IEFBE 2220

Reclame Woolite Mix Donker is misleidende vergelijkende reclame

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 22 feb 2011, IEFBE 2220; (Procter & Gamble tegen Reckitt Benckiser), http://www.ie-forum.be/artikelen/reclame-woolite-mix-donker-is-misleidende-vergelijkende-reclame

Hof van Beroep Brussel 22 februari 2011, IEFbe 2220 (Procter & Gamble tegen Reckitt Benckiser) Misleidende en vergelijkende reclame. P&G is actief in wasmiddelen zoals de producten Ariel en Dreft. Reckitt is wereldwijd actief in de productie en verkoop van huishoudproducten. Zij produceert en verkoopt onder meer wasmiddelen onder de naam Woolite. In de reclame worden twee kledingstukken getoond, een gewassen met Woolite en de ander niet. De tekst luidt: Resultaat na 20 wasbeurten. Afgewassen en fletse kleding [links] - Beschermd door Woolite Mix Donker [rechts]. Gecombineerde resultaten vanuit verschillende tests." Hof stelt vast dat geïntimeerde met deze reclame inbreuk pleegt door in de reclame te beweren dat na 20 wasbeurten met Woolite het zwart zwart blijft, terwijl dat niet het geval is, door een product dat gewassen is met Woolite te vergelijken met een product dat gewassen is zonder wasmiddel terwijl de indruk wordt gewekt dat beiden producten met wasmiddel zijn gewassen en dat de scheurtesten niet op dezelfde manier worden uitgevoerd.

Leestip: r.o. 38 en 39

IEFBE 2219

Conclusie AG: Louboutin-zoolmerk kan getoetst worden aan 'wezenlijke waarde'-toets, zonder rekening te houden met reputatie

HvJ EU - CJUE 22 jun 2017, IEFBE 2219; ECLI:EU:C:2017:495 (Louboutin tegen van Haren), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-louboutin-zoolmerk-kan-getoetst-worden-aan-wezenlijke-waarde-toets-zonder-rekening-te-h

Conclusie AG HvJ EU 22 juni 2017, IEF 16890; IEFbe 2219; C‑163/16, ECLI:EU:C:2017 (Louboutin tegen van Haren) Merkenrecht. Van Haren vordert nietigverklaring en doorhaling van het Benelux rode zoolmerk. Wezenlijke waarde van de waar kan worden toegepast op zool-merk bestaande uit vorm van een product in een bepaalde kleur. HvJ EU:

„Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing kan zijn op een teken bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur. Het begrip vorm die ‚een wezenlijke waarde geeft’ aan de waar in de zin van deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op de intrinsieke waarde van de vorm en hierbij mag geen rekening worden gehouden met de reputatie van het merk of van de houder ervan.”

IEFBE 2218

Gemeenschapsmodel toiletbril ontbeert eigen karakter

Gerecht EU - Tribunal UE 21 jun 2017, IEFBE 2218; ECLI:EU:T:2017:411 (Kneidinger Toiletbril), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodel-toiletbril-ontbeert-eigen-karakter

Gerecht EU 21 juni 2017, IEF 16889; IEFbe 2218; ECLI:EU:T:2017:411; T-286/16 (Kneidinger Toiletbril) Gemeenschapsmodelrecht. Nietigheidsprocedure. Toiletbril [model]. Ouder Gemeenschapsmodel. Eigen karakter en nieuwheid ontbreekt. Het beroep wordt afgewezen; het model is niet nieuw.

 

IEFBE 2217

Gerecht EU: Visgraat tussen twee parallele lijnen geldig beeldmerk voor haaknaalden

21 jun 2017, IEFBE 2217; ECLI:EU:T:2017:410 (Indeutsch tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-visgraat-tussen-twee-parallele-lijnen-geldig-beeldmerk-voor-haaknaalden
merk indeutsch

Gerecht EU 21 juni 2017, IEF 16888; IEFbe 2217; ECLI:EU:T:2017:410; T-20/16 (Indeutsch tegen EUIPO) Uniemerk. Nietigheidsprocedure. Uniebeeldmerk dat visgraat tussen twee parallelle lijnen weergeeft. Ingeschreven voor brei- en haaknaalden. Onderscheidend vermogen. Onderzoek van het merk zoals ingeschreven. Beslissing kamer van beroep tot nietigverklaring wordt vernietigd. Merk is geldig ingeschreven.

