Procesrecht - Droit judiciaire

IEFBE 2780

HR stelt prejudiciële vraag na sprongcassatie over bevoegde rechterlijke instanties GModVo

HvJ EU - CJUE 2 nov 2018, IEFBE 2780; ECLI:NL:HR:2018:2027 (Spin Master tegen High5), http://www.ie-forum.be/artikelen/hr-stelt-prejudici-le-vraag-na-sprongcassatie-over-bevoegde-rechterlijke-instanties-gmodvo

Prejudicieel gestelde vraag aan HvJ EU 2 november 2018, IEF 18077, IEFbe 2780; ECLI:NL:HR:2018:2027 (Spin Master tegen High5) Modellenrecht. Procesrecht. Zie eerder [IEF 16516], [IEF 17968]. Spin Master is een Canadese onderneming in speelgoedproducten. Onder het merk “Bunchems” verhandelt zij speelballetjes (klittenballetjes) van plastic. Op 16 januari 2015 is op naam van Spin Master en onder nummer 002614669-0002 een Gemeenschapsmodel voor haar speelballetjes geregistreerd. High5 verhandelt onder de naam “Linkeez” eveneens speelballetjes (klittenballetjes) van plastic. High5 stelde dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam niet bevoegd was. De voorzieningenrechter verklaarde zich echter wel bevoegd omdat een verbodsvordering is ingesteld die beperkt is tot het Nederlandse grondgebied. Op grond van art. 81 GModVo is de rechtbank Den Haag in eerste aanleg bevoegd. De Procureur-Generaal vordert dit vonnis, waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat, ‘in het belang der wet’ te vernietigen. Het cassatiemiddel houdt in dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat uitsluitend de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag bevoegd is kennis te nemen van vorderingen tot het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen inzake inbreuk op Gemeenschapsmodellen.

IEFBE 2713

Herstelvonnis voor maximering van de dwangsom

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 15 aug 2018, IEFBE 2713; (Online Publisher tegen Netmedia), http://www.ie-forum.be/artikelen/herstelvonnis-voor-maximering-van-de-dwangsom

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 augustus 2018, IEF 17920; IEFbe 2713(Online Publisher tegen Netmedia) Herstelvonnis na IEF 17913. De in overweging 5.24 aangekondigde maximering van de dwangsom ontbreekt en alsnog zal worden bepaald. De voorzieningenrechter maximeert de dwangsom tot een maximum van €75.000.

IEFBE 2318

Oordeel dat de bewijzen van European Food niet in aanmerking mochten worden genomen is onjuist

Gerecht EU - Tribunal UE 28 sep 2016, IEFBE 2318; ECLI:EU:T:2016:568 (European Food tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/oordeel-dat-de-bewijzen-van-european-food-niet-in-aanmerking-mochten-worden-genomen-is-onjuist

Gerecht EU 28 september 2016, ECLI:EU:T:2016:568; T-476/15; IEF 17041; IEFbe 2318 (European Food tegen EUIPO) Merkenrecht. Procesrecht. Nestlé heeft een inschrijvingsaanvraag gedaan betreft het woordteken 'FITNESS' waarna dit merk werd ingeschreven. European Food heeft een vordering tot nietigverklaring ingediend. Dit werd zowel door de oppositieafdeling als de beroepskamer van het EUIPO verworpen. De kamer van beroep heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de bewijzen die verzoekster voor het eerst voor de kamer had overgelegd, niet in aanmerking mochten worden genomen omdat deze te laat waren aangedragen. De beslissing van de beroepskamer wordt vernietigd.

IEFBE 2267

Derdenverzet moet worden ingediend bij dezelfde instantie als diegene die de bestreden beslissing gewezen heeft

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 24 mei 2016, IEFBE 2267; (Sandoz tegen Mundipharma), http://www.ie-forum.be/artikelen/derdenverzet-moet-worden-ingediend-bij-dezelfde-instantie-als-diegene-die-de-bestreden-beslissing-ge

Rechtbank van Koophandel Brussel 24 mei 2016, IEFbe 2267 (Sandoz tegen Mundipharma) Derdenverzet. Procesrecht. De vordering van Sandoz strekt ertoe het derdenverzet tegen een eerdere beschikking van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel ontvankelijk, toelaatbaar en gegrond te verklaren. De Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van koophandel zijn sinds 2014 afzonderlijke instanties. Omdat men in derdenverzet moet dagvaarden voor dezelfde instantie als diegene die de bestreden beslissing heeft gewezen, hadden eisers hun vordering moeten inleiden voor de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel. De huidige vordering is daarom niet toelaatbaar.

