalligheid in deze absoluut uitgesloten is. Staking, recall en vernietiging en publicatie van deze beschikking of de startpagina wordt bevolen.

IEFBE 2605

Komen geen auteursrechten toe aan lastenboeken

Gent - Gand 14 nov 2016, IEFBE 2605; (Studieburo De Klerck Immo DK tegen Studiebureau), http://www.ie-forum.be/artikelen/komen-geen-auteursrechten-toe-aan-lastenboeken

Hof van Beroep Gent 14 november 2016 en Rb Kh Gent 13 maart 2014, IEFbe 2605 (Studieburo De Klerck Immo DK tegen Studiebureau X) Geen auteursrechtinbreuk. Geen slaafse nabootsing. Partijen zijn als rechtstreekse concurrenten van elkaar te beschouwen, en azen op dezelfde bouwprojecten. In opdracht van OCMW Brugge werden in een tijdspanne van 10 jaar 5 woon- en zorgcentra gebouwd. Volgens Studieburo De Klerck tonen de lastenboeken van Studiebureau X in een bepaald bouwproject slaafse gelijkenissen met haar lastenboeken, zodanig dat er sprake is van inbreuk op haar auteursrechten. De rechtbank is van mening dat aan de lastenboeken geen auteursrecht toekomt. Het hof bevestigt dat de persoonlijke stempel van de auteur onvoldoende is aangetoond en er dus geen auteursrechten zijn. Bovendien is er geen slaafse nabootsing, want de gelijkenissen tussen de lastenboeken zijn toe te wijzen aan meer externe, objectieve factoren. Hof bevestigt het bestreden vonnis.

IEFBE 2604

Professionele vouwmachine wel auteursrechtelijk beschermd: voorzieningenrechter had slechts marginaal toetsingsrecht

Antwerpen - Anvers 16 jan 2017, IEFBE 2604; (Olma tegen Texfinity), http://www.ie-forum.be/artikelen/professionele-vouwmachine-wel-auteursrechtelijk-beschermd-voorzieningenrechter-had-slechts-marginaal

Hof van Beroep Antwerpen 16 januari 2017 en
 Voorz. Rb KH Antwerpen, afd. Antwerpen, 6 juli 2016, IEFbe 2604 (Olma tegen Texfinity) Auteursrechtinbreuk. Partijen zijn concurrenten van elkaar op de markt van de industriële wasserijmachines. Zij zijn verwikkeld in een lopend conflict over de intellectuele eigendomsrechten die ooit toebehoorden aan het gefailleerde Olma. Het ‘nieuwe’ Olma meent dat Texfinity inbreuk pleegt op haar auteursrechten door gekopieerde machines op de markt te brengen. Het betreft onder andere de vouwmachine "Obifold Premium". De rechtbank bepaalde dat op geen enkele wijze kan worden vastgesteld, of zelfs vermoed, dat de vouwmachine in kwestie auteursrechtelijk beschermd is. Het hof meent dat de voorzieningenrechter voorbij is gegaan zijn marginale toetsingsrecht. Door de neergelegde installatietekening is de eerste voorwaarde voor het toekennen van beschrijvend beslag inzake namaak vervuld. De tweede voorwaarde van inbreuk op haar auteursrecht op de betreffende machine is tevens vervuld. Het hoger beroep is op dat punt gegrond. 

IEFBE 2601

Logo heidi.com schendt auteursrechten Studio100 beeltenis van Heidi

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 6 jun 2018, IEFBE 2601; (Studio100 tegen Heidi.com), http://www.ie-forum.be/artikelen/logo-heidi-com-schendt-auteursrechten-studio100-beeltenis-van-heidi
heidi.com heidi studio100

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, 6 juni 2018, IEFbe 2601 (Studio100 tegen Heidi.com) Auteursrecht. Titulariteit. Internationale rechtsmacht. Territoriale bevoegdheid. Verjaring. Rechtsverwerking. Door het gebruik van het betreffende logo waaronder op een in België toegankelijke website schendt Heidi.com de auteursrechten gehouden door Studio 100 op de beeltenis van Heidi. De rechter beveelt de staking van deze inbreuken.

De specifieke afbeelding van het Heidi-personage van Studio 100 is oorspronkelijk en wordt beschermd door het auteursrecht, nu zij het resultaat is van de vrije en creatieve keuzes van de makers van de serie Heidi, Girl of the Alps. Zij hebben ervoor gekozen het bekende Heidi personage uit de romans van Johanna Spyri tot leven te wekken via een beeltenis die de volgende kenmerken combineert namelijk een rond gezicht, een stel perfect ronde blozende kaken en een kenmerkend kapsel met een vijftal uitstekende lokken. Het logo van Heidi.com neemt de elementen over die overeenstemmen met de creatieve keuzes van de auteur, en dus is er sprake van inbreuk.

