DOSSIERS
Alle dossiers

Modellenrecht - Droit des dessins et modèles  

IEFBE 3604

Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Baker McKenzie.

Verwarringsgevaar bewezen

Brussel - Bruxelles 25 okt 2022, IEFBE 3604; (JSP GROUP INTERNATIONAL BV tegen TRAXXAS LP), https://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-bewezen

Hof van beroep Brussel 25 oktober 2022, IEFbe 3604; 2020/AR/1466 (JSP GROUP INTERNATIONAL B.V. tegen TRAXXAS LP) Traxxas is een Amerikaanse producent en verkoper van hobbymatige radiogeleide of telegeleide voertuigen en beroept zich in het huidige geschil op haar intellectuele eigendomsrechten. Traxxas verzoekt het hof het hoger beroep van JSP ongegrond te verklaren, en verklaart incidenteel beroep in te stellen. Traxxas voert aan dat JSP door het verhandelen van originele producten met het opschrift ‘TRX’ een inbreuk maakt in de zin van artikel 9.2.a Verordening (EU) 2017/1001 en artikel 9.2.b UMV. Het Hof acht net als de eerste rechter het bestaan van verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek bewezen, gelet op de grote visuele en auditieve overeenstemming tussen het TRX-teken en de TRX4-merken. JSP schaadt de herkomst- en kwaliteitsgarantiefunctie van de TRX-merken door zelf het teken ‘TRX’ aan te brengen. Er kan geen rekening worden gehouden met namaakproducten, verkocht door derden, onder het TRX-teken of enig ander inbreukmakend gebruik door derden. Het hof acht bewezen dat deze onjuiste informatie de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, aangezien de gemiddelde consument een bepaald belang aan merkproducten hecht. Gelet op de vaststelling van de merkinbreuk, de modelinbreuk en de oneerlijke marktpraktijken dient de staking te worden bevolen van de inbreukmakende praktijken bij toepassing van de artikelen XVII.1 en XVII.14 WER. 

IEFBE 3589

Gemeenschapsmodel onterecht nietig verklaard

HvJ EU - CJUE 30 nov 2022, IEFBE 3589; ECLI:EU:T:2022:739 (ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk tegen EUIPO), https://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodel-onterecht-nietig-verklaard

Gerecht EU 17 november 2022; IEF 21130, IEFbe 3589;T‑611/21, ECLI:EU:T:2022:739 (ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk tegen EUIPO) Op 7 december 2017 heeft verzoekster bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmodel ingediend, op dezelfde is het litigieuze model ingeschreven. Op 20 mei 2019 heeft de andere partij in de procedure bij de kamer van beroep van het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingesteld. Op 6 april 2020 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Op 27 mei 2020 heeft de andere partij bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling. Bij de bestreden beslissing heeft de derde kamer van beroep van het EUIPO het beroep toegewezen, de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en het litigieuze model nietig verklaard. Verzoekster verzoekt het Gerecht deze beslissing van de kamer van beroep te vernietigen. Het Gerecht vernietigt de beslissing van de kamer van beroep.

IEFBE 3561

Uitspraak ingezonden door Luuk Jonker en Daan Breuking, Holla legal & tax.

Model Puma Creeper nietig verklaard

EUIPO - BHIM - OHMI 11 aug 2022, IEFBE 3561; (Puma tegen Van Hilst), https://www.ie-forum.be/artikelen/model-puma-creeper-nietig-verklaard

