Mediarecht - Droit des médias

IEFBE 2117

In het teken zijn de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren

8 mrt 2017, IEFBE 2117; ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (Otazu), http://www.ie-forum.be/artikelen/in-het-teken-zijn-de-letters-o-t-a-z-u-zijn-te-ontwaren
otazu

Rechtbank Amsterdam 8 maart 2017, IEF 16658; IEFbe 2117 ECLI:NL:RBAMS:2017:1259 (eiser tegen Otazu) Merkverval. Verbod teken. Mediarecht. Eiser is (indirect) bestuurder van Otazu geweest. Otazu is houder van OTAZU-woordmerken, voor sieraden. Na faillissement heeft de curator merkrechten verkocht. Eiser voert thans een teken op tassen, waarvan de aanvraag na oppositie is geweigerd vanwege verwarringsgevaar met de Otazu-merken. Het Benelux-woordmerk OTAZU is meer dan vijf jaar niet normaal gebruikt en is vervalrijp voor bepaalde onderdelen (horloges, schoenen, optische instrumenten, bril(accessoires) en beveelt de doorhaling. In reconventie wordt eiser verboden het teken te gebruiken, omdat daarin de letters O-T-A-Z-U zijn te ontwaren. Eiser dient zicht te onthouden van uitingen die de suggestie wekken dat gedaagden bij de maffia betrokken zijn of voortvluchtig of namaakproducten verkopen.

IEFBE 2087

Verwijdering van journalisten van tribune tijdens parlementair debat is schending EVRM

EHRM - Cour eur. D.H. 9 feb 2017, IEFBE 2087; application no 67259/14 (Selmani e.a. tegen FYROM), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwijdering-van-journalisten-van-tribune-tijdens-parlementair-debat-is-schending-evrm

EHRM 9 februari 2017, IEF 16588; IEFbe 2087; application no 67259/14 (Selmani e.a. tegen FYROM) Mediarecht. Uit het persbericht: Selmani c.s. zijn journalisten en zijn met geweld verwijderd van de tribune van het nationale parlement weer zij verslag deden van het parlementaire debat over de Rijks begroting voor 2013. Gedurende het debat hebben leden van de oppositie verstoringen veroorzaak en zijn verwijderd door de beveiligingsmedewerkers. Verzoekers zijn geaccrediteerde journalisten en weigerden de tribune, een voor journalisten toegewezen gebied, te verlaten en werden gedwongen verwijderd. Bij het Constitutioneel Hof klagen zij over het incident en klagen ze dat er geen mondelinge zitting was om feiten aan te vechten. Er was geen indicatie dat er gevaar was van de protesten buiten het parlement of van de journalisten, enkel van de verwijderde parlementsleden. Verwijdering van de journalisten was niet noodzakelijk noch te rechtvaardigen, dat is een inbreuk op artikel 10, vrijheid van meningsuiting. Dat er - ondanks verzoek daartoe - geen mondelinge behandeling is geweest en zonder reden te geven waarom die niet noodzakelijk was, is een schending van artikel 6 (right to a fair hearing).

 

IEFBE 2051

EHRM in Telegraaf/Nederland: inbeslagneming bij journaliste schending artikel 10 EVRM

EHRM - Cour eur. D.H. , IEFBE 2051; (TMG tegen Staat der Nederlanden), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-in-telegraaf-nederland-inbeslagneming-bij-journaliste-schending-artikel-10-evrm

EHRM 22 september 2016, IEF 16494; IEFbe 2051; appl.no. 33847/11 (TMG tegen Staat der Nederlanden) In maart 2009 publiceert De Telegraaf het artikel “AIVD faalde rond Irak” en in juni 2009 het artikel “Beveiliging fors opgeschroefd. Dalai Lama bedreigd”. De AIVD vermoedt dat er staatsgeheime documenten zijn gelekt naar de journaliste van de Telegraaf en stelt een onderzoek in. Er wordt een huiszoekingsbevel afgegeven en op 18 juni 2009 vindt een huiszoeking plaats bij de journaliste waarbij allerlei objecten en (elektronische) documenten in beslag worden genomen. Ook wordt de telefoon van de journaliste afgeluisterd. Via deze documenten en gesprekken komt de AIVD twee van haar medewerkers op het spoor, die beide worden aangeklaagd. Over deze strafrechtelijke processen werd op Media Report al eerder geschreven (MR 2013-14256 en MR 2014-083).

 

IEFBE 2021

EHRM: Vastzetten Turkse "Steun aan Israëlische totaalweigeraars" vanwege "aanzetten tot dienstweigering" is schending 10 EVRM

EHRM - Cour eur. D.H. 15 nov 2016, IEFBE 2021; ECLI:CE:ECHR:2016:1115JUD000245812 (Savda tegen Turkije), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-vastzetten-turkse-steun-aan-isra-lische-totaalweigeraars-vanwege-aanzetten-tot-dienstweigering

EHRM 15 november 2016, IEF 16437; IEFbe 2021; ECLI:CE:ECHR:2016:1115JUD000245812 (Savda tegen Turkije) Mediarecht. Artikel 10 EVRM. Bij een bijeenkomst voor het Israëlische consulaat in Istanbul van het Anti Militaristische Platform las klager een persbericht voor getiteld ‘Wij betuigen onze steun aan Israëlische totaalweigeraars’. Het Hof stelt in de omstandigheid dat de nationale rechter klager hiervoor heeft veroordeeld wegens het ‘aanzetten tot dienstweigering’ een schending vast van artikel 10 van het Verdrag. Persbericht