IEFBE 2216

Uniemerkverordening (codificatie) in Publicatie van de EU

De Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie) is op 16 juni 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De Verordening vervangt Verordening (EC) No. 207/2009 van 26 februari  2009 en is van toepassing vanaf 1 oktober 2017.

Le Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (version codifiée) a été publié dans le Journal officiel de l’UE. Le Règlement remplace le Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 et s'applique à compter du 1er octobre 2017.

IEFBE 2214

Misleidende vergelijkende reclame Proximus door te stellen dat andere operatoren slecht bereik hebben

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 16 feb 2016, IEFBE 2214; (Base Company tegen Proximus), http://www.ie-forum.be/artikelen/misleidende-vergelijkende-reclame-proximus-door-te-stellen-dat-andere-operatoren-slecht-bereik-hebbe

Hof van Beroep Brussel 16 februari 2016, IEFbe 2214 (Base Company tegen Proximus) Misleidende vergelijkende reclame. Hof vernietigt het bestreden vonnis, behalve de vordering van Base die ertoe strekte vast te stellen dat Proximus door in de reclame te beweren dat de klanten onbeperkt kunnen genieten van haar diensten, terwijl dataverkeer werd uitgesloten, zich schuldig maakt aan een schending van artikelen 94-VI.95 WER juncto artikel VI.99 WER. Hof stelt vast dat Proximus door het zo voor te stellen alsof klanten van andere operatoren een slecht bereik hebben op hun netwerk, zonder dat er op objectieve wijze diensten zijn vergeleken, zich schuldig maakt aan een schending van artikel VI.17 §2 WER.

Leestip: r.o. 11, 12, 19 en 20.

IEFBE 2215

Revue du Droit des Technologies de l'Information 2016/2-3

Revue du Droit des Technologies de l'Information 2016/2-3.
Doctrine
Accès des collaborateurs de l’Office des étrangers à la Banque de données Nationale Générale (BNG) [abstract]
Coline Fievet
Is SIS II respecting your digital rights ? [in extenso]
Kristof Huysmans
La responsabilité pour perte de données dans le cadre d’un contrat [abstract]
François Coppens et Jean-Paul Triaille

Jurisprudence

 

IEFBE 2213

Prej. vragen over bedrijfsgeheimen van een geprivatiseerde bank en toegang tot overheidsinformatie

HvJ EU - CJUE 11 apr 2017, IEFBE 2213; (Nova KBM tegen Slovenië), http://www.ie-forum.be/artikelen/prej-vragen-over-bedrijfsgeheimen-van-een-geprivatiseerde-bank-en-toegang-tot-overheidsinformatie
nbkm

Prej. vragen aan HvJ EU 11 april 2017, IEF 16877; IEFbe 2213; IT 2305; C-215/17 (Nova KBM tegen Slovenië) Openbaarheid. Overheidsinformatie. Auteursrecht. Hergebruik. Verzoekster (bank) heeft verzocht om herziening van een uitspraak op een verzoek van een journaliste tot openbaarmaking van een lijst van de consultancyfirma’s, advocatenkantoren en vennootschappen die intellectuele prestaties leveren waarmee verzoekster in de periode van 01-10-2012 tot en met 17-04-2014 overeenkomsten heeft gesloten. De lijst zou ook inhoudelijke gegevens van de overeenkomsten moeten bevatten. Volgens de SLV wetgeving zijn deze gegevens absoluut openbaar waarbij aangetekend dat het belang van het publiek bij openbaarmaking niet zwaarder weegt dan het belang van de tot openbaarmaking verplichte persoon om de toegang tot de gevraagde informatie te beperken. Dit geldt met name voor (rechts)personen die onder de overheersende invloed staan dan wel de laatste vijf jaar hebben gestaan van publiekrechtelijke lichamen, zoals in casu verzoekster, waarin SLV een meerderheidsaandeel had en die door SLV in beduidende mate is geherkapitaliseerd. Met name dit laatste vergroot het openbaar belang van controle. Sinds 21-04-2016 is verzoekster een privaatrechtelijke vennootschap op aandelen. Zij staat niet meer onder de overheersende invloed van de Staat maar is nog wel verplicht vijf jaar lang gegevens te verstrekken op grond van de Wet op de toegang tot overheidsinformatie.

