Domeinnaamrecht - Noms de domaine

IEFBE 2395

Vragen aan HvJEU over collectief beheer merkenrechten en over IP-adressen als dienst onder de Richtlijn Elektronische Handel

HvJ EU - CJUE 28 aug 2017, IEFBE 2395; C-521/17 (SNB-REACT), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvjeu-over-collectief-beheer-merkenrechten-en-over-ip-adressen-als-dienst-onder-de-richtl

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJEU 28 augustus 2017, IEF 17225; IEFbe 2395; IT2389; C-521/17 (SNB-REACT). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Via MinBuZa: Verzoekster (SNB-REACT) heeft op 13.02.2014 bij de rechter in eerste aanleg een vordering tegen verweerder (Deepak Mehta) ingesteld tot beëindiging van de inbreuk op merkrechten en tot schadevergoeding. Verzoekster is een instantie voor de vertegenwoordiging van merkhouders en vertegenwoordigt tien merkhouders. Verweerder heeft websites op zijn naam geregistreerd, waarop onlinewinkels onrechtmatig goederen te koop aanbieden die zijn voorzien van met merken identieke tekens. Bovendien bevatten enkele van de door verweerder geregistreerde domeinnamen tekens die identiek zijn met ingeschreven merken. Verzoekster heeft in de procedure betoogd dat de door haar genoemde websites allemaal in de aan verweerder toegewezen IP-gebieden zijn geregistreerd en dat verweerder houder van deze IP-adressen is. Verweerder betwist de vordering. Hij heeft geen enkele van de door verzoekster genoemde domeinnamen geregistreerd. Hij was vroeger enkel houder van de IP-adressen. Een IP-adres en een domeinnaam moeten evenwel van elkaar worden onderscheiden. De rechter in eerste aanleg heeft bij vonnis van 27 oktober 2016 de vordering in haar geheel afgewezen. Verzoekster betwist in hoger beroep het vonnis van de rechter in eerste aanleg, voor zover hij de vordering heeft afgewezen. Volgens verzoekster heeft de rechter in eerste aanleg ten onrechte beslist dat zij niet bevoegd was om een vordering in te stellen wegens een inbreuk op de rechten van merkhouders. 

IEFBE 2389

Naast pornografische tekst en beelden, een copyright notice brouwerijhaacht.be doet sterk kwader trouw vermoeden

CEPANI 19 okt 2017, IEFBE 2389; case no. 44435 (brouwerijhaacht.be), http://www.ie-forum.be/artikelen/naast-pornografische-tekst-en-beelden-een-copyright-notice-brouwerijhaacht-be-doet-sterk-kwader-trou
brouwerijhaacht.be

CEPINA 19 oktober 2017, case no. 44435 (brouwerijhaacht.be) Brouwerijhaacht.be is op 27 maart 2017 geregistreerd door Gelske Jongerden. Brouwerij Haacht is de op drie na grootste (en bekende) bierbrouwerij in België en actief sinds 1975 en houdster van woordmerk HAACHT. "This  website contains  texts and  images  of  an  explicit pornographic nature. Besides the  pornographic  texts  and  images,  the  sole  text  on  the website is merely a copyright notice “© brouwerijhaacht.be” at the bottom." Licensee did not submit a response. Non-response is indeed indicative of a lack of interests inconsistent with an attitude of ownership and a belief in the lawfulness of one’s own rights. It is appropriate for the Third-Party Decider to infer  a prima  facie-case  of  bad-faith registration. Having a pornographic website related to the Domain Name can tarnish the distinctiveness and reputation of the Complainant's rights and business generally.