IEFBE 2009

Met verval oud merk, is geen afstand van kenmerken van nog geldend merk gedaan

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 25 nov 2016, IEFBE 2009; ECLI:NL:RBMNE:2016:6290 (Homburg), http://www.ie-forum.be/artikelen/met-verval-oud-merk-is-geen-afstand-van-kenmerken-van-nog-geldend-merk-gedaan
homburg

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 25 november 2016, IEF 16412; IEFbe 2009; ECLI:NL:RBMNE:2016:6290 (Homburg) Mediarecht. Onrechtmatige publicatie. Merkenrecht. Gedaagden behartigen de belangen van ex-Bondhouders en worden in een FD artikel met titel 'Gevecht om [X] -miljoenen verhardt' genoemd. Op een website staat een 'open brief' met vermelding van een verlopen beeldmerk. De gebezigde zinsneden in die brief - zoals “manipulatie”, “bedrog”, “gestolen”, “fraude” en “piramidespel” - vinden onvoldoende steun in het feitenmateriaal, terwijl deze dusdanig ernstig zijn dat de reputatie van eisers hierdoor wordt geschaad. Door het verval van het beeldmerk met lichtblauwe achtergrond heeft eiser geen afstand gedaan van haar recht om kenmerken van haar nog geldende beeldmerk exclusief te gebruiken. Staking merkinbreuk wordt bevolen.

 

IEFBE 2008

EHRM: WOB-verzoek om namen en het aantal benoemde Officieren van Justitie weigeren, is in strijd met 10 EVRM

EHRM - Cour eur. D.H. 8 nov 2016, IEFBE 2008; 18030/11 (ngo Hongaars Helsinki Comité), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-wob-verzoek-om-namen-en-het-aantal-benoemde-officieren-van-justitie-weigeren-is-in-strijd-met-1

EHRM 8 november 2016, IEF 16404; IEFbe 2008; Application no. 18030/11 (ngo Hongaars Helsinki Comité) WOB-verzoek. Mediarecht. Opvraging 'public-interest data'. Privacy. De NGO wordt toegang tot informatie geweigerd door bepaalde politiedistricten om de namen van Officieren van Justitie en het aantal benoemingen, wat een schending van het recht op vrijheid van meningsuiting oplevert, waaronder het recht om informatie te ontvangen. Er wordt 215 euro aan schadevergoeding toegekend. Tip: legal summary.

IEFBE 1987

Vragen aan HvJ over de hoedanigheid als 'consument' bij zakelijke gebruik privé-Facebookaccount

HvJ EU - CJUE 3 nov 2016, IEFBE 1987; C-498/16 (X tegen Facebook Ireland), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-over-de-hoedanigheid-als-consument-bij-zakelijke-gebruik-priv-facebookaccount
Facebook

HvJ EU, 3 november 2016, IEFBE 1987; IT 2163; C-498/16 (X tegen Facebook Ireland) Social media. Consumenten. Ten behoeve van die voorgenomen procedures, voorlichting en bewustmaking heeft verzoeker een vereniging (zonder personeel en zonder winstoogmerk) opgezet. Zijn klacht luidt dat verweerster talrijke inbreuken pleegt op gegevensbeschermings-rechtelijke regelingen die in de OOS (en andere) databeschermingswetten zijn verankerd. De internationale bevoegdheid van de rechter ontleent verzoeker aan het forum consumentis (verzoeker is OOS staatsburger). Maar verweerster stelt dat verzoeker zich wegens zijn commerciële activiteiten daarop niet kan beroepen en wegens de on-overdraagbaarheid van forum consumentis kan verzoeker geen gebruik maken van de aan hem gecedeerde rechten. De rechter in eerste aanleg wijst de vordering af op grond van het beroepsmatige gebruik van Facebook door verzoeker. Het oordeel na beroep is voor beide partijen aanleiding beroep in Revision aan te vragen. Partijen zijn het niet eens dat verzoeker een consument is. Verzoeker baseert zich daarbij op de overeenkomst met verweerster inzake zijn particuliere facebookaccount, en die tussen de cedenten en verweerster. Op grond van de huidige stand van de jurisprudentie kan de rechter geen zekerheid geven over in hoeverre een consument die door andere consumenten rechten aan hem laat cederen om deze gezamenlijk geldend te maken zich op ‘ forum consumentis’ kan beroepen. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:

IEFBE 1950

Ruimte voor satire en ironie in opiniestuk volgens het EHRM

EHRM - Cour eur. D.H. 5 jul 2016, IEFBE 1950; ECLI:CE:ECHR:2016:0705JUD000179907 (Ziembiński v. Poland), http://www.ie-forum.be/artikelen/ruimte-voor-satire-en-ironie-in-opiniestuk-volgens-het-ehrm
ECHR

EHRM 5 juli 2016, IEF 16300; IEFbe 1950; ECLI:CE:ECHR:2016:0705JUD000179907 (Ziembiński v. Poland) Mediarecht. Een Poolse opiniemaker publiceert een artikel waarin hij een plan van een paar ambtenaren en de burgemeester bekritiseert. In het artikel noemt hij de heren onder meer “numbskull”, “dim-witted official”, “poser” en “dumb bosses”. De ambtenaren en de burgemeester doen aangifte, die leidt tot een veroordeling wegens belediging. De opiniemaker stapt naar het EHRM. Het EHRM oordeelt dat deze veroordeling in strijd is met artikel 10 EVRM, omdat de grenzen van acceptabele kritiek op de burgemeester ruimer liggen en is het verder niet eens met de Poolse rechter, aangezien in zijn oordeel niet was meegewogen dat het artikel van de opiniemaker een satirisch en ironisch karakter heeft.