Auteursrecht - Droit d'auteur

IEFBE 2550

Sabam schuldig aan oneerlijke marktpraktijken door verhogen van tarieven voor festivals tot een aanzienlijk niveau

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 12 apr 2018, IEFBE 2550; (Muziekfestivals tegen Sabam), http://www.ie-forum.be/artikelen/sabam-schuldig-aan-oneerlijke-marktpraktijken-door-verhogen-van-tarieven-voor-festivals-tot-een-aanz

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 april 2018, IEFbe 2550 (Muziekfestivals tegen Sabam) Collectief beheer. Auteursrechten. Naburige rechten. Eisende partijen zijn allemaal actief in de sector van de organisatie van concerten en/of festivals. De stakingsrechter stelt vast dat Sabam zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken en hierdoor een inbreuk maakt op de artikels VI.104 WER, IV.2 WER en 102 VwEU onder meer door (i) de tarieven voor festivals te verhogen tot een aanzienlijk niveau (tot 37%), (ii) te weigeren andere kosten dan reservatiekosten, BTW, gemeentebelastingen, openbaar vervoer kosten af te trekken van de berekeningsbasis van de vergoedingen, (iii) onvoldoende rekening te houden met het aantal werken uit het repertoire van Sabam dat wordt uitgevoerd en (iv) zeer hoge minimumtarieven toe te passen die niet in verhouding staan tot de werken die werden uitgevoerd. Stakingsrechter beveelt de onmiddellijke stopzetten onder verbeurte van een dwangsom van €5.000 per individuele inbreuk, met een maximum van €1.000.000.

IEFBE 2548

Vragen aan HvJ EU over portretten en huwelijksfoto’s tegen het verlaagde btw-tarief

HvJ EU - CJUE 20 feb 2018, IEFBE 2548; (Regards Photographiques), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-portretten-en-huwelijksfoto-s-tegen-het-verlaagde-btw-tarief
regards photographiques

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 20 februari 2018, IEF 17627; IEFbe 2548; C-145/18 (Regards Photographiques) via Minbuza: Verzoekster ,de vennootschap Regards Photographiques, heeft de bestuursrechter in eerste aanleg verzocht om kwijtschelding van de btw die haar bij naheffing is opgelegd voor de periode van 01.02.2009 t/m 31.01.2012 alsook van de daarmee samenhangende boetes. Bij vonnis van 12.11.2014 heeft de bestuursrechter in eerste aanleg dit verzoek afgewezen. Bij arrest van 21.04.2016 heeft de bestuursrechter in tweede aanleg het door verzoekster ingestelde hogere beroep verworpen. De bestuursrechter in tweede aanleg heeft de toepassing van het verlaagde tarief afgewezen op grond dat de litigieuze portretten en huwelijksfoto’s ongeacht hun kwaliteit niet van de nodige originaliteit en creatieve intentie getuigden om te kunnen worden beschouwd als foto’s die door een kunstenaar zijn genomen.

IEFBE 2543

Muziekevenement Studio 54 in Sportpaleis maakte inbreuk en de stakingsrechter mocht daarover oordelen

Antwerpen - Anvers 16 jan 2017, IEFBE 2543; (STAR Events tegen SABAM), http://www.ie-forum.be/artikelen/muziekevenement-studio-54-in-sportpaleis-maakte-inbreuk-en-de-stakingsrechter-mocht-daarover-oordele

