IEFBE 3047

Hongaarse belastingsanctie is onverenigbaar met Unierecht

3 mrt 2020, IEFBE 3047; ECLI:EU:C:2020:141 (Google Ireland Limited tegen Hongaarse belastingdienst), http://www.ie-forum.be/artikelen/hongaarse-belastingsanctie-is-onverenigbaar-met-unierecht

HvJ EU 3 maart 2020, IT 3061, IEFbe 3047; ECLI:EU:C:2020:141 ( Google Ireland Limited tegen Hongaarse belastingdienst) Het Ierse Google Ireland Limited oefent in 2016 aan Hongaarse advertentiebelasting onderworpen activiteiten uit. De belasting is van toepassing op ondernemingen die slechts online diensten in de Hongaarse taal aanbieden, zonder dat deze diensten noodzakelijkerwijs in Hongarije „verbruikt” worden. Google verzuimt echter om te voldoen aan haar verplichting tot registratie en betaalt de belasting niet, waarop de Hongaarse  Belasting- en douanedienst besluit om een boete van meer dan drie miljoen euro op te leggen aan Google. Google is het hier niet mee eens. De Hongaarse rechter stelt prejudiciële vragen. Het Hof van Justitie concludeert dat een specifieke registratieplicht voor de heffing en inning van een bijzondere belasting (in dit geval de advertentiebelasting) op zich niet in strijd is met de vrijheid van dienstverrichting. Daarnaast vormt de specifieke wijze waarop de Hongaarse wet op de advertentiebelasting dwangmaatregelen oplegt aan buiten Hongarije gevestigde ondernemingen een indirecte beperking van de vrijheid van dienstverrichting die vanwege haar onevenredigheid niet gerechtvaardigd is. Voor de inperking van de rechtsbescherming tegen de bijzonder hoge dwangsommen die met betrekking tot de advertentiebelasting worden opgelegd, geldt dat dit een ongerechtvaardigde beperking van de vrijheid van dienstverrichting vormt.

IEFBE 3043

Conclusie A-G over merkinbreuk en fulfilment

28 nov 2019, IEFBE 3043; ECLI:EU:C:2019:1031 (Coty Germany tegen Amazon), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-over-merkinbreuk-en-fulfilment

Conclusie AG 28 november 2019, IEF 19054, IEFbe 3043; ECLI:EU:C:2019:1031 (Coty Germany tegen Amazon) Volgens Coty Germany hebben ondernemingen van de Amazon-groep inbreuk gemaakt op het recht van de houder van een Uniemerk om derden het gebruik van het teken te verbieden. De inbreuk zou zijn begaan toen de ondernemingen, zonder toestemming van de merkhouder, betrokken werden bij de verkoop van een door het merk beschermd parfum waarvan Coty Germany de licentiehouder is. Het Bundesgerichtshof stelde een prejudiciële vraag [IEF 18055] over de uitlegging van artikel 9, lid 2, onder b), van verordening nr. 207/2009 en van artikel 9, lid 3, onder b), van verordening 2017/1001:
 „Heeft een persoon die voor een derde waren opslaat die het merkenrecht schenden, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, deze waren in voorraad met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer hij niet zelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen?”
De A-G concludeert dat onder omstandigheden (zoals in het hoofdgeding) deze persoon ook aangesproken kan worden op grond van merkinbreuk.

IEFBE 3042

EUIPO moet nieuwe beslissing nemen over aanvraag Constantin

27 feb 2020, IEFBE 3042; ECLI:EU:C:2020:118 (Constantin Film Produktion tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/euipo-moet-nieuwe-beslissing-nemen-over-aanvraag-constantin

HvJ EU 27 februari 2020; IEF 19042, IEFbe 3042; ECLI:EU:C:2020:118 (Constantin Film Produktion tegen EUIPO) Constantin Film Produktion wilde het woordteken „Fack Ju Göhte”, tevens de titel van haar succesvolle Duitse komedie, als Uniemerk bij het EUIPO inschrijven. Het aangevraagde woordteken werd door het EUIPO in strijd met de „goede zeden” geacht. Het gaat in deze zaak om verduidelijking, welke juridische toets moet worden verricht om te oordelen of een merkaanvraag op grond van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 dient te worden afgewezen: wanneer kan een merkaanvraag „in strijd met de openbare orde of de goede zeden” worden geacht? Voorts wordt verzocht de draagwijdte te preciseren van de op het EUIPO rustende verplichting om een beslissing die als afwijkend van eerdere beslissingen in soortgelijke zaken kan worden beschouwd, met redenen te omkleden. Zie ook de conclusie van a-g Bobek op 2 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:553. Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht en de beslissing van het EUIPO. Er is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat het gaat om de titel van een komische film, de perceptie van de Engelse uitdrukking 'Fuck you' van het Duits sprekende publiek is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die van het de Engelstalige publiek, ook al is de uitdrukking goed bekend bij het Duitstalige publiek. Gevoeligheid in de moedertaal kan zelfs groter zijn dan in een vreemde taal.

