IEFBE 2547

Vragen aan HvJ EU over jaarlijkse financiële bijdrage om bij te dragen tot financiering rekening houdend met positieve effect van nieuwe regelgeving

HvJ EU - CJUE , IEFBE 2547; (Telefónica Móviles España e.a.), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-jaarlijkse-financi-le-bijdrage-om-bij-te-dragen-tot-financiering-rekening-hou

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 14 en 20 december 2017, IT 2541; IEFbe 2547; C-119/18 – C-121/18 (Telefónica Móviles España e.a.) Telecom. Gevoegde zaken C-119/18, C-120/18 en C-121/18. De feiten en rechtsoverwegingen van zaken C-120/18 en C-121/18 komen in wezen overeen met, en de prejudiciële vragen zijn dezelfde als die van het verzoek om een prejudiciële beslissing in zaak C-119/18. Zaak C-119/18 kent de volgende feiten. Telefónica Móviles España is een onderneming die actief is in de telecommunicatiesector. RTVE, de publieke omroep van Spanje, wordt op grond van artikel 5 van wet nr. 8/2009 (onder meer) gefinancierd door een jaarlijkse financiële bijdrage verschuldigd door de exploitanten van telecommunicatiediensten die op het hele Spaanse grondgebied of in meer dan één autonome regio werkzaam zijn. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het totale gefactureerde volume en moet volgens artikel 5 worden geleverd gelet op het positieve effect op de telecommunicatiesector van de nieuwe regelgeving voor de televisie- en audiovisuele sector en, meer in het bijzonder, gelet op de uitbreiding van de vaste en mobiele breedbanddiensten en op het feit dat RTVE niet langer reclame uitzendt en afziet van betaalde content en voorwaardelijke toegang.

IEFBE 2552

KINOS porte atteinte aux droits de CENTRE KINOS ASBL sur sa dénomination sociale en son nom commercial

11 apr 2018, IEFBE 2552; (Centre Kinos), http://www.ie-forum.be/artikelen/kinos-porte-atteinte-aux-droits-de-centre-kinos-asbl-sur-sa-d-nomination-sociale-en-son-nom-commerci

Prés. du tribunal de commerce du Brabant-Wallon 11 avril 2017, IEFbe 2552 (Centre Kinos) Nom Commercial. La Présidente constate qu'en faisant usage en Belgique et spécifiquement dans la province du Brabant Wallon du signe <Kinos> ou <Centre Kinos> pour désigner des services en relation avec l'activité de kinésithérapie (...) Madame R porte atteinte aux droits de CENTRE KINOS (une association sans but lucratif) sur sa dénomination sociale <KINOS>  en son nom commercial <CENTRE KINOS>. Interdit tout usage en Belgique.

IEFBE 2546

Vragen aan HvJ EU over plaats van herstel van een op afstand gekocht consumptiegoed

HvJ EU - CJUE 27 dec 2017, IEFBE 2546; (Toolport), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-plaats-van-herstel-van-een-op-afstand-gekocht-consumptiegoed
Toolport

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 27 december 2017, IT 2540; RB 3121; IEFbe 2546; C-52/18 (Toolport) Consumentenbescherming. Koop op afstand. Verzoeker heeft op 08.07.2015 telefonisch een partytent van verweerster gekocht. De tent is geleverd op het woonadres van verzoeker. Verzoeker beriep zich in de precontentieuze fase op gebreken die aan de tent zouden kleven. Verweerster wees alle klachten af. Verzoeker heeft enkel opheffing van de wanprestatie ter plaatse gevorderd, zonder de litigieuze waar terug te zenden naar verweerster of dit aan te bieden. Tussen partijen is niet gesproken over de plaats waar nakoming alsnog diende te geschieden. De tussen partijen gesloten overeenkomst bevat hierover geen informatie.

