IEFBE 2768

Prejudicieel gestelde vraag over uitzonderingsregeling die exploitatie tussen kunstenaars(collectieven) en instituut regelt

HvJ EU - CJUE 11 jul 2018, IEFBE 2768; (INA), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vraag-over-uitzonderingsregeling-die-exploitatie-tussen-kunstenaars-collectiev

Prejudicieel gestelde vraag aan HvJ EU 11 juli 2018, IEF 18044; IEFbe 2768; C-484/18 (INA) Naburige rechten. Via Minbuza. Het INA is verantwoordelijk voor het bewaren en tot zijn recht laten komen van het nationale audiovisuele erfgoed. Het bewaart de audiovisuele archieven van de nationale radio- en televisiezenders en draagt bij aan de exploitatie ervan. PG en GF verwijten het INA dat het, zonder hun toestemming, op zijn website videogrammen en een fonogram te koop heeft aangeboden met uitvoeringen door de jazzdrummer waarvan zij de rechthebbenden zijn. Het INA beroept zich op een bijzondere wettelijke regeling op basis waarvan het de archieven kan exploiteren door de uitvoerend kunstenaars een forfaitaire vergoeding te betalen zoals vastgesteld in collectieve overeenkomsten met hun representatieve vakbonden. De rechthebbenden stellen dat die wettelijke regeling strijdig is met de richtlijn. 

IEFBE 2767

HvJ EU: Houder van internetaansluiting kan zich niet aan filesharing auteursrechtinbreuk onttrekken door gewoon een gezinslid aan te wijzen dat toegang kon hebben

HvJ EU - CJUE 18 okt 2018, IEFBE 2767; ECLI:EU:C:2018:841 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-houder-van-internetaansluiting-kan-zich-niet-aan-filesharing-auteursrechtinbreuk-onttrekken-d

HvJ EU 18 oktober 2018, IEF 18043; IEFbe 2767; IT 2657; ECLI:EU:C:2018:841; C-149/17 (Audioboek Dan Brown; Lübbe tegen Strotzer)
Uit het persbericht: De houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, kan zich niet onttrekken aan zijn aansprakelijkheid door gewoon een gezinslid aan te wijzen dat toegang kon hebben tot die aansluiting.  De rechthebbenden moeten beschikken over een doeltreffende voorziening in rechte of over middelen op grond waarvan de bevoegde rechterlijke instanties kunnen gelasten dat de noodzakelijke informatie wordt verstrekt. HvJ EU:

Artikel 8, leden 1 en 2, [InfoSoc-Richtlijn], gelezen in samenhang met artikel 3, lid 1, van deze richtlijn, enerzijds, en artikel 3, lid 2,[Handhavingsrichtlijn], anderzijds, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een nationale wettelijke regeling als in het hoofdgeding, zoals uitgelegd door de bevoegde nationale rechterlijke instantie, krachtens welke de houder van een internetaansluiting waarmee inbreuken op het auteursrecht zijn gemaakt door filesharing, daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld, wanneer hij minstens één gezinslid aanwijst dat toegang had tot deze aansluiting, zonder dat hij meer preciseringen verstrekt over het tijdstip waarop deze aansluiting is gebruikt door dat gezinslid en over de aard van het gebruik ervan door dat gezinslid.

IEFBE 2766

Prejudicieel gestelde vragen over afgiftevoorwaarde art. 3a) ABC-verordening

HvJ EU - CJUE 17 okt 2018, IEFBE 2766; (Afgiftevoorwaarde ABC-verordening), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vragen-over-afgiftevoorwaarde-art-3a-abc-verordening

