IEFBE 1879

Ondanks uitdrukkelijke afstand van band op Vaillantshop.be en Bulexshop.be

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 30 mrt 2016, IEFBE 1879; (Vaillant-Saunier Duval tegen Eco-Star), http://www.ie-forum.be/artikelen/ondanks-uitdrukkelijke-afstand-van-band-op-vaillantshop-be-en-bulexshop-be
vaillantshop.be

Voorz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 30 maart 2016, IEFbe 1879 (Vaillant-Saunier Duval tegen Eco-Star)
Domeinnaamrecht. Merkenrecht. Vaillant en Saunier DUVAL zijn titularis van Beneluxmerken BULEX. ECO-STAR is erkend distributeur, heeft accounts op professioneel luik van de sites, maar is geen officieel verdeler; zij registreert vaillant(-)shop.be en bulex(-)shop.be. De site vermeldt uitdrukkelijk "geen officiëel dealer", maar dat is niet relevant voor het nagaan van de voorwaarden van art. XII.22 WER. Zij biedt toestellen aan via de site. Dat het merkenrecht is uitgeput op elk apparaat of toestel dat door of met toestemming van de eisende partijen in de markt is gezet, impliceert geen uitputting van het recht van de merkhouder om dit merk te gebruiken in een domeinnaam. ECO-STAR behaalt ongerechtvaardigd voordeel uit de registratie van de domeinnamen, omdat zij bewust zijn gekozen en geregistreerd zodat zoekrobotten de site beter zouden vinden. Ex XVII.23 par 3 WER wordt bevolen de domeinnamen over te dragen.

IEFBE 1878

Vraag aan aan HvJ EU of een gedaagde kan worden bevolen een afstandsverklaring te geven bij merkenregistratiebureau

HvJ EU - CJUE , IEFBE 1878; (Hanssen Beleggingen), http://www.ie-forum.be/artikelen/vraag-aan-aan-hvj-eu-of-een-gedaagde-kan-worden-bevolen-een-afstandsverklaring-te-geven-bij-merkenre

Prejudiciële vraag HvJ EU C-341/16 (Hanssen Beleggingen)
Merkenrecht. Over het geven van een bevel dat gedaagde aan het BBIE verklaart geen rechten te hebben of afstand doet van een merkrecht. Via Gov.uk:

Does the notion of proceedings which are ‘concerned with the registration or validity of … trade marks’, within the meaning of Article 22.4 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, also cover a claim, brought against the formal proprietor of a Benelux trade mark registered in the Benelux trade mark register, which seeks an order requiring that defendant to make a declaration to the Benelux trade mark office that she has no entitlement to the contested mark and that she waives registration as the proprietor of that mark?

 

IEFBE 1877

Hot-or-not-advertentie geen merkinbreuk

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 20 jul 2016, IEFBE 1877; (Halfords 2.0 tegen SRM), http://www.ie-forum.be/artikelen/hot-or-not-advertentie-geen-merkinbreuk
hot-or-not-halfords

Rechtbank Amsterdam 20 juli 2016, IEF 16133; IEFbe 1877 (Halfords 2.0 tegen SRM)
Merkenrecht. Vrijheid van meningsuiting. In het FD is een advertentie geplaatst door SRM. Halfords 2.0 doet een beroep op merkinbreuk en onrechtmatige daad door SRM. De rechtbank Amsterdam komt tot het oordeel dat door SRM met de advertentie, waarin de online marketing van bedrijven onder de aandacht wordt gebracht met onder andere een verdeling in ‘hot’ or ‘not’, geen merkinbreuk wordt gemaakt en niet onrechtmatig wordt gehandeld jegens Halfords 2.0. Er is geen sprake van merkinbreuk. In het kader van onrechtmatige daad overweegt de rechtbank dat bij een belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van eer of goede naam in dit geval, de vrijheid van meningsuiting voor SRM zwaarder moet wegen.

