IEFBE 2433

IE-Diner 2018

IE-Diner 2018

Op donderdag 25 januari 2018 organiseert deLex het jaarlijkse IE-Diner in de marmeren hal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Onder de bezielende leiding van ceremonie meester jhr.mr.Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, een mooie avond met IE-juristen. Een vijfgangendiner met een goed glas wijn en uiteraard tafelspeeches van bekende (IE-)juristen.

IEFBE 2444

EFTA: ABC kan niet worden geweigerd omdat de duur negatief zou zijn

EFTA 21 dec 2017, IEFBE 2444; E-5/17 (Merck Sharp & Dohme tegen The Icelandic Patent Office), http://www.ie-forum.be/artikelen/efta-abc-kan-niet-worden-geweigerd-omdat-de-duur-negatief-zou-zijn

EFTA 21 december 2017, IEF 17384; IEFbe 2444; LS&R 1549; E-5/17 (Merck Sharp & Dohme tegen The Icelandic Patent Office) ABC. Octrooirecht. De ABC-verordening staat het uitgeven van een ABC-certificaat met een negatieve duur toe. Merck heeft een ABC-aanvraag gedaan bij het IJslandse octrooibureau in september 2007. De periode tussen de aanvraag van het basisoctrooi (juli 2002) en het toewijzen van eerste handelsvergunning (maart 2007) was minder dan 5 jaar. Het octrooibureau weigerde de aanvraag, odmat de ABC dan een negatieve duur zou hebben, dat zou niet stroken met de ABC Verordening. De vraag die in het bijzonder speelt is dat Verordening 1901/2006 en 469/2009, die een verlenging van 6 maanden toestaan voor bepaalde ABC en daarom een doel geven aan ABC met een negatieve duur, niet in de EEA Agreement is opgenomen.

IEFBE 2442

HvJ EU: Bij nationale bepalingen die strafrechtelijke sancties inhouden maar geen technisch voorschrift zijn geldt mededelingsplicht

HvJ EU - CJUE 20 dec 2017, IEFBE 2442; C-255/16 (Anklagemyndigheden tegen Falbert), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-bij-nationale-bepalingen-die-strafrechtelijke-sancties-inhouden-maar-geen-technisch-voorschri

HvJ EU 20 december 2017, IEFbe 2442; IT 2447; RB 3062; ECLI:EU:C:2017:983; C-255/16 (Falbert). Reclamerecht. Kansspelen. Informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften. 

Artikel 1 van [InfoSoc-richtlijn 98/34/EG], moet aldus worden uitgelegd dat een bepaling van nationaal recht zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij strafrechtelijke sancties worden gesteld op het zonder vergunning aanbieden van kansspelen, loterijen of weddenschappen op het nationale grondgebied, geen technisch voorschrift in de zin van die bepaling is, dat moet worden meegedeeld op grond van artikel 8, lid 1, van die richtlijn. Daarentegen moet een nationale bepaling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarbij strafrechtelijke sancties worden gesteld op het maken van reclame voor kansspelen, loterijen of weddenschappen waarvoor geen vergunning is afgegeven, wél als technisch voorschrift in de zin van deze bepaling worden aangemerkt, zodat het op grond van artikel 8, lid 1, van richtlijn 98/34 moet worden meegedeeld, voor zover uit de ontstaansgeschiedenis van die nationale bepaling duidelijk blijkt dat deze tot voorwerp en doel had een reeds bestaand reclameverbod uit te breiden tot diensten van onlinekansspelen. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of dit daadwerkelijk het geval is.

 

IEFBE 2436

HvJ EU: Verzet tegen import van een identiek merk uit een ander land niet mogelijk indien indruk is gewekt dat dit één wereldwijd merk is

HvJ EU - CJUE 20 dec 2017, IEFBE 2436; ECLI:EU:C:2017:990 (Schweppes), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-verzet-tegen-import-van-een-identiek-merk-uit-een-ander-land-niet-mogelijk-indien-indruk-is-g

HvJ EU 20 december 2017, IEF 17369; IEFbe 2436; ECLI:EU:C:2017:990; C-291/16 (Schweppes). Uit het persbericht: Het Spaanse bedrijf Schweppes kan zich niet verzetten tegen de import van flessen tonic water dat het handelsmerk "Schweppes" draagt ​​en van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk komt, indien het zelf de indruk heeft gewekt dat dit merk één wereldwijd handelsmerk is. Hetzelfde is van toepassing als dat bedrijf economische banden onderhoudt met de derde partij die de rechten op dat merk heeft in het Verenigd Koninkrijk.

