IEFBE 2430

Noch in Nederland, noch in België aanspraak op auteursrechtelijke bescherming voor Eames-stoel

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 dec 2017, IEFBE 2430; ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 (Kwantum tegen Vitra), http://www.ie-forum.be/artikelen/noch-in-nederland-noch-in-belgi-aanspraak-op-auteursrechtelijke-bescherming-voor-eames-stoel

Rechtbank Den Haag 13 december 2017, IEF 17352; IEFbe 2430; ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 (Kwantum tegen Vitra) Auteursrecht. Modellenrecht. Internationale verdragen. Vitra heeft de Eames stoel DWS ontworpen en constateert de 'Paris'-stoel die door Kwantum op de markt is gebracht. In kort geding is een auteursrechtinbreuk verbod opgelegd [IEF 14584]. Vitra beroept zich op artikel 2 lid 1 van het Unieverdrag. Ook artikel X van het Nederlands-Amerikaanse Vriendschapsverdrag en artikel 5.3 van het Belgisch-Amerikaanse Vriendschapsverdrag bieden volgens Vitra basis voor auteursrechtelijke bescherming van de DSW. Daarnaast voert Vitra aan dat 10 lid 2 Duurrichtlijn in Nederland in artikel 51 Aw en in België in de WER en de interpretatie hiervan in HvJ EU Sony/Falcon auteursrecht aan de DSW toekent. In het onderhavige geval staat tussen partijen vast dat de DSW in het land van oorsprong geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Voor de groep modellen waar de DSW toe behoort heeft in Nederland en België immers nooit de mogelijkheid bestaan om modelrechtelijke bescherming te verkrijgen omdat die groep nooit heeft voldaan aan de nationale beschermingsvoorwaarden. Verklaring voor recht dat er geen auteursrechtinbreuk is en geen slaafse nabootsing.

IEFBE 2428

HvJ EU: Als situatie niet onder artikel 18 GMVo valt, dan mag nationaal recht toegepast worden

HvJ EU - CJUE 23 nov 2017, IEFBE 2428; ECLI:EU:C:2017:889 (Salvador Benjumea Bravo de Laguna tegen Esteban Torras Ferrazzuolo), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-als-situatie-niet-onder-artikel-18-gmvo-valt-dan-mag-nationaal-recht-toegepast-worden

HvJ EU 23 november 2017, IEF 17351; IEFbe 2428; ECLI:EU:C:2017:889; C-381/16 (Salvador Benjumea Bravo de Laguna tegen Esteban Torras Ferrazzuolo). Merkenrecht. Torras Ferrazzuolo heeft een vordering tot revindicatie ingesteld ex artikel 18 Uniemerkverordening. De Spaanse rechter was van mening dat het in het geding zijnde feitencomplex niet viel onder artikel 18 UMVo, maar wel onder artikel 2 van de Spaanse Merkenwet. Zolang er geen sprake is van een situatie die valt onder artikel 18 UMVo, is toepassing van een nationale bepaling op een Uniemerk niet in strijd met het Unierecht.

Antwoord HvJ EU:

De artikelen 16 en 18 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan de toepassing op een Uniemerk van een nationale bepaling als in het hoofdgeding, op grond waarvan een persoon die is benadeeld door de inschrijving van een merk waarvoor bij de aanvraag tot inschrijving werd gehandeld in strijd met zijn rechten of een wettelijke of contractuele verplichting niet werd nagekomen, het recht heeft de eigendom van het merk op te eisen, mits de betrokken situatie geen onder artikel 18 van die verordening vallende situatie is.

IEFBE 2429

Conclusie AG: Alle informatie van nationale autoriteiten financiële markten over onder toezicht staande ondernemingen zijn 'vertrouwelijke gegevens'

HvJ EU - CJUE 12 dec 2017, IEFBE 2429; ECLI:EU:C:2017:958 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht tegen Ewald Baumeister), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-alle-informatie-van-nationale-autoriteiten-financi-le-markten-over-onder-toezicht-staan

Conclusie A-G HvJ EU 12 december 2017, IT&R 2437; IEFbe 2429; C-15/16; ECLI:EU:C:2017:958 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht tegen Ewald Baumeister). Vertrouwelijke gegevens. Alle informatie, waaronder correspondentie en verklaringen betreffende een onder toezicht staande onderneming, opgesteld of ontvangen door een nationale autoriteit die toezicht houdt op de financiële markten, valt onder het begrip 'vertrouwelijke gegevens’ en wordt door het beroepsgeheim beschermd zonder aan nadere voorwaarden te hoeven voldoen.

