Auteursrecht - Droit d'auteur

IEFBE 2210

Hof bevestigt bestreden vonnis nietigheid Triple Barrel woord- en beeldmerken

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 3 nov 2014, IEFBE 2210; (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat), http://www.ie-forum.be/artikelen/hof-bevestigt-bestreden-vonnis-nietigheid-triple-barrel-woord-en-beeldmerken

Hof van Beroep Gent 3 november 2014 & Rechtbank van Koophandel Gent 13 december 2012, IEF 16874; IEFbe 2210 (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat) Merkenrecht. Auteursrecht. Splin is gespecialiseerd in het maken en op de markt brengen van elektronische bingo's, waaronder de belangrijkste, "Montana". Hier kun je onder andere het spel "TRIPLE BARREL" op spelen waar Splin een woord- en beeldmerk op heeft. Verder claimt Splin houder te zijn van de auteursrechten op de grafische vormgeving van de spellen van "Montana". Concurrent Eurautomat ontwikkelt ook bingo's en brengt ze op de markt. Partijen beschuldigen elkaar over en weer van inbreuken op hun beweerde intellectuele rechten. Hof bevestigt het bestreden vonnis dat de merken van Splin nietig zijn, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Er is daarom geen merkinbreuk van Eurautomat. Splin komt tevens geen auteursrechten toe op de grafische vormgeving van de spellen.

Leestip: r.o. 14 t/m 16.

IEFBE 2198

HvJ EU: Indexeringssite met zoekmotor The Pirate Bay doet mededeling aan het publiek

HvJ EU - CJUE 14 jun 2017, IEFBE 2198; ECLI:EU:C:2017:456 (Stichting Brein tegen Ziggo-XS4ALL), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-indexeringssite-met-zoekmotor-the-pirate-bay-doet-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 14 juni 2016, IEF 16859; IEFbe 2198; IT 2301, zaak C‑610/15; ECLI:EU:C:2017:456 (Stichting Brein tegen Ziggo BV, XS4ALL Internet BV) Zie eerder IEF 16572, IEF 15422; IEF 14976 en IEF 13467. Auteursrecht. Peer-to-peer. Indexeringssite met behulp waarvan beschermde werken zonder toestemming van rechthebbenden kunnen worden gedeeld – Artikel 8, lid 3 – Gebruik door een derde van diensten van een tussenpersoon om inbreuk te maken op het auteursrecht – Verzoek om een verbod. Uit het persbericht: De beschikbaarstelling en het beheer van een online platform voor het delen van beschermde werken als „The Pirate Bay” kunnen een inbreuk op het auteursrecht vormen De betrokken werken worden weliswaar geüpload door de gebruikers van dat platform, maar toch spelen de beheerders een onontkoombare rol bij de beschikbaarstelling van deze werken. HvJ EU:

Het begrip „mededeling aan het publiek”, in de zin van artikel 3, lid 1, van [InfoSocRl] moet aldus worden uitgelegd dat, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, het beschikbaar stellen en het beheer, op internet, van een platform voor de uitwisseling van bestanden dat, door de indexering van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van een zoekmotor, de gebruikers van dit platform in staat stelt deze werken te vinden en deze in het kader van een peer-to-peernetwerk te delen, hieronder valt.

IEFBE 2203

HP moet toch reprografie vergoeding betalen voor de verkoop van haar toestellen

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 12 mei 2017, IEFBE 2203; (HP Belgium tegen Reprobel), http://www.ie-forum.be/artikelen/hp-moet-toch-reprografie-vergoeding-betalen-voor-de-verkoop-van-haar-toestellen

Cour d'appel Bruxelles 12 mei 2017, IEFbe 2203 (HP Belgium tegen Reprobel) Zie eerder IEFbe 544, IEFbe 594 en IEFbe 1570. Het Hof van Beroep oordeelde onder andere ook dat de Belgische wet slechts in beperkte mate in strijd is met het Europese Unie recht (namelijk waar de Belgische wet een gecombineerd systeem oplegt van “forfaitaire vergoedingen” en “evenredige vergoedingen”, zonder terugbetalings-mechanisme en dus zonder de mogelijkheid om de forfaitaire vergoedingen te corrigeren op basis van de werkelijke schade). Het Hof van Beroep oordeelde ook dat de vergoeding waarop de uitgevers aanspraak maken ingevolge het Belgisch recht, geen afbreuk doet aan de “billijke vergoeding” waarop de auteurs recht hebben ingevolge het EU recht. Het feit dat de vergoeding voor de auteurs en de uitgevers samen geïnd wordt, en pas daarna in gelijke delen verdeeld wordt, is volgens het Hof van Beroep te Brussel geen probleem. De vergoeding die de uitgevers krijgen doet dus geen afbreuk aan de vergoeding waarop de auteurs recht hebben.) Auteursrecht. Thuiskopie en reproductierecht.