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 17 oktober 2017, IEF 18036; IEFBE 2766; LS&R 1653; C-650/17 (Afgiftevoorwaarde ABC-verordening) Octrooirecht. Via Minbuza. Verzoekster is houdster van een Europees octrooi, dat inmiddels door tijdsverloop is vervallen. Het octrooi betreft een procedure voor de verlaging van de bloedglucosespiegel bij zoogdieren door het toedienen van zogenoemde DPPIV- remmers. De onder deze categorie van werkzame stoffen vallende werkzame stof sitagliptine werd na de datum van de aanvraag van het basisoctrooi door een licentiehoudster ontwikkeld die hiervoor een octrooi heeft verkregen op grond waarvan een aanvullend beschermingscertificaat aan haar werd afgegeven. Verzoekster verzocht bij het Duits octrooi- en merkenbureau op grond van het Duitse deel van het Europese octrooi om afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat voor het product “sitagliptine in alle vormen die vallen onder de bescherming door het basisoctrooi”, subsidiair voor “sitagliptine, in het bijzonder sitagliptinefosfaat-monohydraat.” Ten aanzien van de vereiste vergunning voor het in de handel brengen als geneesmiddel baseerde zij zich hierbij op de toelatingen van het geneesmiddel Januvia van door het EMA. Bij besluit werd de aanvraag afgewezen, aangezien niet zou zijn voldaan aan de afgiftevoorwaarde overeenkomstig artikel 3a) van de ABC-verordening. De verwijzende rechter concludeert dat het Hof om richtsnoeren moet worden gevraagd over de uitlegging van artikel 3a) van de ABC-verordening.

IEFBE 2765

Prejudicieel gestelde vraag: Geldt bescherming van de volledige benaming 'Aceto Balsamico di Modena' ook voor niet-geografische bestanddelen?

12 apr 2018, IEFBE 2765; (Balsamico), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudicieel-gestelde-vraag-geldt-bescherming-van-de-volledige-benaming-aceto-balsamico-di-modena-oo

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 12 april 2018, IEF 18035; IEFbe 2765; C-432/18 (Balsamico) Oorsprongsbenamingen. Via Minbuza. Verzoekster vervaardigt op azijn gebaseerde producten en brengt deze in de handel in de regio Baden. Zij verkoopt al minstens 25 jaar producten onder de benaming “Balsamico” en “Deutscher Balsamico”. Verweerster is een vereniging van producenten van producten met de benaming “Aceto Balsamico di Modena”. Dit is een benaming als bedoeld in verordening 583/2009 voor azijn uit de streek Modena. Verweerster is van mening dat het gebruik van de benaming “Balsamico” door verzoekster in strijd is met de bescherming van de geografische aanduiding “Aceto Balsamico di Modena”. De verwijzende rechter concludeert dat het Hof om een richtsnoer moet worden gevraagd over de uitlegging van bescherming van een volledige oorsprongsbenaming indien niet-geografische bestanddelen gebruikt worden.

IEFBE 2764

Kangoeroechips wel gebruikt, maar niet als 3D-merk

Gerecht EU - Tribunal UE 27 sep 2018, IEFBE 2764; ECLI:EU:T:2018:610 (Kangoeroechips), http://www.ie-forum.be/artikelen/kangoeroechips-wel-gebruikt-maar-niet-als-3d-merk
Kangoeroechips

Gerecht EU 27 september 2018, IEF 18034 ; IEFbe 2764; ECLI:EU:T:2018:610 (Kangoeroechips) Merkenrecht. Vernietiging. M J. Quinlan heeft een 3D-merk in de vorm van een Kangoeroe voor o.a. chips. Intersnack vordert de doorhaling van dit merk vanwege niet normaal gebruik in de afgelopen vijf jaren. De nietigheidsafdeling wijst het verzoek af. Partijen hebben een licentieverdrag voor de octrooien en modellen voor kangoeroechips gesloten in 1994 en zodoende is er wel normaal gebruik gemaakt van het merk. Echter de Kamer van beroep komt tot de conclusie dat de snacks zijn verkocht, maar niet als merk wordt gebruikt. Op de verpakking staan woorden als 'Jumpy's' of een beeldelement met een gestileerde 2D-silhouet van een kangoeroe. Van de respondenten van het marktonderzoek herkent 60% de vorm, maar slechts de helft daarvan herkent het als afkomstig van een bepaalde onderneming. De vorderingen worden afgewezen.

