IEFBE 2137

Changement de composition du Conseil d’administration de la BMM et YOUNG BMM

Une relève de la garde concernant plusieurs postes a eu lieu lors de l’Assemblée Générale des Membres qui s’est tenue pendant la réunion de printemps du 31 mars 2017.  Tout d’abord, à Michiel Haegens a succédé en tant que président Paul Maeyaert. Paul sera le nouveau président pendant deux ans. Michiel reste membre ordinaire du Conseil d’administration. Stephanie Missotten a quitté le Conseil d’administration.  L’Assemblée Générale a accepté qu’à sa place succède François Uyttenhove en tant que membre ordinaire. La répartition de certaines tâches a également été modifiée.

Voici la nouvelle composition du Conseil d’administration :

 

Paul Maeyaert – président / personne de contact Commission Législation
Johan Dedeckel – vice-président/personne de contact Comité de surveillance et CCB
Michiel Haegens – ancien président / personne de contact Commission marque de certification
Theo-Willem van Leeuwen – secrétaire
Helma van de Langenberg – trésorier
Josine van den Berg – membre /personne de contact Commission de rédaction
Vincent Wellens – membre
Michel Rorai – membre/ personne de contact Commission de communication et RP 
François Uyttenhove – membre/personne de contact Commission des programmes

Au nom de tous les membres, nous remercions Michiel et Stephanie pour leurs efforts et engagement  en tant que respectivement président et membre et nous souhaitons le meilleur à Paul et François dans leur nouveau rôle au sein du Conseil d’administration.

YOUNG BMM dans les starting blocks
La BMM souhaite créer un groupe « YOUNG BMM » (- 36) sous la devise « la jeunesse d’aujourd’hui est la BMM de demain ». La première activité serait organisée la veille de la prochaine réunion de printemps en mars 2018. Donc exactement dans un an. Considérant que la liste des membres de la BMM ne reprend pas la date de naissance, tous les jeunes membres intéressés de la BMM qui n’auront pas 36 ans en mars 2018 sont priés de se présenter en tant que candidat « YOUNG BMM » par l’envoi d’un courriel du secrétariat mentionnant leur date de naissance.

Bestuurswisselingen BMM
In de Algemene Leden Vergadering die werd gehouden tijdens de Voorjaarsbijeenkomst op 31 maart 2017 vonden diverse wisselingen van de wacht plaats. Allereerst werd het voorzitterschap van de BMM overdragen door Michiel Haegens aan Paul Maeyaert. Paul zal de komende twee jaren de BMM voorzitten. Michiel blijft in het bestuur als algemeen lid. Stephanie Missotten is uit het BMM bestuur teruggetreden. Voor haar in de plaats stemde de ALV in met toetreding van François Uyttenhove als algemeen lid. Ook werden een aantal taken opnieuw verdeeld.

Het BMM bestuur  ziet er nu als volgt uit:

Paul Maeyaert – voorzitter / linkpersoon Commissie Wetgeving
Johan Dedeckel – vice-voorzitter / linkpersoon Raad van Toezicht en BOC
Michiel Haegens – past president / linkpersoon Commissie Keurmerk
Theo-Willem van Leeuwen – secretaris
Helma van de Langenberg – penningmeester
Josine van den Berg – lid / linkpersoon Redactiecommissie
Vincent Wellens – lid
Michel Rorai – lid / linkpersoon Commissie communicatie en PR
François Uyttenhove – lid / linkpersoon Programmacommissie

Namens alle leden bedanken wij Michiel en Stephanie voor hun inzet en betrokkenheid als voorzitter respectievelijk bestuurslid en wensen wij Paul en François alle goeds toe in hun nieuwe rol binnen het bestuur.
    
YOUNG BMM in de startblokken    
Het is de bedoeling om binnen de BMM een “YOUNG BMM” (- 36j) te creëren onder het motto “de jeugd van vandaag is de BMM van morgen”. De eerste activiteit zou plaats vinden op de avond voorafgaand aan de eerstvolgende VJV in maart 2018. Over precies één jaar dus.  Vermits het BMM ledenbestand geen informatie bevat inzake geboortedata worden alle geïnteresseerde young BMM’ers die geen 36 jaar zullen zijn in maart 2018 verzocht zich aan te melden als kandidaat lid ‘YOUNG BMM’ door een email te sturen naar het secretariaat met aanduiding van hun geboortedatum.