Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 2704

Met gebruik teken 'Ik wil van mijn auto af' is er indirect verwarringsgevaar

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 9 aug 2018, IEFBE 2704; ECLI:NL:RBOVE:2018:2957 (Dealerdirect tegen Wijkopenautos), http://www.ie-forum.be/artikelen/met-gebruik-teken-ik-wil-van-mijn-auto-af-is-er-indirect-verwarringsgevaar
ikwilvanmijnautoaf

Vzr. Rechtbank Overijssel 9 augustus 2018, IEF 17914; IEFbe 2704; ECLI:NL:RBOVE:2018:2957 (Dealerdirect tegen Wijkopenautos) Dealerdirect biedt een online-platform ikwilvanmijnautoaf.nl aan en faciliteert koopovereenkomsten tussen consument en dealer. Zij houdt Benelux en Uniemerken. WijKopenAutos doet hetzelfde, maar koopt de aangeboden auto's zelf in. Op haar website staat 'ik wil van mijn auto af!'. WijKopenAutos moet dit gebruik staken ex 2.20 lid 1 sub b BVIE vanwege aanwezigheid van indirect verwarringsgevaar. De opgavevorderingen van Dealerdirect over het aantal bezoekers, het adwords zoekvolume op de zoekwoorden en de organische traffic worden afgewezen bij gebrek aan spoedeisend belang.

IEFBE 2706

Depotverbod voor bepaalde tekens die overeenstemmen met PORSCHE-merk bekrachtigd

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 14 aug 2018, IEFBE 2706; ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 (appellant tegen DR. ING. H.C.F. PORSCHE), http://www.ie-forum.be/artikelen/depotverbod-voor-bepaalde-tekens-die-overeenstemmen-met-porsche-merk-bekrachtigd

Hof Den haag 14 augustus 2018, IEF 17915; IEFbe 2706; ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 (appelant tegen Dr. Ing. H.C.F. Porsche) Merkenrecht. De rechtbank [IEF 16337] verklaart het merk P@RSCHE nietig nu dit verwarringwekkend overeenstemt met het bekende merk PORSCHE. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. In plaats van de O in PORSCHE bevindt zich het teken @ in het woord P@RSCHE. Dit teken vertoont visueel gelijkenis met de letter O. Het is ook een cirkel, met dien verstande dat deze van onderen open is en in het midden een teken bevat. Het teken @ vertoont ook visuele gelijkenis met de letter A door de a in @. Verbod om bepaalde tekens die overeenstemmen met PORSCHE-merk te deponeren. Art. 1019h Rv is niet van toepassing in een (door de vermeende inbreukmaker aanhangig gemaakte) nietigheidsprocedure; er is immers in feite sprake van een vooruitgeschoven inbreukverweer.

IEFBE 2703

Gebruik WEPUBLISH is deloyaal gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking in Publ.sh

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 aug 2018, IEFBE 2703; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-wepublish-is-deloyaal-gelet-op-de-voorgaande-maar-be-indigde-samenwerking-in-publ-sh
publ.sh wepublish

Vzr. Rechtbank Den Haag 13 augustus 2018, IEF 17913; IEFbe 2703; ECLI:NL:RBDHA:2018:9747 (Online Publisher tegen Netmedia c.s.) Herstelvonnis IEF 17920, vanwege ontbreken maximering dwangsom. Vonnis herstel Partijen hebben samenwerkt voor het opstarten van het nieuwe merk Publ.sh en later het merk Wepublish. De overlegde bewijzen maken niet dat er een kans is dat de merkinschrijving door OP te kwader trouw (2.23 lid 2 BVIE) is gedaan en in een bodemprocedure zal worden vernietigd. Het gebruik van wepublish aan elkaar geschreven en met publish dikgedrukt, gelet op de voorgaande maar beëindigde samenwerking, kan de indruk doen ontstaan van (nog steeds) een commerciële band. Gebruik van dat teken is dan ook deloyaal te achten. Afwijzing auteursrechtclaim op eenvoudige menu-structuur. Wel auteursrechtinbreuk op instructievideo, omslagfoto twitter-account, tekst 'About us'. Rectificatie wordt bevolen op website en sociale media.

