IEFBE 2580

Schadevergoeding vanwege identieke copie van display

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 12 mrt 2018, IEFBE 2580; (Kozmos Design tegen Eurodisplay), http://www.ie-forum.be/artikelen/schadevergoeding-vanwege-identieke-copie-van-display

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 maart 2018 en 14 oktober 2016, IEFbe 2580 (Kozmos Design tegen Eurodisplay) Een display ontworpen door Kozmos op vraag van Euronics voor een 'Berghoff'-actie. Het display van Eurodisplay is een identieke copie en maakt inbreuk op auteursrechten en niet-gedeponeerde Gemeenschapsmodel. In casu werd geen schadevergoeding voor een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel gesteld, dat is uitdrukkelijk geregeld in de Gemeenschapsmodellenverordening. De begroting van de schade ex XI.335 en XI.334: recht op vergoeding van elke schade. In redelijkheid en billijkheid wordt deze bepaald op het forfaitaire bedrag van 7.500 euro.

IEFBE 2584

Vragen gesteld aan HvJ EU over de oogst van geplante planten nog voordat er kwekersrecht is verleend

HvJ EU - CJUE 6 mrt 2018, IEFBE 2584; (CVVP), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-gesteld-aan-hvj-eu-over-de-oogst-van-geplante-planten-nog-voordat-er-kwekersrecht-is-verleend

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 6 maart 2018, IEF 17722; IEFbe 2584; zaak C-176/18 (CVVP) Kwekersrecht. Nadorcott Protection is houder van een plantenras, Nadorcott genoemd. Verzoekster (Club de Variedades Vegetales Protegidas) heeft de opdracht gekregen om rechtsvorderingen in te stellen tegen verweerder (Martínez Sanchís) wegens schending van deze rechten. Verweerder is eigenaar van twee percelen, waarop hij in de lente van 2005 en 2006 respectievelijk 351 en 998 planten van het Nadorcott-ras heeft geplant. Verweerder had deze planten in 2005 gekocht in een kwekerij, nadat het kwekersrecht voor het plantenras was aangevraagd, maar voordat de verlening ervan rechtskracht had gekregen.

IEFBE 2583

Vragen gesteld aan HvJ EU: Bestaat er jegens officiële instantie recht op informatie over gewassen en niet over een beschermd ras?

HvJ EU - CJUE 28 mrt 2018, IEFBE 2583; (Saatgut-TreuhandverwaltungsGmbH tegen Freistaat Thüringen)), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-gesteld-aan-hvj-eu-bestaat-er-jegens-offici-le-instantie-recht-op-informatie-over-gewassen-en

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 28 maart 2018, IEF 17721; IEFbe 2583; zaak C-239/18 (Saatgut-TreuhandverwaltungsGmbH tegen Freistaat Thüringen) Kwekersrecht. Verzoekster (Saatgut-Treuhandverwaltung) is werkzaam voor talrijke ondernemingen die in Duitsland houder van kwekersrechten en/of houder van exclusieve licenties voor de exploitatie van beschermde (planten)rassen zijn. Verweerder (Freistaat Thüringen) is een openbaar lichaam dat via een administratieve dienst is belast met het openbaar bestuur en de subsidieverlening. Verweer verzamelt derhalve de gegevens van de landbouwers die subsidie aanvragen en slaat deze op in een zogenaamde InVeKoS-databank. Verzoekster heeft bij brief van 05.04.2016 verweerder verzocht de gegevens die in de InVeKos-databank zijn opgeslagen, toe te zenden. Verweerder heeft dit verzoek op grond van §9(1) van de wet van de deelstaat Thüringen inzake de toegang tot informatie (hierna ThürIFG) afgewezen.

