IEFBE 2888

EUIPO wijst vordering nietigverklaring rode zool af

EUIPO - BHIM - OHMI 22 mei 2019, IEFBE 2888; (Van Haren tegen Louboutin), http://www.ie-forum.be/artikelen/euipo-wijst-vordering-nietigverklaring-rode-zool-af

EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484, IEFbe 2888; (Van Haren tegen Louboutin) In navolging van de rechtbank Den Haag [IEF 18217] heeft het EUIPO de door Van Haren ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Uniemerk voor de rode zool afgewezen. Het EUIPO oordeelt dat:
(i)  de nieuwe nietigheidsgrond bepaald in artikel 7(1)(e)(iii) van de Uniemerkenverordening niet van toepassing is op merken gedeponeerd vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe nietigheidsgrond;
(ii) de rode zool hoe dan ook niet onder deze nieuwe nietigheidsgrond valt, nu de rode zool geen wezenlijke waarde aan de waar geeft.
Zie ook: IEF 17759; IEF 17487; IEF 17209; IEF 16890; IEF 15786; IEF 15746; IEF 14828; IEF 13716; IEF 12902 en IEF 12573.

IEFBE 2887

Domeinnaam brandweer.be is wederrechtelijk geregisteerd

Gent - Gand 8 apr 2019, IEFBE 2887; (Belgische Staat tegen Brandweer ivzw), http://www.ie-forum.be/artikelen/domeinnaam-brandweer-be-is-wederrechtelijk-geregisteerd

Hof van Beroep Gent 8 april 2019 2018/RK/2 (Belgische Staat tegen Brandweer ivzw) Domeinnaamrecht. De Belgische Staat startte in 2017 een procedure om de domeinnaam brandweer.be  te verkrijgen. Deze domeinnaam was sinds 2008 in handen van een organisatie die zichzelf bestempelde als een 'private brandweerdienst met publieke dienstverlening' en later als een 'ivzw van publiek recht'. De procedure was gebaseerd op de artikelen XVII.23 WER en XII.22-23 WER (dus geen arbitrage via Cepani, IEFbe 2562). Brandweer ivzw heeft de domeinnaam brandweer.be wederrechtelijk geregisteerd. Overdracht aan de Belgische Staat wordt bevolen.

IEFBE 2886

Conclusie AG: klachten octrooi met ondergrens voor boor in staalplaat ongegrond

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 19 apr 2019, IEFBE 2886; ECLI:NL:PHR:2019:510 (Tata Steel IJmuiden tegen ArcelorMittal France), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-klachten-octrooi-met-ondergrens-voor-boor-in-staalplaat-ongegrond

Conclusie AG HR 19 april 2019, IEF 18476, IEFbe 2886; ECLI:NL:PHR:2019:510 (Tata Steel IJmuiden tegen ArcelorMittal France) Octrooirecht. Deze octrooizaak gaat over de beschermingsomvang van EP 0 971 044 B1 (hierna: EP 044 of het octrooi), waarvan ArcelorMittal houdster is, voor een bepaald soort staalplaat met hoge treksterkte, zie ook [IEF 16130]. Het octrooi vermeldt in de conclusies als ondergrens voor het element boor in de staalsamenstelling >0,0005 gewichtsprocenten (hierna: wt%). Tata Steel zoekt in deze zaak zekerheid alvorens de markt te betreden voor staal met een bepaald gewichtspercentage boor (clearing the way in jargon) en vordert daartoe brede verklaringen voor recht, onder meer inhoudend dat met staalplaten met minder dan 0,00045 wt% boor die verder wel aan de kenmerken van de conclusies van EP 044 beantwoorden, niet onder de beschermingsomvang van EP 044 wordt gekomen.  AG acht alle klachten van Tata Steel - juiste maatstaf voor de beschermingsomvang is miskend, uitvindingsgedachte is niet als gezichtspunt maar als uitgangspunt gehanteerd en weginterpreteren van het conclusiekenmerk van de boor-ondergrens - ongegrond.

