IEFBE 2665

Geen normaal gebruik aangetoond voor koalakoekjes

Gerecht EU - Tribunal UE 12 jul 2018, IEFBE 2665; ECLI:EU:T:2018:438 (Lotte Co. tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-normaal-gebruik-aangetoond-voor-koalakoekjes

Gerecht EU 12 juli 2018, IEF 17857; IEFbe 2665; T-41/17; ECLI:EU:T:2018:438 (Lotte Co. tegen EUIPO) Lotte is een Japanse onderneming die actief is in de zoetwarenbranche en vraagt een Gemeenschapsbeeldmerk voor een figuur van een koala. Tegen deze inschrijving werd door Neste Schöller met succes oppositie gevoerd. De oppositie was met name gebaseerd op het drie-dimensionale merk van Nestlé Schöller uit 1988 (nr. 1123092). De kamer van beroep achtte dat Nestlé Schöller toch niet het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk bewezen had. Het Hof wees het beroep van Nestlé Schöller hiertegen toe. De procedure werd hervat voor de kamer van beroep en de oppositiebeslissing werd vernietigd. In deze procedure staat het normaal gebruik van het oudere merk en het belang van dergelijk gebruik centraal. In de bestreden beslissing is ten onrechte aangenomen dat het bewijsmateriaal voldoende was om normaal gebruik vast te stellen. Het belang van het gebruik wordt voorts beoordeeld aan de hand van de hoeveelheid verkopen en andere relevante factoren. De geringe hoeveelheden die van het oudere merk werden verkocht, werden niet gecompenseerd door een hoge intensiteit of grote mate van consistentie in verkoop. Het gebruik kan niet worden beschouwd als een normaal gebruik. De bestreden beslissing wordt vernietigd.

IEFBE 2648

F-cars heeft zich schuldig gemaakt aan illegale depollutie en maakt daarmee inbreuk op de eerlijke marktpraktijken

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 24 nov 2017, IEFBE 2648; (Febelauto tegen F-cars), http://www.ie-forum.be/artikelen/f-cars-heeft-zich-schuldig-gemaakt-aan-illegale-depollutie-en-maakt-daarmee-inbreuk-op-de-eerlijke-m

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 24 november 2017, IEFbe 2648 (Febelauto tegen F-cars) Marktpraktijken. F-cars is een vennootschap die werd opgericht voor de uitbating van een garage en carrosseriebedrijf. De zaakvoerder van F-cars is eveneens zaakvoeder van F-parts, een firma die in het verleden voertuigen demonteerde en deze onderdelen verhandelde zonder over de nodige vergunningen te beschikken. F-parts is hiervoor veroordeeld op correctioneel en burgerlijk vlak. Febelauto houdt in deze zaak voor dat F-cars de activiteiten van F-parts zou verderzetten en daarmee schade toebrengt aan de leden van Febelauto. Uit verschillende vaststellingen door toezichthouders blijkt dat F-cars zich schuldig heeft gemaakt aan illegale depollutie van afgedankte voertuigen. De vordering van Febelauto is gegrond verklaard. De handelingen van F-cars maken oneerlijke marktpraktijken uit.

IEFBE 2647

Klantenbestand van online drukkerij is een databank: inbreuk op het sui generis-recht van de producent

Antwerpen - Anvers 4 dec 2017, IEFBE 2647; (Printalert tegen Flyer, Printconcept.be en Flugia), http://www.ie-forum.be/artikelen/klantenbestand-van-online-drukkerij-is-een-databank-inbreuk-op-het-sui-generis-recht-van-de-producen