IEFBE 2212

EHRM verwerpt klacht: 'surrounded by brown rats' van satirisch tv-programma is toegestaan

2 mei 2017, IEFBE 2212; ECLI:CE:ECHR:2017:0502DEC005553710 (Haupt tegen Oostenrijk), http://www.ie-forum.be/artikelen/ehrm-verwerpt-klacht-surrounded-by-brown-rats-van-satirisch-tv-programma-is-toegestaan

EHRM 2 mei 2017, IEF 16876; IEFbe 2212; ECLI:CE:ECHR:2017:0502DEC005553710 (Haupt tegen Oostenrijk) Mediarecht. Mr. Haupt is voorzitter van de FPÖ en Vice-premier van de federale regering. In een aflevering van de satirische comedy show 'Das Letze der Woche' had de gastheer gesuggeerd dat Mr. Haupt 'usually surrounded by little brown rats'. Dit werd gezien als een verwijzing naar neo-Nazis. Mr Haupt had initieel succes met een claim tegen ATV, de televisiezender die het programma uitzondt. De uiteindelijke vordering werd afgewezen in hoogste instantie. Het EHRM wijst de klacht omdat deze kennelijk ongegrond is, de Oostenrijkse gerechten hadden een fair balance tussen Mr. Haupts bescherming van reputatie en ATV's vrijheid van meningsuiting. De verwijzing naar 'brown rats' was geen persoonlijke kritiek op hem, maar een politiek kritiek tegen zijn houding tegenover andere leden van zijn partij. Dit satirische waardeoordeel had voldoende feitelijke basis.

IEFBE 2211

'Open Patent Office' - alternatief voor of aanvulling op traditionele octrooien?

De Belgische onderzoekers Frederik Questier en Wim Schreurs hebben eerder dit jaar het "Open Patent Office" in het leven geroepen. Dat is een non-profitorganisatie, waar je een zogenoemd "open patent" kan krijgen door een beschrijving van je innovatie te publiceren. Zo verkrijg je internationale defensieve bescherming. Bovendien laat je toe dat anderen direct voortbouwen op jouw idee — open innovatie dus.

De naamkeuze "open patent" is misschien een beetje ongelukkig, omdat je helemaal geen octrooi (in het Engels: patent) in handen krijgt en dus geen intellectuele eigendomsrechten verwerft. Wat je krijgt, is dat derden in principe geen eigen octrooi meer kunnen aanvragen op de innovatie die is beschreven in de als "open patent" gepubliceerde beschrijving. Dit is een defensieve publicatie, dat wil zeggen een openbaarmaking van je innovatie om je vrijheid van handelen (freedom to operate) veilig te stellen. Door defensieve publicatie van je innovatie kan je verhinderen dat derden die na het moment van jouw publicatie een octrooiaanvraag indienen een octrooi verkrijgen op jouw innovatie. Daarmee verhinder je dat derden jou achteraf met hun eigen octrooi beletten om jouw innovatie op de markt te brengen. Je verhindert dat zij een octrooi verkrijgen omdat een octrooi enkel mag worden verleend voor een uitvinding die nog niet openbaar is gemaakt. Als een onderzoeker van een traditioneel octrooibureau (zoals het European Patent Office EPO of het United States Patent and Trademark Office USPTO) dergelijke defensieve publicaties kan vinden, dan mag voor daarin beschreven innovaties geen octrooi meer worden verleend.