IEFBE 2763

Beroep op Asics merk tegen beeldmerkaanvraag met vier lijnen die kruisen slaagt niet

Gerecht EU - Tribunal UE 16 okt 2018, IEFBE 2763; ECLI:EU:T:2018:685 (Asics tegen EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen), http://www.ie-forum.be/artikelen/beroep-op-asics-merk-tegen-beeldmerkaanvraag-met-vier-lijnen-die-kruisen-slaagt-niet
van lieshout textiel asics

Gerecht EU 16 oktober 2018, IEF 18031; IEFbe 2763; ECLI:EU:T:2018:685; T-581/17 (Asics tegen EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen) Merkenrecht. Van Lieshout Textielagenturen heeft een beeldmerkaanvraag gedaan voor vier gekruiste lijnen. Oppositie is gebaseerd op Asics beeldmerken. Oppositiedivisie wees de oppositie af. Board of Appeal wijst het beroep af: "the only similarity resulting from the presence of lines which crossed". Gerecht EU wijst het beroep af.

IEFBE 2747

BMM Najaarsbijeenkomst 28 en 30 november in Clervaux

, IEFBE 2747; http://www.ie-forum.be/artikelen/bmm-najaarsbijeenkomst-28-en-30-november-in-clervaux

Na een aantal succesvolle bijeenkomsten in België en Nederland, is het nu tijd om de grens op te zoeken – en er zelfs over te gaan. Op 29 en 30 november 2018 zal de Najaarsvergadering 2018 zal dan ook in Clervaux, Luxemburg plaatsvinden. Zoals gebruikelijk, wordt op de donderdagmiddag (29 november) aangevangen met een sociale activiteit. In de avond vindt een smakelijk diner en spetterend dansfeest plaats. Vrijdag (30 november) staat de hele dag in het teken van de conferentie zelf. De dag wordt afgesloten met een borrel. Meer informatie

IEFBE 2762

25 oktober - Digital Transformation: Formulating A Legal Tech Strategy

Meld u aan voor een lunchbijeenkomst (Engelstalig) van Wolters Kluwer en Vialegis op donderdag 25 oktober! Tijdens de sessie zullen een aantal experts hun ervaringen met u delen op het gebied van ‘legal tech.’ Barend Blondé, Partner bij FrahanBlondé, vertelt over het selecteren van de juiste technologieën binnen de juridische afdeling en waar u rekening mee moet houden tijdens het implementatieproces. Er wordt ook ingegaan op hoe ‘legal tech’ juridische afdelingen op vele vlakken ondersteunt, inclusief het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, het genereren van rapportages, en risicobeheer, zelfs als de werkdruk stijgt. U ontdekt hoe onze tools bijdragen aan de efficiëntie en productiviteit van de juridische afdeling en de business die ze bedienen.

Deelname is gratis. We hopen u te mogen verwelkomen!

IEFBE 2761

Geen schending motiveringsplicht Hof van Beroep uitspraak Roquette tegen Syral: probleemoplossingstoets niet enige manier om uitvinderswerkzaamheid aan te tonen

Hof van Cassatie - Cour de Cassation 22 mrt 2018, IEFBE 2761; (Roquette Frères tegen Syral Belgium), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-schending-motiveringsplicht-hof-van-beroep-uitspraak-roquette-tegen-syral-probleemoplossingstoe

Hof van Cassatie 22 maart 2018, IEFBE 2761 (Roquette Fréres tegen Syral Belgium) Octrooirecht. Het Hof van Beroep [IEFBE 2276] oordeelde dat het octrooi van Roquette geen uitvinderswerkzaamheid heeft. Roquette stelt dat het Hof van Beroep zijn motiveringsplicht ingevolge artikel 149 Grondwet heeft geschonden: zij had de probleemoplossingstoets moeten aanvoeren. Het Hof van Cassatie oordeelt dat het aanvoeren daarvan slechts een argument ter staving van het middel inzake de aanwezigheid van uitvinderswerkzaamheid is. Omdat het octrooi nietig is verklaard, dient het Hof van Cassatie niet meer in te gaan op verweer van eiseres betreffende de in ondergeschikte orde door de verweerster gevorderde verklaring van niet-inbreuk. Het Hof van Cassatie verwerpt het cassatieberoep.