IEFBE 2885

Niet enkel lovende aard ten grondslag aan betwist merk

HvJ EU - CJUE 15 mei 2019, IEFBE 2885; ECLI:EU:C:2019:406 (VM tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/niet-enkel-lovende-aard-ten-grondslag-aan-betwist-merk

HvJ EU 15 mei 2019, IEF 18472, IEFbe 2885; ECLI:EU:C:2019:406 (VM tegen EUIPO) In 2009 heeft VM Vermögens-Management bij EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009 voor woordteken 'Vermögensmanufaktur'. Interveniënte in eerste aanleg, DAT Vermögensmanagement, diende bij EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk in. VM voert zes middelen aan, waaronder schending van artikel 65, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, in samenhang met artikelen 17 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Schending van artikel 36, eerste zin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hogere voorziening wordt in geheel afgewezen. Het argument van VM dat het gerecht blijk gaf van onjuiste rechtsopvatting door te stellen dat het betwiste merk onderscheidend vermogen miste, alleen omdat de uitdrukking Vermögensmanufaktur een lovende verwijzing is, berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.

IEFBE 2884

Conclusie AG naburige rechten Spedidam

HvJ EU - CJUE 16 mei 2019, IEFBE 2884; ECLI:EU:C:2019:423 (Spedidam), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-naburige-rechten-spedidam

Conclusie AG 16 mei 2019, IEF 18469, IEFbe 2884; ECLI:EU:C:2019:423 (Spedidam) Is het toelaatbaar dat een lidstaat in zijn wetgeving inzake het auteursrecht voorziet in een vermoeden dat de uitvoerend kunstenaar van een bepaald werk een openbare instelling die tot taak heeft audiovisuele opnamen te bewaren, toestemming heeft gegeven om het werk te publiceren en indien nodig, te exploiteren door middel van een stilzwijgende overdracht van de rechten van de uitvoerend kunstenaar? Dat is de kernvraag waar het in dit verzoek om een prejudiciële beslissing om gaat.

IEFBE 2882

HvJ EU: Gebruik van tekens die een voorstelling van de aan de BOB verbonden regio kunnen oproepen, kan onrechtmatig zijn

HvJ EU - CJUE 2 mei 2019, IEFBE 2882; ECLI:EU:C:2019:344 (Queso manchego), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-gebruik-van-tekens-die-een-voorstelling-van-de-aan-de-bob-verbonden-regio-kunnen-oproepen-kan

HvJ EU 2 mei 2019, IEF 18458; IEFbe 2882; RB 3313; C-614/17; ECLI:EU:C:2019:344 ((Queso manchego) Gebruik van tekens die een voorstelling van de aan de beschermde oorsprongsbenaming (BOB) verbonden regio kunnen oproepen – Begrip ‚normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gemiddelde consument’ – Europese consumenten of consumenten van de lidstaat waar het product met de BOB wordt vervaardigd en hoofdzakelijk wordt geconsumeerd. Gebruik van een beeldmerk dat een beeld oproept van het geografisch gebied waarmee een BGA is geassocieerd kan onrechtmatig zijn. HvJ EU:

1)      Artikel 13, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen moet aldus worden uitgelegd dat het gebruik van beeldtekens een voorstelling van een geregistreerde benaming kan oproepen.

IEFBE 2881

Registratie NEYMAR door derde partij die niet wist van de 'rising star in football', ongeldig

Gerecht EU - Tribunal UE 14 mei 2019, IEFBE 2881; ECLI:EU:T:2019:329 (Neymar), http://www.ie-forum.be/artikelen/registratie-neymar-door-derde-partij-die-niet-wist-van-de-rising-star-in-football-ongeldig

Gerecht EU 14 mei 2019, IEF 18456; IEFbe 2881; T-795/17; ECLI:EU:T:2019:329 (NEYMAR) Merkenrecht. Het Gerecht EU bevestigd dat de registratie van het woordmerk NEYMAR door een derde partij ongeldig is. De aanvrager geeft toe dat hij wist van het bestaan van Mr. Da Silva Santos Júnior, maar niet wist dat de Braziliaanse voetballer een 'rising star in football' was wiens talent internationaal bekend was. Hij claimt dat dit nog niet in Europa bekend was. Het EUIPO bewijst dat er veel over hem was gepubliceerd tussen 2009 en 2012 met name in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