 

IEFBE 2443

HvJ EU: Champagne-sorbet mag zo heten als het de smaak heeft die voornamelijk aan Champagne is toe te schrijven

HvJ EU - CJUE 20 dec 2017, IEFBE 2443; ECLI:EU:C:2017:991 (Champagne Sorbetijs), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-champagne-sorbet-mag-zo-heten-als-het-de-smaak-heeft-die-voornamelijk-aan-champagne-is-toe-te
Champagne sorbet

HvJ EU 20 december 2017, IEF 17374; IEFbe 2443; ECLI:EU:C:2017:991; C-393/16 (Champagne Sorbetijs) Beschermde Oorsprongsbenaming. Uit het persbericht: Sorbet mag worden verkocht onder de naam 'Champagne-sorbet' indien het, als een van zijn essentiële eigenschappen, de smaak heeft die voornamelijk is toe te schrijven aan Champagne. Als dat het geval is, dan trekt de productnaam niet oneigenlijk voordeel van de beschermde oorsprongsbenaming 'Champagne'. Op dit moment enkel in het Duits/Frans, vrije vertaling:

1)      Artikel 118 quaterdecies moet aldus worden uitgelegd dat de strekking waarin de beschermde oorsprongsbenaming, zoals "Champagne", wordt gebruikt als onderdeel van de benaming waaronder een levensmiddel wordt verkocht, zoals "Champagner Sorbet", die niet voldoet aan de specificaties voor deze beschermde oorsprongsbenaming, maar een ingrediënt bevat dat aan de genoemde specificaties voldoet.

2) Artikel 118 quaterdecies moet aldus worden uitgelegd dat het gebruik van een beschermde oorsprongsbenaming als onderdeel van de benaming waaronder een levensmiddel dat niet voldoet aan de productspecificatie voor die benaming, wordt verkocht beschermde oorsprong, maar die een ingrediënt bevat dat aan de genoemde specificatie voldoet, zoals "Champagner-sorbet", een exploitatie van de reputatie van een beschermde oorsprongsbenaming, in de zin van die bepalingen, indien dat levensmiddel niet, als een essentieel kenmerk, een smaak die voornamelijk wordt gegenereerd door de aanwezigheid van dit ingrediënt in zijn samenstelling.

IEFBE 2440

HvJ EU: Schade European Dynamics hoeft niet vergoed te worden

HvJ EU - CJUE 20 dec 2017, IEFBE 2440; ECLI:EU:C:2017:998 (EUIPO tegen European Dynamics), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-schade-european-dynamics-hoeft-niet-vergoed-te-worden

HvJ EU 20 december 2017, IEFbe 2440; IT 2444; ECLI:EU:C:2017:998; C-677/15 P (EUIPO tegen European Dynamics). Zie eerder IT 1361 en IT 1890. Hogere voorziening. Aanbesteding. Overheidsopdrachten voor dienstverlening. Verstrekking van externe diensten voor programma- en projectbeheer en technische advisering op het gebied van informatietechnologie. Cascadeprocedure. Beginselen van gelijke kansen en transparantie. Vernietiging van het besluit van het Gerecht EU in de zaak European Dynamics Luxembourg and Others v OHIM (T‑299/11, EU:T:2015:757) [IT 1890]. De Europese Unie hoeft de schade die European Dynamics Luxembourg heeft geleden niet te vergoeden.

IEFBE 2434

Vraag aan HvJ EU: moet de Portugese term voor wijnkelder 'ADEGA' voor wijnproducten worden gezien als een zuiver beschrijvende term?

HvJ EU - CJUE 18 okt 2017, IEFBE 2434; C-629/17 (Adega De Borba), http://www.ie-forum.be/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-moet-de-portugese-term-voor-wijnkelder-adega-voor-wijnproducten-worden-gezien-als-e

Prejudicieel gestelde vraag aan HvJ EU 18 oktober 2017, IEF 17366; IEFbe 2434; C-629/17 (Adega De Borba) Merkenrecht. Via minbuza: De vraag die in de onderhavige zaak moet worden beantwoord en zoals zij aan de orde is in het stadium van het beroep in cassatie, luidt of de uitdrukking ADEGA DE BORBA, die is samengesteld uit een beschermde oorsprongsbenaming voor Borbawijn, voorafgegaan door de term ADEGA (Portugees voor wijnkelder), kan worden ingeschreven als merk voor wijn of als logo voor een wijnproducent, gelet op de criteria die zijn opgesomd in artikel 223(1)c van de Portugese wet op de industriële eigendom benamingen (CPI). Zowel de rechter in eerste aanleg als de rechter in hoger beroep, hebben die vraag beantwoord door te verklaren dat de uitdrukking ADEGA DE BORBA, wanneer zij wordt onderzocht in het licht en voor de toepassing van artikel 223(1)c CPI, in abstracto voldoende onderscheidend vermogen heeft om door een onderneming die Borbawijn produceert te kunnen worden ingeschreven als merk dat de door haar geproduceerde wijn aanduidt (of als logo/handelsnaam). 

