IEFBE 3664
9 juni 2023
Artikel

IE-Zomerfeest | donderdag 29 juni

 
IEFBE 3651
9 juni 2023
Artikel

Nederlands Octrooicongres 2023 - 13 juni 2023

 
IEFBE 3665
8 juni 2023
Uitspraak

Gerecht EU: Batmanbeslissing voldoende gemotiveerd

 
IEFBE 3644

Europese Commissie: een meer transparant, effectief en toekomstbestendig octrooirecht

Op 27 april 2023 heeft de Europese Commissie enkele wetsvoorstellen gedaan die ten doel hebben een meer transparant, effectief en toekomstbestendig octrooirecht framewerk tot stand te brengen. De wetsvoorstellen omhelzen nieuwe regels aangaande standaard essentiële octrooien (SEP), de verlening van dwanglicenties voor octrooien in tijden van crisis en de herziening van wetgeving over aanvullende beschermingscertificaten (ABC).

De EC erkent dat merken, ontwerpen, octrooien en data steeds belangrijker zijn in onze huidige economie. Daarnaast bedragen IE-gerelateerde sectoren tegenwoordig 90% van de EU-export. De voorstellen van de EC zullen het Europees octrooi met eenheidswerking – die vanaf 1 juni 2023 in werking zal treden – verder aanvullen.

IEFBE 3643

HvJ EU: eiser dient bewijsmateriaal te overleggen om houderschap IE-rechten aan te tonen

27 apr 2023, IEFBE 3643; ECLI:EU:C:2023:342 (Castorama Polska en Knor), https://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-eiser-dient-bewijsmateriaal-te-overleggen-om-houderschap-ie-rechten-aan-te-tonen

HvJ EU 27 april 2023, IEF 21387, IEFbe 3643; ECLI:EU:C:2023:342 (Castorama Polska en Knor) Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak Castorama Polska en Knor. TB verkoopt als natuurlijk persoon siervoorwerpen via haar online winkels. Zij verkoopt machinaal door haar gemaakte reproducties met een ongecompliceerde grafische vormgeving. Twee van deze reproducties worden zonder haar toestemming verkocht in de winkels van Castorama. Laatstgenoemde krijgt deze aangeleverd door Knor. TB maant Castorama aan de inbreuken op het auteursrecht te staken. Castorama betwist dat de reproducties van TB als auteursrechtelijke werken kunnen worden aangemerkt.

IEFBE 3642

HvJ EU: toestemming verlenen licentie geregeld door nationaal recht

HvJ EU - CJUE 27 apr 2023, IEFBE 3642; ECLI:EU:C:2023:357 (Legea), https://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-toestemming-verlenen-licentie-geregeld-door-nationaal-recht

HvJ EU 27 april 2023, IEF 21386; IEFBe 3642; ECLI:EU:C:2023:357 (Legea) Het Europese Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak Legea. De vier houders van het nationale en gemeenschapsmerk Legea hadden een exclusieve licentie voor het gebruik van dit merk verleend aan Legea S.r.l. Jaren later gaf VW echter te kennen de licentie voor het gebruik van het merk niet te willen laten voortduren. Het merk is desondanks in gebruik gebleven.

IEFBE 3641

Anne Marie Verschuur joins De Brauw

De Brauw Blackstone Westbroek are thrilled to announce that Anne Marie Verschuur will join them as partner in their IP practice. De Brauw Blackstone Westbroek welcomes a renowned expert in the IP, Life Sciences, and Tech sectors, ensuring that their clients continue to receive the best IP advice as their practice continues to develop and prepare for upcoming matters in the Unified Patent Court (UPC).

Anne Marie Verschuur previously co-headed the international IP practices and was part of the Life Sciences team at NautaDutilh. She is nationally and internationally recognised as a renowned expert in her field, with a special focus in patent law. Anne Marie has co-authored and co-edited the leading publication 'Kort begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht'. She was an international board member for AIPPI, where she was Reporter General from 2020 until 2022.

Lees verder >>

IEFBE 3640

HvJ EU: muziekwerk als achtergrondmuziek in vervoermiddel is een mededeling aan het publiek

HvJ EU - CJUE 20 apr 2023, IEFBE 3640; ECLI:EU:C:2023:307 (Blue Air Aviation), https://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-muziekwerk-als-achtergrondmuziek-in-vervoermiddel-is-een-mededeling-aan-het-publiek

HvJ EU 20 april 2023, IEF 21376; IEFBe 3640; ECLI:EU:C:2023:307 (Blue Air Aviation tegen UCMR) Het Europese Hof van Justitie doet uitspraak in de gevoegde zaken C-775/21 en C-826/21. In de eerste zaak ging het om het uitzenden van achtergrondmuziek in passagiersvliegtuigen. In de tweede zaak om het in treinen beschikbaar stellen van faciliteiten waarmee muziekwerken kunnen worden meegedeeld aan het publiek. De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 3 van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij.

IEFBE 3638

Merken- Modellen- en Auteursrecht - 10 mei 2023

Een door AI gegenereerd stripboek wordt niet beschermd door Auteursrecht: waar of niet waar?
Volgens de Amerikaanse Copyright Office is deze bescherming inderdaad niet gegund aan degene die aan de basis stond van ´Zarya of the Dawn. De gebruiker van het AI programma waarmee de afbeeldingen werden gemaakt, heeft geen auteursrecht op de gemaakte afbeeldingen. De verhaallijn en de volgorde van de afbeeldingen zijn door wel door haar bepaald, en voor deze onderdelen ligt het auteursrecht wel bij haar. Wat betekent deze uitkomst voor de Nederlandse rechtspraktijk? 