IEFBE 2254

Hogere voorziening Europese Commissie tegen toegang tot documenten bij het HvJ EU afgewezen

HvJ EU - CJUE 18 jul 2017, IEFBE 2254; ECLI:EU:C:2017:563 (Europese Commissie tegen Breyer), http://www.ie-forum.be/artikelen/hogere-voorziening-europese-commissie-tegen-toegang-tot-documenten-bij-het-hvj-eu-afgewezen

HvJ EU 18 juli 2017, IT 2319; IEFbe 2254; C‑213/15P; ECLI:EU:C:2017:563 (Europese Commissie tegen Breyer) Toegang tot documenten van de instellingen – Artikel 15, lid 3, VWEU – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Werkingssfeer – Verzoek om toegang tot de memories die de Republiek Oostenrijk heeft ingediend in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 29 juli 2010, Commissie/Oostenrijk (C‑189/09, niet gepubliceerd, EU:C:2010:455) – Documenten die zich in het bezit van de Europese Commissie bevinden. De hogere voorziening na Gerecht EU [IT 1703] wordt afgewezen; de Europese commissie wordt behalve in haar eigen kosten in de helft van de kosten van Breyer verwezen.

IEFBE 2196

Rechtbank KH te Kortijk volstrekt onbevoegd inzake overdracht octrooiaanvraag

Gent(afd. Kortrijk) - Gand(div. Courtrai) 7 mrt 2017, IEFBE 2196; (C.O.W. NV tegen Marcram BVBA), http://www.ie-forum.be/artikelen/rechtbank-kh-te-kortijk-volstrekt-onbevoegd-inzake-overdracht-octrooiaanvraag

Rechtbank van KH Gent, afdeling Kortrijk 7 maart 2017, IEFbe 2196 (C.O.W. NV tegen Marcram BVBA) Exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechter inzake octrooigeschillen (artikel XI.337 WER). COW vordert nietigverklaring van overdrachtsakte tussen COW en Marcram aangaande Belgische octrooiaanvraag 2013/0012 voor een 'geboortebewaker voor het bewaken van de start van de geboorte van een kalf en de werkwijze voor het aanbrengen van een dergelijk geboortebewaker'. Verwerende partij beroept zich op XI.337 WER en 537 lid 1 Ger.W jo. XI.50 WER om te besluiten tot materiële onbevoegdheid. De rechtbank verklaart zich volstrekt onbevoegd en verwijst ex 660 Ger.W. naar de NL rechtbank van KH Brussel.

IEFBE 2161

Hof Antwerpen: maximale rechtsplegingsvergoeding erelonen, integrale toekenning kosten technische bijstand door octrooigemachtigde

Antwerpen - Anvers 8 mei 2017, IEFBE 2161; (Rovi tegen Telenet), http://www.ie-forum.be/artikelen/hof-antwerpen-maximale-rechtsplegingsvergoeding-erelonen-integrale-toekenning-kosten-technische-bijs

Hof van Beroep Antwerpen 8 mei 2017, IEFbe 2161 (Rovi Guides tegen Telenet) Proceskosten. Erelonen. Kosten technisch bijstand. In een lang verwacht arrest, na verwijzing naar het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, IEFbe 1884; UVP/Telenet, www.curia.eu), besliste het Hof van Beroep te Antwerpen over de kwestie van de terugbetaling van de kosten voor bijstand door een advocaat in IE-zaken en de kosten voor technische bijstand door een octrooigemachtigde.

IEFBE 2152

Conclusie AG: Uniemerkengerecht moet zich ambtshalve niet-ontvankelijk verklaren voor dat overeenstemmend deel als zij het later aangesproken gerecht is.

HvJ EU - CJUE 3 mei 2017, IEFBE 2152; ECLI:EU:C:2017:330 (MERCK), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-uniemerkengerecht-moet-zich-ambtshalve-niet-ontvankelijk-verklaren-voor-dat-overeenstem

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2017, IEF 16757; IEFbe 2152; ECLI:EU:C:2017:330; C-231/16 (MERCK) Merkenrecht. Procesrecht. Rechtsmacht. Over de rechtsmacht over een aantal Britse en internationale woordmerken MERCK. Begrippen 'dezelfde partijen' en 'dezelfde handelingen', gebruik van Merck op websites en online platformen. Conclusie AG: Bij aanhangig gemaakte zaken in twee lidstaten, een op basis van een nationaal merk en een tweede op basis van een Uniemerk stemmen slechts voor die ene lidstaat overeen. Het Uniemerkengerecht moet zich ambtshalve niet-ontvankelijk verklaren voor dat deel van het grondgebied - als zij het later aangesproken gerecht is.