IEFBE 1910

Prejudicieel gestelde vragen over champagne sorbetijs waarin echt Champagne zit

HvJ EU - CJUE 2 jun 2016, IEFBE 1910; (Champagne Sorbetijs), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-champagne-sorbetijs-waarin-echt-champagne-zit

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 2 juni 2016, IEF 16208; IEFbe 1910; C-393/16 (Champagne Sorbetijs) Via Minbuza: Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Verzoekster is een vereniging van de FRA champagne-industrie, waarbij alle wijnboeren en bedrijven die betrokken zijn bij de aanbouw en productie van champagne zijn aangesloten. Galana (interveniënte aan de zijde van verweerster Aldi) produceert diepvriesproducten, waaronder “Champagner Sorbet”, die verweerster, een discounter, eind 2012 aanbood en waarvoor zij reclame maakte in brochures. Volgens de lijst van ingrediënten op de verpakking van het product bestaat “Champagner Sorbet” onder meer uit “champagne (12 %)”. Verzoekster is van mening dat de verkoop van het diepvriesproduct inbreuk maakt op de beschermde oorsprongsbenaming “champagne” en vordert een verbod op het gebruik van de benaming “Champagner Sorbet” in het economische verkeer van diepvriesproducten. De rechter in eerste aanleg wijst verweersters vordering toe. In hoger beroep (door interveniënte) wijst de appelrechter de vordering alsnog af. Hij oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een verbod en dat er geen sprake is van misleiding in de zin van Vo. 1308/2013. Verzoekster stelt daarop beroep in Revision in bij de verwijzende rechter.

IEFBE 1907

Christian Soulié - Le droit de communication au public: Le bateau ivre de la justice européenne?

Version courte d’un article publié sur le site de la SCP Soulié Coste - Floret. Dans la procédure GS MEDIA, l'Avocat General Whatelet a proposé a la CJUE de faire passer le droit de communication au public du Charybde d'un recours parfois contestable à la notion de public nouveau à un Scylla rendant ce droit ineffectif dans l'univers des réseaux, en ignorant gravement leur économie et en dénaturant l'acte de communication. Or d'une part la CJUE n'a aucune raison de se déjuger sur la qualification de l'acte de communication par elle retenue dans l'arrêt SVENSSON , et d'autre part, les spécificités des réseaux numériques conduisent à considérer que son acception du public nouveau dans l'arrêt SGAE suffit à juger l'affaire GS MEDIA.

La décision que la Cour de Justice de l’Union Européenne devrait rendre prochainement dans une procédure C - 160/15 Sanoma c/ GS Media est d’une rare importance. Si ce litige a en commun avec les affaires Svensson (Aff C - 466/12) et Bestwater (C - 348/13) la question de la qualification des liens hypertextes (sujet essentiel en ce que ces derniers assure nt le fonctionnement même du web) à l’aune des droits exclus ifs, les faits et les questions préjudicielles s’y ratta chant s’en éloignent. En effet, les liens communiqués par GS Media, éditeur du site GeenStijl, permettaient d’accéder à des photographies protégées par le droit d’auteur, reproduites sans autorisation du titulaire des droits, la société Sanoma .

IEFBE 1905

IP Lunch IE-Forum.be (10 november)

Op donderdag 10 november 2016 organiseert deLex, de uitgever van IE-Forum.be, een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze lunchbijeenkomst bespreken Eric De Gryse, Paul Maeyaert en Fabienne Brison met u de belangrijkste Belgische en Europese uitspraken op het gebied van het octrooi-, merken-, auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen jaar.

