Marktpraktijken - Pratiques du commerce

IEFBE 2542

Onmiddellijke stopzetting en staking van het gebruik van enig met het teken 'Flow Tech' overstemmend teken zoals 'Flow Technologie'

Antwerpen - Anvers 27 mrt 2018, IEFBE 2542; (Flow Tech tegen Telenet), http://www.ie-forum.be/artikelen/onmiddellijke-stopzetting-en-staking-van-het-gebruik-van-enig-met-het-teken-flow-tech-overstemmend-t

Hof van beroep Antwerpen 27 maart 2018, IEFbe 2542 (Flow Tech tegen Telenet) [de redactie is op zoek naar: Voorz. Rb KH (en afd.) Antwerpen 14 juni én 18 oktober 2017 om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be] Marktpraktijken. Flow Tech is actief in de telecomsector  voor consultancy en ontwerp/verdeling van hard- en software. Na beëindiging van de jarenlange samenwerking met Telenet. Telenet zou Flow Tech gaan gebruiken, dat is tegen de eerlijke marktpraktijken. Er wordt bevolen tot onmiddellijke stopzetting en staking van het gebruik van enig met het teken "Flow Tech" overstemmend teken zoals "Flow Technologie" onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 per vastgestelde inbreuk. Publicatie van een rectificatietekst in een duidelijk zichtbare balk van minstens een kwart van de startpagina van de website, gedurende 30 dagen. Rechtsplegingsvergoeding van 12.000 per aanleg per zaak (twee gevoegde zaken).

IEFBE 2508

MOROCCO OLIVA en MARRAKECH OLIVE stemmen zowel visueel, auditief als begripsmatig overeen

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 16 jan 2017, IEFBE 2508; (Les Jumeaux tegen Morocco Trading), http://www.ie-forum.be/artikelen/morocco-oliva-en-marrakech-olive-stemmen-zowel-visueel-auditief-als-begripsmatig-overeen
morocco

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 9 maart 2016 (Morocco Trading tegen Les Jumeaux) en Hof van beroep Antwerpen 16 januari 2017, IEFbe 2508 (Les Jumeaux tegen Morocco Trading) Merkenrecht. Morocco Trading is titularis van Benelux beeldmerken 0702602 en 0776093 en stelt dat Les Jumeaux gebruik maakt van een logo alsook van een algemene 'look and feel' dat zeer sterk gelijkt op het hare, en dit een inbreuk zou maken op zowel merkenrechten als op de eerlijke marktpraktijken. De hoofdvordering op grond van merkinbreuk van Morocco Trading wordt ontoelaatbaar verklaard. Inbreuk op de eerlijke marktpraktijken wordt wel aangenomen, daar, algemeen genomen, de gelijkenissen groter zijn dan de verschillen en beide decoraties dezelfde globale indruk aan de consument nalaten. In incidenteel hoger beroep wordt de vordering tot stakingsverbod van Morocco Trading wegens merkinbreuk wel toegewezen op grond van artikel 2.20.1.b BVIE. De tekens MOROCCO OLIVA en MARRAKECH OLIVE stemmen zowel visueel, auditief als begripsmatig overeen en er is sprake van verwarringsgevaar tussen beide tekens. Het hof volgt de rechtbank in de redenering dat er sprake is van verboden oneerlijke handelspraktijken die de beroepsbelangen van Morocco Trading schaden. Het hoger beroep van Les Jumeaux wordt ongegrond verklaard. 

IEFBE 2528

Handelsnaaminbreuk en misleidend gebruik van het begrip 'business angel'

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) , IEFBE 2528; http://www.ie-forum.be/artikelen/handelsnaaminbreuk-en-misleidend-gebruik-van-het-begrip-business-angel
BAN Business Angel Coaches Network

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 7 maart 2018, IEFbe 2528 (VZW Business Angels Netwerk Vlaanderen tegen NV Service Innovation Management Belgium) Inbreuk handelsnaam. Inbreuk eerlijke marktpraktijken. Business Angels Netwerk Vlaanderen vzw, eiser, is een netwerk dat business angels, nl. investeerders-ondernemers die tevens kosteloos hun knowhow ter beschikking stellen van startende en groeiende ondernemingen, overkoepelt en samenbrengt met potentiële ondernemers. Verweerder SIM België biedt coaching- en consultingdiensten aan tegen betaling en wijzigde in 2017 haar handelsnaam naar Business Angel Coaches Network. Zij maakte daarbij (in toenemende mate) gebruik van het begrip business angel (coach). Eiser vorderde de staking van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam van verweerder alsook van ieder misleidend en/of incorrect gebruik van het begrip business angel op grond van haar anterieure beeldmerk, handelsnaam en vennootschapsnaam alsook de wetgeving inzake eerlijke marktpraktijken.