Conclusie AG:

Alle informatie, daaronder begrepen correspondentie en verklaringen betreffende een onder toezicht staande onderneming, die is ontvangen of opgesteld door een nationale autoriteit die toezicht houdt op de financiële markten, valt onder het begrip ,vertrouwelijke gegevens’ in de zin van artikel 54, lid 1, tweede volzin, van richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van richtlijn 2000/12/EG van de Raad, en wordt derhalve door het beroepsgeheim van artikel 54, lid 1, eerste volzin, van die richtlijn beschermd, zonder dat daarvoor aan nadere voorwaarden hoeft te zijn voldaan.

IEFBE 2427

HvJ EU: einde-procedure-bericht is niet gelijkwaardig aan een ABC-vergunning

HvJ EU - CJUE 7 dec 2017, IEFBE 2427; ECLI:EU:C:2017:948 (MSD tegen Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-einde-procedure-bericht-is-niet-gelijkwaardig-aan-een-abc-vergunning

HvJ EU 7 december 2017, IEF 17350; LS&R 1545; IEFbe 2427; ECLI:EU:C:2017:948; C- 567/16 (MSD tegen Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks). Octrooirecht. Geneesmiddelen. ABC. De ABC-verordening moet zo worden uitgelegd dat een einde-procedure-bericht dat door de referentielidstaat is opgesteld vóór het vervallen van het in de ABC-verordening bedoelde basisoctrooi, niet als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan een vergunning voor het in de handel brengen in de zin van eerstgenoemde bepaling, zodat geen ABC kan worden verkregen op basis van een dergelijk bericht.

Antwoord HvJ EU:

1) Artikel 3, onder b), van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen moet in die zin worden uitgelegd dat een einde-procedure-bericht dat door de referentielidstaat overeenkomstig artikel 28, lid 4, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, zoals gewijzigd, wat de geneesmiddelenbewaking betreft, bij richtlijn 2010/84/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2010, is opgesteld vóór het vervallen van het in artikel 1, onder c), van verordening nr. 469/2009 bedoelde basisoctrooi, niet als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan een vergunning voor het in de handel brengen in de zin van eerstgenoemde bepaling, zodat geen aanvullend beschermingscertificaat kan worden verkregen op basis van een dergelijk bericht.

IEFBE 2426

Verslag Najaarsbijeenkomst 2017

Op 23 en 24 november 2017 vond alweer de Najaarsvergadering van de BMM plaats. Gaststad was dit jaar Rotterdam en de plaats van het gebeuren was een Rotterdams icoon : de SS Rotterdam. Deze voormalige oceaancruiser is inmiddels omgebouwd tot een evenementenschip. Een mooie anekdote is dat de moeder van onze Dagvoorzitster Simone Pelkmans in de jaren 60 nog met dit schip naar New York is gevaren. Sommigen vergeleken het schip met de Love Boat anderen met de Titanic, al had dit laatste meer te maken met het vele overheidsgeld dat blijkbaar naar de ombouw van het schip is gevloeid.

IEFBE 2425

Dennemeyer IP quiz

Dennemeyer IP quiz

Play the Dennemeyer IP Quiz and make the world a more transparent and sustainable place to live in! For each correct answer given in our quiz, Dennemeyer will donate 2 Euros to the WWF.

IEFBE 2424

Parijse Hof verklaart Capri Sun vormmerk voor stazakje nietig

24 nov 2017, IEFBE 2424; (Capri Sun contre Arab Beverages Est), http://www.ie-forum.be/artikelen/parijse-hof-verklaart-capri-sun-vormmerk-voor-stazakje-nietig

Cour d'appel de Paris 24 novembre 2017, IEF 17340; IEFbe 2424 (Capri Sun contre Arab Beverages Est) Uitspraak van het Cour d’appel de Paris van 24 november 2017 inzake Capri Sun AG tegen Arab Beverages Est betreffende de geldigheid van het Internationale vormmerk 677 879 op het Capri Sun stazakje. Het vormmerk van Capri Sun op het stazakje is door het Cour d’appel de Paris in Frankrijk nietig verklaard. Daarmee heeft het Cour d’appel de Paris de beslissing in eerste aanleg van het Tribunal de Grande Instance van 2 juli 2015, waartegen Capri Sun hoger beroep had ingesteld, in stand gehouden.