IEFBE 1903

Prejudicieelgestelde vraag over terugkrijgen eigendom van gemachtigde of vertegenwoordiger van merk op andere gronden dan 18 GMVo

HvJ EU - CJUE , IEFBE 1903; (Esteban Torras Ferrazzuolo & Benjumea Bravo de Laguna), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieelgestelde-vraag-over-terugkrijgen-eigendom-van-gemachtigde-of-vertegenwoordiger-van-merk

Prejudicieelgestelde vraag aan HvJ EU, C-381/16; IEF 16187; IEFbe 1903 (Esteban Torras Ferrazzuolo & Benjumea Bravo de Laguna)
Merkenrecht. Is de claim voor het terugkrijgen van eigendom van een Gemeenschapsmerk op andere gronden dan artikel 18 Gemeenschapsmerkverordening* in overeenstemming met EU recht en met die Verordening? Via gov.uk:

Is the claim for the recovery of ownership of a Community trade mark on grounds other than those set out in Article 18 of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and, in particular, in accordance with the cases provided for in Article 2(2) of Spanish Law 17 of 7 December 2001 on Trade Marks (BOE No 294 of 8 December 2001), compatible with EU law and in particular with that regulation?

IEFBE 1902

Vraag aan HvJ EU over technische uitsluitingsgrond in modellenrecht

Duitse jurisprudentie - Jurisprudence allemande 7 jul 2015, IEFBE 1902; (Schweisszentrierstiften), http://www.ie-forum.be/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-over-technische-uitsluitingsgrond-in-modellenrecht

OLG Düsseldorf 7 juli 2015, I-20 U 124/15 (Schweisszentrierstiften- DOCERAM)
Prejudicieel verzoek; C-395/16 via Minbuza: Modellenrecht. Verzoekster produceert onderdelen uit technisch keramiek aan klanten uit de machine-industrie (auto’s, textiel, e.d.) en installatiebouw (pennen voor lasprocessen). Zij is houdster van diverse gemeenschapsmodellen die centreerpennen beschermen in drie verschillende geometrische vormen met telkens zes verschillende types. Verweerster Ceramtec produceert soortgelijke producten. Zij levert naar aanleiding van een testkoop op initiatief van verzoekster aan een derde. Verzoekster start daarop een procedure wegens schending van haar rechten. Verweerster stelt als reconventionele vordering nietigverklaring van de betreffende modellen omdat de bekendgemaakte uiterlijke kenmerken van de producten uitsluitend dor de technische functie worden bepaald. De rechter in eerste aanleg verklaart de modellen nietig op grond van artikel 8.1 van Vo. 6/2002 nietig en volgt daarmee de uitspraak van het BHIM in de zaak ‘Hakselaar’. De overweging daarin dat wanneer de uitwerking van de vormgeving niet van belang is voor het design van het product, maar het design alleen berust op overwegingen inzake functionaliteit, er geen aanleiding bestaat om modelbescherming te verlenen, is volgens het Landgericht overtuigend. Verzoekster gaat tegen deze beslissing in hoger beroep bij de verwijzende rechter.

De verwijzende DUI rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) stelt vast dat de litigieuze modellen nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Relevant is dan ook of sprake is van technische bepaaldheid die bescherming in de zin van artikel 8.1 van Vo. 6/2002 uitsluit wanneer de (technische) functionaliteit de enige factor is die het design bepaalt. In rechtspraak en doctrine is daarover geen eenduidige mening. De rechter constateert dat de laatste tijd het aantal rechtsgeschillen over modelrechtelijk beschermde producten aanzienlijk toeneemt. Daarbij is hem gebleken dat uiterlijke kenmerken van een product voor het relevante professionele publiek helemaal niet belangrijk zijn. Blijft voor hem de vraag of de bescherming zich al dan niet dient uit te strekken tot onderdelen die onzichtbaar zijn wanneer eenmaal op hun plaats zijn aangebracht. Hij stelt het HvJEU de volgende vragen:

1. Is ook sprake van technische bepaaldheid die bescherming uitsluit in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz.1), wanneer de uitwerking van de vormgeving niet van belang is voor het design van het product, maar de (technische) functionaliteit de enige factor is die het design bepaalt?

