IEFBE 3546
23 september 2022
Uitspraak

HvJ EU Conclusie A-G: satellietboeket-aanbieder

 
IEFBE 3545
19 september 2022
Artikel

Benelux Merkencongres op 13 oktober

 
IEFBE 3544
16 september 2022
Uitspraak

Gerecht EU: Google en Alphabet tegen Europese Commissie

 
IEFBE 3466

Uitspraak ingezonden door Grégory Sorreaux en Melis Metin, Thales advocaten

Conflict tussen soortgelijke handelsnamen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 27 apr 2022, IEFBE 3466; ( Saucisses contre La Bouche.), https://www.ie-forum.be/artikelen/conflict-tussen-soortgelijke-handelsnamen

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles Chambre des actions en cessation 27 avril 2022, IEFbe 3466; A/21/03120 (Saucisses contre La Bouche) Action en cessation auprès du Tribunal de l’entreprise fondée sur les articles 8 de la Convention de l’Union de Paris, VI.98 et VI.104 du CDE en raison de la violation des droits découlant d’un nom commercial (Saucisses) par un nom commercial et une marque postérieurs (Saussice). Le Tribunal a conclu que la dénomination commerciale et la marque postérieurs sont identiques au nom commercial antérieur d’un point de vue auditif. L’existence d’un logo semi-figuratif ne permet pas d’échapper au constat d’identité, un nom commercial ayant, avant tout, vocation à être prononcée par le public qui y est confronté. En ce qui concerne la nature activités exercées, il n’est nullement requis que toutes les activités des parties soient identiques afin de conclure à l’existence du risque de confusion. Les entreprises étant également situées à proximité l’une de l’autre, le Tribunal a constaté l’existence du risque de confusion et a déclaré les demandes de Saucisses fondées.

IEFBE 3467

Conclusie A-G in zaak optische diskdrives

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU - CJUE 3 jun 2022, IEFBE 3467; ECLI:EU:C:2021:452 (Sony en Toshiba c.s. tegen Europese Commissie), https://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-a-g-in-zaak-optische-diskdrives

HvJ EU Conclusie A-G 3 juni 2021, IT 3965, IEFbe 3467; ECLI:EU:C:2021:452 (Sony en Toshiba c.s. tegen Europese Commissie) Deze conclusie behelst een viertal hogere voorzieningen ingesteld door leveranciers van optische diskdrives. In het bijzonder wordt ingegaan op twee onderwerpen die in elk van deze zaken voortkomen. Ten eerste wordt de formulering behandeld die wordt gebruikt om naast de enkele voortdurende inbreuk, ook meerdere afzonderlijke inbreuken die tezamen als één enkele voortdurende inbreuk kwalificeren, te motiveren in het kader van art. 101 VWEU. Hierbij geeft de Commissie rekwirantes geen andere motivering, dan die motivering die ook is gebruikt om aan te tonen dat er sprake is van één enkele voortdurende inbreuk. Ten tweede wordt er ook nader ingegaan op de berekening van een sanctie wanneer er sprake is van verkoop binnen het kartel of winstdeling.

IEFBE 3465

Uitspraak ingezonden door Anthony Van der Planken, VAN INNIS & DELARUE

 

Hof van beroep bevestigt vonnis in merkenzaak tussen VF en Carrefour/Kano: neutralisatietheorie niet van toepassing

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Brussel - Bruxelles 3 dec 2022, IEFBE 3465; (Kano International Sas tegen VF International Sagl), https://www.ie-forum.be/artikelen/hof-van-beroep-bevestigt-vonnis-in-merkenzaak-tussen-vf-en-carrefour-kano-neutralisatietheorie-niet

Cour d'appel Bruxelles 3 december 2021, IEFbe 3465; 2020/AR/1602 (Kano International Sas tegen VF International Sagl) Zie ook [IEFbe 3364] en [IEFbe 3139]. Het hof van beroep oordeelt dat het gebruik van de hierboven rechts afgebeelde tekens inbreuk maakt op de hierboven links afgebeelde merken van VF. Volgens het hof bestaat er een reëel gevaar op verwarring. Het feit dat de woordelementen van de tekens verschillen, staat daar volgens het hof niet aan in de weg. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt immers geenszins dat woordelementen systematisch dominanter zijn dan beeldelementen. Het hof van beroep meende bovendien dat de door het Hof van Justitie geformuleerde neutralisatietheorie niet van toepassing was omdat een “begripsmatig verschil de visuele gelijkenissen slechts kan neutraliseren indien dit verschil dermate uitgesproken is dat de conflicterende tekens een andere totaalindruk oproepen, hetgeen hier niet het geval is”. De tekens vertonen, ondanks het begripsmatig verschil in hun woordelementen, belangrijke gelijkenissen in hun beeldelementen.