IEFBE 2326

Acht domeinnamen moeten worden overgedragen bij gebrek aan legitiem belang

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 10 mei 2017, IEFBE 2326; (Boogybook.com tegen De Beukelaer), http://www.ie-forum.be/artikelen/acht-domeinnamen-moeten-worden-overgedragen-bij-gebrek-aan-legitiem-belang

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 10 mei 2017, IEFbe 2326 (Boogybook.com tegen De Beukelaer) Wederrechtelijke registratie van domeinnamen. Partijen zijn in gesprek geweest over een samenwerking in fotoboeken. Afgesproken is dat Boogybook.com het online-gedeelte op zich zou nemen en De Beukelaer de fysieke verspreiding. De Beukelaer liet daarom acht domeinnamen registreren (boogybook.xx en boogyfotobook.xx, telkens .be, .lu, .fr en .uk). De samenwerking tussen partijen is er niet gekomen en Boogybook.com stelt dat de domeinnaamregistratie onrechtmatig is en dat zij aanspraak maakt op de overdracht ervan. De vordering wordt gegrond verklaard. Nu er van samenwerking geen sprake meer is heeft De Beukelaer niet langer een legitiem belang om de domeinnamen te houden. In de mate waarin zij zelfs buitensporige kosten aanrekent verbonden met de registratie van de domeinnamen (€883,80 voor acht domeinnamen), moet worden beschouwd dat zij tracht hier een ongerechtvaardigd voordeel uit te trekken. De rechtbank veroordeelt De Beukelaer tot overdracht van de acht domeinnamen aan Boogybook.com.

 

IEFBE 2301

Geen rechten kunnen putten uit de vennootschaps- of handelsnaam Tow Traffic Assist

Brussel - Bruxelles 4 okt 2016, IEFBE 2301; (Tow Traffic Assist), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-rechten-kunnen-putten-uit-de-vennootschaps-of-handelsnaam-tow-traffic-assist
tow traffic CC0

Hof van Beroep Brussel 4 oktober 2016, en Rechtbank van Koophandel Brussel 17 juni 2015, IEFbe 2299 (Tow Traffic Assist) Merkenrechtinbreuk. Domeinnaamrecht. Eisende partijen vorderen met succes de staking van elk gebruik van de benaming Tow Traffic Assist en de afkorting T.T.A., schrapping van de domeinnamen TowTrafficAssist.com en TowtrafficAssist.be. De modellen van eisende partijen worden nietig verklaard. Eisende partijen plegen een inbreuk op het merkenrecht door het gebruik van de benamingen TOW TRAFFIC ASSIST en TTA als handelsbenaming. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Besluit tot de nietigheid van de door appellanten ingeroepen modellen. Appellanten kunnen geen rechten putten uit de vennootschaps- of handelsnaam Tow Traffic Assist. Zij dienen het gebruik daarvan te staken. De domeinnamen www.towtrafficassist.been www.towtrafficassist.com dienen geschrapt te worden.

IEFBE 2292

MEDURO maakt inbreuk op de het merk MODERO

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 2 nov 2016, IEFBE 2292; (MODERO MEDURO), http://www.ie-forum.be/artikelen/meduro-maakt-inbreuk-op-de-het-merk-modero

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 2 november 2016, IEF 17009; IEFbe 2292 (MODERO MEDURO) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Eisers is een deurwaarderskantoor en is houder van het woordmerk Modero en een beeldmerk van een M. Verweerder richt zich op kinderdagverblijven en scholen, waarbij getracht wordt om via bemiddeling een oplossing te zoeken voor onbetaalde schoolfacturen. Dit gebeurde onder de naam Meduro, met als domeinnaam 'meduro.be'. Eiseres vordert vaststelling dat verweerders inbreuk plegen op haar merken door het gebruik van het teken MEDURO op de website en in de domeinnaam www.meduro.be. De rechtbank stelt dat zowel wat betreft de letters M als de woorden MODERO en MEDURO visuele overeenstemming bestaat. Daarnaast bestaat er tevens een auditieve overeenstemming tussen beide woorden. In dit geval wordt het bestaan van verwarringsgevaar aanvaard, gelet op visuele overeenstemming, de hoge mate van zowel de auditieve overeenstemming van de tekens (MODERO/MEDURO) als van de soortgelijkheid van de diensten (invordering van facturen) en in acht genomen de grotere onderscheidingskracht van het oudere woordmerk MODERO, die verweerders overigens erkennen. MEDURO maakt inbreuk op de merken van eiseres wegens het gebruik van dit teken op de website en in de domeinnaam www.meduro.be.