2. Voor het geval dat het Hof de eerste vraag bevestigend beantwoordt:

Vanuit welk oogpunt moet worden beoordeeld of de afzonderlijke ontwerpkenmerken van een product alleen op basis van overwegingen inzake functionaliteit zijn gekozen? Moet worden uitgegaan van een “objectieve waarnemer” en zo ja, hoe moet deze worden omschreven?
 

via Gov.uk:

1. Does a technical function that precludes protection within the meaning of Article 8(1) of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ 2002 L 3, p. 1) also exist if the design effect is of no significance for the product design, but the (technical) functionality is the sole factor that dictates the design?

2. If the Court answers Question 1 in the affirmative: From which point of view is it to be assessed whether the individual design features of a product have been chosen solely on the basis of considerations of functionality? Is an ‘objective observer’ required and, if so, how is such an observer to be defined?

In de oorspronkelijke taal:

IEFBE 1901

Verwarringsgevaar vanwege begripsmatige overeenstemming 'EAU CROCO' en beeldmerk Lacoste II

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 26 jan 2016, IEFBE 1901; ECLI:NL:GHDHA:2016:1218 ((Pacogi tegen Lacoste)), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-vanwege-begripsmatige-overeenstemming-eau-croco-en-beeldmerk-lacoste-ii

Hof Den Haag 26 januari 2016, IEF 16181; IEFbe 1901; ECLI:NL:GHDHA:2016:1218 (Pacogi tegen Lacoste)
Merkenrecht, oppositie, overeenstemming beeldmerk en teken dat alleen uit woorden bestaat, verwarringsgevaar. Vgl. IEF 15659. Oppositie. Pacogi heeft het woordmerk ‘EAU CROCO’ ingediend ter inschrijving bij het Benelux-depot. Lacoste stelt oppositie in tegen deze inschrijving, welke wordt toegewezen door het BBIE [1267366]. Pacogi gaat in beroep en stelt onder meer dat alleen begripsmatige overeenstemming onvoldoende verwarringsgevaar oplevert. Het hof oordeelt, net als het BBIE, dat er een begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het woordmerk ‘EAU CROCO’ en het beeldmerk van Lacoste. Door beiden wordt het concept ‘krokodil’ uitgedragen. Vanwege de sterke begripsmatige overeenstemming is er, ondanks gebrek aan visuele overeenstemming, sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Het hof verwerpt het beroep.

IEFBE 1900

Gratis keuze uit fotodatabank voor eerste voetbaltijdschrift, daarna is geen prijsafspraak gekomen

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 dec 2012, IEFBE 1900; (Photo News tegen AMP e.a.), http://www.ie-forum.be/artikelen/gratis-keuze-uit-fotodatabank-voor-eerste-voetbaltijdschrift-daarna-is-geen-prijsafspraak-gekomen
passie voor voetbal

Rechtbank van Koophandel Brussel 31 december 2012, IEFbe 1900 (Photo News tegen AMP e.a.)
[oud, maar opgevraagd via IEFbe 1738]. Photo News vordert vaststelling voor recht dat AMP e.a. auteursrechtinbreuk hebben gepleegd door foto's te reproduceren in tijdschrift "Passie voor voetbal". Voor het eerste nummer mocht gratis een keuze uit de databank worden gemaakt door Van Wichelen Consultancy, maar in het tweede en derde nummer verschenen ook foto's van de Photo News-databank. AMP is distributeur van tijdschriften; de hoofdvordering tegen hen is ongegrond. Photo News toont niet aan dat elke foto die voor het tijdschrift zijn gebruikt, auteursrechtelijk beschermd zijn. De foto's van Camp Nou zijn loutere registratie van een stadion. Portretfoto's, foto's van voetballers tijdens wedstrijden, het volstaat niet te stellen dat (ook portretfoto's) door het auteursrecht kunnen worden beschermd zonder aan te tonen waarom de foto's in kwestie beschermd zijn. Photo News is zelf onvoorzichtig geweest door het login en paswoord tot haar databank niet te blokkeren na het eerste nummer. Schadevergoeding mag niet karakter van strafbeding krijgen, de tarieven van Sabam kunnen niet weerhouden worden; vergoeding van EUR3.000 per nummer wordt vastgesteld.