IEFBE 3041

Workshop over cookies in Mechelen en Gent

Ben jij door de recente ontwikkelingen ook in de ban van cookies? Maak je je zorgen over je eigen cookiebeleid? Weet je niet goed hoe je er aan moet beginnen? In samenwerking met Grava organiseert Sirius Legal twee workshops, eentje in Mechelen (3 maart) en eentje in Gent (20 maart).

Voor wie?

  • Online marketeers die meer inzicht willen in de cookiewet/GDPR en over de impact hiervan op hun website & business.
  • Webbouwers die hun kennis willen bijschaven rond het cookie-proof maken van nieuwe projecten.
  • Bedrijfsjuristen die zich graag in regel willen stellen, maar ook de impact voor hun marketingafdeling willen begrijpen.
IEFBE 3040

Call for tender for a study on copyright and new technologies

The European Commission has launched a call for tenders for a study on copyright and new technologies. The time limit for receipt of tenders is 03/04/2020 16:00 hours CET (study reference: SMART 2019/0038).

The aim of the study is to help European creative industries unleash the potential of new technologies. The study will look into two issues related to copyright and new technologies: the management of copyright data linked to protected content and the interaction between artificial intelligence (AI) and the creative industries.
Lees hier verder.

IEFBE 3039

Prejudiciële vragen over hergebruik inhoud databank

14 okt 2020, IEFBE 3039; (CV-Online Latvia), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-over-hergebruik-inhoud-databank

Regionale rechter Riga 14 oktober 2019, IEF 19016, IT 3034, IEFbe 3039; C-762/19 (CV-Online Latvia) Verzoek om een prejudiciële beslissing. De regionale rechter in Riga onderzocht in een civiel geding de door SIA 'CV-Online Latvia' tegen SIA 'Melons' ingestelde vordering tot oplegging van een verbod om in een internetpagina links op te nemen die bij aanklikken toegang geven tot een databank. In de zaak Innoweb (C-202/12) oordeelde het Hof dat in het geval van een onderneming die een 'dedicated' metazoekmachine online op internet plaatst, sprake is van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van een beschermde databank, zie ook [IT 1506].

IEFBE 3038

Fyffes International aan kop in de bananenoorlog

EUIPO - BHIM - OHMI 21 jan 2020, IEFBE 3038; (Chiquita Brands tegen Fyffes International), http://www.ie-forum.be/artikelen/fyffes-international-aan-kop-in-de-bananenoorlog

Board of Appeal EUIPO 21 januari 2020, IEF 19013, IEFbe 3038; zaak R 962/2019-5 (Chiquita Brands tegen Fyffes International) Deze zaak gaat om de bananenoorlog tussen Chiquita Brands en Fyffes International (“de EUTM eigenaar”). De EUTM eigenaar wilde bovenstaand merk registreren voor ananassen, bananen, vers fruit en groenten. Chiquita maakte bezwaar tegen registratie van dit merk. Er wordt geoordeeld dat uit alle bewijsmiddelen - waaronder het bewijs dat buiten de relevante periode is weergegeven - blijkt dat het gebruik zoals afgebeeld door de EUTM eigenaar in relatie tot “bananas, plantains and pineapples” voldoende is om een marktaandeel op een specifieke markt  in stand te houden, dan wel te creëren. Het is niet relevant of dit het resultaat is van eigenlijke commerciële successen. Er wordt daarom geconcludeerd dat het bestreden oordeel tot stand blijft, welke ook de registratie voor het teken voor “plantains’’ omvat.

IEFBE 3037

Conclusie AG inzake auteursrecht op vervallen octrooi

6 feb 2020, IEFBE 3037; ECLI:EU:C:2020:79 (SI en Brompton Bicycle Ltd tegen Chedech / Get2Get), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-inzake-auteursrecht-op-vervallen-octrooi

Conclusie AG 6 februari 2020, IEF 19008, IEFbe 3037; ECLI:EU:C:2020:79 (SI en Brompton Bicycle Ltd tegen Chedech / Get2Get) Geschil tussen de bedenker van een vouwsysteem voor fietsen (en het bedrijf dat die fietsen produceert) en een Koreaanse onderneming die soortgelijke fietsen produceert die door eerstgenoemde wordt beschuldigd van schending van zijn auteursrecht. De rechtsvraag luidt of een fiets waarvan het vouwsysteem vroeger onder een – thans vervallen – octrooi viel, als auteursrechtelijk beschermbaar werk kan worden beschouwd. Met name belangrijk is of een dergelijke bescherming is uitgesloten wanneer de vorm van het voorwerp “noodzakelijk is om technisch resultaat te bereiken” en op basis van welke criteria hij die beoordeling moet maken.