Hof van Beroep Antwerpen 16 jan 2017 en Voorz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen, 10 februari 2016, IEFbe 2543 (STAR Events tegen SABAM) Auteursrecht. Naburige rechten. Appellant organiseert evenementen, waaronder Studio 54 in het Antwerpse sportpaleis, zonder toestemming tot mededeling van werken uit het door SABAM beheerde repertoire. De voorzitter stelt de inbreuk vast en beveelt staking van mededeling aan het publiek van muzieknummers. Het argument van appellante dat de eerste rechter zijn stakingsbevoegdheid veel te ruim zou hebben opgevat door niet te specificeren welke toelatingsvoorwaarden moeten worden nageleefd, wordt afgewezen. Terecht argumenteert de geïntimeerde dat hier herhalingsgevaar naar de toekomst toe bestaat. Aan de stakingsrechter behoort het niet te bepalen aan welke voorwaarden het voorafgaand verlenen van toelating wordt onderworpen. Enkel en alleen de rechthebbende of zijn gemachtigde bepaalt immers onder welke voorwaarden hij akkoord gaat met mededeling aan het publiek van zijn beschermde werken. De rechter heeft wel de bevoegdheid a posteriori het al dan niet rechtmatige karakter van het concreet optreden te beoordelen. Het hof bevestigt het bestreden vonnis.

 

IEFBE 2535

Une officine de photocopies a porté atteinte aux droits d'auteur d'ULB

Brussel - Bruxelles 28 okt 2012, IEFBE 2535; (Yesco contre Université Libre de Bruxelles), http://www.ie-forum.be/artikelen/une-officine-de-photocopies-a-port-atteinte-aux-droits-d-auteur-d-ulb
ULB Yesco

Cour d'appel de Bruxelles 28 octobre 2016 et Pres. Trib. Comm. Bruxelles 12 avril 2012, IEFbe 2535 (Yesco contre Université Libre de Bruxelles) Droit d'auteur. Yesco a son siège social à proximité de l'ULB, elle exploite une officine de photocopies. Sur le deuxième comptoir du magasin un trieur bleu compartimenté de pochettes transparantes en plastique contenant des photocopies de couvertures de différents ouvrages. Le Tribunal de Commerce de Bruxelles constate en fait et dis en droit que Yesco a porté atteinte aux droits d'auteur dont l'ULB est titulaire en reproduisant pour les vendre ou les proposer à la vente des ouvrages publiés et édités par cette dernière et plus particulièrement trois livres. Le tribunal ordonne la cessation de l'atteinte aux droits de l'ULB. Cet ordre de cessation prononcé par le premier juge n'est pas trop vague en ce qu'il interdit la reproduction illicite d'ouvrages protégés par le droit d'auteur édités par l'U.L.B.

IEFBE 2532

Antoine se remarie ce qui met fin de plein droit à son usufruit de la succession d'œvres d'Axell

Brussel - Bruxelles 28 okt 2016, IEFBE 2532; (Philippe Antoine contre Funakoshi), http://www.ie-forum.be/artikelen/antoine-se-remarie-ce-qui-met-fin-de-plein-droit-son-usufruit-de-la-succession-d-vres-d-axell
axell paintings

Cour d'appel Bruxelles 28 oktober 2016, IEFbe 2532 (Philippe Antoine contre Funakoshi) Droit d'auteur. Succession. [Nous cherchons l'arrêt interlocutoire 28 avril 2011, et Trib. Prem. Inst. Bruxelles 29 octobre 2010, redactie@ie-forum.be] La cour déclare la demande de Philippe Antoine et dit pour droit qu'il est seul propriétaire et titulaire des droits d'auteur patrimoniaux et moraux sur l'œvres d'Axell. Jean Antoine se remarie en 1975, ce qui met fin de plein droit à son usufruit. Philippe Antoine, toujours mineur à l'époque, devient dès lors également plein propriétaire de la seconde moitié de la succession.