IEFBE 1899

O2 is slechts als afkorting van woord zuurstof gebruikt, een element van de boektitel "Zuurstof voor Vlaanderen"

Brussel - Bruxelles 14 jun 2016, IEFBE 1899; (Egmont VZW tegen O2; Vrijheidsfonds vzw tegen O2-Vlaams Belang), http://www.ie-forum.be/artikelen/o2-is-slechts-als-afkorting-van-woord-zuurstof-gebruikt-een-element-van-de-boektitel-zuurstof-voor-v
De Ordelijke Opdeling van België, zuurstof voor Vlaanderen

Hof van Beroep Brussel 14 juni 2016, IEFbe 1899; IEF 16177 (Egmont VZW tegen O2; Vrijheidsfonds vzw tegen O2-Vlaams Belang)
Merkenrecht. België. Tegen dit arrest is cassatievoorziening ingesteld. Zie eerder IEFbe 210. Vlaams Belang kopstuk Gerolf Annemans door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel in Brussel een verbod opgelegd kreeg om zijn nieuwe boek "O2 - De Ordelijke Opdeling van België, zuurstof voor Vlaanderen" nog langer te verspreiden. Het Britse telecombedrijf O2 was immers van oordeel dat de letter/cijfercombinatie “O2” op de omslag toch wel erg leken op haar Gemeenschapsmerk en vorderde dus de staking van een veronderstelde merkinbreuk en van de daaruit voortvloeiende oneerlijke marktpraktijken. Het teken O2 op de voorzijde van de kaft is geen gebruik ter onderscheiding van de "waar" boeken, er is geen commerciële reden voor gebruik van dit teken, O2 wordt gebruikt als afkorting van het woord zuurstof, dat een element is van de titel van het boek. Daarbij werd het teken "O2" gebruikt als een afkorting van het woord "zuurstof" dat een element is van de titel van het boek. De persoon tot wie appellanten zich richtten, is immers deze die geïnteresseerd is in de politieke ideeën en ideologie van de politieke partij het vlaams Belang en desgevallend deze politieke ideeën of ideologie wil uitdragen. Appellanten richten zich niet tot dezelfde "consument".

Het Hof doet het bestreden vonnis teniet en verklaart de oorspronkelijke vordering van O2 ongegrond.

IEFBE 1898

Herstellen synthesizers en slogan 'Your MX Will Never Die' merkinbreuk

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 3 mrt 2015, IEFBE 1898; (Optimized Radiochemical Application tegen General Electric), http://www.ie-forum.be/artikelen/herstellen-synthesizers-en-slogan-your-mx-will-never-die-merkinbreuk

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 3 maart 2015, IEFbe 1898 (Optimized Radiochemical Application tegen General Electric)
Zie ook tussenbeschikking (IEFbe 1892).(oud, maar opgevraagd via IEFbe 1738). Octrooirechtelijk heeft GE niet de instemming van de andere mede-eigenaren voor het indienen van het verzoek. Merkenrechtelijk beslag inzake namaak: merken zijn prima facie geldig. Er zijn aanwijzingen van inbreuk door de wijzigingen en herstellingen aan GE-synthesizers en het promoten van haar eigen NEPTIS software en upgrade in het kielzog van de merken. De zin 'Your MX Will Never Die' en de domeinnaam is suggestief, omdat die verwijst naar TMLX en is inbreukmaken. Derdenverzet ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond; intrekking besluit van 6 oktober 2014, behoudend de beschrijvende beslagmaatregelen. Commercialisatieverbod lijkt in de gegeven omstandigheden niet langer verantwoord. Het staat ORA in principe vrij om de inhoud van het vonnis naar buiten te brengen en haar contacten hierover te informeren. ORA stelt dat GE de rechter heeft misleid door in het eenzijdig verzoekschrift niet alle relevante informatie op volledige en objectieve wijze te hebben meegedeeld. Zo heeft GE nagelaten te verwijzen naar de maandenlange gesprekken en onderhandelingen over mogelijke samenwerking.