IEFBE 2883

Conclusie AG: AirBnB is een dienst van de informatiemaatschappij en kan niet worden beperkt

HvJ EU - CJUE 30 apr 2019, IEFBE 2883; ECLI:EU:C:2019:336 (AirBnB), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-airbnb-is-een-dienst-van-de-informatiemaatschappij-en-kan-niet-worden-beperkt

Conclusie AG HvJ EU 30 april 2019, IT 2777; IEFbe 2883; ECLI:EU:C:2019:336; C-390/18 (AirBnB) Het aanbieden van een dienst bestaande uit het koppelen, via een electronisch platform, van potentiële gasten met hosts voor korte-termijn accommodatie waarbij de dienstverlener geen controle heeft over de procedures bij die dienst, maakt dat het een dienst is van de informatiemaatschappij. Een lidstaat kan geen beperkingen opleggen die het vrij verkeer van deze dienst.

 

IEFBE 2880

AG: niet ieder gebruik van beschermde zuivelbenaming in ‘aanduiding’ is verboden

12 apr 2019, IEFBE 2880; ECLI:NL:PHR:2019:378 (Sojayoghurt), http://www.ie-forum.be/artikelen/ag-niet-ieder-gebruik-van-beschermde-zuivelbenaming-in-aanduiding-is-verboden

Conclusie AG 12 april 2019, IEF 18454, IEFbe 2880, LS&R 1707, RB 3312; ECLI:NL:PHR:2019:378 (Sojayoghurt) Eiseres is de brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelindustrie. Verweerster verzorgt op de Nederlandse markt de verkoop van de sojaproducten die onder het merk X worden verhandeld. Op 30 mei 2012 werd verweerster door de rechtbank Breda in kort geding veroordeeld om het gebruik van het woord yoghurt in publicaties en reclame-uitingen over haar product Mild & Creamy te staken. Het arrest van het hof betrof o.a. de vraag of verweerster door het gebruik van zuivelbenamingen onrechtmatig heeft gehandeld en haar sojaproducten op misleidende wijze heeft gepresenteerd. De AG concludeert onder andere dat de opgesomde zinsneden, bewoordingen, woordcombinatie e.d. sterk feitelijk van aard zijn. Daar kan het HvJEU weinig mee. Een verwijzing moet gaan over rechtsvragen. De belangrijkste rechtsvraag is of de opvatting van eiseres juist is: ieder gebruik van een beschermde zuivelbenaming in een ‘aanduiding’ op grond van punt 5 is verboden. Het antwoord op die vraag is ontkennend. Dat blijkt uit het systeem van de regeling en aangehaalde buitenlands uitspraken, waaronder die van het Brusselse Hof van Beroep. Nu hierover nauwelijks redelijke twijfel kan bestaan is, een verwijzing om die kwestie voor te leggen niet noodzakelijk.

IEFBE 2879

Naam redlights is niet zuiver beschrijvend

7 mei 2019, IEFBE 2879; (Link Media tegen Siteways), http://www.ie-forum.be/artikelen/naam-redlights-is-niet-zuiver-beschrijvend

Vrz. Rechtbank Amsterdam 7 mei 2019, IEF 18445, IT 2774, IEFbe 2879; (Link Media tegen Siteways) Handelsnaamrecht. Eiser Link Media exploiteert sinds 2009 een online advertentieplatform voor betaalde seks onder de domeinnaam redlights.be. In juni 2015 is Link Media BVBA ten behoeve van de Nederlandse markt eenzelfde soort platform begonnen met de domeinnaam redlights.nl. Op 29 juli 2016 is Siteways opgericht, zij houdt zich eveneens bezig met het beheren en exploiteren van advertentieplatforms voor betaalde seks, onder meer onder de naam redlight.nl. Link Media vordert het gebruik van het teken redlight en redlights te staken en gestaakt te houden. Siteways heeft aangevoerd dat enkel verwarringsgevaar te weinig is om gebruik van de naam redlight te verbieden omdat de naam alleen beschrijvend van aard zou zijn. De benamingen zijn niet zuiver beschrijvend voor een advertentieplatform op dit gebied. Ook op deze beperktere beschermingsomvang wordt een inbreuk gemaakt. Siteways zal het gebruik van de naam moeten staken.