IEFBE 2527

Realisatie van totaalproject in boek van bouwonderneming is een slaafse kopie

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2018, IEFBE 2527; (Obumex-JAD tegen Algemene bouwonderneming), http://www.ie-forum.be/artikelen/realisatie-van-totaalproject-in-boek-van-bouwonderneming-is-een-slaafse-kopie
Obumex - art of building dreams

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2018, IEFbe 2527 (Obumex-JAD tegen Algemene bouwonderneming) Niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten. Auteursrecht. Slaafse kopie. Obumex en JAD stellen zich voor als luxe keuken- en totaalinrichtingen en als architect. De bouwonderneming stelt zich voor als actief in de exclusieve villabouw en heeft vaak beroep gedaan op Obumex voor keukenprojecten. In een boek worden elf projecten voorgesteld met daarin een kopie van het totaalproject van eisende partijen. Het keukenmodel met een combinatie van drie bloken, bestaande uit één materie namelijk marmer, waarbij elke afzonderlijk element verschillende afmetingen heeft ten opzichte van de andere elementen en waarbij de drie elementen op dermate wijze worden geschrankt dat ze een desaxatie vertonen, maar elkaar niettemin in evenwicht houden, zonder enige bijkomende ondersteuning, is naar het oordeel van de stakingsrechter origineel. Ook de haard, de bibliotheek en het verlichtingselement zijn origineel en er wordt geen tegenbewijs geleverd. Uit een eenvoudige visuele vergelijking kan evenwel de inbreuk onmiddellijk worden afgeleid. Staking wordt bevolen en het uit het handelsverkeer van het boek eveneens.

IEFBE 2525

Prejudicieel gestelde vragen over verkoop tweedehands e-books

HvJ EU - CJUE 28 mrt 2018, IEFBE 2525; ECLI:NL:RBDHA:2018:3455 (NUV tegen Tom Kabinet), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-verkoop-tweedehands-e-books

Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17593; IT 2525; ECLI:NL:RBDHA:2018:3455 (NUV tegen Tom Kabinet) Auteursrecht. Verhandeling tweedehands e-books. Partijen mochten zich nog uitlaten over eerder geformuleerde vragen [IEF 16941] Definitieve prejudiciële vragen aan het HvJEU over uitleg artikel 2, artikel 4 lid 1 en 2 en artikel 5 Auteursrechtrichtlijn. Uitleg distributie. Distributierecht uitgeput.

1. Dient artikel 4 lid 1 van de Auteursrechtrichtlijn aldus te worden uitgelegd dat onder “elke vorm van distributie onder het publiek van het origineel van hun werken of kopieën daarvan door verkoop of anderszins” als daar bedoeld mede is te verstaan het op afstand door middel van downloaden voor gebruik voor onbeperkte tijd ter beschikking stellen van e-books (zijnde digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken) tegen een prijs waarmee de houder van het auteursrecht een vergoeding verkrijgt die overeenstemt met de economische waarde van de kopie van het hem toebehorende werk?

IEFBE 2498

Studieburo heeft onvoldoende aangetoond een persoonlijke stempel te hebben gegeven aan lastenboeken

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 14 nov 2016, IEFBE 2498; (Studieburo A tegen Studiebureau B), http://www.ie-forum.be/artikelen/studieburo-heeft-onvoldoende-aangetoond-een-persoonlijke-stempel-te-hebben-gegeven-aan-lastenboeken

Rechtbank van Koophandel Gent 13 maart 2014, IEFbe 2498 (Studieburo A tegen Studiebureau B) en Hof van beroep Gent 14 november 2016, IEFbe 2498 (Studieburo A tegen Studiebureau B) Auteursrecht. Partijen zijn gespecialiseerde studiebureaus en als rechtstreekse concurrenten van elkaar te beschouwen. Volgens Studieburo A tonen de lastenboeken van Studiebureau B slaafse gelijkenissen met haar eigen lastenboeken, zodanig dat er sprake is van inbreuk op haar auteursrechten. De rechtbank oordeelde dat aan de lastenboeken geen auteursrecht toekomt en wees de vordering van Studieburo A af. Het hof bevestigt het bestreden vonnis.  Studieburo A heeft niet aangetoond dat zij met haar eventuele diverse keuzes haar werk een persoonlijke stempel gegeven heeft, die de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt. De vorderingen worden afgewezen.