Auteursrecht - Droit d'auteur

IEFBE 3299

Prejudiciële vragen over reproductie voor privégebruik

HvJ EU - CJUE 22 sep 2021, IEFBE 3299; (Seven.one en Puls 4 tegen Ocilion IPTV ), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-over-reproductie-voor-priv-gebruik

Oberster Gerichtshof 22 september 2021, IEF 20259, IEFbe 3299; C-426/21 (Seven.one en Puls 4 tegen Ocilion IPTV) Verzoekers in deze zaak zijn beide televisieproducenten. De programma's die zij maken worden aangeboden door verweerder aan commerciële klanten door middel van rechtstreekse hosting, of met hulpmiddelen van verweerder. Het geschil spitst zich toe op de vraag hoe "reproductie voor privégebruik" in de zin van artikel 5 lid 2 onder b van de richtlijn auteursrecht moet worden geïnterpreteerd. Verzoekers beweren dat bij het online-video-opnemen door verweerder "masterkopieën" gemaakt worden en dat deze worden gedistribueerd aan commerciële klanten. Daarnaast is er een geschil over het concept “mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1 van de richtlijn. Hier worden enkele prejudiciële vragen over gesteld. 

IEFBE 3295

HvJ EU over decompileren van computerprogramma

HvJ EU - CJUE 6 okt 2021, IEFBE 3295; ECLI:EU:C:2021:811 (Top System SA tegen Belgische Staat)), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-over-decompileren-van-computerprogramma

HvJ EU 6 oktober 2021, IEF 20242, IT 3680, IEFbe 3295; ECLI:EU:C:2021:811 (Top System SA tegen Belgische Staat)  Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Top System SA en de Belgische Staat over de decompilatie door Selor, het selectiebureau van de federale overheid (België), van een door Top System ontwikkeld computerprogramma dat deel uitmaakt van een applicatie waarvoor dit selectiebureau een gebruikslicentie heeft. De verwijzende rechter is van oordeel dat hij, om uit te maken of Selor die decompilatie mocht verrichten op grond van artikel 6, § 1, WCP, dient na te gaan of de decompilatie van een computerprogramma of een deel daarvan onder de in artikel 5, onder a) en b), WCP bedoelde handelingen valt.

Beantwoording van de prejudiciële vragen:

IEFBE 3259

Verpakking kinderspeelgoed is auteursrechtelijk beschermd

Antwerpen - Anvers 6 jul 2021, IEFBE 3259; (Smart tegen Aldi), http://www.ie-forum.be/artikelen/verpakking-kinderspeelgoed-is-auteursrechtelijk-beschermd

Hof van Beroep Antwerpen 6 juli 2021, IEFbe 3259; 2020/AR/503 (Smart tegen Aldi) Smart is producent van magnetisch constructiespeelgoed. Aldi verkoopt in haar winkels soortgelijk speelgoed met nagenoeg dezelfde soort verpakking en handleiding. Smart stelt dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrechten en vordert vernietiging van alle nog voorradige exemplaren van het betreffende speelgoed van Aldi. Het hof oordeelt allereerst dat aan Smart auteursrechten toekomen wat betreft de verpakking in zijn geheel, omdat deze het resultaat is van vrije en creatieve keuzes. Ook de handleiding is oorspronkelijk genoeg om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Vervolgens oordeelt het hof dat Aldi met haar verpakking inbreuk maakt op de auteursrechten van Smart, omdat bijna alle afzonderlijke elementen van de verpakking van Smart terugkomen op de verpakking van Aldi. De totaalindruk is nagenoeg identiek. Hetzelfde geldt voor de handleiding. 

IEFBE 3258

Beeldje 'P'tit Maurice' niet het resultaat van vrije en creatieve keuzes

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 1 feb 2021, IEFBE 3258; (Jolipa tegen Aldi, Vango en Cardiff), http://www.ie-forum.be/artikelen/beeldje-p-tit-maurice-niet-het-resultaat-van-vrije-en-creatieve-keuzes

Hof van Beroep Gent 1 februari 2021, IEFbe 3258; 2018/AR/254 (Aldi, Vango en Cardiff tegen Jolipa) Jolipa is een groothandel van onder meer interieurdecoratie. Vango is een Belgische importeur en groothandelaar in diverse niet-elektronische huishoudartikelen en aanverwante producten. Cardiff is een met Vango economisch verbonden onderneming. Jolipa stelt dat er inbreuk is gemaakt op hun auteursrecht op het beeldje 'P'tit Maurice'. In dit hoger beroep heeft het hof in Gent de uitspraak in eerste aanleg teruggedraaid en geoordeeld dat er geen sprake is van schending van de auteursrechten van Jolipa. Volgens het hof komt dit, doordat Jolipa niet kan aantonen wie de maker van het beeldje is. Ten overvloede merkt het hof nog op dat het beeldje niet het resultaat is van vrije en creatieve keuzes en daardoor niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Eisers hebben hierbij onder andere verwezen naar prehistorische muurschetsen van een mens met armen en benen. Ook Jolipa's vordering op misleidende handelspraktijken faalt. [IEFbe 2639]

IEFBE 3239

Prejudiciële vragen over satellietboeket-aanbieder

HvJ EU - CJUE 15 jun 2021, IEFBE 3239; (AKM), http://www.ie-forum.be/artikelen/prejudici-le-vragen-over-satellietboeket-aanbieder