Eerder, op 28 juni 2017 verklaarde het Duitse Bundespatentgericht [IEF 16996] inzake Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH tegen Riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG het vormmerk op het Capri Sun stazakje van SiSi-Werke Betriebs GmbH eveneens nietig op grond van de techniek-exceptie.

IEFBE 2423

Conclusie AG: Gebruik van voornaam Kenzo als merk vormt geen gebruik met geldige reden

HvJ EU - CJUE 7 dec 2017, IEFBE 2423; ECLI:EU:C:2017:950 (Kenzo Estate), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-gebruik-van-voornaam-kenzo-als-merk-vormt-geen-gebruik-met-geldige-reden
kenzo estate

Conclusie AG HvJ EU 7 december 2017, IEF 17339; IEFbe 2423; ECLI:EU:C:2017:950; C-85/16p en C-86/16 P (Kenzo Estate) Merkenrecht. Hogere voorzieningen. Aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk ‚KENZO ESTATE’ tegenover ouder Uniemerk ‚Kenzo’. Vraag of het gebruik van de voornaam van een persoon een gebruik met geldige reden vormt”. Het gebruik van Kenzo Tsujimoto's voornaam als merk vormt geen gebruik met geldige reden. Het is de houder van een Uniemerk niet toegestaan een derde te verbieden gebruik te maken van diens naam of adres. Dit strookt met artikel 7 Handvest dat privé, familie- en gezinsleven waarborgt. Wij identificeren ons door onze naam te gebruiken.

IEFBE 2422

Coca-Cola voert succesvolle oppositie tegen merk Master in eenzelfde lettertype

7 dec 2017, IEFBE 2422; ECLI:EU:T:2017:877 (Coca-Cola - Master), http://www.ie-forum.be/artikelen/coca-cola-voert-succesvolle-oppositie-tegen-merk-master-in-eenzelfde-lettertype
master cocacola

Gerecht EU 7 december 2017, IEF 17335; IEFbe 2422; ECLI:EU:T:2017:877; T-61/16 (Coca-Cola - Master) Uit het persbericht: Coca-cola succesvol in de oppositie tegen de registratie van het teken 'Master' in eenzelfde lettertype voor de marketing van dranken en voedselproducten. Hoewel het teken 'Master' enkel in Syrië en het Midden Oosten wordt gebruik in een vergelijkbare vorm, kan Coca-Cola bewijst daarmee het risico van commercieel free-riden als logische gevolgtrekking dat 'Master' ook in de toekomst in de EU op eenzelfde manier zal worden gebruikt.

IEFBE 2420

Vragen aan HvJ EU over het gebruik van beeldtekens die een voorstelling oproepen van de oorsprongsbenaming

HvJ EU - CJUE 19 okt 2017, IEFBE 2420; C-614/17 (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida queso manchego tegen Industrial Quesera), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-het-gebruik-van-beeldtekens-die-een-voorstelling-oproepen-van-de-oorsprongsbe

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 19 oktober 2017, IEF 17333; RB 3047; IEFbe 2420; C-614/17 (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida queso manchego tegen Industrial Quesera). Beschermde oorsprongsbenaming. Via MinBuZa: Verzoeker (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego) is een procedure begonnen tegen verweerders (Industrial Quesera Cuquerella en Cuquerella Montagud), waarbij zij cumulatief verschillende vorderingen heeft ingesteld. Verzoeker heeft gevorderd dat wordt vastgesteld dat de etiketten die door verweerders worden gebruikt voor het identificeren en in de handel brengen van kazen die niet onder de beschermde oorsprongsbenaming (hierna: BOB) ‘queso manchego’ vallen, en het gebruik van termen, waarmee verweerder op haar webpagina zowel verwijst naar kazen die vallen onder de BOB ‘queso manchego’ als naar andere kazen, die daar niet onder vallen, krachtens artikel 13 van de verordening inbreuk maken op de BOB ‘queso manchego’. Behalve deze vorderingen tot verkrijging van een declaratoire uitspraak tot nietigverklaring van merken en handelsnamen, zijn ook vorderingen ingesteld tot staking en verwijdering uit het handelverkeer. Verweerders betwistten dat de op de etiketten en de website gebruikte woord- en beeldtekens een voorstelling opriepen van de kaas die onder de BOB ‘queso manchego’ valt. Zij hebben aangevoerd dat verweerder een in La Mancha gevestigd bedrijf is dat kazen maakt in La Mancha – waarvan sommige vallen onder de BOB ‘queso manchego’ en andere niet –, zodat het logisch is dat zij symbolen uit de regio La Mancha gebruikt.