Hof van beroep Antwerpen 4 december 2017 en Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Antwerpen) 20 april 2016, IEFbe 2647 (Printalert tegen Flyer, Printconcept.be en Flugia) Marktpraktijken. Printalert is een drukwerkmakelaar op de markt van het online drukwerk. Flyer en Printconcept.be zijn online drukkerijen, die beide zijn ondergebracht onder de holding Flugia. Flugia c.s. houden voor dat de appellante op onrechtmatige wijze gebruik maakt van hun klantenbestand. De eerste rechter heeft geoordeeld dat het klantenbestand van Flugia c.s. een databank is en dat zij het sui generis-recht kunnen inroepen. Printalert maakt op onrechtmatige wijze gebruik van de gegevens uit dat bestand. Het hof bevestigt het bestreden vonnis en sluit zich aan bij de motivering van de eerste rechter dat er sprake is van een databank. Een deskundige heeft vastgesteld dat er een aanzienlijke mate van overeenstemming is tussen de klantenbestanden van beiden en dat Printalert de gegevens heeft gebruikt bij mailings. Het gaat om een overlapping van 22,8%. Bijgevolg is er sprake van het hergebruik van een in kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank van Flugia c.s. Er wordt bevestigd dat Printalert de eerlijke marktpraktijken schendt. Derhalve is er geen reden om het opgelegde stakingsbevel te beperken of te herformuleren.

IEFBE 2646

Verzoekschrift tot beslag inzake namaak van paardenwagens is niet-ontvankelijk, want geen juiste NACEBEL-codes

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 nov 2017, IEFBE 2646; (Stephex tegen Krismar en Steels Constructions), http://www.ie-forum.be/artikelen/verzoekschrift-tot-beslag-inzake-namaak-van-paardenwagens-is-niet-ontvankelijk-want-geen-juiste-nace

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 28 november 2017, IEFbe 2646 (Stephex tegen Krismar en Steels Constructions) Procesrecht. Niet-ontvankelijk. Beide partijen zijn actief op de Belgische markt voor paardenvrachtwagens. Zij maken deze wagens op maat van en in samenspraak met de klant. Stephex legde in 2017 een verzoekschrift tot beslag inzake namaak neer, wat werd toegewezen. Krismar tekende derdenverzet aan. Om het derdenverzet niet al haar nut te ontnemen, kwamen de partijen op de zitting tot een akkoord om de deskundige te verzoeken in zijn verslag geen opgave te doen van de namen van klanten van Krismar. In casu is artikel 875bis, 2e al. Ger. W. van toepassing. De stakingsrechter moet derhalve eerst over de ontvankelijkheid van de vordering uitspraak doen. De vordering moet gebaseerd zijn op de activiteiten en het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op het moment van neerlegging was ingeschreven in de KBO. Indien er betwisting bestaat, moet de rechter nagaan welke activiteiten de onderneming daadwerkelijk uitoefent. Stephex was niet ingeschreven voor de juiste NACEBEL-codes. Het verzoekschrift tot beslag inzake namaak is derhalve niet-ontvankelijk.

IEFBE 2662

EHRM: Vrijheid van meningsuiting geschonden van Pussy Riot tijdens optreden in Kathedraal

EHRM - Cour eur. D.H. 17 jul 2018, IEFBE 2662; ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD003800412 (MARIYA ALEKHINA AND OTHERS v. RUSSIA), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-vrijheid-van-meningsuiting-geschonden-van-pussy-riot-tijdens-optreden-in-kathedraal

EHRM 17 juli 2018, IEF 17849; IEFbe 2662; Application no. 38004/12 (Pussy Riot tegen Rusland) Vrijheid van meningsuiting. Mediarecht. Uit het persbericht: de zaak betrof een veroordeling van drie leden van de Pussy Riot-punkband omdat ze in 2012 één van hun protesliederen in de Kathedraal in Moskou uitvoerden. De rechtbanken oordeelden met name dat hun uitvoering aanstootgevend was. En verbood de toegang tot video-opnamen omdat ze 'extremistisch' waren. Het Hof oordeelde dat een schending van gedragsregels in een religieuze plaats (Kathedraal) gerechtvaardigd was maar ze veroordeelden de bandleden tot een gevangenisstraf omdat ze felgekleurde kleding aanhadden, met hun armen en benen zwaaiden en grof taalgebruik hadden. Het EHRM oordeelde dat er een overtreding van de vrijheid van meningsuiting van de bandleden. Het Hof heeft nagelaten om de tekst of de context van het lied te analyseren.