IEFBE 1874

HvJ EU over het begrip communautaire veredelaars bij passieve veredeling en vermenging met tijdelijk uitgevoerde goederen

HvJ EU - CJUE 21 jul 2016, IEFBE 1874; ECLI:EU:C:2016:580 (Staatssecretaris van Financiën tegen Argos), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-over-het-begrip-communautaire-veredelaars-bij-passieve-veredeling-en-vermenging-met-tijdelijk

HvJ EU 21 juli 2016, IEF 16128; IEFbe 1347; LS&R 1874; C‑4/15;  ECLI:EU:C:2016:580 (Staatssecretaris van Financiën tegen Argos)
Douanerecht. Veredelingsproducten (brandstof). De Hoge Raad wenst met name verduidelijking van het begrip „communautaire veredelaars” aangezien die economische voorwaarden betrekking hebben op het ontbreken van een ernstige schade voor de wezenlijke belangen van deze veredelaars.  HvJ EU:

Artikel 148, onder c), van [Douaneverordening], moet aldus worden uitgelegd dat, om in het kader van een verzoek om een vergunning voor gebruikmaking van de regeling passieve veredeling te beoordelen of is voldaan aan de economische voorwaarden voor gebruikmaking van die regeling, niet alleen rekening moet worden gehouden met de wezenlijke belangen van communautaire producenten van soortgelijke producten als het eindproduct dat uit de voorgenomen veredelingshandelingen zou ontstaan, maar ook met die van communautaire producenten van soortgelijke producten als de niet-communautaire grondstoffen of halffabricaten die bestemd zijn om tijdens deze handelingen te worden vermengd met tijdelijk uitgevoerde communautaire goederen.

IEFBE 1738

Bent u geholpen, helpt u ons...? Aidez-nous...?

Wij zijn op zoek naar de volgende uitspraken. Heeft u een tip (naam van de (mogelijke) advocaat, (e-mail)contactgegevens van de griffie, of de uitspraak zelf) stuur het in via: redactie@ie-forum.be.
Nous cherchons les jugements suivants: l’envoyez ou envoyez-nous une suggestion (nom d'avocat, addresse d’e-mail du greffier) à redactie@ie-forum.be.
NIEUW - Stakingsrechter Rb van Koophandel Brussel februari 2016, (Ferrero tegen Delhaize - CHOCO)
NIEUW - Cour d'appel de Liège, 16 février 2016, (Facebookfoto's in rechtzaak gebruiken)
- Cour d'appel de Bruxelles Marques 14 juli 2015, 2015/AR/383 (Europcar contre Entreprise Holding)
- Cour d'appel de Bruxelles Marques 14 juli 2015, 2011/AR/2281 (Les Films de l'élysée contre RTL Belgium)
- Prés. du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, réf., 19 juin 2015, affaire : « Optimade »
- Cour d’appel de Bruxelles, 9e ch., 5 mars 2015, affaire : « Shamrock c. État belge »
- NL Rb KH Brussel 3 maart 2015, rolnr. EV1450049 (GE t. ORA)
- NL Rb KH Brussel 16 december 2014, EV1450049 (GE t. ORA tussenbeschikking)
- Rb. Brussel (20ste k.) 15 december 2014, uit Auteurs & Media 2015/2 (X tegen NV De Persgroep Publishing)
- Président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (ch. cess.) 12 décembre 2014, uit Auteurs & Media 2015/2 (Ligue d'improvisation Wallonie-Bruxelles)
- Civ. Bruxelles 13 novembre 2014, uit Auteurs & Media 2015/1 (Euronext contre Mediafin) Droit des médias
- Tribunal de première instance de Liège (div. De Liège) (4e ch.) 12 novembre 2014, uit Auteurs & Media 2015/2 (Mathot tegen Bisschop en Marteau)
- Bruxelles (acc.), 30 septembre 2014, uit Auteurs & Media 2015/1 (M.P. c. M.M.) Droit des médias
- Prés. Civ. Bruxelles (fr.) 26  août 2014, uit Auteurs & Media 2014/6 (FEAS c. Ecorys Nederland et Case) – databank
- Président de la tribunal de Tournai, (autour du) 30 juin 2014 (Dominique Strauss-Kahn contre Dominique Alderweireld - "Dodo seksklub” / “DSK”)
- Civ. Bruxelles (14e ch.) 25 mars 2014, uit Auteurs & Media (B. Abderrahman – S. Ibnoudoukali c. N. Gonz)