IEFBE 3464

HvJ EU: Classic Coach Company

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU - CJUE 2 jun 2022, IEFBE 3464; ECLI:EU:C:2022:428 (Classic Coach Company), https://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-classic-coach-company

HvJ EU 2 juni 2022, IEF 20773, IEFBe 3464; ECLI:EU:C:2022:428,C-112/21(Classic Coach Company) Verzoek van Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing [IEF 19706] betreft de uitlegging van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Het verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen twee touringcarbedrijven en twee natuurlijke personen (Y en Z) anderzijds, over een vermeende schending door laatstgenoemden van het Benelux-merk waarvan X houder is [IEF 18884].

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEFBE 3463

Uitspraak ingezonden door Benny Backx, Cleymans Backx Advocaten.

Ook werkwijze niet beschermd door auteursrecht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Antwerpen - Anvers 30 mrt 2022, IEFBE 3463; (Eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.be/artikelen/ook-werkwijze-niet-beschermd-door-auteursrecht

Hof van beroep Antwerpen 30 maart 2022, IEFbe 3463; 2021/AR/343 (Eiser tegen Gedaagde) Zie ook [IEFbe 3462]. In het vervolg van het vonnis van de rechtbank, lukt het eiser in hoger beroep ook niet om zijn vorderingen te laten slagen bij het hof van beroep in Antwerpen. Eiser is een kunstenaar die onder andere een schadevergoeding vordert van gedaagde, omdat gedaagde inbreuk zou maken op het auteursrecht van eiser door nep-producties van de kunstwerken te importeren. Het hof wijst het gevorderde af en benadrukt dat individuele schilderijen in een reeks auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn, maar dat de werkwijze waarop de schilderijen tot stand komen noch het oeuvre als geheel in beginsel niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

IEFBE 3462

Uitspraak ingezonden door Benny Backx, Cleymans Backx Advocaten.

Stijl valt buiten bereik auteursrecht

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 18 feb 2021, IEFBE 3462; (Eiser tegen gedaagde), https://www.ie-forum.be/artikelen/stijl-valt-buiten-bereik-auteursrecht

Ondernemingsrechtbank Antwerpen 18 februari 2021, IEFbe 3462; A/20/2106 (Eiser tegen gedaagde) Eiser is kunstenaar en verwijt gedaagde dat zij nepschilderijen van de werken van eiser vanuit China importeert en op de markt brengt. Op grond van het auteursrecht vordert eiser onder andere schadevergoeding van gedaagde. De rechtbank te Antwerpen komt tot de conclusie dat hetgeen waar eiser zich op beroept in de onderhavige zaak de stijl van de kunstwerken betreft. Dit valt buiten het bereik van het auteursrecht, waardoor de vorderingen van eiser worden afgewezen.

IEFBE 3458

HvJ EU over stuiting rechtsverwerking en gedogen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU - CJUE 19 mei 2022, IEFBE 3458; ECLI:EU:C:2022:400 (Heitec AG tegen Heitech Promotion), https://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-over-stuiting-rechtsverwerking-en-gedogen

HvJ EU 19 mei 2022, IEF 20742, IEFbe 3458; ECLI:EU:C:2022:400 (Heitec AG tegen Heitech Promotion) Heitec (hierna eiser) is houdster van het oudere Uniewoordmerk Heitec. Gedaagde, Heitech, is houdster van een Duits beeldmerk dat het woordelement Heitech Promotion bevat. Ook is gedaagde houdster van het Uniebeeldmerk dat het woordelement Heitech bevat dat in 2008 is aangevraagd en in datzelfde jaar is ingeschreven. Gedaagde heeft meerdere malen gepoogd een co-existentieovereenkomst te sluiten met eiser, maar tevergeefs. Voor het Hof dienen de vragen te worden beantwoord wat gedogen in de zin van art. 9 richtlijn 2008/95 inhoudt, en of rechtsverwerking alleen ziet op de stakingsvordering, of dat tevens nevenvorderingen en samenhangende vorderingen hieronder vallen? Het Hof stelt dat het gedogen niet wordt beëindigd door het loutere verzetten tegen het gebruik van het jongere merk, maar dat tevens een juridisch dwingende oplossing dient te worden gevonden. De houder van het oudere merk dient het nodige doen om dit resultaat te bereiken. Daarnaast zal het instellen van beroep zelf de rechtsverwerkingstermijn niet stuiten, indien het geding inleidende stuk niet voldeed aan de betekeningsvereisten, vanwege het feit dat de nodige zorgvuldigheid niet in acht wasgenomen. Dit geldt ook voor samenhangende en nevenvorderingen.