IEFBE 3036

HvJ EU geeft verdere uitleg aan reproductierecht en recht van mededeling

HvJ EU - CJUE 14 nov 2019, IEFBE 3036; ECLI:EU:C:2019:970 (Spedidam e.a. tegen INA), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-geeft-verdere-uitleg-aan-reproductierecht-en-recht-van-mededeling

HvJ EU 14 november 2019, IEF 19007, IEFbe 3036; ECLI:EU:C:2019:970 (Spedidam e.a. tegen INA) Spedidam, een vereniging voor de inning en distributie van de rechten van uitvoerend kunstenaars van muziek en dans, staat in deze zaak samen met PF en GF tegenover INA, het nationaal audiovisueel instituut. PF en GF zijn rechtsopvolgers van ZV, een overleden muzikant, en hebben geconstateerd dat INA zonder hun toestemming op zijn webwinkel video-opnamen en fonogrammen met een aantal uitgevoerde werken van ZV te koop aanbood en vorderde daarom in voorgaande procedures schadevergoeding van INA. Spedidam intervenieert vrijwillig aan de kant van PF en GF.

IEFBE 3035

Video rondetafelgesprek met advocaten Kraftwerk-zaak

Afgelopen jaar, tijdens Amsterdam Dance Event (ADE), vond er een rondetafeldiscussie plaats over de historische beslissing van het Europese Hof van Justitie [IEF18613] in de zaak Kraftwerk tegen de twee Duitse hiphopproducenten, Moses Pelham en Martin Haas. Bjorn Schipper nodigde beide Duitse advocaten uit die bij deze zaak betrokken waren om de uitkomst en de implicaties van deze beslissing van het HvJ EU voor de muziekindustrie te bespreken.
Hermann Lindhorst (Schlarmann Von Geyso, Hamburg) vertegenwoordigt Kraftwerk en Udo Kornmeier (Schalast, Frankfurt) vertegenwoordigt Martin Haas cs. Bjorn Schipper leidde de rondetafeldiscussie. Bekijk hier de video.

IEFBE 3034

Tjibbe Douma en Alexandra Michel over de conclusie AG in de CJEU Santen-zaak

Will Neurim be a "rare wild animal"?
CJEU’s AG again tries to persuade the CJEU to abandon its famous SPC decision in Neurim, this time in Santen.

The Opinion is currently only available in a limited number of languages including French. The Opinion was eagerly awaited by those wanting to know whether after Neurim and after Abraxis an SPC can be obtained for a new indication of an old active ingredient. The AG primarily proposes to essentially abandon Neurim and treat this as an exceptional case (a new human indication following a first veterinary indication): a rare wild animal which should never surface again. Only alternatively, does the AG propose a balanced interpretation of Neurim in response to the questions posed. In that case an SPC can be obtained for a new therapeutic indication for an old active ingredient or relate to a use of that active ingredient, in which it should exert a new pharmacological, immunological or metabolic action of its own.

Lees hier het hele artikel van Tjibbe Douma en Alexandra Michel.

IEFBE 3033

Vorderingen inzage afgewezen

21 jan 2020, IEFBE 3033; ECLI:NL:RBMNE:2020:214 (VUB c.s. tegen QVQ), http://www.ie-forum.be/artikelen/vorderingen-inzage-afgewezen

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 21 januari 2020, IEF 18996, LS&R 1784, IEFbe 3033; ECLI:NL:RBMNE:2020:214 (VUB c.s. tegen QVQ) Vrije Universiteit Brussel (hierna: VUB) is houdster van de basis octrooifamilie voor de zware-keten antilichamen, de VHH’s (hierna: de Hamers-octrooien). Ablynx is een biofarmaceutisch bedrijf en tevens eigenaar van een sublicentie voor de Hamers-octrooien met het doel de Nanobody technologie te kunnen exploiteren voor medische toepassingen. QVQ is een serviceonderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen en produceren van VHH’s voor andere ondernemingen op het gebied van medische producten, farmaceutische processen en voeding.