IEFBE 2441

HvJ EU: Schriftelijke antwoorden op beroepsexamen vormen persoonsgegevens

HvJ EU - CJUE 20 dec 2017, IEFBE 2441; ECLI:EU:C:2017:994 (Nowak tegen Data Protection Commissioner), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-schriftelijke-antwoorden-op-beroepsexamen-vormen-persoonsgegevens

HvJ EU 20 december 2017, IEFbe 2441; IT 2445; ECLI:EU:C:2017:994; C-434/16 (Nowak tegen Data Protection Commissioner) Zie eerder Conclusie A-G [IT 2320]. Uit het persbericht: De schriftelijke antwoorden op een beroepsexamen en de eventuele opmerkingen van de examinator bij deze antwoorden vormen persoonsgegevens van de kandidaat waartoe deze laatste in beginsel toegang moet kunnen krijgen. Dat de kandidaat het recht daartoe wordt verleend dient immers het doel van de Uniewetgeving, de bescherming te waarborgen van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen wat de verwerking betreft van gegevens die op hen betrekking hebben.

Article 2(a) of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those of the main proceedings, the written answers submitted by a candidate at a professional examination and any comments made by an examiner with respect to those answers constitute personal data, within the meaning of that provision.

IEFBE 2439

HvJ EU: Lidstaten kunnen voorwaarden vaststellen voor taxibemiddelingsdienst Uber

HvJ EU - CJUE 20 dec 2017, IEFBE 2439; ECLI:EU:C:2017:981 (Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-lidstaten-kunnen-voorwaarden-vaststellen-voor-taxibemiddelingsdienst-uber

HvJ EU 20 december 2017, IEFbe 2439; IT 2443; ECLI:EU:C:2017:981; C-434/15 (Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain) Zie eerder Conclusie A-G [IEFbe 2170]. Uit het persbericht: De door Uber geleverde dienst om met particuliere bestuurders in contact te treden valt onder „diensten op het gebied van het vervoer”. De lidstaten kunnen dus de voorwaarden vaststellen waaronder deze bemiddelingsdienst kan worden geleverd.

(vrij vertaald) Artikel 56, 58 VWEU, en e-Commercerichtlijn moeten worden uitgelegd dat de bemiddelingsdienst waarmee met behulp van een smartphone, tegen vergoeding niet-professionele chauffeurs met hun eigen voertuig personen vervoeren, moet worden beschouwd als een vervoersdienst in de zin van artikel 58 VWEU. Zo'n dienst wordt niet beheerst door 56 VWEU, en de richtlijnen 2006/123 en 2000/31.

IEFBE 2435

Vragen aan HvJ EU over de bevoegdheden van een nationale commissie voor radio en televisie

HvJ EU - CJUE 2 nov 2017, IEFBE 2435; C-622/17 (Baltic Media Alliance), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-de-bevoegdheden-van-een-nationale-commissie-voor-radio-en-televisie

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 2 november 2017, IEF 17367; IEFbe 2435; C-622/17 (Baltic Media Alliance) Richtlijn audiovisuele mediadiensten. Via minbuza: Verzoekster (Baltic Media Alliance Ltd) is een omroeporganisatie die de televisiezender NTV Mir Lithuania beheert, en is in het bezit van een vergunning van de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk (OFCOM). Verzoekster is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en zendt programma’s uit in Litouwen. Op 19.04.2016 heeft een deskundige van de monitoringdienst van de Litouwse commissie voor radio en televisie (hierna: CRTL) een monitoringrapport opgesteld waarin zij tot de conclusie kwam dat materiaal dat door NTV Mir Lithuania (op 15.04.2016) werd getoond onder het uitzendverbod van artikel 19(1) punt 3 van de Litouwse wet op de informatievoorziening aan het publiek viel, aangezien het programma aanzette tot haat op grond van nationaliteit. Bij besluit van 18.05.2016 heeft de CRTL aan omroepinstellingen opgelegd de televisiezender NTV Mir Lithuania uitsluitend te verspreiden als onderdeel van televisieprogrammapakketten die alleen tegen extra betaling beschikbaar zijn. 