Door Bart Van Besien, Finnian Columba.

IEFBE 2201

BGH stelt HvJ EU vragen over het openbaar maken geheime, auteursrechtelijk beschermde, militaire beheersverslagen door de pers

HvJ EU - CJUE 1 jun 2017, IEFBE 2201; I ZR 139/15 (Afghanistan Papiere), http://www.ie-forum.be/artikelen/bgh-stelt-hvj-eu-vragen-over-het-openbaar-maken-geheime-auteursrechtelijk-beschermde-militaire-behee

BGH 1 juni 2017, IEF 16862; IEFbe 2201; I ZR 139/15 (Afghanistan Papiere) Auteursrecht. Geheime status. Persvrijheid. Grondrechten. De federale republiek Duitsland laat weekberichten maken over de buitenland inzet van het leger. Die berichten 'nur für den Dienstgebrauch', dus geheim, en zijn ingeschaald op de minst hoge geheimhoudingsschaal. Er zijn samenvattingen die wel openbaar zijn. Het online portaal van de Westdeutschen Allgemeinen Zeitung wenst inzicht te krijgen in deze berichten uit 2001 tot 2012; via onbekende weg heeft ze een groot deel van deze geheime berichten openbaargemaakt als 'Afghanistan Papiere'. Gestelde vragen gaan over de verhouding van auteursrechtelijk exclusiviteit die een beperking kan vormen voor persvrijheid:

IEFBE 2195

Metall auf Metall III - wederom prejudiciële vragen over music sampling

Duitse jurisprudentie - Jurisprudence allemande 1 jun 2017, IEFBE 2195; (Metall auf Metall III), http://www.ie-forum.be/artikelen/metall-auf-metall-iii-wederom-prejudici-le-vragen-over-music-sampling

BGH 1 juni 2017, IEF 16844; IEFbe 2195 (Metall auf Metall III) Uit het persbericht: Vgl. IEF 12135. Eisers zijn leden van de muziekgroep Kraftwerk. Zij hebben in 1977 een plaat uitgebracht waarop onder andere het muziekwerk “Metall auf Metall” staat. Gedaagden hebben een rythmereeks van ongeveer 2 seconden elektronisch gekopieerd en deze voortdurend herhaald voor het nummer “Nur mir”. Het BGH oordeelt in Metall auf Metall II dat eiser in zijn “Tonträgerherstellerrecht” is aangetast (§ 85 Abs. 1 UrhG) door het gebruik van de betreffende twee maten. Gedaagden kunnen zich niet met succes beroepen op het “Recht zur freien Benutzung”. Nu worden er ten derde malen vragen gesteld (NL vertaling hieronder):

Nach Ansicht des BGH stellt sich zunächst die Frage, ob ein Eingriff in das ausschließliche Recht des Tonträgerherstellers zur Vervielfältigung seines Tonträgers aus Art. 2 Buchst. c Richtlinie 2001/29/EG** vorliegt, wenn seinem Tonträger kleinste Tonfetzen entnommen und auf einen anderen Tonträger übertragen werden, und ob es sich bei einem Tonträger, der von einem anderen Tonträger übertragene kleinste Tonfetzen enthält, im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. b Richtlinie 2006/115/EG*** um eine Kopie des anderen Tonträgers handelt.

IEFBE 2190

Ook in België geen auteursrechtinbreuk tankpas

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 23 mei 2017, IEFBE 2190; (Diplomatic Card S&B tegen Forax N.V.), http://www.ie-forum.be/artikelen/ook-in-belgi-geen-auteursrechtinbreuk-tankpas

Hof van Beroep te Brussel 23 mei 2017, IEFbe 2190; zaak 2013/AR/761 (Diplomatic Card S&B tegen Forax N.V.) Tankpas. Auteursrecht. Onrechtmatige mededinging. Deze uitspraak is de Belgische tegenhanger van een arrest van het Hof Den Haag [IEF 15663]. Diplomatic Card vordert een verbod voor Forax om inbreuk te maken op hun op intellectuele eigendomsrechten. Deze vordering wordt afgewezen. Het hof legt Diplomatic Card een verbod op om Forax te beschuldigen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op straffe van een dwangsom van €10.000 per inbreuk.