IEFBE 1897

EHRM: Artikel over gerechtspsychologe met eigen psychologische problemen is geen inbreuk artikel 8

EHRM - Cour eur. D.H. 17 mei 2016, IEFBE 1897; (Dr. Fürst-Pfeiffer tegen Oostenrijk), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-artikel-over-gerechtspsychologe-met-eigen-psychologische-problemen-is-geen-inbreuk-artikel-8

EHRM 17 mei 2016, IEF ; IEFbe ; application nr. 33677/10 and 52340/10 (Fürst-Pfeiffer tegen Oostenrijk)
Mediarecht. Gerechtelijk psychologie Fürst-Pfeiffer maakt bezwaar tegen artikel waarin wordt verteld over haar verleden met eigen psychologische problemen zoals stemmingswisselingen en paniekaanvallen. De inhoud van het artikel was een herhaling van beschikbare informatie die ze niet heeft tegengesproken. Het EHRM oordeelt (met 4 tegen 3 en concurring en dissenting opinions) dat er geen inbreuk was op artikel 8 (recht op respect voor privé en familieleven).

IEFBE 1896

Une offre qui n'est pas émise à partir du territoire belge peut néanmoins porter atteinte à un brevet couvrant ce territoire si elle a un effet concret sur celui-ci

Hof van Cassatie - Cour de Cassation 19 feb 2016, IEFBE 1896; (Nouvag), http://www.ie-forum.be/artikelen/une-offre-qui-n-est-pas-mise-partir-du-territoire-belge-peut-n-anmoins-porter-atteinte-un-brevet-cou

Cour de cassation, 19 février 2016, IEFbe 1896; C.14.0328.F (Nouvag)
NL Samenvatting (hieronder) Arrêt 3 février 2012. Brevets. L'offre ne désigne pas seulement l'offre en vue de la vente, mais également l'offre en général, par exemple l'offre en vue de la location, de la concession de licence, de prêt ou de don; les conditions dans lesquelles s'effectue cette offre importent peu, que ce soit par écrit, oralement, par téléphone, par voie d'exposition, de présentation ou de toute autre manière; il n'est pas requis que le produit contrefaisant soit physiquement présent au moment de l'offre; il suffit que l'offrant soit prêt à livrer le produit couvert par le brevet aux conditions précisées dans l'offre.

 

IEFBE 1738

Bent u geholpen, helpt u ons...? Aidez-nous...?

