IEFBE 2370

Voorlopig inbreukverbod octrooi Truvada toegewezen

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 sep 2017, IEFBE 2370; (Gilead Sciences tegen BVBA Mylan), http://www.ie-forum.be/artikelen/voorlopig-inbreukverbod-octrooi-truvada-toegewezen

Rechtbank van Koophandel Brussel 28 september 2017, IEFbe 2370 (Gilead Sciences tegen BVBA Mylan) Octrooirecht. Het geschil heeft betrekking op Truvada, een geneesmiddel van Gilead tegen HIV en aids. Truvada is een vaste dosis combinatieproduct dat de actieve ingrediënten TD en emtricitabine bevat. Gilead vordert een voorlopig inbreukverbod ten aanzien van de dreigende inbreuk door Mylan op haar aanvullende beschermingscertificaat (ABC 2005C/030). De rechtbank oordeelt dat de vordering van Gilead wel degelijk een hoogdringend karakter vertoont. Een beweerde inbreuk van octrooirechten, waaronder ook ABCs, creëren op zich een situatie van hoogdringendheid. Ingeval van een lancering van het generieke combi product door Mylan, lijdt Gilead aanzienlijke en onherstelbare schade. De rechtbank verklaart de vordering gegrond. 

IEFBE 2358

En n'insérant pas un renvoi à un texte en bas de page précisant que le prix annoncé s'entend hors frais fixes de 199 €, l'intiméee induit le consommateur en erreur sur le prix

Luik - Liège 29 apr 2014, IEFBE 2358; (Tecteo S.C.I.R.L. contre KPN Group Belgium), http://www.ie-forum.be/artikelen/en-n-ins-rant-pas-un-renvoi-un-texte-en-bas-de-page-pr-cisant-que-le-prix-annonc-s-entend-hors-frais

Cour d'appel de Liège septième chambre 29 avril 2014, IEFbe 2358 (Tecteo S.C.I.R.L. contre KPN Group Belgium) L'intimée ne peut être suivie en ce qu'elle conclut à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle ne serait pas fondée sur un fait ou un acte invoqué en citation, dès lors que la demande nouvelle se fonde sur la publicité de lancement du produit 'SNOW', qui est expressément visée par la citation introductive d'instance te dont l'appelante demande la cessation notament pour violation des dispositions de la loi 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. La publicité litigieuse énonce ce qui laisse entendre que le prix de 39 € par mois constitute le prix final, impression d'ailleurs renforcéee par le texte figurant en marge et en grands caractères dans un disque de couleur moutarde: "TV + (symbole smartphone) + (symbole téléphone) 39 € par mois et pas besoin d'abonnement au câble!". En n'insérant pas, comme le fait l'appelante, un renvoi à un texte en bas de page - fût-il rédigé en petits caractères - précisant que le prix annoncé s'entend hors frais fixes de 199 €, l'intiméee induit le consommateur en erreur sur le prix. Ce faisant, l'intimée a violé les articles 6, 85, 86, 90, par 1 et 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. 

IEFBE 2369

Geen inbreuk octrooi: aan urgentie eis is niet voldaan

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 5 jul 2017, IEFBE 2369; (Gilead Sciences tegen NV KRKA Belgium), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-octrooi-aan-urgentie-eis-is-niet-voldaan

Rechtbank van Koophandel Brussel 5 juli 2017, IEFbe 2369 (Gilead Sciences tegen KRKA Belgium) Octrooirecht. Gilead is houder van het Europees octrooi EP 0 915 894: 'nucleotide analogs'. Dit octrooi beschermt het product 'TD', een werkzame stof die gebruikt wordt voor de behandeling van HIV en hepatitis B. De geldigheidsduur verstrijkt in België op 25 juli 2017. KRKA produceert een generisch geneesmiddel dat bestaat in de combinatie van ETC en TD. Is de combinatie van de werkzame stoffen TD en ETC een product dat door het octrooi EP 894 is beschermd? KRKA stelt dat de octrooibescherming van TD verstrijkt op 25 juli 2017. Gilead heeft maanden stilgezeten alvorens de procedure tegen KRKA in te leiden. De problematiek over de geldigheid van de verlengde bescherming onder het octrooi is partijen al lang bekend. Terwijl KRKA haar VHB reeds op 8 december 2016 heeft bekomen, heeft Gilead pas voor het eerst op 2 maart 2017 naar KRKA toe gereageerd. De timing van de aanvraag van de VHB kon redelijkerwijs niet anders worden gezien dan als uitdrukking van de intentie om het product op de markt te brengen zodra de geldigheidsduur zou zijn verstreken. De schade die Gilead vreest te lijden is geen onherstelbare schade en kan gedekt worden door een schadeloosstelling. De rechter verklaart de vordering ongegrond. Aan de eis van urgentie is niet voldaan.