IEFBE 2545

Vragen aan HvJ EU over bijzondere belasting voor de telecomsector en effectieve belastingdrukverhoging voor buitenlander

23 nov 2017, IEFBE 2545; (Vodafone), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-bijzondere-belasting-voor-de-telecomsector-en-effectieve-belastingdrukverhogi

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 23 november 2017, IT 2539; IEFbe 2545; C-75/18 (Vodafone) Telecom. Fiscaliteit. Als randvermelding: Verzoekster is een naamloze eenpersoonsvennootschap die in handen is van Vodafone Europe BV. De vennootschap is een belangrijke speler op de Hongaarse markt voor elektronische communicatie, en meer in het bijzonder op de markt voor telecommunicatie. Na een controle door de belastingdienst over de periode 01.04.2011 t/m 31.03.2015, heeft deze bij besluit van 22.08.2012 een belastingverschil ten laste van verzoekster vastgesteld en haar een fiscale boete opgelegd. Verzoekster heeft administratief beroep ingesteld tegen het besluit, waarna verweerster de fiscale boete en de vertragingsrente verlaagde. Verzoekster betoogt dat de vordering ongegrond is. Volgens haar schendt de wet tot vaststelling van een bijzondere belasting voor de telecommunicatiesector de artikelen 49 VWEU, 54 VWEU, 107 VWEU en 108 VWEU en artikel 401 van de btw-richtlijn.

IEFBE 2551

Conclusie AG: Kamer van beroep moet opnieuw onderzoeken of Kit Kat 4 fingers kan blijven bestaan

19 apr 2018, IEFBE 2551; ECLI:EU:C:2018:266 (Kit Kat 4 fingers), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-kamer-van-beroep-moet-opnieuw-onderzoeken-of-kit-kat-4-fingers-kan-blijven-bestaan

Conclusie AG 19 april 2018, IEF 17629; IEFbe 2551; C-84/17 P; C-85/17 P; C-95/17 P; ECLI:EU:C:2018:266 (Kit Kat 4 fingers) Driedimensionaal merk dat de vorm van een chocoladereep met vier vingers weergeeft – Door verzoekster ingediende vordering tot nietigverklaring – Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring door de kamer van beroep. Uit het persbericht: Volgens advocaat-generaal Wathelet moet het Merkenbureau opnieuw onderzoeken of de driedimensionale vorm van de waar „Kit Kat 4 fingers” als Uniemerk kan blijven bestaan. Hij stelt het Hof van Justitie voor, de hogere voorzieningen van Nestlé, het EUIPO en Mondelez af te wijzen en beklemtoont daarbij dat Nestlé niet afdoende heeft bewezen dat haar merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik ervan in de Unie.

IEFBE 2550

Sabam schuldig aan oneerlijke marktpraktijken door verhogen van tarieven voor festivals tot een aanzienlijk niveau

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 12 apr 2018, IEFBE 2550; (Muziekfestivals tegen Sabam), http://www.ie-forum.be/artikelen/sabam-schuldig-aan-oneerlijke-marktpraktijken-door-verhogen-van-tarieven-voor-festivals-tot-een-aanz

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 april 2018, IEFbe 2550 (Muziekfestivals tegen Sabam) Collectief beheer. Auteursrechten. Naburige rechten. Eisende partijen zijn allemaal actief in de sector van de organisatie van concerten en/of festivals. De stakingsrechter stelt vast dat Sabam zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken en hierdoor een inbreuk maakt op de artikels VI.104 WER, IV.2 WER en 102 VwEU onder meer door (i) de tarieven voor festivals te verhogen tot een aanzienlijk niveau (tot 37%), (ii) te weigeren andere kosten dan reservatiekosten, BTW, gemeentebelastingen, openbaar vervoer kosten af te trekken van de berekeningsbasis van de vergoedingen, (iii) onvoldoende rekening te houden met het aantal werken uit het repertoire van Sabam dat wordt uitgevoerd en (iv) zeer hoge minimumtarieven toe te passen die niet in verhouding staan tot de werken die werden uitgevoerd. Stakingsrechter beveelt de onmiddellijke stopzetten onder verbeurte van een dwangsom van €5.000 per individuele inbreuk, met een maximum van €1.000.000.

IEFBE 2548

Vragen aan HvJ EU over portretten en huwelijksfoto’s tegen het verlaagde btw-tarief

HvJ EU - CJUE 20 feb 2018, IEFBE 2548; (Regards Photographiques), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-portretten-en-huwelijksfoto-s-tegen-het-verlaagde-btw-tarief
regards photographiques

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 20 februari 2018, IEF 17627; IEFbe 2548; C-145/18 (Regards Photographiques) via Minbuza: Verzoekster ,de vennootschap Regards Photographiques, heeft de bestuursrechter in eerste aanleg verzocht om kwijtschelding van de btw die haar bij naheffing is opgelegd voor de periode van 01.02.2009 t/m 31.01.2012 alsook van de daarmee samenhangende boetes. Bij vonnis van 12.11.2014 heeft de bestuursrechter in eerste aanleg dit verzoek afgewezen. Bij arrest van 21.04.2016 heeft de bestuursrechter in tweede aanleg het door verzoekster ingestelde hogere beroep verworpen. De bestuursrechter in tweede aanleg heeft de toepassing van het verlaagde tarief afgewezen op grond dat de litigieuze portretten en huwelijksfoto’s ongeacht hun kwaliteit niet van de nodige originaliteit en creatieve intentie getuigden om te kunnen worden beschouwd als foto’s die door een kunstenaar zijn genomen.