IEFBE 2291

Inbreuk op het Uniemerk Alvar & Millas door het gebruik in domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 okt 2016, IEFBE 2291; (Black Planet tegen X), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-het-uniemerk-alvar-millas-door-het-gebruik-in-domeinnamen-en-sociaalnetwerkprofielen

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 oktober 2016, IEF 17007; IEFbe 2291 (Black Planet tegen X) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Black Planet is actief in de muziekwereld en was de drijvende kracht achter het DJ-duo 'Alvar & Millas', waar X deel van uitmaakte. Sinds de beëindiging van de samenwerking droeg X al zijn aandelen in de vennootschap over en nam ontslag als statutair zaakvoerder van Black Planet. De Uniemerken 'Alvar & Millas' en 'Black PLanet' behoren toe aan Black Planet. Zij stelde echter vast dat X, ondanks zijn vertrek uit de vennootschap, nog steeds gebruik maakt van deze tekens gezien X nog steeds eigenaar is van de domeinnamen alvarandmillas.be/.com en blackplanetrecordings.com. De rechtbank stelt vast dat X door het gebruik van het teken Alvar & Millas in het economisch verkeer en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen bestaande uit het teken, inbreuk pleegt op het Uniemerk. Dit geldt tevens voor het gebruik van het teken Black Planet.

IEFBE 2280

Geen verwarringsgevaar tussen 'ikwilvanmijnautoaf.nl' en 'ikdoemijnautoweg.nl'

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 26 jul 2016, IEFBE 2280; ( ikwilvanmijnautoaf.nl), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-verwarringsgevaar-tussen-ikwilvanmijnautoaf-nl-en-ikdoemijnautoweg-nl

Rechtbank van Koophandel Brussel 26 juli 2016, IEFbe 2280 (ikwilvanmijnautoaf.nl) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Dealerdirect is de aanbieder van een online veilingplatform voor tweedehands voertuigen in o.a. Nederland en België. Ikdoemijnautoweg werd opgericht door X onmiddellijk nadat de samenwerking tussen beide partijen werd beëindigd. De activiteit is hetzelfde als van eiser en gebruikt als domeinnaam www.ikdoemijnautoweg.be/nl. Eiser heeft de domeinnaam ikwilvanmijnautoaf.be in gebruik en heeft daarbij een Benelux beeldmerk ikwilvanmijnautoaf.nl. Eiser vordert de staking van het gebruik van de domeinnaam van verweerder. De rechter stelt dat er geen sprake is van auditieve en/of visuele gelijkenis tussen de handelsnamen. Het loutere gebruik van drie dezelfde woorden (ik', 'mijn' en 'auto') in een andere volgorde kan bezwaarlijk deze gelijkenis tot stand brengen. Er bestaat geen auditieve, noch fonetische gelijkenis tussen de handelsbenamingen. Niet alleen is de combinatie van de zinnen verschillend maar tevens het aantal woorden, waardoor geen sprake is van enige overeenstemming of verwarringsgevaar.

IEFBE 2271

Inbreuk door gebruik handelsnaam 'Great Weddings' omdat deze nooit is overgedragen

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 27 mei 2016, IEFBE 2271; (Great Weddings), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-door-gebruik-handelsnaam-great-weddings-omdat-deze-nooit-is-overgedragen

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 27 mei 2016, IEFbe 2271 (Great Weddings) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. SUC6 is een evenementenbureau en heeft in het kader van de organisatie van trouwfeesten een nieuw concept bedacht: 'Great Weddings'. Voor de uitwerking hiervan werd beroep gedaan op de diensten van X. SUC6 stelt dat X op den duur in eigen naam trouwfeesten is gaan organiseren met het concept 'Great Weddings'. SUC6 heeft daarop de samenwerking beëindigd. X stelt dat zij autuersrechthebbende is op het concept 'Great Weddings' nu het door haar is bedacht en ontwikkeld en zij het logo en de website heeft laten ontwerpen. X stelt dat SUC6 inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten en vordert overdracht van de website greatweddings.be. De rechter stelt vast dat X door het hanteren van de handelsnaam 'Great Weddings' inbreuk pleegt en veroordeelt haar tot staking van het gebruik hiervan omdat er nooit een overdracht van de handelsnaam heeft plaatsgevonden van de eerste gebruiker (SUC6) aan X.