IEFBE 2210

Hof bevestigt bestreden vonnis nietigheid Triple Barrel woord- en beeldmerken

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 3 nov 2014, IEFBE 2210; (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat), http://www.ie-forum.be/artikelen/hof-bevestigt-bestreden-vonnis-nietigheid-triple-barrel-woord-en-beeldmerken

Hof van Beroep Gent 3 november 2014 & Rechtbank van Koophandel Gent 13 december 2012, IEF 16874; IEFbe 2210 (Sport Loisirs Industrie tegen Eurautomat) Merkenrecht. Auteursrecht. Splin is gespecialiseerd in het maken en op de markt brengen van elektronische bingo's, waaronder de belangrijkste, "Montana". Hier kun je onder andere het spel "TRIPLE BARREL" op spelen waar Splin een woord- en beeldmerk op heeft. Verder claimt Splin houder te zijn van de auteursrechten op de grafische vormgeving van de spellen van "Montana". Concurrent Eurautomat ontwikkelt ook bingo's en brengt ze op de markt. Partijen beschuldigen elkaar over en weer van inbreuken op hun beweerde intellectuele rechten. Hof bevestigt het bestreden vonnis dat de merken van Splin nietig zijn, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Er is daarom geen merkinbreuk van Eurautomat. Splin komt tevens geen auteursrechten toe op de grafische vormgeving van de spellen.

Leestip: r.o. 14 t/m 16.

IEFBE 2209

Holy Cow Everest maakt inbreuk op woord- en beeldmerk New Holy Cow

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 nov 2014, IEFBE 2209; (Jamuna tegen Muktinath), http://www.ie-forum.be/artikelen/holy-cow-everest-maakt-inbreuk-op-woord-en-beeldmerk-new-holy-cow

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 november 2014, IEF 16873; IEFbe 2209 (Jamuna tegen Muktinath) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres is houdster van het beeldmerk "New Holy Cow" bestaande uit voormelde woorden en een logo waarop een koe met een aureool wordt uitgebeeld. Dit is tevens de handelsnaam van het Indische restaurant van eiseres. Verweerster heeft een Indisch restaurant met als handelsnaam "Holy Cow Everest", niet ver van eiseres vandaan. Zij heeft tevens een uithangbord van een koe met een aureool. De rechter besluit dat het woord/beeldteken van verweerster overeenstemt met het merk van eiseres en dat mede door gebruik voor identieke diensten, het relevante publiek kan menen dat waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Dit verwarringsgevaar geldt tevens voor de handelsnaam.

Leestip: r.o. 38, 40 t/m 42, 50 en 59.

IEFBE 2208

Adwords LONGIN en SOS ONTSTOPPINGSDIENST maken geen inbreuk op elkaar

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 23 okt 2014, IEFBE 2208; (LONGIN tegen SOS Ontstoppingsdienst), http://www.ie-forum.be/artikelen/adwords-longin-en-sos-ontstoppingsdienst-maken-geen-inbreuk-op-elkaar

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 23 oktober 2014, IEFbe 2208 (LONGIN tegen SOS Ontstoppingsdienst) Google Adwords. LONGIN en SOS betreffen twee concurrerende ondernemingen gespecialiseerd in ontstoppingen en rioleringen. Het probleem heeft betrekking op het vermeend inbreukmakend gebruik van de volgende Google Adwords: enerzijds het begrip "LONGIN" door SOS, anderzijds van het begrip "SOS ONTSTOPPINGSDIENST" door LONGIN als gesponsorde koppeling. LONGIN en SOS stellen beide dat sprake is van misleidende en verwarringsstichtende reclame en aldus inbreuk. Partijen tonen onvoldoende aan (rekening houdend met de respectievelijke resultaten die worden weergegeven bij het ingeven van de keywords) dat er verwarring zou ontstaan bij de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op zoek naar ontstoppingsdiensten. Partijen worden veroordeeld tot de eigen proceskosten.


Leestip: r.o. 9.

IEFBE 2207

Vassico maakt inbreuk op Gemeenschapsmerk Vasco

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 22 okt 2014, IEFBE 2207; (Vasco tegen Vassico), http://www.ie-forum.be/artikelen/vassico-maakt-inbreuk-op-gemeenschapsmerk-vasco

Rechtbank van Koophandel Brussel 22 oktober 2014, IEF 16872; IEFbe 2207 (Vasco tegen Vassico) Merkenrecht. Vasco is een bedrijf dat zich bezighoudt met designradiatoren en ventilatiesystemen. Vasco heeft o.a. het woordmerk "VASCO". Vassico houdt zich tevens bezig met ventilatiesystemen en heeft als handels- en vennootschapsnaam Vassico. Vasco stelt dat Vassico inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk "VASCO". De rechter stelt dat er een grote mate van visuele overeenstemming bestaat tussen de VASCO-woordmerken en het VASSICO-woordteken. Vassico maakt inbreuk op het Gemeenschapsmerk "VASCO" en wordt bevolen elk gebruik van "VASSICO" in het economisch verkeer in de EU te staken.