IEFBE 2644

Quasi identieke brilmonturen kwalificeren als namaak en zijn een schending van de eerlijke marktpraktijken

Gent - Gand 18 dec 2017, IEFBE 2644; (M&M tegen Matthieu Duchene Design), http://www.ie-forum.be/artikelen/quasi-identieke-brilmonturen-kwalificeren-als-namaak-en-zijn-een-schending-van-de-eerlijke-marktprak

Hof van beroep Gent 18 december 2017, IEFbe 2644 (M&M tegen Matthieu Duchene Design) De redactie is op zoek naar: Tussenarrest Hof van beroep Gent 3 april 2017 en Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 13 november 2014, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. M&M heeft op 29 januari 2012 van elk type brilmontuur van Matthieu Duchene Design, waaronder de “Menthe” en “Basilic” één exemplaar gekocht en heeft daarna de eigen quasi identieke monturen op de markt gebracht. M&M betwist het bestaan van het auteursrecht van Matthieu Duchene Design op de “Menthe” en “Basilic”. Schetsen en het merk op het montuur bewijzen echter voldoende dat zij de auteursrechthebbende persoon is. Het montuur Menthe is een eigen intellectuele schepping. Bijgevolg is dat dit model origineel is in de zin van de wet. Met het montuur “PD 6195” maakt M&M derhalve inbreuk op het montuur “Menthe”. Bij een globale indruk, op een normaal aandachtige brilkoper, zijn de monturen identiek te noemen. Er is sprake van namaak. De handelswijze van M&M is een vorm van onrechtmatige mededinging. Er is sprake van een schending van de eerlijke marktpraktijken.

IEFBE 2643

Gemeenschapsmodel is nietig, want uiterlijk identiek model al eerder gepubliceerd in tijdschrift

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 21 dec 2017, IEFBE 2643; (De Nieuwe Smid tegen Verweerder), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodel-is-nietig-want-uiterlijk-identiek-model-al-eerder-gepubliceerd-in-tijdschrift

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 21 december 2017, IEFbe 2643 (De Nieuwe Smid tegen Verweerder) Modellenrecht. Beide partijen zijn smid. Zij positioneren zich op de markt van de smeedijzeren terrasoverkappingen en veranda’s. Verweerder was in dienst bij De Nieuwe Smid en heeft daarna zijn eigen zaak opgestart. De Nieuwe Smid laat in 2016 het gemeenschapsmodel (nr. 003399245-0001) inschrijven en meent dat twee constructies op de website van Verweerder inbreuk maken op haar gemeenschapsmodel. Ook wordt Verweerder oneerlijke handelspraktijken en parasitair gedrag verweten. Een uiterlijk identiek model is echter in 2012 al openbaar gemaakt in de wintereditie van een tijdschrift. Het gemeenschapsmodel van De Nieuwe Smid wekt geen verschillende algemene indruk op bij een geïnformeerde gebruiker. Het is niet nieuw en heeft geen eigen karakter. Het gemeenschapsmodel is nietig. In die omstandigheden kan Verweerder geen inbreuk maken op het model.