IEFBE 1876

Merkinbreuk PRIVIDER op PREVIDER door complementaire dienst anoniem toegang tot internet

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 19 jul 2016, IEFBE 1876; ECLI:NL:GHARL:2016:5859 (Privider tegen Previder), http://www.ie-forum.be/artikelen/merkinbreuk-privider-op-previder-door-complementaire-dienst-anoniem-toegang-tot-internet
previder Privider

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2016, IEF 16129; IEFbe 1876; ECLI:NL:GHARL:2016:5859 (Privider tegen Previder)
Merkenrecht. Previder is een landelijk opererend datacenter en houderster van Benelux en Gemeenschapswoordmerk. Privider is een internetprovider die anoniem bellen, mailen, chatten en betalen aanbiedt en tot april 2014 onder de naam 'secret alter ego' opereert. In kort geding is Privider een merk/handelsnaaminbreukverbod opgelegd. Het merk heeft een gering onderscheidend vermogen; er is overeenstemming, de diensten zijn soortgelijk. Privider biedt geen internettoegang aan, maar maakt het mogelijk om anoniem gebruik hiervan te maken als complementaire dienst. Het verbod op merkinbreuk en inbreuk op handelsnaamrecht blijft in stand.

 

IEFBE 1875

Conclusie AG: Binnen EU-recht kunnen lidstaten dataretentieplichten opleggen, maar onder strikte voorwaarden

HvJ EU - CJUE 19 jul 2016, IEFBE 1875; ECLI:EU:C:2016:572 (Tele2 e.a.), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-binnen-eu-recht-kunnen-lidstaten-dataretentieplichten-opleggen-maar-onder-strikte-voorw

Conclusie AG HvJ EU 19 juli  2016, IT 2105; IEFbe 1875; ECLI:EU:C:2016:572; C‑203/15 en C‑698/15 (Tele2 Sverige tegen Post- och telestyrelsen)
Persbericht - Verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie – Nationale wetgeving die voorziet in een algemene verplichting om gegevens over elektronische communicaties te bewaren – Artikel 15, lid 1 ‒ Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 ‒ Recht op eerbiediging van het privéleven – Artikel 8 – Recht op bescherming van persoonsgegevens – Ernstige inmenging – Rechtvaardiging – Artikel 52, lid 1 – Voorwaarden – Legitieme doelstelling van bestrijding van ernstige criminaliteit – Vereiste van een wettelijke grondslag in het nationale recht – Vereiste van strikte noodzakelijkheid – Vereiste van evenredigheid in een democratische samenleving. Conclusie AG:

Artikel 15, lid 1, van richtlijn 2002/58/CE van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn ‚privacy en elektronische communicatie’), zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009, en de artikelen 7, 8 en 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet ertegen verzetten dat een lidstaat aanbieders van elektronischecommunicatiediensten verplicht om alle gegevens betreffende de door de gebruikers van hun diensten gevoerde communicaties te bewaren indien is voldaan aan alle hiernavolgende vereisten, hetgeen door de verwijzende rechters moet worden getoetst in het licht van alle relevante kenmerken van de in de hoofdgedingen betrokken nationale regelingen:

IEFBE 1873

Veroordeling van journalisten die illegaal politieradioverkeer ontvingen, geen schending uitingsvrijheid

EHRM - Cour eur. D.H. 23 jun 2016, IEFBE 1873; (Brambilla e.a. tegen Italië), http://www.ie-forum.be/artikelen/veroordeling-van-journalisten-die-illegaal-politieradioverkeer-ontvingen-geen-schending-uitingsvrijh