IEFBE 2745

Beautiful Freak Tattoo mag niet verder als handelsnaam: plaatst geen tatoeages

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 12 jan 2017, IEFBE 2745; http://www.ie-forum.be/artikelen/beautiful-freak-tattoo-mag-niet-verder-als-handelsnaam-plaatst-geen-tatoeages

Rechtbank van Koophandel Gent 12 januari 2017, IEFbe 2745 (Beautiful Freak Tattoo) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser en verweerster woonden samen en hielden zich bezig met tatoeëringen of plaatsen van piercings. Eiser is onder de naam Beautiful Freak Tattoo actief te Koksijde. Na de relatiebreuk ging verweerster onder dezelfde naam verder te Koksijde. Zij heeft BVBA Sweet P opgericht, de domeinnamen 'beautifulfreakpiercing.be' en 'beautifulfreak.be' geregistreerd en de naam Beautiful Freak als Benelux woordmerk ingeschreven. Besluit: de inschrijving dient nietig te worden verklaard wegens depot te kwader trouw beperkt tot de activiteiten van tatoeage in klasse 44. De verplaatsing van haar activiteiten naar het Gentse betekenen geen verwijdering uit het fysieke territorium waaruit eiser cliëntieel puurt. Besluit: in de beperkte mate dat hun gedragingen de schijn zouden wekken dat zij actief zijn in de plaatsing van tatoeage, maken verweersters inbreuk op de eerlijke handelspraktijken en kunnen de corresponderende gevraagde stopzettingsmaatregelen worden ingewilligd. 

IEFBE 2742

Verbodsvordering toegewezen omdat niet wordt vermeld in welke hoedanigheid verweerder optreedt

Gent(afd. Dendermonde) - Gand(div. Termonde) 8 feb 2018, IEFBE 2742; (Zappass tegen Digerworks), http://www.ie-forum.be/artikelen/verbodsvordering-toegewezen-omdat-niet-wordt-vermeld-in-welke-hoedanigheid-verweerder-optreedt
Zampass digerworks

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 8 februari 2017, IEFbe 2742 (Zampass tegen Digerworks) Oneerlijke marktpraktijken. Eiseres heeft onder meer als activiteit 'crowd managment'. Na faillissement is het materiaal overgenomen door Zampass. Volgens eiseres werd slechts een deel van de activa naar de maatschappelijke zetel gebracht en het andere deel zou zijn opgeslagen in een magazijn. Eisers maakt ook melding van het afwerven van haar cliënteel door de verweerster. Daardoor zou verwarring ontstaan bij het cliënteel of ze in contact zijn met Zappass of Digerworks. Eiseres vordert een verbod op afwerving van cliënteel en een verbod op verwarring stichten. Het staat niet vast dat de verweerder de handelsnaam van eisers gebruikt. Wel blijkt hieruit dat door het optreden van de heer X in twee hoedanigheden er verwarring ontstaat bij het cliënteel van eiseres. Nu verweerders blijkbaar van oordeel zijn dat zij ongeremd het cliënteel van eiseres mogen benaderen, komt het passend voor een dwangsom op te leggen. Vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2743

Geen beroep op Gemeenschapsmodel voor ovoïde constructie gerealiseerd in de VAE

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 26 jan 2017, IEFBE 2743; (Odeaubois BVBA tegen Act-design BVBA), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-beroep-op-gemeenschapsmodel-voor-ovo-de-constructie-gerealiseerd-in-de-vae
ovoide