IEFBE 2421

Un sac à l'achat de produits Léonidas au-delà d'un certain montant

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 25 okt 2017, IEFBE 2421; (Jean Cassegrain contre Léonidas), http://www.ie-forum.be/artikelen/un-sac-l-achat-de-produits-l-onidas-au-del-d-un-certain-montant
leonidas le pliage

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 25 octobre 2017, IEFbe 2421 (Jean Cassegrain contre Léonidas) Longchamp est titulaire des droits d'auteur sur un modèle de sac appelé 'Le Pliage'. Leonidas a offert à ses clients un sac à l'achat de produits Léonidas au-delà d'un certain montant. La campagne était temporaire. Le juge condamne LEONIDAS à cesser d'offrir, distribuer, communiquer au public ou de détenir à ces fins des sacs dans lesquels est incorporée une contrefaçon du modèle LE PLIAGE.

IEFBE 2419

HvJ EU: Leverancier van luxeproducten mag zijn erkende wederverkopers verbieden, de producten op een internetplatform van derden te verkopen

HvJ EU - CJUE 6 dec 2017, IEFBE 2419; ECLI:EU:C:2017:941 (Coty Germany tegen Parfümerie Akzente), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-leverancier-van-luxeproducten-mag-zijn-erkende-wederverkopers-verbieden-de-producten-op-een-i

HvJ EU 6 december 2017, IEF 17329; IEFbe 2430; IT 2419; ECLI:EU:C:2017:941; C-230/16 (Coty Germany tegen Parfümerie Akzente) Merkenrecht. Uit het persbericht: Een leverancier van luxeproducten mag zijn erkende wederverkopers verbieden, de producten op een internetplatform van derden zoals Amazon te verkopen. Een dergelijk verbod is geschikt en gaat niet verder dan voor het in stand houden van het luxeimago van de producten noodzakelijk is. HvJ EU:

1)      Artikel 101, lid 1, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat een stelsel van selectieve distributie voor luxeproducten dat primair tot doel heeft, het luxe-imago van die producten in stand te houden, verenigbaar is met die bepaling, mits de wederverkopers worden gekozen op grond van objectieve criteria van kwalitatieve aard die uniform worden vastgesteld voor alle potentiële wederverkopers en zonder discriminatie worden toegepast, en de vastgestelde criteria niet verder gaan dan noodzakelijk is.

IEFBE 2418

Apple voert succesvol oppositie tegen EU-merkaanvraag 'MI PAD'

Gerecht EU - Tribunal UE 5 dec 2017, IEFBE 2418; ECLI:EU:T:2017:868 (Xiaomi tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/apple-voert-succesvol-oppositie-tegen-eu-merkaanvraag-mi-pad

Gerecht EU 5 december 2017, IEF 17328, IEFbe 2418; ECLI:EU:T:2017:868; T-893/16 (Xiaomi tegen EUIPO) Merkenrecht. Kort, uit het persbericht: Apple slaagt in voorkoming van de registratie van 'MI PAD' als EU-merk voor elektronische apparaten en telecommunicatie diensten. Er zou te veel verwarringsgevaar zijn met iPad.

IEFBE 2417

Wetsontwerp aanpassing Belgisch octrooirecht aan het UPC Agreement / Projet de loi adaptant le droit belge des brevets à l'accord UPC

La Chambre 6 novembre 2017, Projet de loi modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en œuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet, DOC 54 2755/001 (NL hieronder). Du résumé: 'Le présent projet de loi a pour objet d’introduire dans la législation en matière de brevets d’invention, contenue au titre 1er du Livre XI du Code de droit économique, et dans la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique, certaines modifications en vue de permettre la mise en œuvre d’un cadre juridique harmonisé à la suite de l’entrée en fonction de la Juridiction unifiée du brevet et de la mise à disposition du brevet européen à effet unitaire.

IEFBE 2415

Gerecht EU: Kleurenmerkcombinatie Red Bull nietig nu het tal van verschillende combinaties toelaat

Gerecht EU - Tribunal UE 30 nov 2017, IEFBE 2415; ECLI:EU:T:2017:852 (Red Bull c.s. tegen Optimum Mark c.s.), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-kleurenmerkcombinatie-red-bull-nietig-nu-het-tal-van-verschillende-combinaties-toelaat
Red Bull Optimum Mark