IEFBE 2594

Conclusie AG: Geen vereist vermoeden van aansprakelijkheid voor houder van internetaansluiting bij auteursrechtinbreuk filesharing bij meerdere gezinsleden

HvJ EU - CJUE 6 jun 2018, IEFBE 2594; ECLI:EU:C:2018:400 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-geen-vereist-vermoeden-van-aansprakelijkheid-voor-houder-van-internetaansluiting-bij-au
Dan Brown Das Verlorene Symbol

Conclusie AG HvJ EU 6 juni 2018, IEF 17748; IEFbe 2594; IT 2582; ECLI:EU:C:2018:400 ; C‑149/17 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer) Schadevergoeding wegens een via filesharing gepleegde inbreuk op het auteursrecht. Internetaansluiting die toegankelijk is voor gezinsleden van de houder. Uitsluiting van aansprakelijkheid van de houder zonder dat de aard van het gebruik van de aansluiting door het gezinslid hoeft te worden gespecificeerd. Conclusie AG:

Artikel 8, lid 2 [InfoSoc-Richtlijn] en artikel 13, lid 1 [Handhavingsrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet vereisen dat in het nationale recht van de lidstaten een vermoeden van aansprakelijkheid van de houders van een internetaansluiting wordt ingevoerd voor inbreuken op het auteursrecht die via deze aansluiting zijn begaan. Indien het nationale recht echter in een dergelijk vermoeden voorziet om de bescherming van die rechten te waarborgen, moet het consequent worden toegepast om de doeltreffendheid van die bescherming te waarborgen. Het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven, dat is neergelegd in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, mag niet aldus worden uitgelegd dat de houders iedere reële mogelijkheid wordt ontnomen om hun in artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten verankerde intellectuele-eigendomsrecht te beschermen.

IEFBE 2586

P’TITE ITALY-sweater pleegt auteursrechtinbreuk op de PETIT BELGE-sweater

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 6 feb 2018, IEFBE 2586; (PETIT ITALY), http://www.ie-forum.be/artikelen/p-tite-italy-sweater-pleegt-auteursrechtinbreuk-op-de-petit-belge-sweater
Petit Belge P'tite Italy

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 6 februari 2018, IEFbe 2586 (O'ren tegen Giacomo Moda) Auteursrecht. Vrijheid
van meningsuiting. Oneerlijke handelspraktijken. Schending eenzijdige verbintenis. Tussen de partijen ontstond een geschil over de auteursrechtelijke inbreuk op de “PETIT BELGE” sweater van O’Rèn door de “P’TITE ITALY” sweater van Giacomo Moda & C° ongeacht de kleur. De sweater van O’Ren is auteursrechtelijk beschermd daar de keuze van eiseres voor de specifieke combinatie van op zich niet beschermde elementen wijst op een autonome keuze van de schepper als resultaat van een intellectuele schepping en als uiting van haar persoonlijkheid. Het feit dat de sweater zou passen in een heersende modetrend doet daar geen afbreuk aan aangezien de sweater een welbepaalde en concrete vormgeving betreft die de stijl of modetrend overstijgt.

Het vonnis stelt vervolgens de inbreuk O’Rèn’s auteursrechten door Giacomo Moda & C° vast, nu deze niet kan bewijzen dat haar sweater een onafhankelijk creatie uitmaakte, noch dat zij geen kennis had van de eerdere sweater van O’Rèn. Dit is tevens een oneerlijke handelspraktijk daar verweerster meegesurft op de populariteit en de verkoopbaarheid van de sweater van eiseres.

IEFBE 2580

Schadevergoeding vanwege identieke copie van display

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 12 mrt 2018, IEFBE 2580; (Kozmos Design tegen Eurodisplay), http://www.ie-forum.be/artikelen/schadevergoeding-vanwege-identieke-copie-van-display

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 maart 2018 en 14 oktober 2016, IEFbe 2580 (Kozmos Design tegen Eurodisplay) Een display ontworpen door Kozmos op vraag van Euronics voor een 'Berghoff'-actie. Het display van Eurodisplay is een identieke copie en maakt inbreuk op auteursrechten en niet-gedeponeerde Gemeenschapsmodel. In casu werd geen schadevergoeding voor een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel gesteld, dat is uitdrukkelijk geregeld in de Gemeenschapsmodellenverordening. De begroting van de schade ex XI.335 en XI.334: recht op vergoeding van elke schade. In redelijkheid en billijkheid wordt deze bepaald op het forfaitaire bedrag van 7.500 euro.