IEFBE 2660

Cava niet succesvol in beroep tegen beeldmerk Cave de tain

Gerecht EU - Tribunal UE 12 jul 2018, IEFBE 2660; ECLI:EU:T:2018:441 (Cave de Tain tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/cava-niet-succesvol-in-beroep-tegen-beeldmerk-cave-de-tain

Gerecht EU 12 juli 2018, IEF 17832; IEFbe 2660; T‑774/16; ECLI:EU:T: 2018:441 (Cave de Tain tegen EUIPO) Merkenrecht. Consejo heeft een aanvraag voor een EU beeldmerk 'Cave de Tain' ingediend. Cava vordert nietigheid van het merk op grond van haar beschermde oorsprongsbenaming. EUIPO heeft het beroep verworpen. Cava vordert bij het Gerecht EU vernietiging van de beslissing. Het Gerecht EU bevestigt de beoordeling van de kamer van beroep. Het betwiste merk zal door zijn structuur door de consument, ongeacht de talenkennis, worden begrepen als betrekking hebbend op een wijn geproduceerd in Frankrijk, in de regio of plaatsnaam die in het merk staat. Het Gerecht EU wijst de vordering af.

IEFBE 2659

'La brasserie de la Haute-Senne' porte atteinte aux droit exclusifs de la Brasserie de la Senne

Henegouwen(afd. Bergen) - Hainaut(div.Mons) 18 mei 2018, IEFBE 2659; (Brasserie de la Senne contre Walweb), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-brasserie-de-la-haute-senne-porte-atteinte-aux-droit-exclusifs-de-la-brasserie-de-la-senne
brasserie de la senne haute-senne

Tribunal de commerce de Hainaut, div. Mons 18 mai 2018, IEFbe 2659 (Brasserie de la Senne contre Brasserie de la Haute Senne (sprl Walweb) Pratique honnêtes du marché. Protection du nom commercial.  L'activité de la SPRL Brasserie de la Senne est le brassage de bières sous les noms Jambe-de-Bois , Stouterik, Zinnebir et Taras Boulba. La SPRL Walweb exploite une micro-brasserie sou la dénomination « Brasserie de la Haute Seine » et commercialise quatre bières de fabrication artisanale dénommées Gold, Eboy, Ivory et Copper. Pour chaque bière, l'étiquette reprend une description du produit introduite par les termes "La brasserie de la Haute-Senne présente avec (nom de la bière), une bière...". Le tribunal constate qu'en faisant usage de la dénomination "Brasserie de la Haute Senne" en vue de désigner l’entreprise qui commercialise les bières qu'elle vend, la SPRL Walweb porte atteinte aux droits exclusifs de la Brasserie de la Senne sur sa dénomination commerciale et se rend coupable d'infraction à l'article 8 du Traité de l'Union de Paris, à l'article VI 104 du Code de Droit Economique et aux pratiques loyales du marché. Le tribunal condamne la SPRL Walweb à cesser tout usage de la dénomination incriminée, sous peine d'une astreinte de €250,00 par jour de retard pour toute publication interdite sur tout document dont elle a directement ou indirectement la maîtrise.

IEFBE 2642

Gemeenschapsmodellen betonplaathouder rechtsgeldig, want geen reconventionele vordering tot nietigverklaring ingesteld

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 dec 2017, IEFBE 2642; (Del Ponti tegen Metafan en Goel & Goel International), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodellen-betonplaathouder-rechtsgeldig-want-geen-reconventionele-vordering-tot-nietigver

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 28 december 2017, IEFbe 2642 (Del Ponti tegen Metafan en Goel & Goel International) Modellenrecht. Del Ponti is een spuitgieterij en ontwikkelt onder meer ten behoeve van betonnen hekwerken de volgende betonplaathouders. De voormelde betonplaathouders zijn beschermd middels geregistreerde Gemeenschapsmodellen (nummer 001107981-0001 en 001277388-0002). Metafan was in het verleden afnemer van voormelde betonplaathouders van Del Ponti. Del Ponti stelt dat Metafan inbreuk pleegt op hun gemeenschapsmodellen door producten op de markt te brengen, die zij zou invoeren uit India. De gemeenschapsmodellen zijn rechtsgeldig, want er is geen reconventionele vordering tot nietigverklaring ingesteld. De inbreuk wordt niet betwist door Metafan. De vordering is gegrond verklaard. De rechten van Del Ponti worden afdoende beschermd door het opleggen van een stakingsbevel in combinatie met een dwangsom en terugroepingsmaatregel. Bijkomende maatregelen inzake publicatie zijn niet van aard dat zij de gewraakte daad kunnen doen ophouden.