IEFBE 2432

EHRM: laster van een bekende blogger door de woorden "fuck you rapist bastard" op Instagram

EHRM - Cour eur. D.H. 7 nov 2017, IEFBE 2432; Application no. 24703/15 (Egill Einarsson tegen IJsland), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-laster-van-een-bekende-blogger-door-de-woorden-fuck-you-rapist-bastard-op-instagram

EHRM 7 november 2017, IEF 17358; IEFbe 2432; IT&R 2441; Application no. 24703/15 (Egill Einarsson tegen IJsland). Privacy. Vrijheid van meningsuiting. Een bekende blogger, de heer Einarsson, klaagt over een uitspraak van het IJslandse Hooggerechtshof, waarin werd vastgesteld dat er geen sprake was van laster door de woorden "fuck you rapist bastard" die bij een post op Instagram van de blogger werden geplaatst. Het strafrechtelijk onderzoek naar het plegen van seksueel geweld door deze blogger was net gestaakt. Het EHRM is het niet met de IJslandse rechtbanken eens dat de post een waardeoordeel inhoudt. Het woord 'rapist' is objectief en impliceert een aantijging van verkrachting. Nu het strafrechtelijk proces geseponeerd werd verviel de feitelijke onderbouwing van de aantijging. Het EHRM constateert dat de rechtbanken geen 'fair balance' hebben gevonden tussen het recht van de heer Einarsson op eerbiediging van zijn privé-leven krachtens artikel 8 EVRM en het recht op vrijheid van meningsuiting van de persoon die de opmerking had gepost krachtens artikel 10 EVRM. 

IEFBE 2431

Vragen aan HvJ EU over de toepassing van het Watson-arrest op bescherming nationale veiligheid

HvJ EU - CJUE 18 okt 2017, IEFBE 2431; C-623/17 (Privacy International), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-de-toepassing-van-het-watson-arrest-op-bescherming-nationale-veiligheid

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 18 oktober 2017, IT&R 2440; IEFbe 2431; C-623/17 (Privacy International) Privacy. Bescherming persoonsgegevens. Via minbuza: Verzoekster (Privacy International) is een non-gouvernementele mensenrechtenorganisatie. Verweerders zijn de de minister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken, de minister van Binnenlandse Zaken en de drie veiligheids- en inlichtingendiensten, te weten: de Government Communications Headquarters (GCHQ), de Secret Service (MI5) en de Secret Intelligence Service (MI6) (hierna: de VI-diensten). Op grond van Section 94 van de Telecommunications Act 1984 mag een minister aan een exploitant van een openbaar elektronischecommunicatienetwerk aanwijzingen geven die hij noodzakelijk acht in het belang van de nationale veiligheid. De VI-diensten hebben bulkcommunicatiegegevens verkregen in overeenstemming met dergelijke aanwijzingen. De gegevens omvatten verkeers- en locatiegegevens die informatie verstrekken over sociale, commerciële en financiële activiteiten en reizen. Deze gegevens worden veilig bewaard door de VI-diensten. 

IEFBE 2430

Noch in Nederland, noch in België aanspraak op auteursrechtelijke bescherming voor Eames-stoel

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 dec 2017, IEFBE 2430; ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 (Kwantum tegen Vitra), http://www.ie-forum.be/artikelen/noch-in-nederland-noch-in-belgi-aanspraak-op-auteursrechtelijke-bescherming-voor-eames-stoel

Rechtbank Den Haag 13 december 2017, IEF 17352; IEFbe 2430; ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 (Kwantum tegen Vitra) Auteursrecht. Modellenrecht. Internationale verdragen. Vitra heeft de Eames stoel DWS ontworpen en constateert de 'Paris'-stoel die door Kwantum op de markt is gebracht. In kort geding is een auteursrechtinbreuk verbod opgelegd [IEF 14584]. Vitra beroept zich op artikel 2 lid 1 van het Unieverdrag. Ook artikel X van het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag en artikel 5.3 van het Belgisch-Amerikaanse Vriendschapsverdrag bieden volgens Vitra basis voor auteursrechtelijke bescherming van de DSW. Daarnaast voert Vitra aan dat 10 lid 2 Duurrichtlijn in Nederland in artikel 51 Aw en in België in de WER en de interpretatie hiervan in HvJ EU Sony/Falcon auteursrecht aan de DSW toekent. In het onderhavige geval staat tussen partijen vast dat de DSW in het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Voor de groep modellen waar de DSW toe behoort heeft in Nederland en België immers nooit de mogelijkheid bestaan om modelrechtelijke bescherming te verkrijgen omdat die groep nooit heeft voldaan aan de nationale beschermingsvoorwaarden. Verklaring voor recht dat er geen auteursrechtinbreuk is en geen slaafse nabootsing.