IEFBE 2549

Vragen aan HvJ EU over VoIP-dienst als elektronische-communicatiedienst via vast of mobiel nummer

HvJ EU - CJUE 7 feb 2018, IEFBE 2549; (Skype Communications), http://www.ie-forum.be/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-over-voip-dienst-als-elektronische-communicatiedienst-via-vast-of-mobiel-nummer

Prejudicieel vragen gesteld aan HvJ EU 7 februari 2018, IEFbe 2549; IT 2545; C-142/18 (Skype Communications) Telecom. Skype Communications (hierna: Skype), een vennootschap naar Luxemburgs recht, verstrekt met haar software haar gebruikers een spraaktelefonie- en teleconferentiedienst op internet. Met de betaaloptie SkypeOut kan de gebruiker van Skype bovendien naar vaste of mobiele nummers van het openbare geschakelde telefonienetwerk (hierna: PSTN) bellen. Het ontvangen van oproepen met SkypeOUt is niet mogelijk. De oproep via SkypeOut is eerst een overbrenging van signalen via het openbare internet (eerste segment) en vervolgens een overbrenging van signalen via het PSTN (tweede segment). De gebruiker van SkypeOut staat niet in een contractuele verhouding tot de exploitanten van PSTN. Skype heeft met deze exploitanten voorafgaande overeenkomsten gesloten en zij worden voor hun diensten door Skype vergoed. Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna: BIPT) heeft Skype gevraagd een kennisgeving van haar dienst SkypeOut in te dienen. Skype heeft hieraan geen gevolg gegeven omdat zij in België geen activiteit uitoefent en meent geen enkele elektronische-communicatiedienst (hierna: ECD) aan te bieden. Naar Belgisch recht mag het aanbieden of het doorverkopen van ECD’s pas aanvangen na een kennisgeving aan het BIPT (artikel 9, §1 WEC). Skype en het BIPT zijn het niet eens over de vraag of de dienst SkypeOut als ECD moet worden gekwalificeerd en dus of voor die dienst een voorafgaande kennisgeving verplicht is.

IEFBE 2543

Muziekevenement Studio 54 in Sportpaleis maakte inbreuk en de stakingsrechter mocht daarover oordelen

Antwerpen - Anvers 16 jan 2017, IEFBE 2543; (STAR Events tegen SABAM), http://www.ie-forum.be/artikelen/muziekevenement-studio-54-in-sportpaleis-maakte-inbreuk-en-de-stakingsrechter-mocht-daarover-oordele

Hof van Beroep Antwerpen 16 jan 2017 en Voorz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen, 10 februari 2016, IEFbe 2543 (STAR Events tegen SABAM) Auteursrecht. Naburige rechten. Appellant organiseert evenementen, waaronder Studio 54 in het Antwerpse sportpaleis, zonder toestemming tot mededeling van werken uit het door SABAM beheerde repertoire. De voorzitter stelt de inbreuk vast en beveelt staking van mededeling aan het publiek van muzieknummers. Het argument van appellante dat de eerste rechter zijn stakingsbevoegdheid veel te ruim zou hebben opgevat door niet te specificeren welke toelatingsvoorwaarden moeten worden nageleefd, wordt afgewezen. Terecht argumenteert de geïntimeerde dat hier herhalingsgevaar naar de toekomst toe bestaat. Aan de stakingsrechter behoort het niet te bepalen aan welke voorwaarden het voorafgaand verlenen van toelating wordt onderworpen. Enkel en alleen de rechthebbende of zijn gemachtigde bepaalt immers onder welke voorwaarden hij akkoord gaat met mededeling aan het publiek van zijn beschermde werken. De rechter heeft wel de bevoegdheid a posteriori het al dan niet rechtmatige karakter van het concreet optreden te beoordelen. Het hof bevestigt het bestreden vonnis.

