IEFBE 3718
27 februari 2024
Uitspraak

Conclusie AG na prejudiciële vragen over het begrip mededelingshandeling

 
IEFBE 3710
20 februari 2024
Artikel

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

 
IEFBE 3717
15 februari 2024
Uitspraak

Prejudiciële beslissing over schadevergoeding ex. artikel 82 AVG

 
IEFBE 3699

Ingezonden door Hidde Koenraad, Boekx.

Afwijzing beroep tegen eerdere beslissing Board of Appeal EUIPO

HvJ EU - CJUE 15 nov 2023, IEFBE 3699; T-677/22 (Portal Golf Gestión tegen Augusta National), https://www.ie-forum.be/artikelen/afwijzing-beroep-tegen-eerdere-beslissing-board-of-appeal-euipo

HvJ EU 15 november 2023, IEF 21779, IT&R 4426, IEFbe 3699; T-677/22 (Portal Golf tegen Augusta National) In de voorgaande zaak was verzoeker het niet eens met de manier waarop de afdeling de reputatie van het oudere merk ‘Masters’ binnen de EU analyseerde. De verzoeker stelde onder andere dat het gebruik niet binnen de EU plaatsvond, omdat het toernooi werd uitgezonden in het VK, terwijl het VK geen deel meer uitmaakt van de EU. De afdeling oordeelde dat alhoewel de ‘thuisbasis’ van het ‘Masters’-toernooi zich in de VS bevindt, het oudere merk een grensoverschrijdende reputatie heeft die zich ook uitstrekt over de EU. Voorts werd door de kamer vastgesteld dat het merk in dit geval ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk. De kamer stelde hierbij dat hoe groter de reputatie van het oudere merk is, hoe meer belangstelling het publiek zal hebben voor het merk dat wordt geassocieerd met die reputatie. De kamer kwam daarom tot het oordeel dat de oppositie succesvol is op grond van artikel 8 lid 5 van de verordening en op grond van het oudere merk ‘Masters’. In deze zaak vordert Portal Golf Gestión op grond van artikel 263 VWEU nietigverklaring van de beslissing van de EUIPO van 30 augustus 2022 [zie IEF 20952]. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de gronden 'reputation of the earlier mark' en 'the lack of an unfair advantage'.

IEFBE 3698

Study day AIPPI 23 november 2023

Join us on November 23, 2023, for the annual AIPPI Study Day at the Hilton Brussels Grand Place. Explore engaging topics such as Artificial Intelligence & Copyright, EU Patent Package & Compulsory License, Data & IP, and UP/UPC & R&D. Registration is now open! Find detailed information in the invitation attached. For any inquiries, feel free to reach out to us at aippi@arnold-siedsma.be. We eagerly anticipate your participation!

IEFBE 3696

Webinar EP&C 'Grip houden op technologische innovaties en creaties'

Steeds meer ondernemers zijn alert op het beschermen van hun innovatie. Het aantal ingediende Europese octrooiaanvragen stijgt met een snel tempo in België. Dit is onder andere het gevolg van het O&O stimuleringsbeleid die innovators aanmoedigt om hun uitvindingen te beschermen, tegen o.a. copy-cats, met intellectueel eigendom (IE). Maar waar staat IE eigenlijk voor?

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en creatieve concepten beschermen. Zo kunt u voorkomen dat iemand anders uw idee of product zomaar kopieert. Maar wanneer kunt u uw idee beschermen, met welk recht doet u dat en hoe vraagt u zo’n recht aan? 

Bent u een Vlaamse ondernemer, creatieve denker en/of innovator en twijfelt u of uw innovatie of creatie wel wilt beschermen? Dan is dit webinar beslist iets voor u. Onze collega’s Jeroen Meesters en Sasha Milovanovic leggen u het belang van IE uit, met de nadruk op octrooien en modellen.

IEFBE 3694

Artikel ingezonden door Dirk Visser, Visser Schaap & Kreijger.

Belgische twijfel over werkgeversauteursrecht

Artikel geschreven door Dirk Visser, Paul Kreijger en Iris Toepoel over Belgische vragen aan het HvJ EU over cessio legis en het recht op een billijke vergoeding. Is een Belgische regeling waarbij de rechten van uitvoerende kunstenaars bij wettelijk voorschrift tegen een vaste lump sum worden overgedragen aan hun werkgever in strijd met recht op een ‘passende en evenredige vergoeding’? En geldt dat ook als die regeling vóór 7 juni 2021 is ingevoerd en dus al voor die datum overdracht bewerkstelligd heeft? Dat is de kern van de eerste vragen van uitleg aan het HvJ EU over het recht op een billijke vergoeding vastgelegd in de DSM-richtlijn.

IEFBE 3691

Hof van Beroep hervormt bestreden vonnis, geen inbreuk op (werkwijze-)conclusies

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 1 jun 2023, IEFBE 3691; 2016/AR/337 (Eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.be/artikelen/hof-van-beroep-hervormt-bestreden-vonnis-geen-inbreuk-op-werkwijze-conclusies

Hof van beroep Brussel 6 juni 2023, IEFBE 3691; 2016/AR/337 (Eiser tegen gedaagde).“S” is houder van een Belgisch octrooi ter bescherming van imitatie- of kunststoftakken. Zij is tevens houder van een Europees octrooi ter bescherming van de methode voor de productie van imitatietakken. “F” is houder van drie gemeenschapsmodellen die betrekking hebben op respectievelijk (1) een imitatietak, (2) een paneel gemaakt van gevlochten imitatietakken en (3) een paneel eveneens gemaakt van gevlochten imitatietakken in een frame. “F” dient een verzoek in tot beschrijvend beslag wegens vermeende inbreuk door “V” voor het vervaardigen van soortgelijke panelen en door “N” voor het aanleveren van synthetische takken daartoe. “N” dient oppositie in bij het EOB tegen het Europees octrooi van “S”, waarna de conclusies finaal worden gewijzigd. “S” en “F” verzoeken ondertussen in eerste aanleg een verbod op het vervaardigen, verdelen en verkopen of aanbieden van de beweerde namaakproducten door “V” en “N”, dat wordt toegewezen op straffe van een geldboete. “V” en “N” tekenen beroep aan tegen deze beslissing.