IEFBE 2878

Conclusie AG: criteria modellenbescherming niet toepassen op auteursrechtelijke bescherming

HvJ EU - CJUE 2 mei 2019, IEFBE 2878; (Cofemel tegen G-Star Raw CV), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-criteria-modellenbescherming-niet-toepassen-op-auteursrechtelijke-bescherming

Conclusie AG 2 mei 2019, IEF 18448, IEFbe 2878; ECLI:EU:C:2019:363 (Cofemel tegen G-Star Raw CV) Auteursrecht. Modellenrecht. G-Star stelde dat verzoekster inbreuk maakte op zijn auteursrecht door o.a. identieke kledingstukken. Cofemel bracht in dat de kledingstukken geen ‘artistieke creaties in juridische zin’ zijn, aangezien ze niet oorspronkelijk zijn en niet bekend is aan wie de desbetreffende auteursrechten toebehoren.
In tweede aanleg kwamen rechters tot de conclusie dat de broeken van het model ARC en het grafisch ontwerp van het model ROWDY auteursrechtelijk moeten worden beschermd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2(1)i van het Portugees wetboek van auteursrechten en de naburige rechten (hierna: CDADC). Gelet op de vernieuwende aard en oorspronkelijkheid ervan, evenals hun esthetische waarde, die vrucht is van de intellectuele schepping door de auteur ervan. Verzoekster Cofemel stelde cassatieberoep in bij de verwijzende rechter [IEF 17471].

IEFBE 2866

Frank Verbruggen & Sofie Royer - Reconsidering the blanket-data-retention-taboo, for human rights’ sake?

Reconsidering the blanket-data-retention-taboo, for human rights’ sake?

Belgian Constitutional Court offers CJEU chance to explain its puzzling Tele2 Sverige AB-decision

Compulsory retention, by ICT-providers, of all non-content user and traffic data, to ensure that that data will be available for subsequent use by law enforcement or intelligence, has been a controversial issue in the EU for several years now. On 19 July 2018 the Belgian Constitutional Court requested a preliminary ruling from the CJEU.  Basically, it asks the EU Court to further clarify its earlier case law. The Belgian constitutional judges indicate that they find some aspects of the CJEU’s previous decisions puzzling and they also offer a new angle by explicitly linking the matter to the positive obligations of member states under the European Convention on Human Rights. The implied suggestion seems that the CJEU did not give those obligations enough weight when it found blanket data retention obligations disproportionate. Could this and other considerations push the CJEU to adjust its position as it continues to search for a legal regime that finds the right balance between data protection with law enforcement and intelligence interests?

Klik hier voor het hele artikel. Het inleidende deel is ook opgenomen in het nieuwe nummer van Data Cybersecurity & Privacy.

IEFBE 2876

Bestel nu 'De Europese informatierechtsorde' van Egbert Dommering

Bestel nu het nieuwe boek van Egbert Dommering, getiteld 'De Europese informatierechtsorde'. Aan de hand van de rechtspraak, wetswijzigingen en meest relevante literatuur van de afgelopen 10 jaar, beschrijft Dommering de ontwikkelingen die gedurende die periode hebben plaatsgevonden op het gebied van het informatierecht. Een ontwikkeling die, gezien de maatschappelijke veranderingen waarbij steeds meer afhankelijkheid van het internet ontstaat, belangrijker is dan ooit.

IEFBE 2873

Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 14 mei

Mag een bank de gegevens van een van haar klant opnemen in haar incidentenregister na een klein voorval [IT 2749]? Moet een bank gegevens verstrekken van haar klanten wanneer iemand door die klanten is opgelicht via Marktplaats [IT 2734]? Is er spoedeisend belang bij een vordering tot verwijdering van een BKR-registratie [IT 2722]? Financiële instellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met privacy vraagstukken. Hoe oordelen rechters hierover? Tijdens de Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 14 mei zullen deze en andere ontwikkelingen de revue passeren.