IEFBE 2186

Prejudiciële vraag over auteursrechtinbreuk filesharing bij meerdere gezinsleden

HvJ EU - CJUE 17 mrt 2017, IEFBE 2186; (Audioboek Dan Brown), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vraag-over-auteursrechtinbreuk-filesharing-bij-meerdere-gezinsleden

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 17 maart 2017, IEF 16818; IEFbe 2186; C-149/17 (Audioboek Dan Brown) Auteursrecht. Informatiemaatschappij. Verzoekster is houdster van de rechten die zijn verleend aan de producent van het fonogram betreffende de audioversie van het auteursrechtelijk beschermde werk “Het verloren symbool” van de auteur Dan Brown. Verweerder is de houder van de litigieuze internetaansluiting waarmee dit luisterboek op 08-05- 2010 voor downloaden is aangeboden aan een onbeperkt aantal gebruikers van internetsites voor filesharing. Verzoekster heeft verweerder 28-10-2010 vergeefs gesommeerd de inbreuk te staken, waarna zij van verweerder als houder van het IP-adres een schadevergoeding heeft geëist. Verweerder stelt dat zijn internetadres voldoende is beveiligd; hij betwist de inbreuk op het auteursrecht en geeft aan dat zijn in hetzelfde huis wonende ouders, die naast hem toegang tot de internetaansluiting hebben, de litigieuze data niet hebben gedownload. Op het bewuste tijdstip waren alle computers in huis uitgeschakeld. Deze lezing is door de ouders bevestigd. Verzoekster stelt een schadevergoedingsactie in bij de Rb München maar die wordt afgewezen op de grond dat er niet van kan worden uitgegaan dat verweerder de beweerde inbreuk heeft begaan en dat de ouders de feiten niet kunnen hebben gepleegd. Verzoekster gaat in beroep bij de verwijzende rechter.

IEFBE 2183

Vraag aan HvJ EU: Is met toestemming plaatsen op openbare website beschikbaarstelling voor het publiek, wanneer het werk op een server wordt gekopieerd en van daaruit op website wordt geüpload?

HvJ EU - CJUE 23 feb 2017, IEFBE 2183; (Land Nordrhein-Westfalen tegen Dirk Renckhoff), http://www.ie-forum.be/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-is-met-toestemming-plaatsen-op-openbare-website-beschikbaarstelling-voor-het-publie

Prej. vragen aan HvJ EU 23 februari 2017, IEF 16813; IT 2289; IEFbe 2183; C-161/17 (Land Nordrhein-Westfalen tegen Dirk Renckhoff) Auteursrecht. Via Minbuza: Verzoeker is beroepsfotograaf. Verweerder is de deelstaat Nordrhein-Westfalen als zijnde belast met onderwijsinspectie. Het gaat om een foto van verzoeker van de stad Cordoba die een scholiere van een school die onder verantwoordelijkheid van verweerder valt (als onderwijsinspectie) bij een in het Spaans gesteld werkstuk op de website van de school heeft geplaatst. Onder de foto staat een verwijzing naar de website waaraan verzoeker de foto voor gebruik (‘eenvoudig gebruiksrecht’) heeft afgestaan. Hij stelt dat de school zijn auteursrechtelijk reproductierecht en het recht op beschikbaarstelling voor het publiek heeft geschonden. Hij eist een verbod op het vertonen van de foto en een schadevergoeding. Verzoeker wordt in eerste twee instanties in het gelijk gesteld. De appelrechter oordeelt dat de foto valt onder auteursrechtelijke bescherming van de DUI auteurswet en dat verzoeker recht heeft op bescherming van naburige rechten. Door plaatsing op de website van de school had verzoeker niet meer de uitsluitende zeggenschap over beschikbaarstelling van zijn foto voor het publiek. Hij stelt vast dat de leerkracht Spaans aansprakelijk is omdat zij de in het kader van haar onderwijsactiviteiten op haar rustende toezicht- en controleverplichtingen niet is nagekomen.