IEFBE 2359

MERCK se rend coupable d'actes de dénigrement contraires aux pratiques honnêtes du marché susceptibles de porter atteinte aux intérêts professionels de REPHILE

Luik(afd. Namen) - Liège(div. Namur) 13 apr 2017, IEFBE 2359; (Merck contre Sa Analis), http://www.ie-forum.be/artikelen/merck-se-rend-coupable-d-actes-de-d-nigrement-contraires-aux-pratiques-honn-tes-du-march-susceptible

Tribunal de Commerce de Liège 13 avril 2017, IEFbe 2359 (Merck contre Sa Analis) Donnons acte à la société Rephile de son intervention volontaire; Recevons les demandes; Constatons qu'analis a opéré une publicité comparative contraire à l'article VI.17.2 du Code de droit économique en alléguant que 1) la qualité des produits Rephile était équivalente à celle des produits de MERCK vendus sous la marque MERCK Millipore, 2) les résultats d'analyse sur l'eau produits par les systèmes de purification d'eau REPHILE et MERCK Millipore sont équivalents, 3) les produits de REPHILE étaient jusque 30% moins chers que les produits MERCK Millipore. Alors que ces allégations ne sont pas vérifiables et ne sont pas fondées sur des analyses scientifiques sérieuses réalisées conformément aux exigences du milieu scientifique et selon les règles et protocoles en vigueur; Ordonnons la cessation de la publicité dont les conditions sont précisées au paragraphe précédent; Constatons que MERCK se rend coupable d'actes de dénigrement contraires aux pratiques honnêtes du marché susceptibles de porter atteinte aux intérêts professionels de REPHILE; Ordonnons la cessation des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché susceptibles de porter atteinte aux intérêts professionels de REPHILE, soit le mécanisme d'alerte mis au point par MERCK entrainant, ainsi qu'exposé ci-dessus dans les motifs, seule une information quant à l'absence de garantie du bon fonctionnement du système étant conforme aux pratiques honnêtes du marché; Delaissons à chacune des parties ses propres frais et dépens.

IEFBE 2368

Gemoderniseerd familiewapen niet auteursrechtelijk beschermd

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 19 jun 2017, IEFBE 2368; (Familiewapen tegen Zara Home), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemoderniseerd-familiewapen-niet-auteursrechtelijk-beschermd

Rechtbank van Koophandel Brussel 19 juni 2017, IEFbe 2368 (Familiewapen tegen Zara Home) Auteursrecht familiewapen. Eisers vorderen dat het ontwerp van het familiewapen en het beeldhouwwerk van eisers als oorspronkelijke werken worden beschermd door het auteursrecht. En dat Zara Home door de reproductie van de werken in de Zara Home kaars, de mededeling aan het publiek en de verkoop van de kaars de auteursrechten van eisers heeft geschonden. Zara Home betwist de originaliteit van het familiewapen. De rechtbank verklaart voor recht dat het houtsnijwerk auteursrechtelijke bescherming geniet en dat Zara Home door de reproductie van dit werk op de kaars de auteursrechten van eiser geschonden heeft. De rechtbank oordeelt dat het familiewapen niet auteursrechtelijk beschermd is. De wijzigingen in het origineel weerspiegelden niet de vrije en creatieve keuzes van de auteur. Het aspect van identificatie waarbij aan een lid van een familie het recht toekomt om het familiewapen te gebruiken veret zich tegen het toekennen van exclusieve rechten aan één persoon onder de vorm van een auteursrecht. Dit zou de auteursrechthouder in staat stellen om familieleden het gebruik van het familiewapen te ontzeggen. 