IEFBE 2694

Bredere publiek zal McGregor niet direct herkennen als achternaam van de MMA-vechter

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 10 aug 2018, IEFBE 2694; ECLI:NL:RBDHA:2018:9718 (McGregor IP tegen Adidas), http://www.ie-forum.be/artikelen/bredere-publiek-zal-mcgregor-niet-direct-herkennen-als-achternaam-van-de-mma-vechter
mcgregor

Vzr. Rechtbank Den Haag 10 augustus 2018, IEF 17911; IEFbe 2694; ECLI:NL:RBDHA:2018:9718 (McGregor IP tegen Adidas) Merkinbreukzaak. McGregor is modemerk en houdster van Benelux en EU-woordmerken. In de webshop van Reebok, geëxploiteerd door Adidas, wordt de Conor McGregor Collectie aangeboden. Conor McGregor (bijnaam: “The Notorious”) is een Ierse mixed martial arts (MMA) vechter en meervoudig voormalig wereldkampioen bij de Ultimate Fighting Championship. Het is onvoldoende gebleken dat het bredere publiek het bestanddeel MCGREGOR direct zal herkennen als de achternaam van de MMA-vechter. Manier van verwijzing door Adidas/Reebok op sportkleding naar MMA-vechter Conor McGregor wordt inbreuk geacht op kledingmerk MCGREGOR. Deloyaal gebruik in strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (2.23 BVIE en 14 UMVo). Dat het in aanmerking te nemen publiek het teken dus (uitsluitend) als naamverwijzing naar de vechtsporter zal opvatten is niet aannemelijk geworden.

IEFBE 2664

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen 'Avenue Optics' en 'Sunglass Avenue' aangenomen

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2664; (Opti-shop(s) tegen B-Optics), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-handelsnamen-avenue-optics-en-sunglass-avenue-aangenomen

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2664 (Opti-shop(s) tegen B-Optics) Eisende partij, “Avenue Optics”, voert sinds enkele jaren publiek en ononderbroken handel onder de benaming AVENUE OPTICS. Zij is houdster van het semi-figuratieve Beneluxmerk en Benelux woordmerk. Verwerende partij, B-Optics, baat een winkel en webwinkel waaruit zij (zonne)brillen verkoopt aan de consument. Zij nam in 2008 één van de vestigingen van Avenue Optics over, die zij tot op heden uitbaat. Tot augustus 2016 dreef zij handel onder de naam “B-optic Latem”, maar recent wordt het uitgebaat onder “Sunglass Av(enue)”. Het merk en teken zijn duidelijk verschillend, ook al dragen zij allebei het woord ‘Avenue’ in zich. Er bestaat verwarringsgevaar voor de gemiddelde consument. Dit onderdeel van de vordering faalt. De handelsnaam kan echter wel verwarring wekken. De gemiddelde consument zou immers kunnen uitwijken naar verwerende partij, ervan uitgaande dat beide partijen economisch verbonden zijn. Dit onderdeel van de vordering is gegrond. Verwerende partij wordt bevolen het gebruik van “Sunglass Av(enue)” te staken.

IEFBE 2689

HvJ EU: lidstaten moeten collectief beheer merkenrechten erkennen

HvJ EU - CJUE 7 aug 2018, IEFBE 2689; ECLI:EU:C:2018:639 (SNB-REACT), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-lidstaten-moeten-collectief-beheer-merkenrechten-erkennen

HvJ EU 7 augustus 2018, IEF 17902; IEFbe 2689; IT 2617; ECLI:EU:C:2018:639; Zaak C-521/17 (SNB-REACT) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Beperkingen van de aansprakelijkheid voor een dienstverlener die IP‑adressen verhuurt en registreert waardoor domeinnamen anoniem kunnen worden gebruikt. HvJ EU:

1)      Artikel 4, onder c), van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat de lidstaten verplicht zijn om een instantie voor de collectieve vertegenwoordiging van merkhouders, zoals de vereniging in het hoofdgeding, de bevoegdheid te verlenen om in eigen naam te verzoeken om de toepassing van de in deze richtlijn vastgestelde rechtsmiddelen teneinde de rechten van deze houders te vrijwaren en om zich in eigen naam tot de rechter te wenden teneinde deze rechten te doen gelden, mits deze instantie naar nationaal recht wordt geacht een rechtstreeks belang te hebben bij de vrijwaring van deze rechten en overeenkomstig dat recht zich daartoe tot de rechter kan wenden, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.

IEFBE 2663

Kennis van merkinschrijving mag niet gelijkgesteld worden met gedogen concreet gebruik van merk

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2663; (Merck Sharp & Dohme tegen MSD Europe), http://www.ie-forum.be/artikelen/kennis-van-merkinschrijving-mag-niet-gelijkgesteld-worden-met-gedogen-concreet-gebruik-van-merk

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2663 (Merck Sharp & Dohme tegen MSD Europe) Merkenrecht. MSD stelt zich voor als een wereldwijde gezondheidsonderneming wiens missie erin bestaat innovatieve producten en diensten te ontwikkelen om de gezondheid van patiënten te verbeteren. Zij is houdster van een Benelux woordmerk, semi-figuratief Uniemerk en Uniewoordmerk. Deze merken zijn volgens haar sinds decennie intensief gebruikt in de Benelux en de rest van de EU. Verwerende partij is producent en/of minstens distributeur van allerhande producten bedoeld om gezondheid van patiënten te verbeteren. Zij maakt op verschillende wijzen gebruik van de tekens “MSD”, “MSD Europe” en “MSD-BAND”. Ze is bezit een semi-figuratief Beneluxmerk, waartegen MSD oppositie heeft gevoerd. MSD heeft niet bewust de merken gedoogd. Kennis van de inschrijving van een merk moet en mag dus niet gelijkgesteld worden met kennis en gedogen van het concrete gebruik van dat ingeschreven merk door de merkhouder. De MSD Merken en de gewraakte tekens heel sterk overeenstemmen, sterk soortgelijk zijn, en de MSD Merken een groot onderscheidend vermogen hebben, bestaat er een gevaar op verwarring in hoofde van de gemiddelde consument. Merkenrechten van MSD zijn geschonden.

IEFBE 2692

Recall en rectificatie voor frisdrank ON LEMON - JOHN IS ON, na eerder geschil over John Lemon

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 7 jul 2018, IEFBE 2692; ECLI:NL:RBDHA:2018:9453 (John Lemon), http://www.ie-forum.be/artikelen/recall-en-rectificatie-voor-frisdrank-on-lemon-john-is-on-na-eerder-geschil-over-john-lemon

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 juli 2018, IEF 17904; IEFbe 2692; ECLI:NL:RBDHA:2018:9453 (John Lemon) Merkenrecht. Eiseres is weduwe van John Lennon. Ze is houder van Uniewoordmerk van JOHN LENNON in klassen voor onder andere frisdranken. Gedaagde was houder van Uniebeeldmerk John Lemon. Eiseres en gedaagde hebben een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat gedaagde stopt met het gebruik van John Lemon. Hij heeft het Uniebeeldmerk overgedragen aan eiseres. Daarna heeft On Lemon een frisdrank op de markt gebracht onder het teken ON LEMON - JOHN IS ON waarop ook het teken John Lemon zichtbaar is. Eiseres vordert rectificatie en een recall. De voorzieningenrechter is bevoegd met betrekking tot de vorderingen die zien op de tekortkoming in de nakoming op basis van het forumkeuzebeding in de gesloten overeenkomst. Er moet worden aangenomen dat door het relevante publiek de elementen “JOHN” en “LEMON” in elkaars nabijheid in dit geval met elkaar in verbinding worden gebracht. Dit zorgt voor verwarringsgevaar. De vordering wordt toegewezen.