Wij zijn op zoek naar de volgende uitspraken. Heeft u een tip (naam van de (mogelijke) advocaat, (e-mail)contactgegevens van de griffie, of de uitspraak zelf) stuur het in via: redactie@ie-forum.be. Nous cherchons les jugements suivants: l’envoyez ou envoyez-nous une suggestion (nom d'avocat, addresse d’e-mail du greffier) à redactie@ie-forum.be.
NIEUW - Prés. du tribunal de commerce de Bruxelles, cess., 25 mars 2015, (Merci I), uit: ICIP 2016/2 Marques
NIEUW - Voorz. NL Rb KH Brussel 17 maart 2016, (Merci II), uit: ICIP 2016/2 merkenrecht
NIEUW - Cour d’appel de Bruxelles, 9e ch., 8 février 2016, (Infrabel), uit: ICIP 2016/2 brevets
- Stakingsrechter Rb van Koophandel Brussel februari 2016, (Ferrero tegen Delhaize - CHOCO)
- Cour d'appel de Liège, 16 février 2016, (Facebookfoto's in rechtzaak gebruiken)
- Cour d'appel de Bruxelles Marques 14 juli 2015, 2015/AR/383 (Europcar contre Entreprise Holding)
- Cour d'appel de Bruxelles Marques 14 juli 2015, 2011/AR/2281 (Les Films de l'élysée contre RTL Belgium)
- Prés. du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, réf., 19 juin 2015, affaire : « Optimade »
- Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (ch. cess.) 12 décembre 2014, uit Auteurs & Media 2015/2 (Ligue d'improvisation Wallonie-Bruxelles)
- Civ. Bruxelles 13 novembre 2014, uit Auteurs & Media 2015/1 (Euronext contre Mediafin) Droit des médias
- Tribunal de première instance de Liège (div. De Liège) (4e ch.) 12 novembre 2014, uit Auteurs & Media 2015/2 (Mathot tegen Bisschop en Marteau)
- Bruxelles (acc.), 30 septembre 2014, uit Auteurs & Media 2015/1 (M.P. c. M.M.) Droit des médias
- Prés. Civ. Bruxelles (fr.) 26  août 2014, uit Auteurs & Media 2014/6 (FEAS c. Ecorys Nederland et Case) – databank
- Président de la tribunal de Tournai, (autour du) 30 juin 2014 (Dominique Strauss-Kahn contre Dominique Alderweireld - "Dodo seksklub” / “DSK”)
- Civ. Bruxelles (14e ch.) 25 mars 2014, uit Auteurs & Media (B. Abderrahman – S. Ibnoudoukali c. N. Gonz)

IEFBE 1895

Vraag aan HvJ EU: Kan software waarin invoer van persoonlijke gegevens mogelijk is, medisch hulpmiddel zijn?

8 jun 2016, IEFBE 1895; (SNITEM et Philips France), http://www.ie-forum.be/artikelen/vraag-aan-hvj-eu-kan-software-waarin-invoer-van-persoonlijke-gegevens-mogelijk-is-medisch-hulpmiddel

Prejudiciële vragen gestelde aan HvJ EU 8 juni 2016, LS&R 1355, IT 2109, IEFbe 1895; C-329/16 (SNITEM et Philips France)
Via minbuza.nl: Verzoekers in deze door de verwijzende rechter gevoegde zaken komen op tegen een decreet wegens vermeende bevoegdheidsovertreding van verweerder (MinSZW). Het bezwaar betreft de in artikel L. 161-38 van het wetboek van sociale zekerheid bepaalde verplichting tot certificering van software dienende ter ondersteuning bij het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. Zij stellen dat het decreet strijdig is met RL 93/42 aangezien het tot gevolg heeft dat het in de handel brengen of de ingebruikneming van software waarop de voor medische hulpmiddelen bedoelde CE-markering is aangebracht, wordt verhinderd of beperkt en de in dit decreet bepaalde certificeringsplicht niet kan worden beschouwd als een vrijwaringsmaatregel in de zin van dat artikel. Verweerder verwerpt het beroep.

IEFBE 1894

Panorama exception introduced in Belgium

Under the InfoSoc Directive of 2001, the 'panorama exception' in EU copyright law allows EU Member States to lay down exceptions or limitations to copyright concerning the use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places (for example uploading images of monuments online). Belgium has now implemented this exception through national legislation (Act of 27 June 2016) by adding the freedom of panorama to the list of exceptions on copyright in article XI.190, 2/1° of the Economic Law Code:

de reproductie en de mededeling aan het publiek van werken van beeldende, grafische of bouwkundige kunst, die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, indien de reproductie of de mededeling gebeurt van het werk zoals het zich aldaar bevindt en wanneer die reproductie of mededeling geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur;

IEFBE 1893

HvJ EU: Is einde van erkenningsprocedure onder 28 lid 4 Geneesmiddelenverordening hetzelfde als handelscertificaat

HvJ EU - CJUE 28 jul 2016, IEFBE 1893; (MSD tegen Comptroller-General), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-is-einde-van-erkenningsprocedure-onder-28-lid-4-geneesmiddelenverordening-hetzelfde-als-hand

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 29 juli 2016, IEF 16169; IEFbe 1893; RB 2746; LS&R 1354 (MSD tegen Comptroller-General)
ABC. Octrooi. Erkenning handelsvergunning .