IEFBE 2579

Teruggave deskundig verslag, geen vergoeding voor advocaten als technisch raadgever

24 apr 2018, IEFBE 2579; (Becton Dickinson tegen B. Braun Melsungen), http://www.ie-forum.be/artikelen/teruggave-deskundig-verslag-geen-vergoeding-voor-advocaten-als-technisch-raadgever

Hof van beroep Brussel 24 april 2018, IEFbe 2578 (Becton Dickinson tegen B. Braun Melsungen) Beslag inzake namaak. Octrooi EP2319556 B1 voor 'naaldeinde bescherming voor hypodermale naalden'. Beschrijvende maatregelen. Derdenverzet. Gegrond. Kosten advocaat als technisch raadman. Bij beschikking werd geoordeeld dat het derdenverzet slechts zeer gedeeltelijk gegrond. Het Hof verklaart derdenverzet in beroep ontvankelijk en gegrond. Het Hof beveelt aan B.Braun de teruggave aan gerechtsdeskundige van het exemplaar van het deskundig verslag en legt een verbod op tot gebruik van het verslag. Rechtsplegingsvergoeding van € 48.000 voor beide aanleggen samen. Geen vergoeding voor 'kosten voor technische bijstand bij het beslag inzake namaak' uitgevoerd door advocaten in de hoedanigheid als technisch raadgever.

IEFBE 2577

L'Abbaye de Villers porte atteinte aux droits de VILLERS pour les bières

Brussel - Bruxelles 26 apr 2018, IEFBE 2577; (Brouwerij L. Huyghe contre Abbaye de Villers la Ville/Abbey beer), http://www.ie-forum.be/artikelen/l-abbaye-de-villers-porte-atteinte-aux-droits-de-villers-pour-les-bi-res
villers

Cour d'appel Bruxelles 26 avril 2018, IEFbe 2577 (Brouwerij L. Huyghe contre Abbaye de Villers la Ville/Abbey beer) Marques Benelux. Action en cessation. Produits identiques (bières). Public pertinent. Similitudes. Risque de confusion. Huyghe brasse et commercialise de nombreuses bières dont une est dénommée TRIPLE VILLERS et une autre VIEILLE VILLERS. Elle est titulaire des marques verbales et figurative Benelux. La brasserie Huyghe a été contactée par des réprésentants du site des ruines de l'abbaye de Villers pour discuter du brassage et/ou de la reprise de ses marques VILLERS. La cour constate que l'utilisation par l'ASBL Abbaye de Villers-la-Ville et la SPRL Abbey Beer des signes (Triple; Abbaye de) VILLERS (V; IX; Authentique; Triple) pour des bières constitue une atteinte aux droits exclusifs que la SA Brouwerij L. Huyghe détient sur ses marques Benelux.

IEFBE 2576

Vragen aan BenGH: Kan de artistieke vrijheid een geldige reden uitmaken in de zin van BVIE?

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 12 apr 2018, IEFBE 2576; (The Damn Pérignon Collections), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-bengh-kan-de-artistieke-vrijheid-een-geldige-reden-uitmaken-in-de-zin-van-bvie
damn perignon collection

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 april 2018, IEF 17718; IEFbe 2576(The Damn Pérignon Collection) Merkenrecht. Vrijheid van meningsuiting. Vragen aan Benelux Gerechtshof. Een kunstenaar gebruikt het teken 'Damn Pérignon' in kunst. Het gebruik van de gewraakte tekens voor kleding trekt ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid van de Dom Pérignon merken. Verweerster buit het imago van chique en vintage uit dat verbonden is met deze merken, en eigent zich het recht toe van de merkhouder om te bepalen met welke ondernemingen zij samenwerkt in het kader van marketing of sponsoring.

Het gebruik van het teken “Damn Pérignon” is bovendien schadelijk voor de reputatie. Het gebruik van scheldwoorden en de ‘boudoir’ context van promotie daarvan heeft een negatieve invloed op het imago van kwaliteit, luxe, vintage en traditie waarvoor de Dom Pérignon merken garant willen staan.

IEFBE 2578

Afstemmingsregel toegepast in paars kleurmerkzaak op partij die geen partij was in bodemzaak

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 22 mei 2018, IEFBE 2578; ECLI:NL:GHARL:2018:4622 (GSK tegen Sandoz), http://www.ie-forum.be/artikelen/afstemmingsregel-toegepast-in-paars-kleurmerkzaak-op-partij-die-geen-partij-was-in-bodemzaak