Leestip: r.o. 43 en 54.

IEFBE 2206

Generic Line van Codibel maakt inbreuk op merk Generik

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 10 okt 2014, IEFBE 2206; (Generik tegen Codibel), http://www.ie-forum.be/artikelen/generic-line-van-codibel-maakt-inbreuk-op-merk-generik

Cour d'appel de Bruxelles 10 oktober 2014, IEFbe 2206 (Generik tegen Codibel) Merkenrecht. Zowel Generik als Codibel zijn actief in de sectoren met haarproducten. Generik heeft het internationale en Europese woordmerk op de naam Generik. Codibel verkoopt haarproducten onder de benaming Generic Lines. Generik stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen haar merk Generik en Generic Lines. Codibel beroept zich op een eerder gebruik van deze benaming. Het hof verbiedt Codibel om het teken Generic Line te gebruiken binnen de gehele EU voor producten en diensten voor haarverzorging.

Leestip: r.o. 37 t/m 43.

IEFBE 2205

Gebruik niet-officieel mailadres JIMEX.eu@gmail.com maakt inbreuk JIMEX

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 24 sep 2014, IEFBE 2205; (JIMEX ID tegen Lagauche), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-niet-officieel-mailadres-jimex-eu-gmail-com-maakt-inbreuk-jimex

Tribunal de Commerce Bruxelles 24 septembre 2014, IEFbe 2205 (JIMEX ID tegen Lagauche) Merkenrecht. JIMEX is een bedrijf dat zich bezighoudt met relatiegeschenken en kantoorartikelen. Het officiële e-mailadres is info@jimex.be. Lagauche (voormalig eigenaar van JIMEX) benadert een van de leveranciers van JIMEX ten gunste van het bedrijf ASGARD. Lagauche heeft vervolgens zijn aandelen verkocht en ontslag genomen. Lagauche blijft vervolgens in contact met de leverancier via het e-mailadres jimex.eu@gmail.com wat geen e-mailadres is van JIMEX. Eiseres vordert dat Lagauche wordt bevolen om het gebruik van het woordmerk JIMEX te stoppen. Lagauche wordt veroordeeld tot het staken van het gebruik en de registratie van een elektronisch adres waaronder jimex.eu@gmail.com, alsmede het gebruik en de registratie van het woordmerk JIMEX in welke vorm dan ook.

IEFBE 2204

Isora Alu-Systems moet gebruik van het label QUALICOAT staken

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 4 jul 2014, IEFBE 2204; (QUALICOAT), http://www.ie-forum.be/artikelen/isora-alu-systems-moet-gebruik-van-het-label-qualicoat-staken

Rechtbank van Koophandel Brussel 4 juli 2014, IEF 16869; IEFbe 2204 (QUALICOAT) Eiseressen vorderen verweerster te bevelen om het gebruik van het label QUALICOAT volledig stop te zetten en dit op alle dragers (ondermeer website, brochures, briefpapier) en bij alle gelegenheden (ondermeer tijdens beurzen) en het gebruik van het label QUALICOAT door haar klanten te doen stopzetten. Verweerster stelt het gebruik reeds te hebben gestopt. Eiseressen leggen een recente outprint over waaruit het tegendeel blijkt. Verweerster wordt bevolen het gebruik van het label QUALICOAT volledig stop te zetten.

IEFBE 2198

HvJ EU: Indexeringssite met zoekmotor The Pirate Bay doet mededeling aan het publiek