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 26 januari 2017, IEFbe 2743 (Odeaubois BVBA tegen Act-design BVBA) Gemeenschapsmodelrecht. Odeaubois is een onderneming gespecialiseerd in de conceptie, realisatie en commercialisatie van kunstwerken. X is ontwerper. Partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan een evenement van de stad Lyon. De door Odeaubois ontworpen ovoïde constructie werd door ACT-Design verlicht. Odeaubois is houdster van gemeenschapsmodel 000500913-0001. Odeaubois stelt dat gedaagde(n) verantwoordelijk zou zijn voor realisatie van een constructie in Sharjah, in de Verenigde Arabische Emiraten. Eisende partij levert niet het bewijs van enige handeling binnen de Gemeenschap. Om aanknopingspunten met de EU te vinden, verwijst Odeaubois naar de zetel van ACT-Design, of nog de nationaliteit van de heer X. Uiteraard heeft dit geen impact op de territoriale bescherming geboden door het modelrecht. De vordering is ontvankelijk, maar niet gegrond.

IEFBE 2760

Landgericht Düsseldorf: ABC nietig wegens strijd met 3 c) ABC-Verordening

Duitse jurisprudentie - Jurisprudence allemande 1 okt 2018, IEFBE 2760; (MSD tegen Ratiopharm), http://www.ie-forum.be/artikelen/landgericht-d-sseldorf-abc-nietig-wegens-strijd-met-3-c-abc-verordening

Landgericht Düsseldorf 1 oktober 2018, 4bO39/18; IEF 18014; IEFbe 2760; LS&R 1647 (MSD tegen Ratiopharm) (EN/DE) ABC-recht. MSD heeft een Duits ABC verkregen voor de combinatie ezetimibe en simvastatine. Eerder verkreeg MSD een ABC voor ezetimibe alleen, welk ABC inmiddels verlopen is. Beide ABCs steunen op hetzelfde basisoctrooi, EP0720599, dat een nieuwe groep azetidinonverbindingen met cholesterolverlagende werking beschermt (waaronder de stof ezetimibe). MSD verkrijgt in Duitsland op basis van haar combinatie-ABC ex parte verboden tegen meerdere generieke partijen. In inter partes kort geding procedures oordeelt het Landgericht Düsseldorf dat de geldigheid van het ABC voor de combinatie twijfelachtig is, omdat het ziet op hetzelfde resultaat van de uitvinderswerkzaamheid als waar het eerder verleende ABC voor ezetimibe op ziet. Met verwijzing naar de arresten Actavis/Sanofi (C-443/12; IEF 13336) en Actavis/Boehringer (C-577/13; IEF 14750) van het HvJ EU, oordeelt het Landgericht dat artikel 3 c) van de ABC-Verordening eraan in de weg staat dat de houder van een basisoctrooi een nieuw ABC kan verkrijgen telkens als hij een geneesmiddel in de handel brengt dat bevat, ten eerste, de als zodanig door zijn basisoctrooi beschermde werkzame stof, die de belangrijkste uitvinderswerkzaamheid van dit octrooi vormt, en, ten tweede, een andere, als zodanig door dit octrooi niet beschermde werkzame stof. Het Landgericht acht het voor de beoordeling van de geldigheid van het ABC van belang dat het combinatiegeneesmiddel slechts een additief effect vertoont t.o.v. ezetimibe alleen en dat het basisoctrooi ook geen andere onverwachte, voordelige effecten openbaart met betrekking tot dit combinatiegeneesmiddel. Dit wijst erop dat de belangrijkste uitvinderswerkzaamheid van het basisoctrooi betrekking heeft op ezetimibe, niet op het combinatiegeneesmiddel. Het Landgericht oordeelt dat, hoewel het combinatieproduct kan worden geacht te zijn beschermd door het basisoctrooi, het ABC in strijd met artikel 3 c) ABC-Verordening is verleend. Dit betekent dat gerede twijfel bestaat over de geldigheid van het ABC. Om die reden heft het Landgericht de opgelegde verboden op. Op 11 juni jl. oordeelde de voorzitter van de rechtbank Den Haag reeds dat het Nederlandse ABC voor de combinatie ezetimibe en simvastatine op voorhand nietig te achten was (C/09/552040 / KG ZA 18-405; IEF 17763).