IEFBE 2366

AIPPI Studiedag van 23 november 2017

, IEFBE 2366; http://www.ie-forum.be/artikelen/aippi-studiedag-van-23-november-2017
IEFBE 2364

BGH: Verboden tabaksreclame door gebruik foto op eigen website producent

Duitse jurisprudentie - Jurisprudence allemande 5 okt 2017, IEFBE 2364; I ZR 117/16 (Tabaksreclame), http://www.ie-forum.be/artikelen/bgh-verboden-tabaksreclame-door-gebruik-foto-op-eigen-website-producent
Tabaksreclame

BGH 5 oktober 2017, IEF 17155; I ZR 117/16 (Tabaksreclame). Tabaksreclame. Dienst in de informatiemaatschappij. Uit het persbericht: verweerder is een middelgrote tabaksproducent. Op haar website kunnen geïnteresseerde gebruikers informatie krijgen over het bedrijf, maar de inhoud achter de homepage is enkel zichtbaar na een elektronische leeftijdsopgave. In november 2014 was op de homepage van de verweerder een foto te zien waarop vier vrolijke, normale mensen tabaksproducten gebruikten. De aanvrager, een vereniging voor consumentenbescherming, vindt dat dit een ontoelaatbare tabaksreclame is. Zij verzoekt de verweerder zich te onthouden van reclame met de foto. Het beroep van de verdachte bij het Landgericht was niet succesvol. Beslissing van het Bundesgerichtshof:

IEFBE 2365

Logo pizzeria in Amsterdam hoeft niet aangepast: beperkte overeenstemming met Pizzabakkers-logo

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 5 okt 2017, IEFBE 2365; ECLI:NL:RBAMS:2017:7285 (De Pizzabakkers tegen echtpaar pizza-restaurant), http://www.ie-forum.be/artikelen/logo-pizzeria-in-amsterdam-hoeft-niet-aangepast-beperkte-overeenstemming-met-pizzabakkers-logo

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 oktober 2017, IEF 17160; IEFbe 2365; ECLI:NL:RBAMS:2017:7285 (De Pizzabakkers tegen echtpaar pizza-restaurant) Merkenrecht. Auteursrecht. Beide partijen exploiteren een pizza-restaurant. Pizzabakkers hebben het beeldmerk 'de Pizzabakkers' gedeponeerd voor pizza's, deeg en restauratie. De logo's van beide partijen zijn in het zwart-wit vormgegeven, met in de schep de tekst. De merken stemmen begripsmatig overeen omdat beide logo's een pizza-schep hebben met daarin de naam van de pizza-maker. Er is geen auditieve overeenstemming. De voorzieningenrechter oordeelt dat er een zekere mate van overeenstemming is, maar dat deze beperkt van aard is. Dat de logo's dezelfde totaalindruk zou achterlaten is discutabel. Gedaagden gebruiken het logo alleen voor hun bezorgservice en niet voor het restaurant. Pizzabakkers hebben geen bezorgservice. Gezien de beperkte overeenstemming tussen beide logo's is direct of indirect verwarringsgevaar niet aan de orde. De vorderingen van Pizzabakkers worden afgewezen. 
 

IEFBE 2363

HvJ EU: Artikel 22 EEX-Vo niet van toepassing op geschillen die ertoe strekken dat wordt bepaald of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd

HvJ EU - CJUE 5 okt 2017, IEFBE 2363; ECLI:EU:C:2017:738 (Hanssen Beleggingen tegen Tanja Prast-Knipping), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-artikel-22-eex-vo-niet-van-toepassing-op-geschillen-die-ertoe-strekken-dat-wordt-bepaald-of-e
Knipping

HvJ EU 5 oktober 2017, IEF 17150; IEFbe 2363; ECLI:EU:C:2017:738 (Hanssen Beleggingen tegen Tanja Prast-Knipping) Merkenrecht. Bevoegdheid van de gerechten van de woonplaats van de verweerder – Artikel 22, punt 4 – Exclusieve bevoegdheid voor de registratie en de geldigheid van intellectuele-eigendomstitels – Geding om te bepalen of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd. Conclusie A-G [IEF 16954]. HvJ EU:

Artikel 22, punt 4 [EEX-Vo], moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op geschillen die ertoe strekken dat wordt bepaald of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd.