IEFBE 2650

Telenet moet identiteit klant bekend maken ter bescherming intellectueel eigendomsrecht Siemens

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 19 jan 2017, IEFBE 2650; (Siemens tegen BVBA Telenet), http://www.ie-forum.be/artikelen/telenet-moet-identiteit-klant-bekend-maken-ter-bescherming-intellectueel-eigendomsrecht-siemens

Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Antwerpen) 18 januari 2017 IEFbe 2650 (Siemens tegen BVBA Telenet) Auteursrecht. Siemens verkoopt het softwareprogramma NX. BVBA Telenet is een internetserviceprovicer. Siemens stelt dat zij via het beveiligingsmechanisme dat in dit pakket (NX) is ingebouwd, te weten is gekomen dat een versie ervan op herhaalde ogenblikken in 2014 en 2015 werd opgestart met gebruik van een niet–authentiek licentiebestand met BVBA Telenet als internetserviceprovider. Siemens vordert Telenet tot het bekend maken van de identiteit van haar klant. De vordering wordt toegewezen omdat het evenredig is het het doel; bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

IEFBE 2637

Geen verboden vergelijkende en misleidende reclame voor isolatiemateriaal Betopor

Gent - Gand 22 jan 2018, IEFBE 2637; (Isolatie & Constructie tegen Verpola), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-verboden-vergelijkende-en-misleidende-reclame-voor-isolatiemateriaal-betopor

Hof van beroep Gent 22 januari 2018, IEFbe 2637 (Isolatie & Constructie tegen Verpola) De redactie is op zoek naar: Rb van Koophandel Gent (afd. Brugge) 28 februari 2017​, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. Isolatie & Constructie drijft handel onder de benaming Isotrie en is actief in de bouwsector, meer bepaald in het spuiten van polyurethaan (“PUR”) in bepaalde fasen van het bouwproces als isolatiemateriaal. Ook Verpola is actief in de bouwsector en commercialiseert een gamma van isolatiechapes onder de naam “Betopor”. Op de website van Verpola zijn (hyper)links aanwezig naar negatieve artikelen over PUR. Isotrie meent dat Verpola zich hierdoor schuldig maakt aan verboden vergelijkende en misleidende reclame. De rechter in eerste aanleg wees de hoofdeis en tegeneis af als ongegrond. Het hof bevestigt het bestreden vonnis. De artikelen op de website van Verpola voldoen aan het objectiviteitsvereiste. Het vormen geen gratuite en louter subjectieve uitingen. Er is geen sprake van verboden vergelijkende reclame. Er is ook geen sprake van misleidende reclame, want Verpola maakt aannemelijk dat de plaatsing van Betopor voldoende thermische weerstand biedt.

IEFBE 2649

HvJ EU: geloofsgemeenschap is samen met haar leden verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens die bij een van-huis-tot-huisverkondiging zijn verzameld

10 jul 2018, IEFBE 2649; ECLI:EU:C:2018:551 (Tietosuojavaltuutettu tegen Jehova's getuigen), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-geloofsgemeenschap-is-samen-met-haar-leden-verantwoordelijk-voor-verwerking-van-persoonsgegev

HvJ EU 10 juli 2018, IEFbe 2649; IT 2599; ECLI:EU:C:2018:551; C-25/17; (Tietosuojavaltuutettu tegen Jehova's getuigen) Privacy. Uit het persbericht: Een geloofsgemeenschap zoals de gemeenschap van Jehova’s getuigen is samen met haar leden-verkondigers verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van een van-huis-tot-huisverkondiging zijn verzameld. Bij de in het kader van een dergelijke activiteit verrichte verwerking van persoonsgegevens moeten de regels van het Unierecht betreffende de bescherming van de persoonsgegevens in acht worden genomen