IEFBE 2759

Bescherming van intellectuele-eigendomsrechten: nieuw EU-douaneactieplan goedgekeurd door de Raad

, IEFBE 2759; http://www.ie-forum.be/artikelen/bescherming-van-intellectuele-eigendomsrechten-nieuw-eu-douaneactieplan-goedgekeurd-door-de-raad

Ontwerp - conclusies van de Raad over het EU - douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele - eigendomsrechten (IER) voor de jaren 2018 - 2022. De Raad heeft vandaag een nieuw EU-douaneactieplan tegen inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (IER) onderschreven. Het nieuwe actieplan bestrijkt de periode van 2018 tot en met 2022. Het behelst de effectieve handhaving van IER, de aanpak in de hele internationale toeleveringsketen van de handel in goederen die een inbreuk maken op IER en een versterking van de samenwerking op dit gebied met het Europees Waarnemingscentrum en met relevante rechtshandhavingsautoriteiten. De Commissie zal uiterlijk in het voorjaar van 2019 een stappenplan opstellen voor de uitvoering van het nieuwe actieplan. Ook zal zij deze uitvoering monitoren en jaarlijkse verslagen aan de Raad voorleggen. De Commissie zal uiterlijk in het voorjaar van 2019 een stappenplan opstellen voor de uitvoering van het nieuwe actieplan. Ook zal zij deze uitvoering monitoren en jaarlijkse verslagen aan de Raad voorleggen.

IEFBE 2741

Stakingsvordering afgewezen: geen sprake van buitencontractuele fout of schade

Gent - Gand 13 feb 2017, IEFBE 2741; (Sofiren en Selfmatic tegen Batiself), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-afgewezen-geen-sprake-van-buitencontractuele-fout-of-schade

Hof van beroep Gent 13 februari 2017, IEFbe 2741 (Sofiren en Selfmatic tegen Batiself) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Gimefa deponeerde de naam SELFmatic als Benelux woordmerk en het logo als beeldmerk. Het merk Selfmatic werd overgedragen aan Sofiren. Sofiren liet volgens eiseressen een gratis gebruik van het merk toe aan zowel Batiself als aan de nv Selfmatic. Sofiren besloot met een opzegtermijn van 6 maanden om Batiself het recht te ontzeggen om het merk Selfmatic te gebruiken. Batiself zet de samenwerking met Sofiren stop. Daarna werd verweerster door Sofiren in gebreke gesteld om te stoppen met de inbreuken. Verweerster ontkent dat zij enige inbreuk begaat en stelt dat Sofiren overleg weigerde en verder tracht de activiteiten van verweerster te dwarsbomen. De eerste rechter verklaarde zich als stakingsrechter onbevoegd. Eiser vordert een staking van de inbreuk. Er moet worden bewezen of er sprake is van een buitencontractuele fout en buitencontractuele schade. Batiself heeft geadverteerd dat 'Easykit het nieuwe Selfmatic' is. Op een eerste gezicht heeft Batiself haar nieuwe merk in de markt gezet aan de hand van het woord- en beeldmerk Selfmatic. Dit betreft de contractuele band tussen appellanten en geïntimeerde. Er is geen sprake van een buitencontractuele fout. Het hof verklaart het incidenteel hoger beroep ongegrond.