IEFBE 2350

Geen slaafse nabootsing van G36-geweer

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 apr 2017, IEFBE 2350; (FN Herstal tegen Heckler & Koch), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-van-g36-geweer

Tribunal de commerce Bruxelles 28 april 2017, IEFbe 2350 (FN Herstal tegen Heckler & Koch) Octrooirecht. H&K is houder van het Europese octrooi voor een automatisch G-36 geweer. In 2015 stelde H&K dat de 'SCAR assault rifle', ontwikkeld door FN Herstal, inbreuk maakte op zijn octrooi. FN Herstal startte een nietigheidsactie tegen het octrooi. Het tribunal vernietigt het octrooi wegens gebrek aan inventiviteit. H&K stelde dat FN Herstal een aantal elementen slaafs heeft nagebootst van het G36 geweer, wat zou leiden tot een oneerlijke concurrentie. Het Tribunal overweegt dat elementen die al eerder gebruikt zijn voor het octrooi van H&K's G36-geweer, niet beschouwd kunnen worden als een kopie. Functies die door FN Herstal zijn aangepast om extra technische functies te bieden kunnen niet als nagebootst worden beschouwd. Het nabootsen is alleen door de wet verboden als het een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of in het geval van 'accompanying circumstances' die in strijd zijn met de eerlijke handelspraktijk: als er verwarringsgevaar ontstaat. In casu zijn de elementen niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht en is er ook geen sprake van verwarringsgevaar. 

IEFBE 2361

Primagaz misleidt publiek door enkel één parameter van gebruikskost te noemen waardoor aardgas goedkoper lijkt dan Mazout

Antwerpen(afd. Hasselt) - Anvers(div. Hasselt) 19 okt 2012, IEFBE 2361; (Primagaz tegen Informazout), http://www.ie-forum.be/artikelen/primagaz-misleidt-publiek-door-enkel-n-parameter-van-gebruikskost-te-noemen-waardoor-aardgas-goedkop

Rechtbank van Koophandel Hasselt 19 oktober 2012, RB 2983; IEFbe 2361 (Informazout tegen Primagaz Belgium) Primagaz verkoopt gasproducten zoals butaan en propaan voor het verwarmen van woningen en gebouwen. In de krant De Morgen met de titel: "Geen aardgas? Een budgetvriendelijke en groenere oplossing dan Mazout" maakte Primagaz een vergelijking van de officiële prijzen van propaan met die van Mazout. De reclame zou bij de gemiddelde consument de  indruk wekken dat de verbruikskost van verwarmen met propaan beduidend lager is dan de verbruikskost van verwarmen met mazout. Als de correcte vergelijkingsbasis wordt gebruikt, rekening houdende met de calorische waarde, dan zou de verbruikskost van verwarmen met mazout duidelijk voordeliger zijn dan met propaan. De rechtbank verwijst naar haar vonnis van 8 september 2010 [RB 2982] en blijft bij haar standpunt dat er sprake is van vergelijkende reclame in de zin van art. 2.20 WMPC. De vergelijkende reclame vertoont een misleidend karakter. Primagaz kan zich niet beperken tot de vermelding van één enkele parameter van de gebruikskost, die haar het beste uitkomt, zonder daarbij te vermelden dat de calorische waarde van de brandstoffen substantieel verschillen. Hierdoor misleidt Primagaz het publiek.

IEFBE 2362

Grondwettelijk Hof: Het aanbieden van een Belgisch werkwijze-octrooi buiten België wordt niet beschermd door het Belgisch octrooi

Grondwettelijk hof - Cour constitutionelle 28 sep 2017, IEFBE 2362; (Europlasma tegen P2i Ltd), http://www.ie-forum.be/artikelen/grondwettelijk-hof-het-aanbieden-van-een-belgisch-werkwijze-octrooi-buiten-belgi-wordt-niet-bescherm

Grondwettelijk Hof 28 september 2017, IEFbe 2362; nr. 105/2017 (Europlasma tegen P2i Ltd) De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. Het aanbieden van een werkwijze die valt onder een Belgisch octrooi vanuit België moet geschieden voor toepassing ervan binnen het Belgisch grondgebied om binnen het octrooi te vallen; m.a.w. is een aanbod vanuit België voor toepassing ervan buiten het Belgisch grondgebied, niet beschermd door het Belgisch octrooi.   