IEFBE 2639

Auteursrechtinbreuk door Aldi: beeldje 'Happy Friend' werkt bewust verwarring in de hand

Gent(afd. Gent) - Gand(div. Gand) 11 jan 2018, IEFBE 2639; (Jolipa tegen Aldi Inkoop en Vango), http://www.ie-forum.be/artikelen/auteursrechtinbreuk-door-aldi-beeldje-happy-friend-werkt-bewust-verwarring-in-de-hand

Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 11 januari 2018, IEFbe 2639 (Jolipa tegen Aldi Inkoop, Vango en Cardiff) Auteursrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Jolipa is een onderneming actief in de groothandel van onder meer interieurdecoratie. Vango is een Belgische importeur en groothandelaar in diverse niet-elektronische huishoudartikelen en aanverwante producten. Cardiff is een met Vango economisch verbonden onderneming. Cardiff heeft met Aldi een verkoopovereenkomst gesloten met betrekking tot 'Happy Friend' design beeldjes. Jolipa stelt dat er inbreuk is gemaakt op hun auteursrecht op het beeldje 'P'tit Maurice'. De klakkeloze overname van beschermde trekken impliceert dat de inbreukmaker zichzelf geen enkele creatieve inspanning heeft getroost om eigen accenten te leggen, en integendeel de verwarring bewust in de hand werkt. De vordering is gegrond verklaard en verplicht inbreukmakende producten terug te roepen en schadevergoeding te betalen. Auteursrechtinbreuk maakt te dezen inbreuk op eerlijke marktpraktijken uit. 

IEFBE 2645

Bij een zuiver textielproduct dient niet verplicht te worden vermeld dat het uit één enkele vezelsoort is samengesteld

HvJ EU - CJUE 5 jul 2018, IEFBE 2645; ECLI:EU:C:2018:539 (Verein für lauteren Wettbewerb tegen Princesport), http://www.ie-forum.be/artikelen/bij-een-zuiver-textielproduct-dient-niet-verplicht-te-worden-vermeld-dat-het-uit-n-enkele-vezelsoort

HvJ EU 5 juli 2018, RB 3163; IEFbe 2645; ECLI:EU:C:2018:539; C-339/17 (Verein für lauteren Wettbewerb tegen Princesport) Consumentenbescherming. Zie eerder RB 2929. De vereniging Verein für lauteren Wettbewerb is van mening dat Princesport de etiketterings- en merkingsvoorschriften bij reclame voor en verkoop van haar uit één vezelsoort samengestelde textielproducten op internet niet naleeft. Het gaat om de in artikel 7 van verordening nr. 1007/2011 genoemde vermeldingen “100%”, “zuiver” en “puur”. Antwoord HvJ EU op prejudiciële vragen:

1)      Artikel 4 en artikel 14, lid 1, eerste alinea, juncto overweging 10 van verordening (EU) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van richtlijn 73/44/EEG van de Raad en richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad moeten aldus worden uitgelegd dat zij voorzien in een algemene verplichting tot etikettering of merking met als doel de vezelsamenstelling aan te geven van alle textielproducten, met inbegrip van textielproducten zoals gedefinieerd in artikel 7 van die verordening.

2)      Artikel 7, lid 1, van verordening nr. 1007/2011 moet aldus worden uitgelegd dat het niet voorziet in de verplichting om op het etiket of het merk van een zuiver textielproduct gebruik te maken van een van de drie in die bepaling genoemde vermeldingen, namelijk „100 %”, „zuiver” of „puur”. Indien wordt gebruikgemaakt van deze vermeldingen, kunnen zij gecombineerd worden gebruikt.