IEFBE 2740

DIY schuldig aan concurrentievervalsing door het afwerven van cliënteel

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 17 feb 2016, IEFBE 2740; (Eurosteel tegen DIY ), http://www.ie-forum.be/artikelen/diy-schuldig-aan-concurrentievervalsing-door-het-afwerven-van-cli-nteel

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 17 februari 2016, IEFbe 2740 (Eurosteel tegen DIY en LPW) Concurrentievervalsing. Eurosteel en LPW en DIY ontwerpen en produceren staalconstructies in de bouwsector. Eurosteel en LPW hebben een gezamenlijke stand gehad tijdens Batibouw. Na batibouw verlaten de verweerders Eurosteel. Eurosteel beweert dat verweerders deze 'exit' georganiseerd hebben en dat zij daarbij cliënteel en personeel hebben afgeworven, door onder meer gebruik te maken van bedrijfsinformatie, emailservers en klantenbestand. Eurosteel vordert dat het aanwenden van bedrijfsmiddelen onrechtmatig is en ze vorderen een verbod om contact op te leggen met personen uit het klantenbestand. Er kan niet bewezen worden dat er sprake is van onrechtmatige afwerving van personeel. Dat de eiseres zelf in staat van ontreddering verkeerde is daardoor niet voldoende. Uit verschillende mailberichten uitgaande van DIY blikt de duidelijke bedoeling om deze klanten af te werven. Daarbij zette Eurosteel in een slecht daglicht. DIY heeft een kopie van het businessplan van Eurosteel doorgestuurd naar zijn privémail. Het opstarten van de concurrerende onderneming werd voorbereid aan de hand van interne bedrijfsinformatie van Eurosteel. De verbodsvordering wordt toegewezen. DIY heeft hiertegen beroep ingesteld [IEFbe 2700:Concurrentievervalsing door LPW onrechtmatige wijze verkregen klantenbestanden te gebruiken'].

IEFBE 2758

FLÜGEL - Alcoholhoudende dranken en energydrinks zijn geen gelijksoortige waren

Gerecht EU - Tribunal UE 4 okt 2018, IEFBE 2758; ECLI:EU:T:2018:641 (FLÜGEL), http://www.ie-forum.be/artikelen/fl-gel-alcoholhoudende-dranken-en-energydrinks-zijn-geen-gelijksoortige-waren

Gerecht EU 4 oktober 2018, IEF 18009; IEFbe 2758; ECLI:EU:T:2018:641; T-150/17 (FLÜGEL) Eerder werd FLÜGEL doorgehaald vanwege slogan RED BULL VERLEIHT FLÜGEL [IEF 15454]. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van EUIPO's Kamer van Beroep voor zover de Cancellation Division het merk FLÜGEL nietig verklaarde voor alcoholische dranken. Red Bull had oppositie ingesteld tegen een merkdepot van Flügel. Er is onvoldoende bewijs voor gedogen van merkgebruik door Red Bull, omdat niet voldoende aannemelijk is dat Red Bull zich in de relevante periode bewust moet zijn geweest van dat gebruik in Oostenrijk. Alcoholhoudende dranken en energydrinks zijn geen gelijksoortige waren. Dat betekent dat de oppositie voor zover die op die grond was ingesteld alsnog afgewezen moet worden.

IEFBE 2757

Opvallende vorm van een flesverpakking die indruk kan maken op het relevante publiek

Gerecht EU - Tribunal UE 3 okt 2018, IEFBE 2757; ECLI:EU:T:2018:638 (flesverpakking Wajos), http://www.ie-forum.be/artikelen/opvallende-vorm-van-een-flesverpakking-die-indruk-kan-maken-op-het-relevante-publiek
Wajos flesverpakking

Gerecht EU 3 oktober 2018, IEF 18008; IEFbe 2757; ECLI:EU:T:2018:638 ; T-313/17 (flesverpakking Wajos) 3D-merk. Absolute weigeringsgrond. Wajos meldt een 3D-merk aan voor klassen 29, 30, 32 en 33 voor o.a. vloeistoffen, dranken en oliën. EUIPO Kamer van Beroep wees de aanvraag af vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen. De combinatie van elementen is daadwerkelijk bijzonder en niet alledaags: een glazen deksel een een opvallend uitgedoste kraal. Bovendien loopt het onderste deel aanzienlijk smaller uit. Deze elementen vormen een opvallende vorm die gemakkelijk indruk kan maken op het relevante publiek. Deze combinatie geeft de betreffende container dus een speciaal uiterlijk, dat deze ook onderscheidt van de flessen die gewoonlijk op de markt verkrijgbaar zijn, rekening houdend met het algehele esthetische resultaat, aangezien consumenten niet gewend zijn aan containers met een duidelijk gebogen vorm in het midden. De beslissing van de EUIPO Kamer van Beroep wordt vernietigd.