IEFBE 2360

Primagaz mag propaan niet meer vergelijken met 'duurdere' stookolie

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 8 sep 2010, IEFBE 2360; (Informazout VZW tegen Primagaz Belgium), http://www.ie-forum.be/artikelen/primagaz-mag-propaan-niet-meer-vergelijken-met-duurdere-stookolie

Rechtbank van Koophandel Hasselt 8 september 2010, RB 2982; IEFbe 2360 (Informazout VZW tegen Primagaz Belgium) Primagaz verkoopt gasproducten zoals butaan en propaan voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Volgens Informazout vormt de slogan "Genoeg van stookolie? Ontdek propaan! Lichter voor uw budget, lichter voor het milieu!" een ontoelaatbare vorm van misleidende vergelijkende reclame. Volgens de rechtbank is er sprake van vergelijkende reclame in de zin van art. 2.20 WMC. Eveneens is er sprake van misleidende reclame. Door ten onrechte voor te houden dat voor het publiek dat actueel met stookolie verwarmt, het verwarmen met propaan beter is voor haar budget begaat Primagaz een inbreuk op de artt. 19.1 lid 1, 88 lid 4 en 96 lid 1b WMC. De slogan maakt een vorm uit van verboden denigrerende reclame.

IEFBE 2357

Verhoging tarieven BOIP per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 worden de tarieven voor al de BOIP-producten verhoogd. Deze zijn sinds 2005 niet meer gewijzigd. De Raad van Bestuur heeft op 28 september tot deze verhoging besloten. Het nieuwe tarief voor het deponeren van een merk bedraagt in 2018 € 248. Het nieuwe tarief voor het deponeren van een enkelvoudig model bedraagt € 112 euro. De overige tarieven vindt u hier.

IEFBE 2356

Conclusie AG: Via cloud computing aanbieden tv-programma's niet verenigbaar met InfoSocRl

HvJ EU - CJUE 7 sep 2017, IEFBE 2356; ECLI:EU:C:2017:649 (VCAST tegen RTI), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-via-cloud-computing-aanbieden-tv-programma-s-niet-verenigbaar-met-infosocrl

Conclusie AG HvJ EU 7 september 2017, IEF 17142; IEFbe 2356; IT 2356; ECLI:EU:C:2017:649; C‑265/16 (VCAST Limited tegen R.T.I. SpA) Privékopie-exceptie. Richtlijn 2000/31/EG. Richtlijn 2001/29/EG. VCAST biedt via internet een systeem aan waarmee alle tv-programma’s van belangrijke Italiaanse zenders als video kunnen worden opgeslagen (‘cloud computing’). RTI stelt onrechtmatigheid van de activiteiten van VCAST. Zij wijst op haar zowel Italiaans- als EU-wettelijk geregelde exclusieve recht op het economisch gebruik van de werken die zij via haar netwerken uitzendt (en de daaruit voortvloeiende rechten). VCAST stelt dat haar activiteiten overeenkomen met het verhuren van een video-opnamesysteem op afstand. Dit is volgens de Italiaanse wet tegen billijke vergoeding toegestaan. Ook het Unierecht zou hieraan niet in de weg staan zolang sprake is van een forfaitaire vergoeding aan de rechthebbenden. RTI stelt dat lidstaten is toegestaan het maken van een privékopie mogelijk te maken onder de voorwaarde van een billijke compensatie en alleen in het geval dat de reproductie door een natuurlijk persoon voor eigen gebruik en zonder commercieel oogmerk wordt verricht. Het gaat om een uitzondering die dan ook strikt moet worden uitgelegd. Het toestaan van reproduceren met commercieel oogmerk zou dan ook in strijd zijn met EU-recht. Conclusie AG:

Artikel 5, lid 2, onder b), van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling in de weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan het is toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbenden van de auteursrechten een online opnamedienst aan te bieden voor op het grondgebied van die lidstaat vrij beschikbare, langs terrestrische weg uitgezonden televisie-uitzendingen, wanneer de aanbieder van die dienst, en niet de gebruiker ervan, het terrestrisch uitgezonden signaal ontvangt aan de hand waarvan de opname wordt gemaakt.

