IEFBE 2399

Beneluxpubliek kent de betekenis van het Spaanse woord HOYA niet, maar wel van HOLA BANANA!

Hof Den Haag 7 november 2017, IEF 17250; IEFbe 2399 (Fyffes tegen Chiquita) Merkenrecht. Fyffes is houdster van HOYA-merken. Chiquita, ook distributeur van vers fruit, waaronder bananen, gebruikt de tekens 'HOLA BANANA!'. De voorzieningenrechter wees de vorderingen terecht af. Het Fyffes-woordmerk en ruitvorming merk zijn niet normaal gebruikt, voor het ovale Uniemerk is er slechts geringe mate van auditieve overeenstemming [IEF 16145; IEFbe 1880]. De vergelijking mag niet worden gereduceerd tot woordmerk HOYA met enkel het woord bestanddeel HOLA. Vanwege het gebruikte uitroepteken en de betekenis van de woorden, zal de gemiddelde consument HOLA BANANA! opvatten als één uitroep. Het relevante Beneluxpubliek is niet op de hoogte van de betekenis van het Spaanse woord HOYA (voor grafkuil) en dus geen begripsmatige overeenstemming kan vaststellen, maar weet wel dat HOLA BANANA!, 'Hallo Banaan!' betekent. Het woord voor 'hallo' is immers een van de eerste woorden die men in een vreemde taal leert. Er is geen sprake van merkinbreuk, het hof bekrachtigt het afwijzende vonnis.

 

4.5. (...) Weliswaar is het woordbestanddeel HOLA meer dominant en onderscheidend voor bananen dan het woordbestanddeel BANANA, maar dat betekent in dit geval niet dat het woordbestanddeel BANANA kan worden weggelaten in de beoordeling. Dat zon alleen kunnen als het woordbestanddeel BANANA te verwaarlozen zou zijn. Dat laatste is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de perceptie van het teken door de gemiddelde consument, zeker niet het geval. Bovendien heeft Chiquita terecht en niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken, aangevoerd dat in dit geval juist de combinatie van de woordelementen de Tekens onderscheidend maken. Ook daarmee moet rekening worden gehouden bij de beoordeling van de mate van overeenstemming. Dat brengt, mede gelet op de voorgaande overwegingen over het belang van de totaalindruk, mee dat in dit geval bij de beoordeling van de overeenstemming wat betreft de Tekens de nadruk moet liggen op de woordelementen HOLA BANANA! tezamen, in plaats van enkel het woordelement HOLA.

4.9. Daar komt bij dat voorshands voldoende aannemelijk is dat de gemiddelde consument in de Benelux wel weet dat HOLA BANANA! 'Hallo Banaan!' betekent. Het betoog van Fyffes dat de gemiddelde consument in de Benelux een geringe kennis heeft van de Spaanse taal staat niet in de weg aan dat oordeel. Het woord voor 'hallo' is immers een van de eerste woorden die men in een vreemde taal leert. Voor de gemiddelde consument met een geringe kennis van het Spaans kan dus juist het woord HOLA wel een duidelijke en vaste betekenis hebben. Dat de gemiddelde consument ook begrijpt dat BANANA duidt op bananen is niet in geschil. Dat ook Fyffes daarvan uitgaat ligt besloten in haar stelling over het beschrijvende karakter van dat woord voor bananen. Fyffes heeft het tegendeel ook niet, althans onvoldoende gemotiveerd bepleit. Gelet hierop moet worden geconcludeerd dat er voor de gemiddelde consument niet alleen geen sprake is van begripsmatige overeenstemming, maar zelfs van een begripsmatig verschil tussen het merk en de Tekens, dat de beperkte visuele en auditieve overeenstemming tenminste in zekere mate neutraliseert.

Ook voor de vaststelling van dat verschil is niet noodzakelijk dat het relevante publiek op de hoogte is van de betekenis van zowel het merk als de woordbestanddelen van de Tekens. Het volstaat dat één daarvan een voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die het relevante publiek onmiddellijk kan begrijpen (zie o.m. HvJ EU l8 december 2008, C- 1 6 106, ECLI:EU:C:2008 :739, Obelix/ Mobilix, r.o. 9 8).