 

IEFBE 2544

Bernt Hugenholtz - Gecombineerde noot onder vier HvJ EU-arresten over het mededelingsrecht

Gecombineerde noot gepubliceerd onder vier arresten van het HvJEU over het mededelingsrecht: The Pirate Bay (Brein/Ziggo), Filmspeler, GS Media en Svensson, NJ 2018/114, p. 1700-1705. 1.1. de introductie van het world wide web (het wereldwijde web) in het begin van de jaren negentig was een ware revolutie. Oudere NJ-lezers herinneren zich nog het internet van voor die tijd: geen mooi opgemaakte webpagina’s, maar kale tekst waar nergens op te klikken viel. Het WWW maakte het mogelijk om met behulp van een webbrowser gemakkelijk door het snel groeiende informatieaanbod van het internet te navigeren. daarbij speelde de hyperlink, een verwijzing in ‘hypertext’ naar het webadres van een document, een essentiële rol. Voortaan konden internetgebruikers door het aanklikken van een link direct naar andere pagina’s op het web worden geleid, waar deze zich ook bevonden. Zo werd de hyperlink een belangrijke bouwsteen van het moderne internet.

1.2. de hierboven afgedrukte vier arresten van het HvJ EU betreffen de vraag of en onder welke omstandigheden het zonder toestemming van de auteursrechthebbende geoorloofd is naar een document te hyperlinken. Jarenlang werd er in auteursrechtkringen voetstoots van uitgegaan dat linken gewoon is toegestaan. Een hyperlink, zo werd algemeen aan genomen, is weinig anders dan een digitale literatuurverwijzing. Voor een voetnoot is toch ook geen toestemming van de auteur vereist? Bovendien, als voor iedere hyperlink toestemming zou moeten worden gevraagd, kon het world wide web wel sluiten. de enkeling die over deze kwestie anders dacht, werd destijds nauwelijks serieus genomen (G. Brunt, ‘Is de hyperlink hyperlink?’, IT&Recht 1997‑I, p. 1‑2).

 

IEFBE 2542

Onmiddellijke stopzetting en staking van het gebruik van enig met het teken 'Flow Tech' overstemmend teken zoals 'Flow Technologie'

Antwerpen - Anvers 27 mrt 2018, IEFBE 2542; (Flow Tech tegen Telenet), http://www.ie-forum.be/artikelen/onmiddellijke-stopzetting-en-staking-van-het-gebruik-van-enig-met-het-teken-flow-tech-overstemmend-t

Hof van beroep Antwerpen 27 maart 2018, IEFbe 2542 (Flow Tech tegen Telenet) [de redactie is op zoek naar: Voorz. Rb KH (en afd.) Antwerpen 14 juni én 18 oktober 2017 om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be] Marktpraktijken. Flow Tech is actief in de telecomsector  voor consultancy en ontwerp/verdeling van hard- en software. Na beëindiging van de jarenlange samenwerking met Telenet. Telenet zou Flow Tech gaan gebruiken, dat is tegen de eerlijke marktpraktijken. Er wordt bevolen tot onmiddellijke stopzetting en staking van het gebruik van enig met het teken "Flow Tech" overstemmend teken zoals "Flow Technologie" onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 per vastgestelde inbreuk. Publicatie van een rectificatietekst in een duidelijk zichtbare balk van minstens een kwart van de startpagina van de website, gedurende 30 dagen. Rechtsplegingsvergoeding van 12.000 per aanleg per zaak (twee gevoegde zaken).

IEFBE 2541

AIPPI/BVA-studiedag van 20 april

Aippi-bva-aba studiedag 20 april 2018

“Platforms, Internet access providers and IP enforcement”, Brussels 20 April 2018, Hilton Grand Place, One day Conference
Platforms and internet access providers play a key role when it comes to enhance the enforcement of IP rights in a digital environment. A number of legislative documents in this respect have recently been delivered or are about to be delivered, both at EU and Belgian level. Moreover, the case law has considerably evolved, while the various stakeholders have made significant progress in several respects. Therefore, the Belgian groups of AIPPI and ALAI have decided to join their forces in order to set up a conference on this topic. The presentations will address successively the recent legislative and jurisprudential developments (by EU and Belgian officials as well as magistrates), some major legal issues such as liability and non-liability related remedies (by academics and lawyers). Representatives of Right holders (trademarks and copyright), Platforms and Access providers will share their views and experiences addressing both the practical needs and specific legal issues. Lees verder