IEFBE 2355

Michiel Haegens - Grote veranderingen voor het collectieve merk

Een merk kan worden ingeschreven als individueel merk of als collectief merk. Die eerste categorie dekt ruim 98% van alle merkaanvragen en betreffen consumenten- en B2B-merken als ING, ADIDAS en ANWB. Collectieve merken zijn veel schaarser. Niet alleen in het gebruik, maar nog minder worden er als merk geregistreerd. In het Benelux register staan zo’n 1200 collectieve merken geregistreerd. In het Europese merkenregister zijn dat er ruim 2000. Voorbeelden zijn merken als TÜV, VVV Tourist Information en het Beter Leven Keurmerk. Collectieve merken zijn dus niet de meest voorkomende merken, maar zijn meestal wel zeer bekend. Voor de houders van deze merken zijn er belangrijke veranderingen in aantocht. 

Achterliggende reden is dat er nieuwe wetgeving wordt doorgevoerd, waardoor er naast het collectieve merk, het zogenoemde certificeringsmerk wordt geïntroduceerd. Tegelijkertijd wordt de wetgeving met betrekking tot de collectieve merken aangepast.

IEFBE 2354

Conclusie AG: Autovelgen zijn 'onderdeel van samengesteld voortbrengsel' die voor normaal gebruik nodig en zichtbaar zijn

HvJ EU - CJUE 28 sep 2017, IEFBE 2354; ECLI:EU:C:2017:730 (Acacia tegen Fallimento Pneusgarda), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-autovelgen-zijn-onderdeel-van-samengesteld-voortbrengsel-die-voor-normaal-gebruik-nodig

Conclusie AG HvJ EU 28 september 2017, IEF 17138; IEFbe; 2354; ECLI:EU:C:2017:730; C-397/16; C-435/16 (Acacia tegen Audi en Fallimento Pneusgarda) Modelrecht. Audi en Pneusgara zijn houder van het gemeenschapsmodel voor lichtmetalen wielvelgen voor Audi's. Audi vordert dat Acacia stopt met de invoer, productie of verkoop van haar replicavelgen. Sluiten de beginselen van het vrije verkeer van goederen de wettelijke interpretatie (die een reparatieclausule bevat die uitsluitend uit replica wielen die esthetisch identiek aan origineel wielen zijn), met het oog op de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel en het herstel van zijn oorspronkelijke vorm, uit? Conclusie AG:

1)      Artikel 110, lid 1, van [GemModVo] moet aldus worden uitgelegd dat het begrip ‚onderdeel van een samengesteld voortbrengsel’ niet is beperkt tot onderdelen waarvan de vorm afhankelijk is van de uiterlijke kenmerken van het samengestelde voortbrengsel, maar betrekking heeft op elk product dat in een ander product, dat als ‚samengesteld voortbrengsel’ wordt aangemerkt, is verwerkt, dat eruit kan worden gehaald en vervangen, dat nodig is voor een normaal gebruik van het samengestelde voortbrengsel en dat bij een normaal gebruik van dit samengestelde voortbrengsel zichtbaar blijft.

IEFBE 2353

HvJ EU: Persoonsgegevens mogen zonder instemming worden verwerkt en geplaatst op zwarte lijst ten behoeve van bestrijding belastingfraude

HvJ EU - CJUE 27 sep 2017, IEFBE 2353; ECLI:EU:C:2017:725 (Peter Puskar tegen Slowakije), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-persoonsgegevens-mogen-zonder-instemming-worden-verwerkt-en-geplaatst-op-zwarte-lijst-ten-beh

HvJ EU 27 september 2017, IEF 17135; IEFbe 2353; IT 2353; ECLI:EU:C:2017:725; C-73/16 (Peter Puskar tegen Slowakije) Verwerking van persoonsgegevens, bescherming van de grondrechten. Peter Puskar verzoekt om alle SLW belastingautoriteiten te verbieden zijn naam en identificatiegegevens te plaatsen op een (‘zwarte’) lijst van natuurlijke personen die volgens het openbaar bestuur zijn te beschouwen als ‘stromannen’. Verzoeker stelt dat vermelding op de lijst inbreuk maakt op zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van de goede naam. HvJ EU antwoordt dat: 