 

IEFBE 2739

Anthonis Advertising moet verwijzingen naar Reklame Anthonis op website verwijderen

Antwerpen - Anvers 30 mrt 2017, IEFBE 2739; (PPP-APS tegen Anthonis Advertising), http://www.ie-forum.be/artikelen/anthonis-advertising-moet-verwijzingen-naar-reklame-anthonis-op-website-verwijderen

Hof van beroep Antwerpen 30 maart 2017, IEFbe 2739 (PPP-APS tegen Anthonis Advertising) Handelsnaamrecht. Beide partijen zijn actief in de reclamesector. Reklamen Anthonis werd in 2014 failliet verklaard en appellante kocht de handelsnaam en het klantenbestand. Geïntimeerde was voorheen werkzaam bij Reklamen Anthonis. Na het faillissement heeft ze mails gestuurd naar het klantenbestand van Reklamen Anthonis met daarin dat ze een nieuw reclamebureau is gestart genaamd Anthonis Advertising. Appellante is van mening dat de publiciteit die geïnitieerde voert onder de naam Reklamen Anthonis aanhaking uitmaakt en een verwarring sticht. In eerste aanleg vorderde PPP dat geïntimeerde Anthonis Advertising in combinatie met Reklame(n) Anthonis te verwijderen. De rechtbank verklaarde de vordering gegrond. AP ging hiertegen in verzet en het verzet werd gegrond verklaard. In hoger beroep vordert PPP dat haar oorspronkelijke vordering gegrond wordt verklaard. Als er bij google wordt gezocht op 'Reklame Anthonis', kom je uit bij de site van geïntimeerde. Partijen voeren dezelfde commerciële activiteiten en ze zijn beide actief in provincie Antwerpen. De vordering wordt toegewezen.

 

IEFBE 2756

Conclusie AG: Mededeling aan autoriteit van carve out is verzoek tot beperking van handelsvergunning

HvJ EU - CJUE 4 okt 2018, IEFBE 2756; ECLI:EU:C:2018:822 (CtBG tegen Warner-Lambert), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-mededeling-aan-autoriteit-van-carve-out-is-verzoek-tot-beperking-van-handelsvergunning

Conclusie AG HvJ EU 4 oktober 2018, IEF 18007; IEFbe 2756; LS&R 1645; ECLI:EU:C:2018:822; C‑423/17 (CtBG tegen Warner-Lambert) Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Richtlijn 2001/83/EG – Generieke geneesmiddelen – Samenvatting van de productkenmerken van een geneesmiddel – Carve-out voor nog geoctrooieerde indicaties van het referentiegeneesmiddel – Omvang van de handelsvergunning voor het generieke geneesmiddel – Publicatie van de samenvatting van de productkenmerken van het geneesmiddel.

1)      Artikel 10 en artikel 11 van [Geneesmiddelenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd dat een mededeling waarmee de aanvrager of de houder van een handelsvergunning voor een generiek geneesmiddel in de zin van artikel 10 de autoriteit laat weten dat hij overeenkomstig artikel 11, tweede alinea, de delen van de samenvatting van de productkenmerken van het referentiegeneesmiddel die verwijzen naar indicaties of doseringsvormen die onder het octrooirecht van een derde vallen, niet vermeldt in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van het generieke geneesmiddel, dient te worden aangemerkt als een verzoek tot beperking van de handelsvergunning voor dit generieke geneesmiddel tot de overige indicaties of doseringsvormen.