EHRM 23 juni 2016, IEF 16117; IEFbe 1873; Requête no 22567/09 (Brambilla e.a. tegen Italië)
Uit het persbericht: The ECHR held, unanimously, that there had been no violation of Article 10 (freedom of expression) of the European Convention on Human Rights. The case concerned the conviction of three journalists who intercepted radio communications between carabinieri in order to arrive quickly at crime scenes and report on them for their local newspaper. Stressing the notion of responsible journalism and noting that the decisions of the domestic courts had been duly reasoned and had focused primarily on the need to protect national security and prevent crime and disorder, the Court found in particular that the courts had made an appropriate distinction between on the one hand the duty of the three journalists to comply with domestic law, which prohibited in general terms the interception by any persons of communications not addressed to them, including those of the law-enforcement agencies, and on the other hand the pursuit of their journalistic activities, which had not been restricted per se. The Court also noted that the penalties ordered by the domestic courts, consisting in the seizure of the radio equipment and the imposition of custodial sentences, had not been disproportionate, as the sentences of the three journalists had been suspended and the authorities had not prohibited them from bringing news items to the public’s attention.

IEFBE 1872

Namaakverkoop via gebruikersnaam Victoria's Secret Lady op marktplaats verboden

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 29 jun 2016, IEFBE 1872; ECLI:NL:RBDHA:2016:7056 (Victoria's Secret tegen gedaagde), http://www.ie-forum.be/artikelen/namaakverkoop-via-gebruikersnaam-victoria-s-secret-lady-op-marktplaats-verboden

Rechtbank Den Haag 29 juni 2016, IEF 16115; IEFbe 1872; ECLI:NL:RBDHA:2016:7056 (Victoria's Secret tegen gedaagde)
Uniemerk. Via marktplaats.nl heeft adverteerder onder de naam 'Victoria's Secret Lady' producten aangeboden. Na testaankoop is gecontroleerd op namaak; de spullen waren in nieuwstaat en het betreft dus niet gebruikte spullen. De gebruikersnaam duidt op het nastreven van een handelsactiviteit met economisch voordeel. Dat is gebruik in het economisch verkeer, met inbreuk door aanbieden namaakgoederen. Er wordt een verbod en een opgavebevel gegeven.

 

IEFBE 1871

Les juges lettons ont ménagé un juste équilibre dans leurs décisions relatives à des droits d’auteur sur des œuvres musicales

EHRM - Cour eur. D.H. 12 jul 2016, IEFBE 1871; (AKKA/LAA tegen Letland), http://www.ie-forum.be/artikelen/les-juges-lettons-ont-m-nag-un-juste-quilibre-dans-leurs-d-cisions-relatives-des-droits-d-auteur-sur

Cour eur. D.H. 12 juilliet 2016, application no. 562/05; IEF 16113; IEFbe 1871 (AKKA/LAA tegen Letland)
Dans son arrêt de chambre rendu ce jour dans l’affaire SIA AKKA/LAA c. Lettonie la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 1 du Protocole no. 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme, et Non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.

IEFBE 1870

La Cour de cassation de France apporte des clarifications sur la contrefaçon en matière d'œuvre de collaboration

Franse jurisprudentie - Jurisprudence française 15 jun 2016, IEFBE 1870; (Pertinence Summarizer (le logiciel litigieux)), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-de-cassation-de-france-apporte-des-clarifications-sur-la-contrefa-on-en-mati-re-d-uvre-de-co
pertinence

Cour de cassation 15 juin 2016, pourvoi n°14-29741;15-15137; IEFbe 1868 (Pertinence Summarizer (le logiciel litigieux))
Introduction - Les faits soumis à la censure de la Cour de cassation de France peuvent être résumés comme suit:
- Monsieur X s’associe avec Monsieur Y pour fonder une société dénommée « Pertinence Mining » dont l’objet est la conception et la vente de logiciels ;
- Monsieur Y, s’estimant seul auteur du logiciel « Pertinence Summarizer » (« le logiciel litigieux »), assigne en contrefaçon la société qu’il a créée avec Monsieur X et qui a exploité le logiciel litigieux, ainsi que Monsieur X ;
- La Cour d’appel de Paris rejette la demande de Monsieur Y au motif que, selon elle, le logiciel litigieux est une œuvre de collaboration, propriété commune de Monsieur X et de Monsieur Y, et qu’au vu de cette propriété commune « il ne peut y avoir d'actes de contrefaçon commis par l'un à l'égard de l'autre ».