IEFBE 2537

Signe utilisé pour la commercialisation d'au moins du pantalon

Brussel - Bruxelles 25 nov 2016, IEFBE 2537; (Cortefiel-Quiral contre Levi Strauss), http://www.ie-forum.be/artikelen/signe-utilis-pour-la-commercialisation-d-au-moins-du-pantalon
levi strauss cortefiel

Cour d'appel Bruxelles 25 november 2016 et Tribunal Comm. FR 4 mars 2015, IEFbe 2537 (Cortefiel-Quiral contre Levi Strauss) Le signe a été utilisé pour la commercialisation d'au moins un pantalon, c'est sur ce genre de vêtement qu'il est, entre autres, également utilisé par la demanderesse; les produits sont identiques. Le Tribunal de Commerce Francophone de Bruxelles conformément à l'article 9.1.a) et 9.1.c) RMC, interdit aux défenderesses de faire usages, dans la vie des affaires, du signe incriminé, sous peine d'une astreinte de €600 par unique fair d'usage en contravention à cette injonction. La cour ordonne la radiation de la cause inscrite sous le numéro 2015/AR/1068 du rôle général de la cour.

IEFBE 2540

Grote Kamer EHRM: lezen van privé-emails verstuurd van werkmail is wel privacy-inbreuk

EHRM - Cour eur. D.H. 5 sep 2018, IEFBE 2540; ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608 (Barbulescu tegen Roemenië), http://www.ie-forum.be/artikelen/grote-kamer-ehrm-lezen-van-priv-emails-verstuurd-van-werkmail-is-wel-privacy-inbreuk

EHRM grote kamer 5 september 2017, IT 2533; IEFbe 2540; ECLI:CE:ECHR:2017:0905JUD006149608; Appl. no 61496/08 (Barbulescu tegen Roemenië) Privacy. Eerder oordeelde het EHRM dat het lezen van privé-email verstuurd met werkmail geen schending van de privacy is [IT 1961]. De Grote Kamer komt tot het omgekeerde oordeel [persbericht].

IEFBE 2539

Merk STOFFENMANAGER voor gevaarlijke stoffen applicatie nietig

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 28 mrt 2018, IEFBE 2539; (Cosanta tegen Caesar; Cosanta tegen Chemrade), http://www.ie-forum.be/artikelen/merk-stoffenmanager-voor-gevaarlijke-stoffen-applicatie-nietig

Rechtbank Den Haag 28 maart 2018, IEF 17613; IEF 2539 (Cosanta tegen Caesar; Cosanta tegen Chemrade) Merkenrecht. Cosanta geeft advies op het gebied van gevaarlijke stoffen en levert een softwareapplicatie met de naam STOFFENMANAGER. De eerste versie is in opdracht van Ministerie SZW door TNO, Arbo Unie en Beco ontwikkeld en als gratis open source software aangeboden. Cosanta stelt dat Caesar Consult en ChemRADE op ontoelaatbare wijze gebruik maken van het merk STOFFENMANAGER. Vorderingen worden afgewezen. In reconventie wordt merk STOFFENMANAGER nietig verklaard. Het woordbestanddeel 'stoffen' verwijst naar de gevaarlijke stoffen waarvan de applicatie Stoffenmanager de risico's in kaart brengt. Het woordbestanddeel 'manager' verwijst naar de structurering van informatie omtrent deze stoffen, teneinde de blootstelling aan deze stoffen te kunnen beoordelen en beheersen. Er is geen sprake van inburgering voor noch misleiding wegens het gebruik van de term STOFFENMANAGER.

IEFBE 2535

Une officine de photocopies a porté atteinte aux droits d'auteur d'ULB

Brussel - Bruxelles 28 okt 2012, IEFBE 2535; (Yesco contre Université Libre de Bruxelles), http://www.ie-forum.be/artikelen/une-officine-de-photocopies-a-port-atteinte-aux-droits-d-auteur-d-ulb
ULB Yesco