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2018, IEF 17719; IEFbe 2578; ECLI:NL:GHARL:2018:4622 (GSK tegen Sandoz) Beroep na IEF 15580 waarin de voorzieningenrechter de inburgering van het paarse kleurmerk onvoldoende aannemelijk acht. Toepassing afstemmingsregel op een partij die niet betrokken was in een bodemzaak, maar wel in het daarop volgende kort geding, omdat beide zaken materieel betrekking hebben op dezelfde kwestie. Het kleurmerk is geldig volgens de bodemzaak van de rechtbank van Koophandel Brussel [IEFbe 2520]. Het erga omnes-karakter van het merkrecht brengt mee dat dit ook geldt ten opzichte van Sandoz B.V., die geen partij in de Belgische bodemzaak is. In zoverre slagen de grieven van GSK. De rechtbank Brussel heeft, in strijd met vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, de beschermingsomvang van het kleurmerk ten onrechte beperkt tot "tot die precieze kleurtint en -code die werd gedeponeerd als merk". Het beroep van GSK op artikel 2.20 lid 1 sub b en c van het BVIE is afgewezen, omdat het relevante publiek van artsen en apothekers, beslist op basis van werkzame stoffen en niet op basis van de kleur, zodat het "aanleunen van beide tinten niet relevant is voor de keuze" en dus geen verwarringsgevaar of onterechte associatie kan opleveren. Het hof beslist in lijn met het oordeel van Brussel rechtbank in het vonnis en wijst de inbreukvorderingen af. Het hof overweegt ten overvloede dat daarnaast het belang bij de gevraagde voorzieningen ontbreekt. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

IEFBE 2573

Door Schoonheidsschool ontwikkelde theorieën zijn luchtkastelen die geen band meer hebben met de werkelijkheid

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 3 mei 2018, IEFBE 2573; (Lesley-Ann Poppe en VZW I-Learning tegen BVBA Belenus en VZW Schoonheidsschool), http://www.ie-forum.be/artikelen/door-schoonheidsschool-ontwikkelde-theorie-n-zijn-luchtkastelen-die-geen-band-meer-hebben-met-de-wer

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Antwerpen, 3 mei 2018 en Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Antwerpen, 14 december 2017, IEFbe 2573 (Lesley-Ann Poppe en VZW I-Learning tegen BVBA Belenus en VZW Schoonheidsschool) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eind augustus 2017 werd de Schoonheidsschool in gebreke gesteld door mevrouw Poppe wegens schending van haar recht op naam, aanhaking aan haar bekendheid en verwarringstichting (zie IEFbe1546). De Schoonheidsschool had een aantal benamingen met de bestanddelen ‘Lesley-Ann’ en ‘Poppe’ geregistreerd als Beneluxmerk en had er bij Google voor gezorgd dat mevrouw Poppe haar eigen naam niet meer kon registreren of gebruiken als zoekwoord. Het gebruik van de naam van mevrouw Poppe door Benelus en de Schoonheidsschool is onrechtmatig. Zij falen aan te tonen dat zij deze handelsnaam in het verleden zelf zouden hebben gebruikt. De juridische theorieën die zij ontwikkelen zijn luchtkastelen die geen enkele band meer hebben met de werkelijkheid. Nu blijkt dat de naam van mevrouw Poppe niet als handelsnaam wordt gebruikt, kan zij ook onmogelijk haar toestemming hiertoe hebben gegeven. De merkregistraties zonder de toestemming van mevrouw Poppe zijn onrechtmatig en er is sprake van depots te kwader trouw. De merken zijn nietig.

IEFBE 2575

Het principe van voor-voorgebruik GELDOF niet uitgebreid tot ascendenten van deposant

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 5 mrt 2018, IEFBE 2575; http://www.ie-forum.be/artikelen/het-principe-van-voor-voorgebruik-geldof-niet-uitgebreid-tot-ascendenten-van-deposant

Hof van Beroep Gent 5 maart 2018, IEFbe 2575; IEF 17714 (Geldof tegen Engicon) Merkenrecht. Recht op gebruik eigen naam. Depot te kwader trouw. Eiseressen exploiteren een GELDOF METAALCONSTRUCTIE en vorderen met succes bij de rechtbank van koophandel [IEFbe 1612] de doorhaling van merkdepot van GELDOF door mevrouw Geldof. Het Hof bevestigt de bestreden vonnissen. Het gedeponeerde Benelux woordmerk GELDOF is nietig wegens manifest te kwader trouw. Appellante levert geen enkel bewijs dat zij voorbereidingen had getroffen om onder de eigen naam zelfstandige activiteiten te ontwikkelen. De stelling van appellante dat het principe van voor-voorgebruiker zou moeten worden uitgebreid met betrekking tot het voor-voorgebruik van ascendenten van deposant (haar vader) is juridisch nergens onderbouwd.