IEFBE 3032

HvJ EU verduidelijkt criteria farmaceutisch octrooi in mededingingsrecht

HvJ EU - CJUE 30 jan 2020, IEFBE 3032; ECLI:EU:C:2020:52 (Generics UK e.a.), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-verduidelijkt-criteria-farmaceutisch-octrooi-in-mededingingsrecht
hamer CC0

HvJ EU 30 januari 2020, IEF 18991, LS&R 1782, IEFbe 3032; ECLI:EU:C:2020:52 (Generics UK e.a.) De Competition Appeal Tribunal heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld over de wettigheid van een besluit van de Competition and Markets Authority betreffende overeenkomsten tot schikking van een octrooigeschil gericht aan een aantal fabrikanten van generieke geneesmiddelen en aan de farmaceutische groep GlaxoSmithKline (hierna: GSK). Samenvattend gaan de vragen over de criteria aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of een overeenkomst tot schikking van een geschil tussen de houder van een farmaceutisch octrooi en een fabrikant van generieke geneesmiddelen in strijd is met het mededingingsrecht van de Unie.

IEFBE 3031

HvJ EU: merkdepot zonder voornemen te gaan gebruiken in de bewuste klasse kan te kwader trouw zijn

HvJ EU - CJUE 29 jan 2020, IEFBE 3031; ECLI:EU:C:2020:45 (Sky tegen Skykick), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-merkdepot-zonder-voornemen-te-gaan-gebruiken-in-de-bewuste-klasse-kan-te-kwader-trouw-zijn

HvJ EU 29 januari 2020, IEF 18982, IT 3025, IEFbe 3031; ECLI:EU:C:2020:45 (Sky tegen SkyKick) Het Britse bedrijf Sky is merkhouder van Uniemerken met betrekking tot televisie-uitzendingen, telecom en meer. Deze merken zijn ook ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk als nationale woordmerken. Sky heeft een vordering wegens inbreuk op de merken ingesteld tegen SkyKick, een Amerikaanse onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het aanbieden van cloud-services. SkyKick heeft aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn omdat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is aangegeven op welke waren en diensten deze betrekking hebben. Tevens zouden de merken te kwader trouw zijn aangevraagd, om een zeer ruime merkbescherming te verkrijgen.

IEFBE 3030

HvJ EU: toegang tot rapporten toegewezen

HvJ EU - CJUE 22 jan 2020, IEFBE 3030; ECLI:EU:C:2020:24 (MSD Animal Health Innovation en Intervet International tegen EMA), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-toegang-tot-rapporten-toegewezen

HvJ EU 22 januari 2020, LS&R 1781, IEFbe 3030; ECLI:EU:C:2020:24 (MSD Animal Health Innovation en Intervet International tegen EMA) In deze zaak heeft het Hof, vergelijkbaar met [LS&R 1780], de kwestie onderzocht van toegang tot documenten van de Europese Unie die zijn ingediend in het kader van aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB). MSD Animal Health Innovation en Intervet International, rekwiranten in deze zaak, hadden hogere voorzieningen ingesteld tegen het arrest van het Gerecht, inhoudende de verwerping van hun beroep tot nietigverklaring van het besluit waarbij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) toegang had verleend tot documenten die informatie bevatten die was overgelegd in het kader van VHB-aanvraagprocedures voor geneesmiddelen. De documenten waar het in casu om ging waren toxicologische testrapporten en een klinisch onderzoeksrapport, die rekwiranten hadden overgelegd bij hun VHB-aanvragen voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik.

IEFBE 3029

HvJ EU: toegang tot rapporten van PTC Therapeutics toegewezen

HvJ EU - CJUE 22 jan 2020, IEFBE 3029; ECLI:EU:C:2020:23 (PTC Therapeutics International/EMA), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-toegang-tot-rapporten-van-ptc-therapeutics-toegewezen

HvJ EU 22 januari 2020, LS&R 1780, IEFbe 3029; ECLI:EU:C:2020:23 (PTC Therapeutics International tegen EMA) In deze zaak heeft het Hof voor het eerst de kwestie onderzocht van toegang tot documenten van de Europese Unie die zijn ingediend in het kader van aanvragen voor een vergunning voor het in de handel brengen (VHB). PTC Therapeutics International, rekwirant in deze zaak, had hogere voorzieningen ingesteld tegen het arrest van het Gerecht, inhoudende de verwerping van haar beroep tot nietigverklaring van het besluit waarbij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) toegang had verleend tot documenten die informatie bevatten die was overgelegd in het kader van VHB-aanvraagprocedures voor geneesmiddelen. De documenten waar het in casu om ging waren toxicologische testrapporten en een klinisch onderzoeksrapport, die rekwirant had overgelegd bij haar VHB-aanvragen voor een geneesmiddel voor menselijk gebruik.