IEFBE 2428

HvJ EU: Als situatie niet onder artikel 18 GMVo valt, dan mag nationaal recht toegepast worden

HvJ EU - CJUE 23 nov 2017, IEFBE 2428; ECLI:EU:C:2017:889 (Salvador Benjumea Bravo de Laguna tegen Esteban Torras Ferrazzuolo), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-als-situatie-niet-onder-artikel-18-gmvo-valt-dan-mag-nationaal-recht-toegepast-worden

HvJ EU 23 november 2017, IEF 17351; IEFbe 2428; ECLI:EU:C:2017:889; C-381/16 (Salvador Benjumea Bravo de Laguna tegen Esteban Torras Ferrazzuolo). Merkenrecht. Torras Ferrazzuolo heeft een vordering tot revindicatie ingesteld ex artikel 18 Uniemerkverordening. De Spaanse rechter was van mening dat het in het geding zijnde feitencomplex niet viel onder artikel 18 UMVo, maar wel onder artikel 2 van de Spaanse Merkenwet. Zolang er geen sprake is van een situatie die valt onder artikel 18 UMVo, is toepassing van een nationale bepaling op een Uniemerk niet in strijd met het Unierecht.

Antwoord HvJ EU:

De artikelen 16 en 18 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan de toepassing op een Uniemerk van een nationale bepaling als in het hoofdgeding, op grond waarvan een persoon die is benadeeld door de inschrijving van een merk waarvoor bij de aanvraag tot inschrijving werd gehandeld in strijd met zijn rechten of een wettelijke of contractuele verplichting niet werd nagekomen, het recht heeft de eigendom van het merk op te eisen, mits de betrokken situatie geen onder artikel 18 van die verordening vallende situatie is.

IEFBE 2429

Conclusie AG: Alle informatie van nationale autoriteiten financiële markten over onder toezicht staande ondernemingen zijn 'vertrouwelijke gegevens'

HvJ EU - CJUE 12 dec 2017, IEFBE 2429; ECLI:EU:C:2017:958 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht tegen Ewald Baumeister), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-alle-informatie-van-nationale-autoriteiten-financi-le-markten-over-onder-toezicht-staan

Conclusie A-G HvJ EU 12 december 2017, IT&R 2437; IEFbe 2429; C-15/16; ECLI:EU:C:2017:958 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht tegen Ewald Baumeister). Vertrouwelijke gegevens. Alle informatie, waaronder correspondentie en verklaringen betreffende een onder toezicht staande onderneming, opgesteld of ontvangen door een nationale autoriteit die toezicht houdt op de financiële markten, valt onder het begrip 'vertrouwelijke gegevens’ en wordt door het beroepsgeheim beschermd zonder aan nadere voorwaarden te hoeven voldoen.

Conclusie AG:

Alle informatie, daaronder begrepen correspondentie en verklaringen betreffende een onder toezicht staande onderneming, die is ontvangen of opgesteld door een nationale autoriteit die toezicht houdt op de financiële markten, valt onder het begrip ,vertrouwelijke gegevens’ in de zin van artikel 54, lid 1, tweede volzin, van richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van richtlijn 2000/12/EG van de Raad, en wordt derhalve door het beroepsgeheim van artikel 54, lid 1, eerste volzin, van die richtlijn beschermd, zonder dat daarvoor aan nadere voorwaarden hoeft te zijn voldaan.

IEFBE 2427

HvJ EU: einde-procedure-bericht is niet gelijkwaardig aan een ABC-vergunning

HvJ EU - CJUE 7 dec 2017, IEFBE 2427; ECLI:EU:C:2017:948 (MSD tegen Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-einde-procedure-bericht-is-niet-gelijkwaardig-aan-een-abc-vergunning

HvJ EU 7 december 2017, IEF 17350; LS&R 1545; IEFbe 2427; ECLI:EU:C:2017:948; C- 567/16 (MSD tegen Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks). Octrooirecht. Geneesmiddelen. ABC. De ABC-verordening moet zo worden uitgelegd dat een einde-procedure-bericht dat door de referentielidstaat is opgesteld vóór het vervallen van het in de ABC-verordening bedoelde basisoctrooi, niet als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan een vergunning voor het in de handel brengen in de zin van eerstgenoemde bepaling, zodat geen ABC kan worden verkregen op basis van een dergelijk bericht.