IEFBE 2636

Onvoldoende bewijs voor schending eerlijke marktpraktijken door HVH-Design

Gent - Gand 5 mrt 2018, IEFBE 2636; (Clement Pharma en ACI tegen HVH-Design), http://www.ie-forum.be/artikelen/onvoldoende-bewijs-voor-schending-eerlijke-marktpraktijken-door-hvh-design

Hof van beroep Gent 5 maart 2018, IEFbe 2636 (Clement Pharma en ACI tegen HVH-Design) De redactie is op zoek naar: Vz. Rb van Koophandel Gent (afd. Kortrijk) 24 april 2017, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. Oneerlijke marktpraktijken. Clement Pharma en ACI zijn verbonden vennootschappen. Clement Pharma is een studiebureau met interieurarchitecten voor inrichtingen van apotheken. ACI staat in voor de uitvoering van die inrichtingen. Op 19 mei 2016 richten twee werknemers van Clement Pharma het bedrijf HVH-Design op. Hun tewerkstelling als werknemers nam een einde op 13 juni 2016. Clement Pharma stelt dat er sprake is van onrechtmatige afwerving van klanten en van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten op hun tekeningen en plannen. Het betreft drie verschillende apotheken: Mertens, Apo-Pharman en Tack-Ghesquière. De eerste rechter stelde inbreuken vast voor apotheken Mertens en Apo-Pharman, die strijdig zijn met de eerlijke marktpraktijken. In hoger beroep wordt het onderdeel van de oorspronkelijke vordering met betrekking tot de apotheek Apo-Pharman bij gebrek aan voldoende bewijs als ongegrond afgewezen. Dit onderdeel van het incidenteel hoger beroep is gedeeltijk gegrond. Voor het overige bevestigt het hof het bestreden vonnis.

IEFBE 2640

Conclusie AG: Livestreaming van televisieprogramma’s is geen aanbieding van een communicatienetwerk naar het publiek

HvJ EU - CJUE 5 jul 2018, IEFBE 2640; ECLI:EU:C:2018:535 (France Télévisions tegen Playmédia), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-livestreaming-van-televisieprogramma-s-is-geen-aanbieding-van-een-communicatienetwerk-n

Conclusie AG HvJ EU 5 juli 2018, IEF 17814; IEFbe 2640; IT 2597; ECLI:EU:C:2018:535; C‑298/17 (France Télévisions tegen Playmédia) Elektronischecommunicatienetwerken en ‑diensten. Universele dienst en gebruikersrechten. Begrip 'ondernemingen die elektronischecommunicatienetwerken aanbieden welke voor de distributie van radio‑ of televisie-uitzendingen naar het publiek worden gebruikt’. Onderneming die op het internet het bekijken van televisieprogramma’s via livestreaming aanbiedt. Doorgifteverplichting (must carry). Conclusie AG:

1) Artikel 31, lid 1, eerste alinea, van [universeledienstrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een onderneming die op het internet het bekijken van televisieprogramma’s via livestreaming aanbiedt, niet behoort te worden aangemerkt als een onderneming die een elektronischecommunicatienetwerk aanbiedt dat voor de distributie van radio‑ of televisieomroepkanalen naar het publiek wordt gebruikt in de zin van die bepaling.

IEFBE 2641

Conclusie AG: De Tabaksrichtlijn verbiedt dat smaak, geur- of smaakstoffen of andere additieven op het etiket staan vermeld

HvJ EU - CJUE 4 jul 2018, IEFBE 2641; ECLI:EU:C:2018:530 (Planta Tabak), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-de-tabaksrichtlijn-verbiedt-dat-smaak-geur-of-smaakstoffen-of-andere-additieven-op-het
Planta Tabak

Conclusie AG HvJ EU 4 juli 2018, IEF 17815; IEFbe 2641; LS&R 1625; RB 3162;  ECLI:EU:C:2018:530; C‑220/17 (Planta Tabak) Merkenrecht. Tabak. Reclame. Verbod om tabaksproducten met een kenmerkend aroma in de handel te brengen. Overgangsperiode voor tabaksproducten met een kenmerkend aroma waarvan het verkoopvolume in de gehele Europese Unie 3 % of meer van een bepaalde productcategorie vertegenwoordigt. Verbod van elementen of kenmerken die verwijzen naar een smaak, geur- of smaakstoffen of andere additieven, of het ontbreken daarvan. Toepassing op tabaksproducten met een kenmerkend aroma die na 20 mei 2016 nog steeds in de handel mogen worden gebracht. Conclusie AG:

1)      Bij het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag, onder b), is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid kunnen aantasten van artikel 7, leden 1, 7 en 14, [Tabaksrichtlijn].