(1) Is an end of procedure notice issued by the reference member state under Article 28(4) of the Medicinal Products Directive equivalent to a granted marketing authorisation for the purposes of Article 3(b) of the SPC Regulation?
(2) If the answer to question (1) is no, is the absence of a granted marketing authorisation at the date of the application for a certificate an irregularity which can be cured under Article 10(3) of the SPC Regulation once the marketing authorisation has been granted?

IEFBE 1892

Geen opheffing beschikking op eenzijdig verzoek voor NEPTIS synthesizers op grond van 19 lid 3 Ger.W.

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 16 dec 2014, IEFBE 1892; (Optimized Radiochemical Application tegen General Electric), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-opheffing-beschikking-op-eenzijdig-verzoek-voor-neptis-synthesizers-op-grond-van-19-lid-3-ger-w

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 16 december 2014, IEFbe 1890 (Optimized Radiochemical Application tegen General Electric)
Procesrecht. (oud, maar opgevraagd via IEFbe 1738) Derdenverzet tegen beschikking op grond van 1369bis/1 Ger.W. op eenzijdig verzoek. ORA vordert opschorting beslagmaatregelen/commercialisatieverbod en ondergeschikt opheffing commercialisatieverbod op de NEPTIS synthesizers. Verklaart de vordering strekkende tot voorlopige maatregelen op grond van 19 lid 3 Ger.W. ongegrond.

 

IEFBE 1891

HvJ EU: Beoordeling van (ongeoorloofd) contractueel beding altijd moet worden bepaald met toepassing van Rome I

HvJ EU - CJUE 28 jul 2016, IEFBE 1891; ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-beoordeling-van-ongeoorloofd-contractueel-beding-altijd-moet-worden-bepaald-met-toepassing-va

HvJ EU 28 juli 2016, IEFbe 1891; RB 2745; ECLI:EU:C:2016:612 ; C-191/15 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon)
Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Gegevensbescherming – Richtlijn 95/46/EG – Online verkoopovereenkomsten gesloten met consumenten woonachtig in andere lidstaten – Oneerlijke bedingen – Algemene voorwaarden met een rechtskeuzebeding voor het recht van de lidstaat waarin de vennootschap is gevestigd – Vaststelling van het recht dat van toepassing is om in het kader van een verbodsactie te beoordelen of de bedingen van die algemene voorwaarden oneerlijk zijn.

1)      Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) en verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”), moeten aldus worden uitgelegd dat het recht dat van toepassing is op een verbodsactie in de zin van richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die is gericht tegen het gebruik van beweerdelijk ongeoorloofde contractuele bedingen door een in een lidstaat gevestigde onderneming die via elektronische handel overeenkomsten sluit met in andere lidstaten – en met name de lidstaat van de rechter – woonachtige consumenten, onverminderd artikel 1, lid 3, van elk van die verordeningen moet worden vastgesteld overeenkomstig artikel 6, lid 1, van verordening nr. 864/2007, terwijl het recht dat van toepassing is op de beoordeling van een gegeven contractueel beding altijd moet worden bepaald met toepassing van verordening nr. 593/2008, ongeacht of deze beoordeling wordt verricht in het kader van een individuele of een collectieve vordering.

IEFBE 1890

Presentaties Exploring solutions in the debate surrounding patents and plant breeders' rights

The Netherlands EU Presidency 2016, Symposium speeches, Finding the Balance - Exploring solutions in the debate surrounding patents and plant breeders’ rights, 18 mei 2016. Different EU Member States, stakeholders and the European Parliament have expressed their concern regarding this situation, especially after a ruling of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office last year on the patentability of products resulting from essential biological processes. In order to find a way for restoring the balance, the Netherlands Presidency will host a symposium together with the European Commission to discuss the issue with both Member States and stakeholders and explore possible ways forward.