IEFBE 2516

eSURGIE is verwarringstichtende handelsnaam naam en niet de voorzetting van mislukte startup SURGIE

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 2 feb 2018, IEFBE 2516; (dLive tegen Surgie), http://www.ie-forum.be/artikelen/esurgie-is-verwarringstichtende-handelsnaam-naam-en-niet-de-voorzetting-van-mislukte-startup-surgie
surgie esurgie

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Tongeren, 2 februari 2018, IEFbe 2516 (dLive tegen Surgie) Handelsnaam. Oneerlijke handelspraktijk. Mislukken startupproject SURGIE. SURGIE wenste dmv een onlineplatform beeldcaptatie van medische ingrepen in virtual reality ter beschikking te stellen. Het minimaal leefbaar product zou een hardware platform en een web-based streaming platform zijn. De partijen verwijten elkaar van het mislukken. Er werd een nieuwe vennootschap opgericht (dLIVE) met de handelsbenaming 'eSURGIE', nagenoeg hetzelfde logo e.d., gebruikmakend van gefilmde operatie van SURGIE, en op haar twitteraccount zich presenteerde als opvolger. Inbreuk op artikel VI.104 WER door dLIVE met verwarringstichtende handelsnaam en mededeling op twitter. Staking om namen (e)SURGIE te gebruiken. Anderzijds een verbod voor SURGIE om (potentiële) zakenrelaties en cliënteel te benaderen om dLIVE zwart te maken of afbrekende gegevens te delen.

IEFBE 2517

OHP-richtlijn niet van toepassing op handelspraktijken die worden geregeld door voorschriften van de stofzuigerverordening die de betrokken handelaars geen handelingsvrijheid laten

HvJ EU - CJUE 22 feb 2018, IEFBE 2517; ECLI:EU:C:2018:95 (Dyson tegen BSH), http://www.ie-forum.be/artikelen/ohp-richtlijn-niet-van-toepassing-op-handelspraktijken-die-worden-geregeld-door-voorschriften-van-de

Conclusie AG HvJ EU 22 februari 2018, IEFbe 2517; RB 3113; ECLI:EU:C:2018:95; C‑632/16 (Dyson tegen BSH) Op verzoek van de rechtbank van koophandel Antwerpen (België). Van de inzenders: Toepassingsgebied richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Geen misleidende omissie. Kort samengevat, adviseert Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe het Hof van Justitie om te oordelen dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29) niet van toepassing is op de specifieke aspecten van handelspraktijken die door voorschriften van de stofzuigerverordening (665/2013) worden geregeld, aangezien deze geen handelingsvrijheid laat aan de betrokken handelaars, zoals de verplichting om een specifiek energie-etiket te gebruiken.

IEFBE 2513

Producent spanplafonds met digitale prints vermeld certificaten, misleidende marktpraktijken

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 5 mrt 2018, IEFBE 2513; (Mona Visa tegen Normalu), http://www.ie-forum.be/artikelen/producent-spanplafonds-met-digitale-prints-vermeld-certificaten-misleidende-marktpraktijken

Hof van beroep Gent 5 maart 2018, IEFbe 2513 (Mona Visa tegen Normalu) Misleidende marktpraktijken, stakingsvorderingen en dwangsommen. Normalu plaatst spanplafonds van PVC van haar merk Barrisol. Mona Visa plaatst deze ook, met een mogelijkheid tot digitale prints voor een unieke plafondschildering of wandtekening. Op Mona Visas website stond een conformiteitscertificaat dat gold tot 14 april 2013; in een brochure verwijst ze naar nog 6 certificaten; beweert dat er koud geplaatst kon worden, dat de plafonds 100% PVC-vrij zijn, bevatten de vergelijkende tabellen onjuistheden, vermelding dat haar spanplafonds 15 keer sterker zijn, en een vermelding van 250.000 perforaties per vierkante meter. De voorzitter, Rb van KH Gent, afdeling Kortrijk 4 augustus 2016 [IEFbe 2515], wees de staking en dwangsommen toe. Het hof bevestigt het bestreden vonnis.