2)      Artikel 13, lid 1, onder c), van richtlijn 2014/40 moet aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten verplicht om te verbieden dat op de etikettering van verpakkingseenheden, op de buitenverpakking en op het tabaksproduct zelf elementen of kenmerken worden aangebracht die verwijzen naar een smaak, geur- of smaakstoffen of andere additieven, en zulks ook wanneer het niet om reclame-uitingen gaat en het gebruik van de ingrediënten nog is toegestaan.

IEFBE 2638

Fairy niet-ontvankelijk omdat Godiva de vervaardiging chocolate eclairs in België heeft stopgezet

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 14 jun 2018, IEFBE 2638; (Fairy tegen Godiva), http://www.ie-forum.be/artikelen/fairy-niet-ontvankelijk-omdat-godiva-de-vervaardiging-chocolate-eclairs-in-belgi-heeft-stopgezet

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 14 juni 2018 IEFbe 2638 (Fairy chocolates BVBA tegen Godiva Belgium) Merkinbreuk en auteursrechtinbreuk. Fairy is een Belgische banketbakker. Hun CHO'CLAIR is een luxepraline in de vorm van een eclair. Ze hebben het als merk gedeponeerd. Godiva is een bekende chocoladefabrikant. Ze brachten op de Japanse en Amerikaanse markt een langwerpige praline uit onder de naam Chocolate Eclair. Fairy vordert een staking en Godiva laat weten dat ze de vervaardiging in België heeft stopgezet. Dit betekent dat er op de datum van de gedinginleidende dagvaarding geen inbreuk of zelfs dreing van inbreuk meer was. De vordering van Fairy is niet-ontvankelijk.

IEFBE 2633

Reële kans dat doorsnee consument denkt dat hechtprimer 'Beton Tack' en 'Betontac' van eenzelfde concern afkomstig zijn

Gent(afd. Gent) - Gand(div. Gand) 18 apr 2018, IEFBE 2633; (Everchem et Dragopaint tegen Los Blancos), http://www.ie-forum.be/artikelen/re-le-kans-dat-doorsnee-consument-denkt-dat-hechtprimer-beton-tack-en-betontac-van-eenzelfde-concern

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 18 april 2018, IEFbe 2633 (Everchem et Dragopaint tegen Los Blancos) Merkinbreuk. Dragopaint is een onderneming die verfproducten op de kleinhandelsmarkt brengt, waaronder een hechtprimer die zij commercialiseert onder de benaming ‘Beton Tack’. Op 13 juni 2015 heeft Dragopaint een inschrijving genomen op het Benelux beeldmerk (nr. 0970233) en woordmerk (nr. 1018846). Los Blancos is gespecialiseerd in de productie van verven voor gebouwen en brengt een hechtprimer op de markt onder de naam ‘Betontac’. Het woordmerk “Beton Tack” van Dragopaint is nietig, want de deponering is ter kwader trouw. Los Blancos maakt echter wel inbreuk op het beeldmerk. De kans is reëel dat de doorsnee consument van hechtprimer op het idee kan worden gebracht dat beide producten afkomstig zijn van eenzelfde concern. Merkinbreuk maakt steeds een oneerlijke handelspraktijk uit. In het commercieel verkeer zijn de beroepsbelangen van een concurrent hierdoor geschaad. De gevorderde stakingsmaatregelen zijn gerechtvaardigd.