Octrooirecht

Opdat het weerlegbare vermoeden van inbreuk gelegen in artikel XI.60, §2 WER (“Indien een octrooi betrekking heeft op een werkwijze tot vervaardiging van een nieuw voortbrengsel, wordt zulk een voortbrengsel dat door een ander dan de octrooihouder is vervaardigd, behoudens tegenbewijs, geacht met toepassing van de geoctrooieerde werkwijze te zijn vervaardigd”) toepassing kan vinden, moeten “V” en “N” aantonen dat het product dat het resultaat is van de geoctrooieerde werkwijze nieuw is en identiek is aan het product dat zou zijn verkregen door inbreuk te maken op de geoctrooieerde werkwijze. (§10 van het arrest). Het onderzoek naar de identieke aard van de producten die via de respectieve werkwijzen zijn verkregen, moet worden uitgevoerd met betrekking tot de producten zelf, en dus in het bijzonder met betrekking tot het product dat met behulp van de geoctrooieerde werkwijze is geproduceerd, en niet met betrekking tot de conclusies van het werkwijze-octrooi (§11 van het arrest). De hoven en rechtbanken beoordelen soeverein de bewijskracht van een verklaring uitgaande van één van de partijen in overeenstemming met de artikelen 961/1 en 961/2 van het Gerechtelijk Wetboek (§13 van het arrest). Bij de beoordeling van een octrooiinbreuk, moet het vermeende inbreukmakende product worden vergeleken met de octrooiconclusies (§22, 24 van het arrest). Er moet worden nagegaan of de essentiële kenmerken van de conclusies werden overgenomen (§24). Als er geen inbreuk is op een onafhankelijke conclusie, is er ook geen inbreuk op de daarvan afhankelijke conclusies (§15, 25). Art. XI.86, §1 WER: Indien, doordat er afstand is gedaan van de productconclusies, het ingeroepen Europees octrooi beperkt is tot een werkwijze-octrooi, vervallen de productconclusies van het Belgisch octrooi, dat als prioriteit van het Europees octrooi werd ingeroepen, niet (§20).

IEFBE 3692

UPC: proceduretaal wordt veranderd van Nederlands naar Engels

Unified Patent Court (UPC) 18 okt 2023, IEFBE 3692; UPC_CFI_239/2023 (Arkyne tegen Plant-e), https://www.ie-forum.be/artikelen/upc-proceduretaal-wordt-veranderd-van-nederlands-naar-engels

UPC 18 oktober 2023, IEF 21734, LS&R 2214, IEFbe 3692; UPC_CFI_239/2023 (Arkyne tegen Plant-e). Arkyne heeft verzocht om een wijziging van de proceduretaal van Nederlands naar Engels. Zij vond de Engelse taal wenselijker, omdat dit ook de taal is waarin het octrooi is verleend. Ook is het relevant dat het veel geld kost voor Arkyne om de stukken te vertalen, gezien zij een Spaanse onderneming zijn. Plant-e voerde echter aan dat het niet onredelijk was voor Arkyne om de vertaalkosten te betalen. Ook geeft zij aan dat de keuze voor Nederlandse taal logisch is, gezien zij voor het Nederlandse onderdeel van het UPC procederen. Het UPC oordeelt dat de proceduretaal veranderd wordt naar Engels, omdat beide partijen goed Engels kunnen en reeds in het Engels gecommuniceerd hebben. Ook zorgt de wijziging van de proceduretaal er niet voor dat de wederpartij wordt benadeeld, maar juist dat Arkyne minder wordt benadeeld dan wanneer verwacht werd dat deze in het Nederlands procedeerde. 

IEFBE 3681

Benelux Merkencongres 2023 | donderdag 28 september

Voor dit congres is inschrijven niet meer mogelijk!
Volgende week staat het jaarlijkse Benelux Merkencongres van deLex op de agenda, met dagvoorzitters prof. dr. Martin Senftleben (IViR, Bird & Bird) en prof. mr. dr. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek, Erasmus Universiteit Rotterdam). Aanmelden is nog mogelijk, maar wacht niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt!

IEFBE 3689

VMC Lustrum - donderdag 21 september

Komende donderdag viert de VMC haar 35-jarig bestaan. Ben je VMC-lid en wil je er nog bij zijn in Hotel Arena? Mail naar info@delex.nl Het belooft een feestelijke avond te worden met heerlijk eten, muziek en natuurlijk verhalen over verleden, heden en toekomst.
 

IEFBE 3687

Entertainment en Recht - woensdag 6 september

Aanmelden is nog mogelijk voor Entertainment & recht: een middag vol muziek-, film- en entertainment recht, voor en door experts uit de praktijk, op woensdag 6 september. Kom langs voor een kijkje achter de schermen bij de radio frequentieveilingen, voor de Entertainment top 10 en voor 'Sync, de praktijk', waarbij Bjorn Schipper aan de hand van praktijkcases toelicht hoe je de rechten ‘cleart’ bij het synchroniseren van muziek en beeld.