Cour d'appel de Bruxelles 28 octobre 2016 et Pres. Trib. Comm. Bruxelles 12 avril 2012, IEFbe 2535 (Yesco contre Université Libre de Bruxelles) Droit d'auteur. Yesco a son siège social à proximité de l'ULB, elle exploite une officine de photocopies. Sur le deuxième comptoir du magasin un trieur bleu compartimenté de pochettes transparantes en plastique contenant des photocopies de couvertures de différents ouvrages. Le Tribunal de Commerce de Bruxelles constate en fait et dis en droit que Yesco a porté atteinte aux droits d'auteur dont l'ULB est titulaire en reproduisant pour les vendre ou les proposer à la vente des ouvrages publiés et édités par cette dernière et plus particulièrement trois livres. Le tribunal ordonne la cessation de l'atteinte aux droits de l'ULB. Cet ordre de cessation prononcé par le premier juge n'est pas trop vague en ce qu'il interdit la reproduction illicite d'ouvrages protégés par le droit d'auteur édités par l'U.L.B.

IEFBE 2536

Lidstaten kunnen de illegale uitoefening van vervoersactiviteiten in het kader van de UberPop-dienst verbieden en bestraffen

10 apr 2018, IEFBE 2536; ECLI:EU:C:2018:221 (strafzaak tegen Uber France), http://www.ie-forum.be/artikelen/lidstaten-kunnen-de-illegale-uitoefening-van-vervoersactiviteiten-in-het-kader-van-de-uberpop-diens

HvJ EU 10 april 2018, IT 2530; IEFbe 2536; ECLI:EU:C:2018:221; C-320/16 (strafzaak tegen Uber France) Vervoer. Informatiemaatschappij. Bemiddelingsdienst waardoor met behulp van een smartphone-applicatie niet-professionele chauffeurs die hun eigen voertuig gebruiken tegen betaling in contact kunnen worden gebracht met personen die een stadstraject wenen af te leggen. Uit het perscommuniqué: De lidstaten kunnen de illegale uitoefening van vervoersactiviteiten in het kader van de UberPop-dienst verbieden en bestraffen zonder voorafgaande kennisgeving aande Commissie van het wetsontwerp tot strafbaarstelling van een dergelijke uitoefening. HvJ EU:

Artikel 1 van richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998, en artikel 2, lid 2, onder d), van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, moeten aldus worden uitgelegd dat een nationale wettelijke regeling die strafsancties stelt op het organiseren van een systeem waarbij klanten in contact worden gebracht met personen die tegen betaling personenvervoer over de weg verrichten met behulp van voertuigen met minder dan tien plaatsen, zonder daartoe over een vergunning te beschikken, een „dienst op het gebied van vervoer” betreft voor zover zij van toepassing is op een bemiddelingsdienst die wordt aangeboden door middel van een smartphone-applicatie en die deel uitmaakt van een dienstenpakket waarvan het voornaamste aspect de vervoersdienst is. Een dergelijke dienst is uitgesloten van de werkingssfeer van die richtlijnen.

IEFBE 2534

20 april - Young Practioners and Trademark Administrators Reception and Mock Trial at the BOIP

Register. Who can attend: Young Practitioners and Trademark Administrators from Belgium, France, Germany, Luxembourg and the Nether-
lands with less than five years of professional experience.
Date: Friday, April 20, 2018
Time: The program starts at 13:00 h. Please arrive around 15 minutes in advance to allow for registration.
Location: Benelux Office for Intellectual Property, Bordewijklaan 15, 2591 XR The Hague, the Netherlands

Program:

IEFBE 2533

19 april - Women in IP Event

, IEFBE 2533; http://www.ie-forum.be/artikelen/19-april-women-in-ip-event
aipla fipe hrm

Donderdag 19 april aanstaande organiseren AIPLA, The FIPE en HOYNG ROKH MONEGIER het Women in IP Global Networking Event in Amsterdam. Het event zal tegelijkertijd plaatsvinden op 60 verschillende locaties wereldwijd. Uiteenlopende en actuele (IE-) onderwerpen zullen aan bod komen tijdens een paneldiscussie met inspirerende vrouwen die een carrière hebben opgebouwd in verschillende takken van IE. De middag zal op een meer informele noot worden afgesloten met een (netwerk)borrel.

Inmiddels hebben zich bijna 80 vrouwen aangemeld. Inschrijven voor de laatste beperkte plaatsen kan vóór 13 april via pien.haase@hoyngrokh.com. Ook studenten kunnen zich daar (met korte motivatie en CV) voor aanmelden.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Voor wie: 'Women in IP' en studenten met interesse voor IE
Tijd: 19 april, 16:00 – 20:00
Locatie: Pulitzer hotel, Prinsengracht 323 Amsterdam