HvJ EU - CJUE 14 jun 2017, IEFBE 2198; ECLI:EU:C:2017:456 (Stichting Brein tegen Ziggo-XS4ALL), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-indexeringssite-met-zoekmotor-the-pirate-bay-doet-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 14 juni 2016, IEF 16859; IEFbe 2198; IT 2301, zaak C‑610/15; ECLI:EU:C:2017:456 (Stichting Brein tegen Ziggo BV, XS4ALL Internet BV) Zie eerder IEF 16572, IEF 15422; IEF 14976 en IEF 13467. Auteursrecht. Peer-to-peer. Indexeringssite met behulp waarvan beschermde werken zonder toestemming van rechthebbenden kunnen worden gedeeld – Artikel 8, lid 3 – Gebruik door een derde van diensten van een tussenpersoon om inbreuk te maken op het auteursrecht – Verzoek om een verbod. Uit het persbericht: De beschikbaarstelling en het beheer van een online platform voor het delen van beschermde werken als „The Pirate Bay” kunnen een inbreuk op het auteursrecht vormen De betrokken werken worden weliswaar geüpload door de gebruikers van dat platform, maar toch spelen de beheerders een onontkoombare rol bij de beschikbaarstelling van deze werken. HvJ EU:

Het begrip „mededeling aan het publiek”, in de zin van artikel 3, lid 1, van [InfoSocRl] moet aldus worden uitgelegd dat, in omstandigheden als die van het hoofdgeding, het beschikbaar stellen en het beheer, op internet, van een platform voor de uitwisseling van bestanden dat, door de indexering van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van een zoekmotor, de gebruikers van dit platform in staat stelt deze werken te vinden en deze in het kader van een peer-to-peernetwerk te delen, hieronder valt.

IEFBE 2203

HP moet toch reprografie vergoeding betalen voor de verkoop van haar toestellen

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 12 mei 2017, IEFBE 2203; (HP Belgium tegen Reprobel), http://www.ie-forum.be/artikelen/hp-moet-toch-reprografie-vergoeding-betalen-voor-de-verkoop-van-haar-toestellen

Cour d'appel Bruxelles 12 mei 2017, IEFbe 2203 (HP Belgium tegen Reprobel) Zie eerder IEFbe 544, IEFbe 594 en IEFbe 1570. Het Hof van Beroep oordeelde onder andere ook dat de Belgische wet slechts in beperkte mate in strijd is met het Europese Unie recht (namelijk waar de Belgische wet een gecombineerd systeem oplegt van “forfaitaire vergoedingen” en “evenredige vergoedingen”, zonder terugbetalings-mechanisme en dus zonder de mogelijkheid om de forfaitaire vergoedingen te corrigeren op basis van de werkelijke schade). Het Hof van Beroep oordeelde ook dat de vergoeding waarop de uitgevers aanspraak maken ingevolge het Belgisch recht, geen afbreuk doet aan de “billijke vergoeding” waarop de auteurs recht hebben ingevolge het EU recht. Het feit dat de vergoeding voor de auteurs en de uitgevers samen geïnd wordt, en pas daarna in gelijke delen verdeeld wordt, is volgens het Hof van Beroep te Brussel geen probleem. De vergoeding die de uitgevers krijgen doet dus geen afbreuk aan de vergoeding waarop de auteurs recht hebben.) Auteursrecht. Thuiskopie en reproductierecht.

Door Bart Van Besien, Finnian Columba.

IEFBE 2202

HvJ EU: Zuiver plantaardige producten mogen in beginsel niet worden afgezet onder benamingen zoals melk, room, boter, kaas of yoghurt

HvJ EU - CJUE 14 jun 2017, IEFBE 2202; ECLI:EU:C:2017:458 (TofuTown), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-zuiver-plantaardige-producten-mogen-in-beginsel-niet-worden-afgezet-onder-benamingen-zoals-me

HvJ EU 14 juni 2017, IEF 16863; IEFbe 2202; LS&R 1464; ECLI:EU:C:2017:458; C-422/16 (TofuTown) Merknamen. Verkoopbenaming. Verzoekster is een vennootschap die vegetarische/vegane levensmiddelen produceert en distribueert onder benamingen als Tofubutter, pflanzenkäse, veggie-cheese e.d.. Uit het persbericht: Zuiver plantaardige producten mogen in beginsel niet worden afgezet onder benamingen zoals „melk”, „room”, „boter”, „kaas” of „yoghurt”, die door het Unierecht worden voorbehouden aan producten van dierlijke oorsprong Dit geldt ook wanneer die benamingen worden vervolledigd door verduidelijkende of beschrijvende aanvullingen die wijzen op de plantaardige oorsprong van het betrokken product. Er bestaat echter een lijst met uitzonderingen. HvJ EU (Duits):