IEFBE 1869

MEXICANO vormmerk - de rechter heeft op de bijgevoegde briefjes moeten spieken

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 11 jul 2016, IEFBE 1869; ECLI:NL:RBOBR:2016:3653 (MEXICANO), http://www.ie-forum.be/artikelen/mexicano-vormmerk-de-rechter-heeft-op-de-bijgevoegde-briefjes-moeten-spieken
mexicano

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 11 juli 2016, IEF 16111; IEFbe 1869; ECLI:NL:RBOBR:2016:3653 (De Vries en Bakx Foods)
Merkenrecht. De Vries is producent van Mexicano-vleessnack en is houdster van diverse woordmerken en vormmerk. Bakx is de producent van vleessnacks die in april 2016 in hypermarktketen in Noord-Frankrijk heeft aangetroffen in verpakkingen met het opschrift MEXICANO ESCALERO. Hoewel qua vorm niet identiek is er hoge mate van visuele overeenstemming. "(De voorzieningenrechter) zelf heeft ter zitting de hulp van partijen nodig gehad en op de bijgevoegde briefjes moeten spieken om de hem ter zitting voorgeschotelde snacks van partijen uit elkaar te houden." Het vormmerk heeft te weinig onderscheidend vermogen en snacks van andere grote aanbieders wekken eenzelfde totaalindruk. Geen inbreuk op vormmerk, wel inbreuk op woordmerk.

Mexicano is niet beschrijvend voor 'pittig gekruid vlees', dat komt in veel buitenlandse keukens voor. Het is niet verworden tot soortnaam. Het is goed voorstelbaar dat de consument dat de betrokken waren als van dezelfde onderneming afkomstig zijn als de onderneming die de MEXICANO, MINI-MEXICANO en SUPER MEXICANO XXL op de markt brengt.

IEFBE 1868

EAGLE woordmerk wint het van jonger beeldmerk met toevoeging sport of supply

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 jul 2016, IEFBE 1868; ECLI:NL:RBROT:2016:5406 (eisers tegen Eagle cs), http://www.ie-forum.be/artikelen/eagle-woordmerk-wint-het-van-jonger-beeldmerk-met-toevoeging-sport-of-supply

Rechtbank Rotterdam 13 juli 2016, IEF 16109; IEFbe 1868; ECLI:NL:RBROT:2016:5406 (eisers tegen Eagle cs)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eisers hebben een internationale onderneming voor recreatie- en sportproducten en daarvoor het woordmerk EAGLE. Eagle BV registreert beeldmerken en domeinnamen. Er is inbreuk op het Benelux woordmerk EAGLE in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE. De enkele toevoeging van de beschrijvende woorden sport, sport supply of wheels aan het woord EAGLE, dat ziet op merkfunctie en dominerend bestanddeel van de gebruikte tekens is, heft verwarringwekkende overeenstemming niet op. Gebruik handelsnaam/domeinnamen doet afbreuk aan onderscheidend vermogen merk. Merk EAGLE is van oudere datum dan de gevoerde handelsnaam gedaagde, zodat gebruik daarvan geen geldige reden op kan leveren (ex 5a Hnw).