IEFBE 2313

Oneerlijke marktpraktijken Thuisverpleging Pajozorg jegens Schakel Thuisverpleging

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 31 okt 2016, IEFBE 2313; (Schakel tegen Pajozorg), http://www.ie-forum.be/artikelen/oneerlijke-marktpraktijken-thuisverpleging-pajozorg-jegens-schakel-thuisverpleging

Hof van beroep Brussel 31 oktober 2016, IEFbe 2313 (Schakel tegen Pajozorg) Oneerlijke marktpraktijken. Appellante is actief op het vlak van de geneeskundige verzorging aan huis en aanverwante diensten in Vlaams-Brabant en Brussel. X heeft 'De Schakel Thuisverpleging Pajottenland/Dilbeek' opgezet met een logo dat zeer lijkt op die van appellante. Dit is vervolgens veranderd in 'Thuisverpleging Pajozorg' en het logo werd tevens aangepast. Appellante houdt voor dat geïntimeerde zich schuldig maakt aan slechtmaking en laster van appellante in de regio. Geïntimeerde zou bewust onjuiste berichten en geruchten verspreiden, onder meer het gerucht dat appellante niet meer zou bestaan. Verder zouden verpleegkundigen van appellante worden achtervolgd door medewerkers van geïntimeerde om te kijken welke patiënten er door appellante worden behandeld. Deze patiënten en vaak ook hun kinderen worden vervolgens op alle mogelijke manieren benaderd en zelfs lastig gevallen en onder druk gezet om over te stappen van appellante naar geïntimeerde. Geïntimeerde betwist dit. Het hof stelt dat geïntimeerde inbreuk pleegt door op onrechtmatige wijze samen te werken met dienstverleners van appellante en door zich schuldig te maken aan derdemedeplichtigheid aan hun contractbreuk, op onrechtmatige wijze cliënteel af te werven van appellante en door verwarring te stichten met de onrechtmatig aan te haken bij de reputatie van appellante.

IEFBE 2289

HvJ EU: Praktijken van een incassobedrijf vallen onder 'product'-begrip uit OHP-Richtlijn

HvJ EU - CJUE 20 jul 2017, IEFBE 2289; ECLI:EU:C:2017:573 (Gelvora), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-praktijken-van-een-incassobedrijf-vallen-onder-product-begrip-uit-ohp-richtlijn

HvJ EU 20 juli 2017, IEFbe 2289; RB 2926; C-357/16; ECLI:EU:C:2017:573 (Gelvora) Oneerlijke handelspraktijken – Richtlijn 2005/29/EG – Werkingssfeer – Incassobedrijf – Consumentenkrediet – Cessie van schuldvordering – Aard van de juridische verhouding tussen het bedrijf en de debiteur – Artikel 2, onder c) – Begrip ‚product’ – Invorderingsmaatregelen die parallel met het optreden van een gerechtsdeurwaarder worden toegepast. Antwoord:

[richtlijn oneerlijke handelspraktijken] moet aldus worden uitgelegd dat de juridische verhouding tussen een incassobedrijf en een schuldenaar die in gebreke is gebleven bij de nakoming van een consumentenkredietovereenkomst, waarbij de schuldvordering aan het incassobedrijf is gecedeerd, binnen de werkingssfeer ratione materiae van deze richtlijn valt. De praktijken die een dergelijk bedrijf toepast om haar schuldvordering in te vorderen, vallen onder het begrip „product” in de zin van artikel 2, onder c), van deze richtlijn. In dit verband doet de omstandigheid dat de schuld is bevestigd door een rechterlijke beslissing, en dat die beslissing aan een gerechtsdeurwaarder is verstrekt voor tenuitvoerlegging, niet ter zake.