IEFBE 3461

HvJ EU Conclusie A-G: Amazon maakt geen gebruik van een teken

Kopieer citeerwijze |
HvJ EU - CJUE 2 jun 2022, IEFBE 3461; ECLI:EU:C:2022:422 (Louboutin tegen Amazon), https://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-conclusie-a-g-amazon-maakt-geen-gebruik-van-een-teken

HvJ EU Conclusie A-G 2 juni 2022, IEF 20749, IEFbe 3461; ECLI:EU:C:2022:422 (Louboutin tegen Amazon) Onlineverkoop van namaakschoenen met hoge hakken van Louboutin. Volgens advocaat-generaal Szpunar rechtvaardigt de specifieke werkwijze van Amazon niet de slotsom dat sprake is van gebruik van een teken in de zin van het Unierecht. Hoewel de tussenpersoon op internet een geheel van geïntegreerde diensten aanbiedt, van de publicatie van verkoopaanbiedingen tot en met de verzending van de waren, kan hij niet rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op de rechten van merkhouders die plaatsvinden op zijn platform wegens verkoopaanbiedingen van derden.

IEFBE 3460

Uitspraak ingezonden Michelle Seel, The Legal Group.

Oppositie tegen aanvraag van Daumonet afgewezen

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
EUIPO - BHIM - OHMI 24 mei 2022, IEFBE 3460; (Daum tegen Dwarfs), https://www.ie-forum.be/artikelen/oppositie-tegen-aanvraag-van-daumonet-afgewezen

EUIPO 24 mei 2022, IEF 20748, IEFbe 3460; B 3 128 022 (Daum tegen Dwarfs) Oppositieprocedure tussen Daum (opposant) en Dwarfs Patents and Trademarks (aanvrager) met betrekking tot de merken Daum en Daumonet. Op 10 augustus 2020 heeft Daum oppositie ingediend tegen alle waren en diensten van Uniemerkaanvraag nr. 18 236 220 DAUMONET (woordmerk). De oppositie is gebaseerd op de Franse merkinschrijving nr. 3 651 131, DAUM (woordmerk) en de internationale merkinschrijving met aanduiding van Oostenrijk, Benelux, Kroatië, Tsjechië Republiek, Duitsland, Spanje, Hongarije, Italië, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië nr. 228 009, (beeldmerk). De oppositie tegen de aanvraag van Daumonet is afgewezen.

IEFBE 3459

HvJ EU over verzoeken in kort geding wegens octrooi-inbreuk

Kopieer citeerwijze | Uitspraak
HvJ EU - CJUE 28 apr 2022, IEFBE 3459; ECLI:EU:C:2022:309 (Phoenix tegen Harting), https://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-over-verzoeken-in-kort-geding-wegens-octrooi-inbreuk

HvJ EU 28 april 2022, IEF 20744, IEFbe 3459; ECLI:EU:C:2022:309 (Phoenix tegen Harting) Phoenix Contact heeft een octrooiaanvraag ingediend voor een aansluitstekker met een beschermende geleiderbrug in 2013 en in 2020 is het octrooi verleend in onder andere Duitsland. Vervolgens heeft Phoenix Harting verboden om gebruik te maken van het octrooi bij de Duitse kortgedingrechter, waarna Harting oppositie heeft ingesteld jegens het octrooi bij het EOB. Het HvJ EU heeft beslist dat artikel 9, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen nationale rechtspraak volgens welke verzoeken in kort geding wegens octrooi-inbreuk in beginsel moeten worden afgewezen wanneer de geldigheid van het betrokken octrooi niet op zijn minst is bevestigd door een beslissing in eerste aanleg die is gegeven in een oppositie- of nietigheidsprocedure.