IEFBE 2874

Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei

Uiteraard is het verboden om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het merk van een ander. Maar geldt dit ook als dat merk waaruit je voordeel trekt een testlabel is? Het Hof van Justitie heeft hier inmiddels uitspraak over gedaan [IEF 18390]. Ook de vraag of nieuwe merkenregels de nietigheid veroorzaken van oude 'kenmerk-merken' is inmiddels door het Hof beantwoord [IEF 18297]. Kortom: er zijn weer knopen doorgehakt in recente jurisprudentie. Benieuwd welke gevolgen dit heeft voor toepasselijke beschermingsregimes? Kom naar de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei!

IEFBE 2875

Het tweede nummer van Data, Cybersecurity & Privacy komt eraan!

Binnenkort verschijnt het tweede nummer van ons nieuwe magazine Data, Cybersecurity & Privacy alweer!

Met daarin onder andere:
- Een interview met Shoshana Zuboff over haar nieuwe boek The Age of Surveillance Capitalism
- Wouter Seinen & Andre Walter (Baker McKenzie) over 'cookie walls'
- Quinten Kroes & Joost van Eymeren (Brinkhof) over de ePrivacy Verordening
- The Legal Look door Victor de Pous
- Een interview met Cyber Generaal Dick Berlijn door Roel van Rijsewijk
- Een column van filosoof Hans Schnitzler
en meer!

Neem nu een abonnement en betaal slechts €47,50 i.p.v. €95! Klik hier om je aan te melden.
Let op, deze actie geldt slechts t/m 31 mei 2019!

IEFBE 2872

Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 14 mei

Slachtoffers of nabestaanden van noodlottige gebeurtenissen hebben veelal geen behoefte aan publiciteit die rond een voor hen noodlottig voorval ontstaat. Dit kwam onder andere naar voren in een zaak bij het Hof Den Haag eind vorig jaar [IT 2744], waar een slachtoffer van een auto ongeval wilde opkomen tegen berichtgeving over de rechtszaak die hierop volgde, en in een zeer recente zaak voor de Rechtbank Amsterdam [IT 2750], waar nabestaanden van een slachtoffer van moord bezwaar hadden tegen (bepaalde passages uit) een boek over het slachtoffer. Welke argumenten vonden gehoor bij de rechters in deze zaken? Dit, en meer, komt aan de orde tijdens de Jurisprudentielunch Privacyrecht, onder leiding van Peter Blok, op dinsdagmiddag 14 mei in Amsterdam. 

IEFBE 2869

Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor IE-liefhebbers. Zo werd smaak niet beschermd, maar rode zolen wel (IEF 18217), en was er discussie over de terugwerkende kracht van een nieuwe weigeringsgrond bij Uniemerken. Onlangs is de DSM richtlijn aangenomen, stond een remake van de Nachtwacht ter discussie, en is een prejudiciële vraag over een Usenetdienst voorgelegd aan het HvJ (Verricht Usenetdienst een mededeling aan het publiek?) (IEF 18372). Voldoende gespreksstof dus voor de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei. In korte tijd word je van alle recente beslissingen op de hoogte gebracht!

IEFBE 2870

IViR summer course on international copyright law

From 1 to 5 July 2019, the Institute for Information Law (IViR), affiliated with the University of Amsterdam, will hold its annual Summer Course on International Copyright Law at the Tropeninstituut in Amsterdam. 

Due to the constant evolution of the digital networked environment and the multitude of legislative initiatives at the international and European level, copyright law is subject to constant change. The International Copyright Law course will discuss recent developments and broader trends in copyright law. A dedicated faculty of renowned scholars and practitioners from Europe and the US will examine the most crucial current issues of copyright law from a comparative law perspective and in the light of recent regional agreements.

The course is aimed at lawyers, government officials, NGO staff, academics, PhD students and others involved in questions of copyright law. The course is taught at the post-graduate level and employs a small-scale seminar format that promotes interaction between participants and faculty, allowing for a more in-depth examination of the subjects in comparison with other professional conferences. Enrollment is limited to 25 participants.

For more information on the program of the course as well as the fees and registration procedure, please visit the website of the International Copyright Law Summer Course or send an e-mail to informationlaw@uva.nl.