IEFBE 2574

EHRM in tweede Guja-arrest: wederom schending rechten klokkenluider

EHRM - Cour eur. D.H. 27 feb 2018, IEFBE 2574; application no. 1085/10 (Guja tegen Moldavië 2), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-in-tweede-guja-arrest-wederom-schending-rechten-klokkenluider

EHRM 27 februari 2018, IEF 17709; IEFbe 2574; application no. 1085/10 (Guja tegen Moldavië 2) Mediarecht. Klokkenluiders kunnen bescherming ontlenen aan de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Het standaard-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hierover is het Guja-arrest uit 2008. Deze zaak draaide om Iacob Guja, een ambtenaar in Moldavië die twee opzienbarende brieven had gelekt naar de media waaruit bleek dat vanuit de regering druk was uitgeoefend op het OM op strafzaken stop te zetten. Guja werd daarop ontslagen, wat naar het oordeel van het EHRM een schending van artikel 10 EVRM opleverde. Guja werd daarop weer in dienst genomen, maar kort daarop wéér ontslagen. Hij wendde zich wederom tot het EHRM, dat ook nu weer oordeelt dat zijn rechten onder artikel 10 EVRM zijn geschonden.

IEFBE 2572

Gedelegeerde Uniemerkverordening en uitvoeringsverordening ter aanvulling Uniemerkverordening

Op 24 april 2018, verscheen in het Publicatieblad van de EU de nieuwe gedelegeerde verordening (EU) 2018/625  van de Commissie, die de Uniemerkverordening 2017/1001 aanvult en verordening (EU) 2017/1430 intrekt. Ook de uitvoeringsverordening (EU) Uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 van de Commissie, houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Uniemerkverordening 2017/1001, en die verordening (EU) 2017/1431 intrekt, werd gepubliceerd.

IEFBE 2571

Lisbeth Depypere - Hof van Justitie verduidelijkt de techniekrestrictie in het modellenrecht

Kort commentaar bij HvJ EU, IEF 17542; IEFbe 2492; (Doceram tegen CeramTec). Technologische innovatie is een hoog goed en zou dus niet mogen worden gehinderd door bescherming van intellectuele rechten zoals merken en modellen. Daarom bestaat in het merkenrecht en in het modellenrecht de “techniekrestrictie”. De techniekrestrictie beoogt kort samengevat dat technische oplossingen enkel als octrooi kunnen worden beschermd, niet als merk of model. De vraag hoe (ruim) de techniekrestrictie moet worden uitgelegd, leidde in het verleden tot verschillende strekkingen.

Hoe de techniekrestrictie in het merkenrecht moet worden geïnterpreteerd, werd door het Hof van Justitie al meermaals verduidelijkt (zie Philips/Remington (C-123/45) en Lego (C-48/09)). In het merkenrecht geldt dat het voor de beoordeling van de vraag of de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet van belang is dat er voor die vorm alternatieven bestaan waarmee hetzelfde technische resultaat wordt bereikt (de “apparaatgerichte leer”).

Maar in het modellenrecht bleef een dergelijke verduidelijking van de techniekrestrictie vooralsnog uit. Met het arrest van 8 maart 2018 in de zaak Doceram/CeramTec werd daar nu verandering in gebracht.