IEFBE 2352

AIPPI Belgium - IP meets parody - 5 oktober

AIPPI IP meets Parody

AIPPI België nodigt u graag uit voor haar ontmoetingsavond op donderdag 5 oktober 2017 om 19.30 uur in de bar van het restaurant Cospaia, Kapitein Crespelstraat 1 te 1050 Brussel (www.cospaia.be), met volgend programma:

L’AIPPI Belgique vous invite à une soirée de rencontre le jeudi 5 octobre 2017 à 19h30 au bar du restaurant Cospaia Rue Capitaine Crespel 1, 1050 Bruxelles, avec le programme suivant:

IEFBE 2351

HvJ EU: Afbeelden van game console bij het aanbieden van accessoires is toegestaan

HvJ EU - CJUE 27 sep 2017, IEFBE 2351; ECLI:EU:C:2017:724 (Nintendo-afstandbediening), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-afbeelden-van-game-console-bij-het-aanbieden-van-accessoires-is-toegestaan

HvJ EU 27 september 2017, C-24/16 en C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724; IEF 17133; IEFbe 2351; IT 2352 (Nintendo tegen BigBen) Jurisdictie. Modelrecht. Via een website worden afstandsbedieningen voor game consoles aangeboden met daarbij een afbeelding van een game console waarop modelrechten gelden. HvJ EU antwoordt (FR/DUI), kort gezegd, dat artikel 20 lid 1 onder c GemModVo zo moet worden uitgelegd dat een derde die zonder toestemming van de Gemeenschapsmodelgerechtigde bij rechtmatig voeren van een bedrijf in accessoires die toebehoren aan waren van de modelrechthouder om de toepassing van die waren toe te lichten middel het plaatsen van een afbeelding op de website of daartoe te citeren dat dat toelaatbaar is.

1)      Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen, gelezen in samenhang met artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat in omstandigheden als die van de hoofdgedingen, waarin de internationale bevoegdheid van een rechtbank voor het gemeenschapsmodel waarbij een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt, ten aanzien van een eerste verweerder is gebaseerd op artikel 82, lid 1, van verordening nr. 6/2002 en ten aanzien van een in een andere lidstaat gevestigde tweede verweerder op dat artikel 6, punt 1, gelezen in samenhang met artikel 79, lid 1, van verordening nr. 6/2002, omdat deze tweede verweerder producten vervaardigt en levert aan de eerste verweerder die deze verkoopt, deze rechtbank op verzoek van de verzoekende partij ten aanzien van de tweede verweerder maatregelen overeenkomstig artikel 89, lid 1, en artikel 88, lid 2, van verordening nr. 6/2002 kan gelasten die ook betrekking hebben op gedragingen van deze tweede verweerder die geen verband houden met bovengenoemde toeleveringsketen en die gelden voor de gehele Europese Unie.

2)      Artikel 20, lid 1, onder c), van verordening nr. 6/2002 moet aldus worden uitgelegd dat een derde die, zonder toestemming van de houder van de aan een gemeenschapsmodel verbonden rechten, onder meer via zijn website gebruikmaakt van afbeeldingen van producten die overeenstemmen met dergelijke modellen in het kader van de rechtmatige verkoop van producten die bestemd zijn voor gebruik als accessoires voor specifieke producten van de houder van de aan deze modellen verbonden rechten, teneinde het gezamenlijke gebruik van de aldus verkochte producten en de specifieke producten van de houder van die rechten uit te leggen en te tonen, een handeling bestaande in de reproductie ter „illustratie” in de zin van dat artikel 20, lid 1, onder c), verricht, zodat een dergelijke handeling krachtens deze bepaling toegestaan is voor zover is voldaan aan de daarin gestelde cumulatieve voorwaarden, hetgeen de nationale rechter dient na te gaan.

3)      Artikel 8, lid 2, van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”) moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „land waar de inbreuk is gepleegd” in de zin van die bepaling ziet op het land van de plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan. In omstandigheden waarin eenzelfde verweerder verschillende inbreukmakende handelingen worden verweten die in verschillende lidstaten zijn verricht, dient voor de vaststelling van de schadeveroorzakende gebeurtenis niet te worden gerefereerd aan elke verweten inbreukmakende handeling, maar dient het gedrag van die verweerder in zijn totaliteit te worden beoordeeld teneinde de plaats vast te stellen waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag, door die verweerder is verricht of dreigt te worden verricht.