Oberster Gerichtshof in Oostenrijk 15 juni 2021, IEF 20046, IEFbe 3239, IT 3563; C-290/21 -1 (AKM) Verzoek om een prejudiciële beslissing. Via MinBuza: Verzoekster is een Oostenrijkse maatschappij voor collectieve belangenbehartiging die de uitzendrechten in Oostenrijk in beheer heeft. Verweerster, gevestigd te Luxemburg, biedt tegen betaling gecodeerde programma’s van talrijke Oostenrijkse omroeporganisaties aan. Het aanbod is gebundeld in verschillende pakketten (satellietboeketten) en wordt doorgegeven via satelliet. De verwijzende rechter wenst te vernemen hoe een satellietboeket-aanbieder in rechte moet worden gekwalificeerd. De vraag is met name of op een dergelijke aanbieder in het geval van een grensoverschrijdende uitzending per satelliet met signaalversleuteling het uplink-staatbeginsel van toepassing is, dat wil zeggen of hij op dezelfde wijze moet worden behandeld als de omroeporganisatie.

IEFBE 3237

HvJ EU over de aansprakelijkheid van (video)deelplatformen

HvJ EU - CJUE 22 jun 2021, IEFBE 3237; ECLI:EU:C:2021:503 (Frank Peterson tegen YouTube en Elsevier tegen Cyando), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-over-de-aansprakelijkheid-van-video-deelplatformen

HvJ EU 22 juni 2021, IEF 20039, IT 3558; IEFbe 3237; ECLI:EU:C:2021:503 (Frank Peterson tegen YouTube en Elsevier tegen Cyando)  Beantwoording van prejudiciële vragen. Het betreft hier twee gevoegde zaken. In 2008 zijn op YouTube een aantal werken van muziekproducent Frank Peterson zonder diens toestemming verschenen. In 2013 zijn een aantal werken van uitgeverij Elsevier op het platform van Cyando verschenen. De hoogste Duitse rechter heeft vervolgens een aantal prejudiciële vragen gesteld over de aansprakelijkheid van platformexploitanten met betrekking tot auteursrechtelijk beschermde werken. Allereerst komt de vraag aan de orde of er sprake is van een 'mededeling aan het publiek' in de zin van richtlijn 2001/29. Hierover zegt het Hof dat dit alleen het geval is wanneer het platform er toe bijdraagt dat het publiek toegang tot die content wordt gegeven, wetende dat het om beschermde werken gaat en deze content niet prompt verwijdert of de toegang ertoe niet prompt blokkeert. Om te worden uitgesloten van vrijstelling van aansprakelijkheid moet een platform volgens het Hof kennis hebben van de concrete, onwettige handelingen van gebruikers ten aanzien van de geüploade werken. Zie ook [IEF 18242]. 

IEFBE 3236

HvJ EU: MICM

HvJ EU - CJUE 17 jun 2021, IEFBE 3236; ECLI:EU:C:2021:492 (MICM), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-micm

HvJ EU 17 juni 2021, IEF 20033, IEFbe 3236, IT 3555; ECLI:EU:C:2021:492 (MICM) De onderneming Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited (hierna: „Mircom”) heeft bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen (België) een verzoek om informatie ingediend tegen Telenet BVBA, een internetprovider. Met dit verzoek wordt beoogd een beslissing te verkrijgen waarbij Telenet wordt gelast om aan de hand van de IP-adressen die een gespecialiseerde onderneming voor Mircom heeft verzameld, de identificatiegegevens van Telenetklanten over te leggen. De internetverbindingen van Telenetklanten zijn gebruikt om via het BitTorrentprotocol films uit de catalogus van Mircom op een peer-to-peernetwerk te delen. Telenet verzet zich tegen het verzoek van Mircom.
De verwijzende rechter heeft het Hof gevraagd of het delen op dit netwerk van onderdelen van een mediabestand met een beschermd werk krachtens het Unierecht een mededeling aan het publiek vormt. Voorts of een houder van intellectuele-eigendomsrechten, zoals Mircom, die deze rechten niet exploiteert, maar schadevergoeding vordert van vermeende inbreukmakers, gebruik kan maken van de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin het Unierecht voorziet om de eerbiediging van die rechten te verzekeren, bijvoorbeeld door om informatie te verzoeken. Ten slotte heeft de verwijzende rechter het Hof verzocht duidelijkheid te verschaffen over de vraag of Mircom de IP-adressen van de klanten op rechtmatige wijze heeft verzameld en of het rechtmatig is om de door Mircom aan Telenet gevraagde gegevens te verstrekken. Zie ook het persbericht van het HvJ EU.

Antwoorden op de prejudiciële vragen:

IEFBE 3202

Meubels wel beschermd, maar geen auteursrechtelijke schending

Antwerpen - Anvers 24 mrt 2021, IEFBE 3202; (Het Heerenhuis tegen Strak), http://www.ie-forum.be/artikelen/meubels-wel-beschermd-maar-geen-auteursrechtelijke-schending

Hof van Beroep Antwerpen 24 maart 2021, IEF 19884, IEFbe 3202, 2018/AR/2178 (Het Heerenhuis tegen Strak) Het Heerenhuis is een meubelmakerij uit Antwerpen die o.a. een bepaald type fauteuil en bijzettafel produceert. Geïntimeerden hebben de auteursrechten op deze producten geschonden volgens Het Heerenhuis. Deze vordert dan ook van het hof dat geïntimeerden de onderstelde schending staken op straffe van verscheidene dwangsommen. Het Heerenhuis vordert daarbovenop een zeer hoge schadevergoeding van geïntimeerden op basis van gederfde winst en geleden verlies. Het hof verklaart voor recht dat de fauteuil en de bijzettafel auteursrechtelijke bescherming toekomen, maar wijst alle overige vorderingen af.