Antwoord HvJ EU:

1) Artikel 3, onder b), van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen moet in die zin worden uitgelegd dat een einde-procedure-bericht dat door de referentielidstaat overeenkomstig artikel 28, lid 4, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, zoals gewijzigd, wat de geneesmiddelenbewaking betreft, bij richtlijn 2010/84/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010, is opgesteld vóór het vervallen van het in artikel 1, onder c), van verordening nr. 469/2009 bedoelde basisoctrooi, niet als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan een vergunning voor het in de handel brengen in de zin van eerstgenoemde bepaling, zodat geen aanvullend beschermingscertificaat kan worden verkregen op basis van een dergelijk bericht.

IEFBE 2426

Verslag Najaarsbijeenkomst 2017

Op 23 en 24 november 2017 vond alweer de Najaarsvergadering van de BMM plaats. Gaststad was dit jaar Rotterdam en de plaats van het gebeuren was een Rotterdams icoon : de SS Rotterdam. Deze voormalige oceaancruiser is inmiddels omgebouwd tot een evenementenschip. Een mooie anekdote is dat de moeder van onze Dagvoorzitster Simone Pelkmans in de jaren 60 nog met dit schip naar New York is gevaren. Sommigen vergeleken het schip met de Love Boat anderen met de Titanic, al had dit laatste meer te maken met het vele overheidsgeld dat blijkbaar naar de ombouw van het schip is gevloeid.

IEFBE 2425

Dennemeyer IP quiz

Dennemeyer IP quiz

Play the Dennemeyer IP Quiz and make the world a more transparent and sustainable place to live in! For each correct answer given in our quiz, Dennemeyer will donate 2 Euros to the WWF.

IEFBE 2424

Parijse Hof verklaart Capri Sun vormmerk voor stazakje nietig

24 nov 2017, IEFBE 2424; (Capri Sun contre Arab Beverages Est), http://www.ie-forum.be/artikelen/parijse-hof-verklaart-capri-sun-vormmerk-voor-stazakje-nietig

Cour d'appel de Paris 24 novembre 2017, IEF 17340; IEFbe 2424 (Capri Sun contre Arab Beverages Est) Uitspraak van het Cour d’appel de Paris van 24 november 2017 inzake Capri Sun AG tegen Arab Beverages Est betreffende de geldigheid van het Internationale vormmerk 677 879 op het Capri Sun stazakje. Het vormmerk van Capri Sun op het stazakje is door het Cour d’appel de Paris in Frankrijk nietig verklaard. Daarmee heeft het Cour d’appel de Paris de beslissing in eerste aanleg van het Tribunal de Grande Instance van 2 juli 2015, waartegen Capri Sun hoger beroep had ingesteld, in stand gehouden.

Eerder, op 28 juni 2017 verklaarde het Duitse Bundespatentgericht [IEF 16996] inzake Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH tegen Riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG het vormmerk op het Capri Sun stazakje van SiSi-Werke Betriebs GmbH eveneens nietig op grond van de techniek-exceptie.

IEFBE 2423

Conclusie AG: Gebruik van voornaam Kenzo als merk vormt geen gebruik met geldige reden

HvJ EU - CJUE 7 dec 2017, IEFBE 2423; ECLI:EU:C:2017:950 (Kenzo Estate), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-gebruik-van-voornaam-kenzo-als-merk-vormt-geen-gebruik-met-geldige-reden
kenzo estate

Conclusie AG HvJ EU 7 december 2017, IEF 17339; IEFbe 2423; ECLI:EU:C:2017:950; C-85/16p en C-86/16 P (Kenzo Estate) Merkenrecht. Hogere voorzieningen. Aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk ‚KENZO ESTATE’ tegenover ouder Uniemerk ‚Kenzo’. Vraag of het gebruik van de voornaam van een persoon een gebruik met geldige reden vormt”. Het gebruik van Kenzo Tsujimoto's voornaam als merk vormt geen gebruik met geldige reden. Het is de houder van een Uniemerk niet toegestaan een derde te verbieden gebruik te maken van diens naam of adres. Dit strookt met artikel 7 Handvest dat privé, familie- en gezinsleven waarborgt. Wij identificeren ons door onze naam te gebruiken.