IEFBE 2570

Hema veroordeeld tot schadevergoeding van 4,5 miljoen euro wegens merkinbreuk

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 14 mei 2018, IEFBE 2570; (Levi Strauss tegen Hema), http://www.ie-forum.be/artikelen/hema-veroordeeld-tot-schadevergoeding-van-4-5-miljoen-euro-wegens-merkinbreuk

FR Rechtbank van Koophandel Brussel 14 mei 2018, IEF 17696; IEFbe 2570 (Levi Strauss tegen Hema) Merkenrecht. Levi Strauss is houder van het zogenaamde Arcuate-beeldmerk. Hema heeft ruim 220.000 broeken verkocht met tekens die lijken op het beeldmerk van Levi’s. De tekens die door Hema worden gebruikt zijn niet identiek aan die van Levi’s. Hema gebruikt niet twee maar drie gebogen lijnen, die ook niet in het midden van een vijfhoekige tekening ontmoeten, maar iets aan de linkerkant. Aangezien de tekeningen verschillend zijn, kan er dus geen sprake zijn van het gebruik van identieke tekens. De tekens van Hema vertonen echter wel significante gelijkenissen met het Arcuate-beeldmerk. Gebruik van de tekens levert daardoor verwarringsgevaar op. Hema maakt merkinbreuk en wordt verboden de tekens te gebruiken. Hema wordt veroordeeld tot schadevergoeding van €4.432.060.

IEFBE 2566

Verslag - IE-Forum.be Lunch: IP en het bedrijfsleven

Afgelopen vrijdag 27 april 2018 kwam een twintigtal (bedrijfs)juristen en advocaten bijeen voor de thematische bijeenkomst 'IP en het bedrijfsleven' op het kantoor van Baker McKenzie te Brussel. Er was een levendige discussie met deelnemers over de posities van werknemers-uitvinders, de praktijken rondom vindingen en de fiscale regimes die mogelijkheden bieden (veel) aftrekt te genieten.
Michaël De Vroey besprak de positie van werknemer(s) en de vermoedens van rechtenoverdracht ten behoeve van de werkgever. Veelal contractueel, deels via Statuten of de wet.
Johan Brants besprak aan de hand van het levendige voorbeeld van de Pim's cake, de fiscale voordelen die vallen te behalen. Want: "niemand betaalt er graag belasting, en bedrijven al evenmin.". Fiscaliteit en de octrooiverlening is een super instrument om innovatieve bedrijven in België te houden.
Tot slot sprak Koen De Winter over de implementatie van de Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen. Dit regime zorgt voor een minimum harmonisatie in de EU en zal een meer coherente bescherming moeten bieden tegen onrechtmatige concurrentievoordelen die verkregen kunnen worden uit gebruik van een bedrijfsgeheim.

Hierna volgen enkele sfeerfoto’s. U bent er de volgende keer natuurlijk ook graag bij. Als u een lunch zelf wilt hosten op uw kantoor, laat het ons weten [redactie@ie-forum.be] en we helpen u graag verder.

IEFBE 2568

Conclusie AG: Debranding en rebranding is geen merkgebruik

HvJ EU - CJUE 26 apr 2018, IEFBE 2568; ECLI:EU:C:2018:292 (Mitsubishi tegen Duma c.s.), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-debranding-en-rebranding-is-geen-merkgebruik

Conclusie AG HvJ EU 26 april 2018, IEF ; IEFbe (Mitsubishi tegen Duma c.s.) Parallelimport, Debranding, Rebranding, marktpraktijken, vergoeding. Conclusie AG:

Vormt geen gebruik van een merk in de zin van artikel 5 van [UniemerkRl], de verwijdering, door een derde, zonder de toestemming van de merkhouder, van de op waren aangebrachte tekens wanneer:
– die waren niet eerder zijn verhandeld in de Europese Economische Ruimte, aangezien zij zijn geplaatst onder douane-entrepot, tijdens hetwelk zij wijzigingen hebben ondergaan om ze in overeenstemming te brengen met de technische voorschriften van de Unie; en
– de tekens zijn verwijderd met het oog op de invoer of het in de handel brengen van die waren in de Europese Economische Ruimte onder een (nieuw) merk, dat verschilt van het oorspronkelijke merk.