Dit en meer wordt besproken tijdens de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op woensdag 10 mei. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van productvormgeving, auteursrecht en merkenrecht, met Tobias Cohen Jehoram, Jesse Hofhuis en Joris van Manen. De eerste in zijn soort en nog steeds relevant! In slechts drie uur tijd, tijdens de lunch, heeft u weer het complete overzicht.

IEFBE 3636

Uitnodiging afscheidsrede prof. mr. Willem Hoyng

De Rector Magnificus van Tilburg University nodigt u uit tot het bijwonen van de academische zitting waarin Prof. mr. Willem Hoyng hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht, een openbare afscheidsrede houdt, getiteld:

1 juni 2023: Het Eengemaakt Octrooigerecht opent zijn deuren! Enkele opmerkingen

op vrijdag 21 april 2023, om 16.15 uur precies, in de Aula van Tilburg University, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg.   

De rede zal worden uitgesproken in het Engels. Hoogleraren zijn van harte welkom om (bij voorkeur in eigen toga) in het cortège mee te lopen. Zij worden om
uiterlijk 16.00 uur verwacht in toga in de Portrettenzaal.

U wordt vriendelijk verzocht om via onderstaande link u aan te melden voor de rede. 

REGISTREREN (vóór 14 april 2023)  

Ik zie ernaar uit om na afloop van de rede samen het glas te heffen en Willem te danken voor alles wat hij voor de universiteit heeft betekend!

IEFBE 3635

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Simont Braun

Blitz Power vs Smappee

Brussel - Bruxelles 6 dec 2022, IEFBE 3635; (Blitz Power tegen Smappee), https://www.ie-forum.be/artikelen/blitz-power-vs-smappee

Hof van Beroep Brussel 6 december 2022, IEFBE 3635; 2022/AR/1147 (Blitz Power tegen Smappee) Blitz Power BV beweert dat het ten uitvoer gelegde stakingsvonnis schade heeft veroorzaakt, waaronder bijkomende kosten, verlies van inkomsten en imagoschade. Er wordt beweerd dat Smappee zich schuldig maakt aan verboden slechtmaking en verboden vergelijkende en afbrekende reclame door een persbericht, LinkedIn-post en verklaringen aan de pers te publiceren over de inbreuk van Blitz Power op hun ontwerp voor laadstations. Smappee betwist dat haar berichten onrechtmatige reclame of slechtmaking uitmaken en stelt dat de mededelingen just, volledig, objectief en relevant zijn. Smappee heeft het recht om kritiek te uiten op de handelswijze van Blitz Power, maar moet de reputatie van Blitz Power niet onnodig beschadigen. Het is irrelevant of de informatie in het persbericht al dan niet juist is bij de beoordeling van ongeoorloofde slechtmaking. Blitz Power heeft zich conform aan het stakingsbevel gehouden en biedt nu een ander design aan. De ruchtbaarheid die werd gegeven aan het stakingsvonnis droeg niet bij tot de staking van de inbreuk.

IEFBE 3634

Elektrode is afzonderlijk voortbrengsel

Gerecht EU - Tribunal UE 22 mrt 2023, IEFBE 3634; ECLI:EU:T:2023:152 (B&Bartoni tegen EUIPO), https://www.ie-forum.be/artikelen/elektrode-is-afzonderlijk-voortbrengsel

Gerecht EU 22 maart 2023; IEF 21320, IEFbe 3630; T‑617/21, ECLI:EU:T:2023:152 (B&Bartoni tegen EUIPO) In het onderhavige geschil draait het om het begrip "onderdeel van een samengesteld voortbrengsel” in de zin van artikel 4 lid 2 Gemeenschapsmodellenverordening. Volgens B&Bartoni heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de betrokken elektrode geen onderdeel van een samengesteld voortbrengsel was. Het Gerecht oordeelt dat dit niet zo is. De snijmachine en de toorts kunnen bij vervanging van de elektrode niet uit elkaar worden gehaald en weer in elkaar worden gezet. Verder is het samengestelde voortbrengsel, te weten een toorts of een plasmasnijmachine, zonder elektrode een volledig voortbrengsel. Tot slot kan de betrokken elektrode worden vervangen door een andere elektrode en kunnen toortsen van verschillende typen de betrokken elektrode gebruiken. Op basis van deze reeks relevante aanwijzingen, heeft de kamer van beroep tot de slotsom kunnen komen dat de betrokken elektrode een afzonderlijk voortbrengsel is en geen onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel in de zin van artikel 4 lid 2 van de Gemeenschapsmodellenverordening.

IEFBE 3633

Duurzaamheidsclaims: EC doet voorstel voor richtlijn

Op 24 maart 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe richtlijn gedaan. Dit voorstel bevat criteria die greenwashing en misleidende milieuclaims tegen dient te gaan. Met het voorstel krijgen consumenten meer duidelijkheid wanneer iets als ‘groen’ wordt verkocht, of het ook echt groen is, en krijgen zij betere informatie om milieuvriendelijke producten en diensten te kiezen. Ook bedrijven zullen hiervan profiteren, aangezien bedrijven die zich daadwerkelijk inspannen om de milieuduurzaamheid van hun producten te verbeteren, gemakkelijker door de consument zullen worden herkend en beloond, hetgeen hun verkoop zal stimuleren - in plaats van te worden geconfronteerd met oneerlijke concurrentie. Op die manier zal het voorstel bijdragen tot gelijke concurrentievoorwaarden wanneer het gaat om informatie over de milieuprestaties van producten.