IEFBE 1867

FAIR & LOVELY bewijst niet algemeen bekend merk te zijn

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 jul 2016, IEFBE 1867; ECLI:NL:RBDHA:2016:8130 (Unilever tegen Technopharma), http://www.ie-forum.be/artikelen/fair-lovely-bewijst-niet-algemeen-bekend-merk-te-zijn

Rechtbank Den Haag 13 juli 2016, IEF 16107; ECLI:NL:RBDHA:2016:8130 (Unilever tegen Technopharma)
Merkenrecht. Unilever is houdster van diverse woord-beeldmerken FAIR & LOVELY. Een Beneluxmerk NEW YORK FAIR & LOVELY is door Technopharma als merk ingeschreven, daarvan vordert Unilever de nietigverklaring, omdat haar merk op grond van 6bis UvP, 2.4 sub e BVIE en 16 lid 2 TRIPS een algemeen bekend merk is op het moment van depot in 2002. Een algemeen bekend merk is een species van een bekend merk, waarvoor een grotere bekendheid is vereist. Dat Unilever al meer dan 25 jaar marktleider is van fast moving consumer goods, zegt niets over de bekendheid van het merk bij de relevante doelgroep; de gestelde algemene bekendheid en kwader trouw is onvoldoende onderbouwd. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 1866

Scheidslijn van octrooilicenties functional foods en medische toepassing

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 7 jun 2016, IEFBE 1866; (Ablynx tegen Unilever), http://www.ie-forum.be/artikelen/scheidslijn-van-octrooilicenties-functional-foods-en-medische-toepassing

Hof Den Haag 7 juni 2016, IEF 16106; IEFbe 1866; LS&R 1345 (Abylynx tegen Unilever)
Zie eerder IEF 14519 en IEF 13316. Octrooirecht. Licenties. Uitleg 'gereserveerde sector'. Toepassing Belgisch/Nederlands recht. Unilever kreeg een licentie voor exploitatie van de Hamers-octrooien voor o.a. verpakte functional foods, Ablynx voor medische toepassingen. Het gaat over de scheidslijn van die twee gebieden. Het hof verklaart voor recht dat Unilever inbreuk maakt voor zover VHH Product een therapeutische of profylactische werking heeft ten aanzien van specifieke pathogenen. Het opleggen van een moratorium is te beschouwen als een vorm van schadevergoeding, het hof is van oordeel dat de verklaring voor recht voldoende is.

 

IEFBE 1865

Artikel 71 EEX-Vo staat toepassing bevoegdheidsregel artikel 4.6 BVIE niet in de weg

HvJ EU - CJUE 14 jul 2016, IEFBE 1865; ECLI:EU:C:2016:366 (Brite Strike), http://www.ie-forum.be/artikelen/artikel-71-eex-vo-staat-toepassing-bevoegdheidsregel-artikel-4-6-bvie-niet-in-de-weg

HvJ EU 14 juli 2016; IEF 16104; IEFbe 1865; ECLI:EU:C:2016:366; C-230/15 (Brite Strike)
Bevoegdheid. Merkenrecht. Brite Strike Inc. vordert een verklaring voor recht dat gedaagde te kwader trouw BRITE STRIKE heeft laten inschrijven, de nietigheid en de doorhaling van het merk. Gedaagde heeft woonplaats in Luxemburg en er is geen verbintenis die in Nederland is of moet worden uitgevoerd. HvJ EU:

Artikel 71 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, staat er niet aan in de weg dat de in artikel 4.6 BVIE neergelegde rechterlijkebevoegdheidsregel voor geschillen inzake Benelux-merken, ‑tekeningen en ‑modellen op die geschillen wordt toegepast.

IEFBE 1864

Massive Air mag geen alternatieve ligzakken leveren aan haar crowfunding backers

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 14 jul 2016, IEFBE 1864; (Massive Air tegen Fatboy), http://www.ie-forum.be/artikelen/massive-air-mag-geen-alternatieve-ligzakken-leveren-aan-haar-crowfunding-backers

Rechtbank Den Haag 14 juli 2016, IEF 16102; ECLI:NL:RBDHA:2016:7941 (Massive Air tegen Fatboy)
Gemeenschapsmodelrecht. Ontwerper van de 'Lamzac'-ligzak heeft ondernemingsactiviteiten overgedragen aan Fatboy. Procedure na IEF 15948, waarin met succes een beroep op modelrecht voor de ligzak LAMZAC werd gedaan. Het door Massive Air gevorderde wapperverbod wordt afgewezen. Massive Air kan via crowdfunding systeem de backers een ander product sturen, retourneren is niet mogelijk, maar wordt verboden alternatieve ligzakken te leveren. Rectificatie van het woord 'original' wordt afgewezen, het woord kan ook worden opgevat als 'afkomstig van'.