IEFBE 3028

Geen merkinbreuk Skylink op EU-merken SKY

Luxemburgse jurisrpudentie - Jurisprudence Luxembourg 5 jul 2019, IEFBE 3028; http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-merkinbreuk-skylink-op-eu-merken-sky

Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 5 juli 2019, IEF 18776, IEFbe 3028 2019TALCH02/01112 (Skylink tegen SKY) In deze zaak moest de Luxemburgse arrondissementsrechter zich uitspreken over het gebruik van „skylink“ door M7 (de groep die ook in Nederland Canaal Digitaal commercialiseert) in Tsjechië en Slowakije voor televisiedistributie per satelliet. British Sky Broadcasting, nu kortweg SKY, heeft een zaak aangespannen voor de Luxemburgse rechter (M7 heeft haar zetel in Luxemburg) om dit gebruik te doen stoppen en beroept zich hiervoor op haar „SKY“ merken. Deze vordering wordt afgewezen omdat SKY een merkinbreuk in Tsjechië en Slowakije, waar SKY niet actief is, niet aannemelijk maakt.

IEFBE 3026

Oppositie tegen inschrijving depot Castart ongegrond

Benelux Gerechtshof - Cour Benelux 23 jan 2020, IEFBE 3026; (Les Castarts tegen GDS), http://www.ie-forum.be/artikelen/oppositie-tegen-inschrijving-depot-castart-ongegrond

Benelux Gerechtshof 23 januari 2020, IEF 18971, IEFbe 3026; C 2019/3 (Les Castarts tegen GDS) GDS stelde oppositie in tegen de inschrijving van woord/beeldmerk Castart. Zij voerde aan dat het teken overeenstemt met haar oudere merk KARSTADT en betrekking heeft op waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor haar oudere merk is ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwaring bestaat (artikel 2.3, sub b, BVIE). Het Bureau wees de oppositie (nr. 2013822) toe en besliste dat het Benelux depot met nummer 1362238 niet werd ingeschreven. Deze oppositie is ten onrechte toegewezen. Les Castart is nu het gelijk gesteld. De algemene indruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument achterlaten, is ondanks de beperkte overeenkomsten te verschillend. Er is geen sprake van verwarringsgevaar.

IEFBE 3025

Conclusie AG HvJ EU omtrent verhuur auto's met radio

15 jan 2020, IEFBE 3025; ECLI:EU:C:2020:4http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-hvj-eu-omtrent-verhuur-auto-s-met-radio

Conclusie AG HvJ EU 15 januari 2020, IEF 18963, IEFbe 3025; ECLI:EU:C:2020:4 (Verhuur auto's met radio) Zie ook [IEF 18245]. Stim en Sami zijn Zweedse organisaties voor het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten. Fleetmanager Sweden AB en Nordisk Biluthyrning AB zijn Zweedse autoverhuurbedrijven. Laatsgenoemden verhuren voertuigen aan bedrijven, die op hun beurt de voertuigen weer verhuren aan particulieren. De voertuigen zijn uitgerust met een radio. Houdt de verhuur van auto’s die standaard zijn uitgerust met een radio in dat de verhuurder van die auto’s een gebruiker is die een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 respectievelijk een ‚mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 8, lid 2, van richtlijn 2006/115 doet? De strekking van de conclusie is dat dit niet het geval is. Het Hof zal zich nu over de kwestie buigen. 

IEFBE 3024

NOVA HOLDING pleegt inbreuk op het merk van NOVAGRAAF

Benelux Gerechtshof - Cour Benelux 16 jan 2020, IEFBE 3024; (NOVA HOLDING tegen NOVAGRAAF), http://www.ie-forum.be/artikelen/nova-holding-pleegt-inbreuk-op-het-merk-van-novagraaf

Benelux-Gerechtshof 16 januari 2020, IEF 18960, IEFbe 3024; C 2018/9 (NOVA HOLDING tegen NOVAGRAAF) Tussen partijen is in geschil of het teken van NOVA HOLDING inbreuk maakt op het oudere merk van NOVAGRAAF. De uitspraak van Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer is in deze zaak bevestigd. Het gaat om de vraag of het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan – waaronder is te verstaan het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn. Het verwarringsgevaar wordt beoordeeld aan de hand van een globale totaalindruk. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Er wordt geoordeeld dat in deze zaak sprake is van een reëel verwarringsgevaar, waardoor de eerdere uitspraak wordt vernietigd en NOVA HOLDING dus met haar teken inbreuk maakt op het oudere merk van NOVAGRAAF.