Gerecht EU 30 november 2017, IEF 17315; IEFbe 2415; ECLI:EU:T:2017:852 (Red Bull c.s. tegen Optimum Mark c.s.). Merkenrecht. Kleurmerk. In 2002 diende Red Bull een Uniemerkaanvraag in voor de kleuren blauw en zilver met als beschrijving dat de verhouding van de kleuren 50-50 is. In 2010 diende Red Bull een tweede Uniemerkaanvraag in waarbij "de twee kleuren [..] in gelijke verhoudingen en nevengeschikt worden aangebracht” Optimum Mark heeft nietigverklaring van de twee ingeschreven merken verzocht. Dit is toegewezen door de nietigheidsafdeling en in stand gehouden in beroep bij het EUIPO. Het Gerecht oordeelt nu dat de grafische representatie zoals door Red Bull aangevoerd "tal van verschillende combinaties toeliet en dus geen systematische schikking was" en daarmee niet voldoende nauwkeurig kon worden geacht. Een beschrijving van de systematische schikking bij een kleurcombinatiemerk is echter alleen benodigd, wanneer de schikking niet in zoverre blijkt uit de aanvrage. Red Bull had ook geen gewettigd vertrouwen dat het merk geldig was op basis van de acceptatie door de onderzoeker en de EUIPO-praktijk. Het vereiste van rechtszekerheid heeft de overhand op enig gewettigd vertrouwen.

IEFBE 2413

EPLaw - Board Changes, Young EPLAW, Report on UPC Progress and Comparative Patent Litigation Practice

Uit het persbericht: UK – the parliamentary process is expected to be completed in the coming weeks, so that the ratification instrument could be lodged early next year. UK ratification will permit work to begin on amendments of the UPC Agreement and Rules of Procedure to accommodate the UK’s continuing role in the new system after Brexit.

Germany – a complaint is pending before the Constitutional court, halting the process of ratification. EPLAW has responded to a request from the Court to file submissions and has provided background context to the issues raised. Timing for conclusion of the proceedings is unknown. In the meantime, the start of the UPC / unitary patent system is delayed pending German ratification.

IEFBE 2412

HvJ EU: Cloud-kopieën van tv-programma's kunnen alleen met toestemming ter beschikking worden gesteld

HvJ EU - CJUE 29 nov 2017, IEFBE 2412; ECLI:EU:C:2017:913 (VCast tegen RTI), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-cloud-kopie-n-van-tv-programma-s-kunnen-alleen-met-toestemming-ter-beschikking-worden-gesteld

HvJ EU 29 november 2017, IEF 17308; IEFbe 2412; ECLI:EU:C:2017:913; C‑265/16 (VCast tegen RTI). Privékopie-exceptie. Zie eerder conclusie A-G [IEF 17142]. Verrichting van een dienst voor video-opname in de cloud (cloud computing) van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de betrokken auteur – Actieve tussenkomst bij die opname door de aanbieder van de dienst. Persbericht: Kopieën van in de cloud opgeslagen televisieprogramma’s kunnen alleen met toestemming van de houder van de auteursrechten of de naburige rechten ter beschikking worden gesteld. Die dienst betreft immers een wederdoorgifte van de betrokken programma’s. HvJ EU:

[InfoSocrichtlijn] met name artikel 5, lid 2, onder b), moet aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die een commerciële onderneming toestaat aan particulieren de dienst aan te bieden van het zonder toestemming van de rechthebbende door middel van een informaticasysteem op afstand in de cloud opslaan van privékopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, waarbij zij actief bijdraagt aan de opname van die kopieën.

IEFBE 2411

Woordelement complex merk Tegeloutlet behoort tot publiek domein en is louter beschrijvend

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 17 nov 2017, IEFBE 2411; (V. Hansen tegen Basic Import), http://www.ie-forum.be/artikelen/woordelement-complex-merk-tegeloutlet-behoort-tot-publiek-domein-en-is-louter-beschrijvend

Vz. Rechtbank van Koophandel (afd.) Antwerpen 17 november 2017, IEF 17304; IEFbe 2411 (V. Hansen tegen Basic Import) Eiser is houder van 'complex' beeldmerk TEGELOUTLET en stelt dat het gebruik van het teken als domeinnaam een inbreuk maakt op haar merk, handelsnaam en op de eerlijke marktpraktijken. Het merk is een 'complex merk' met verschillende elementen waarvan sommige (het woord Tegeloutlet) tot het publiek domein behoren en andere niet (het tegelmannetje). De eerdere weigering van het BBIE tot registratie van het woordmerk Tegeloutlet bevestigt dat het teken louter beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist. Ook beroep op handelsnaamrecht en oneerlijke marktpraktijken treft geen doel.