IEFBE 2565

Gemeenschapsmodel Bunch O Balloons nietig verklaard omdat features technische functies vervullen

EUIPO - BHIM - OHMI , IEFBE 2565; (Bunch O Balloons), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodel-bunch-o-balloons-nietig-verklaard-omdat-features-technische-functies-vervullen

EUIPO 30 april 2018, IEF 17678; IEFbe 2565 (Bunch O Balloons) Eerdere procedure [IEF 17507] is geschorst om deze beslissing af te wachten. Geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht 001431829-0006 is nietig verklaard omdat de 'features' van het model bepaald worden door de technische functies die deze vervullen. Er is een Europees octrooi EP 3005948 A2 dat de technische oplossing geeft. Hoewel het EP en het Gemeenschapsmodel andere aspecten van het product omvatten, betekent het niet dat de specificaties in het octrooi en de conclusies van oplossing niet kunnen worden meegenomen om de technische aspecten van het model te beoordelen. Ex artikel 35(1)(b) en 8(1) GModVo wordt het model nietig verklaard.

IEFBE 2486

30 mei - Jurisprudentielunch merken-, modellen-, auteursrecht

Inschrijven Op woensdag 30 mei 2018 organiseert eduLex, onderdeel van deLex, wederom een intensieve jurisprudentielunch. Tijdens deze bijeenkomst bespreken Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Laura Fresco met u de belangrijkste uitspraken op het gebied van het merken-, modellen- en auteursrecht. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. In slechts drie uur tijd bent u volledig op de hoogte van de ontwikkelingen in de meest recente rechtspraak van het afgelopen half jaar.

Merkenrecht
HvJ EU, IEF 17369 (Schweppes) over indruk wekken dat er één wereldwijd merk is
HvJ EU, IEF 17374 (Champagne Sorbetijs) over Sorbet die de smaak heeft van Champagne
Gerecht EU, IEF 17315 (Red Bull tegen Optimum Mark) twee kleuren die tal van combinaties toelaat

Modellenrecht/vormgeving:
HvJ EU, IEF 17412 (Acacia) over de reparatieclausule
HvJ EU, IEF 17542 (Doceram tegen Ceramtec) over de techniek uitsluiting
Hof Den Haag, IEF 17515; (Arpe tegen HCC); vervolg tafelgashaarden-zaak

Auteursrecht
HR, IEF 17443 (Diplomatic Card tegen Forax) – auteursrecht op software, bescherming voorbereidend materiaal
Rb Den Haag, IEF 17455 (Premier League tegen Ecatel) – verbod tussenpersoon, streamingdienst
Hof Amsterdam, IEF 17526 (Anne Frank Stichting tegen Anne Frank-Fonds) – handhaving auteursrecht vs. vrijheid van informatie

IEFBE 2564

De geïnformeerde gebruiker van het Longchamps-model is niet noodzakelijk dezelfde als deze die op zoek is naar een hondenpoepzakhouder

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 feb 2018, IEFBE 2564; (Jean Cassegrain tegen Vadigran), http://www.ie-forum.be/artikelen/de-ge-nformeerde-gebruiker-van-het-longchamps-model-is-niet-noodzakelijk-dezelfde-als-deze-die-op-zo
longchamps nobby vadigran

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 26 februari 2018, IEFbe 2562; IEF 17668 (Jean Cassegrain tegen Vadigran) Gemeenschapsmodel. België. JC vordert verbod op inbreuk door Vadigran op het Gemeenschapsmodel 00033626-0002 en auteursrecht van Longchamps 'Les Pliages'. De tegenvordering is dat het model nietig wordt verklaard. Vadigran bood op haar website hondenpoepzakhouders van het merk Nobby aan. JC bewijst niet dat zij gelet op haar titulariteit als merkhouder als de auteur van het Gemeenschapsmodel moet worden beschouwd. Vadigran brengt geen anterioriteiten bij die de nieuwsheid weerlegt of schaadt. De geïnformeerde gebruiker van het Longchamps-model betreft niet noodzakelijk dezelfde geïnformeerde gebruiker als deze die op zoek is naar een hondenpoepzakhouder. Beide sectoren zijn erg verschillend. Het gebruik van de riem met kliksysteem, de onderzijde met uitsparing en de aanwezigheid van een groot, zichtbaar en opvallend etiket aan de zijkant die de algemene indruk over dit tasje in belangrijk mate mee bepalen. De auteursrechtelijke vordering is onontvankelijk, de modelrechtelijke ongegrond. De tegenvordering wordt afgewezen. JC moet aan Vadigran betalen €5.000 in toepassing van 1369bis/3 par 2 Ger.W.