IEFBE 1863

Vragen HvJ over via cloud computing aanbieden van tv-programma’s uit andere lidstaten

HvJ EU - CJUE 4 mei 2016, IEFBE 1863; (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-265/16), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-hvj-over-via-cloud-computing-aanbieden-van-tv-programma-s-uit-andere-lidstaten
vcast videocloudrecorder

Prejudiciële vraag HvJ EU 4 mei 2016; IEF 16101; IEFbe 1863; IT 2103; C-265/16 (VCAST)
Privékopie-exceptie. Richtlijn 2000/31/EG. Richtlijn 2001/29/EG. Verzoekster biedt via internet een systeem aan waarmee alle tv-programma’s van belangrijke Italiaanse zenders als video kunnen worden opgeslagen (‘cloud computing’). Gebruikers dienen daarvoor (bij een derde partij) een drager en ruimte aan te schaffen. Verzoekster heeft de belangrijkste Italiaanse zender RTI gedaagd om een verklaring voor recht te verkrijgen dat deze praktijk rechtmatig is. Tussen genoemde activiteiten en de verhuur van apparatuur voor het maken van video-opnamen (waarmee VCAST haar activiteiten gelijk wil stellen) bestaat er een onderscheidende factor, namelijk de tussenkomst en de operationele inbreng van de leverancier die op verzoek van de gebruiker de kopie maakt, ook al is dat in immateriële vorm. Verweerster RTI stelt onrechtmatigheid van verzoeksters activiteiten. Zij wijst op haar zowel Italiaans- als EU-wettelijk geregelde exclusieve recht op het economisch gebruik van de werken die zij via haar netwerken uitzendt (en de daaruit voortvloeiende rechten). Het maken van privékopieën is een uitzondering op de hoofdregel die strikt moet worden uitgelegd en verzoeksters uitleg is in strijd met de auteursrechtenrichtlijn. Daarnaast is het oneerlijke concurrentie en een inbreuk op de handelsmerken van RTI. Zij eist dan ook een verbod en schadevergoeding.

IEFBE 1862

EUIPO ECP4 Convergence Analysis Questionnaires

Het EUIPO nodigt (met name BMM-gemachtigden-leden) uit deel te nemen aan een enquête in het kader van de ECP4 Convergence Analysis. Doel is na te gaan waar er vooral nood is aan harmonisatie/convergentie van de praktijk van de IP Offices. Wij moedigen u aan uw stem te laten gelden. U heeft toegang via de volgende link: https://www.tmdn.org/uss/163288/lang-en Deadline is 5 augustus.

IEFBE 1861

Prejudicieel gestelde vragen over uitputting Schweppes tonic water door import uit Spanje

HvJ EU - CJUE , IEFBE 1861; (Schweppes), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-uitputting-schweppes-tonic-water-door-import-uit-spanje

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 2016, C-291/16 (Schweppes)
Uitputting van het merk 'Schweppes'. De zaak gaat over Spaanse importeurs van in VK geproduceerde Schweppes tonic water, waarbij het merk "Schweppes" in eigendom is van verschillende bedrijven in Spanje en het VK. via Gov.uk:

1. Is it compatible with Article 36 of the Treaty on the Functioning of the European Union and with Article 7(1) of Directive 2008/95/EC and Article 15(1) of Directive 2015/2436 for the proprietor of a trade mark in one or more Member States to prevent the parallel import or marketing of products coming from another Member State, bearing a trade mark which is identical or practically identical, owned by a third party, when the said proprietor has promoted a global trade mark image associated with the Member State from which the products that it intends to prohibit come?