Board of Appeal EUIPO 11 augustus 2022, IEF 21043, IEFbe 3561; R 726/2021-3 (Puma tegen Van Hilst) Zie onderaan dit bericht een drietal interessante uitspraken over de nietigheid van een tweetal modelregistraties van Puma die betrekking hebben op de Puma Creeper, een schoenmodel dat Puma in het verleden op grote schaal heeft verkocht. Puma heeft dit model ook veelvuldig gehandhaafd in het verleden richting marktdeelnemers. Bij beslissing van 18 en 19 maart 2021 heeft het EUIPO de beide modellen van Puma die betrekking hebben op de Puma Creeper (een model van alleen de zool en een model van de hele schoen) al nietig verklaard. Puma is tegen slechts één van de beslissingen in beroep gedaan, namelijk de beslissing die betrekking had op de gehele schoen (inclusief de zool) van de Creeper. De Kamer van Beroep van het EUIPO heeft op 11 augustus 2022 in beroep de nietigheidsbeslissing bevestigd. De modellen van de Puma Creeper zijn nietig verklaard omdat de bekende zangeres Rihanna, die in de betreffende periode tot creative director van Puma werd aangesteld, de betreffende schoenen al voor de start van de ‘grace period’ heeft gedragen en getoond aan het publiek. Een foto van deze ‘disclosure’ waarop Rihanna duidelijk zichtbaar de schoenen draagt, is door Rihanna zelf op haar Instagram-account geplaatst. Die vermelding heeft veel likes en commentaar gekregen en vormt volgens de Derde Kamer van Beroep van het EUIPO al “solid evidence of effective and sufficient disclosure of the prior design.” De uitspraak laat zien dat gebruik in social media belangrijke impact kan hebben op de geldigheid van modellen en is te meer interessant omdat de Kamer van Beroep duidelijke regels/richtlijnen aangeeft voor wanneer dergelijke uitingen via social media kanalen meegenomen mogen worden.

IEFBE 3538

Prejudiciële vragen m.b.t. begrippen 'zichtbaarheid' en 'normaal gebruik'

HvJ EU - CJUE 8 sep 2022, IEFBE 3538; ECLI:EU:C:2022:656 (Monz tegen Büchel), https://www.ie-forum.be/artikelen/prejudiciele-vragen-m-b-t-begrippen-zichtbaarheid-en-normaal-gebruik

HvJ EU conclusie A-G 8 september 2022, IEF 20946, IEFbe 3538; ECLI:EU:C:2022:656 (Monz tegen Büchel) Monz Handelsgesellschaft International mbH Co. KG (hierna: Monz) is houdster van een model dat is ingeschreven voor de voortbrengselen ‘fiets‑ en motorfietszadels’. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG (hierna: Büchel) heeft een verzoek tot nietigverklaring van het litigieuze model ingediend. Zij meent dat het model niet in aanmerking zou komen voor bescherming omdat het bij normaal gebruik niet zichtbaar zou zijn. Het Bundesgerichtshof heeft vervolgens enkele prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ met betrekking tot het vereiste van zichtbaarheid.

IEFBE 3488

Jongere gemeenschapsmodellen afstandsbedieningen nietig

Brussel - Bruxelles 30 aug 2019, IEFBE 3488; (Universal electronics tegen FM marketing, Ruwido tegen Telenet), https://www.ie-forum.be/artikelen/jongere-gemeenschapsmodellen-afstandsbedieningen-nietig

Hof van beroep Brussel 30 augustus 2019, IEFbe 3488; rolnr.  2017/AR/1756, 2017/AR/1793 en 2017/AR/1797 (Universal electronics tegen FM marketing, Ruwido tegen Telenet) Telenet levert als onderneming onder andere interactieve digitale televisie aan haar klanten, waarvoor zij tevens een afstandsbediening aan haar klanten geeft. Eerst bestelde Telenet de afstandsbedieningen bij producent Ruwido, maar na een verzuurde relatie liet Telenet een afstandsbediening ontwerpen door Universal die verzekerde dat de afstandsbediening voldoende afweek van het exemplaar van Ruwido, waardoor deze nieuw ontworpen afstandsbediening geen inbreuk zou maken. FM Marketing heeft als merkhouder tezamen met Ruwido vervolgens beroep ingesteld tegen de nieuw ontworpen afstandsbediening van Universal. Het hof wijst de vorderingen af en acht ze ongegrond. Daarbij concludeert ze dat de twee jongere modellen van Ruwido en FM Marketing nietig zijn, omdat de twee jongere Gemeenschapsmodellen 16 maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvrage beschikbaar werden gesteld aan het publiek.

IEFBE 3492

Inbreuk op geplaatste boomroosters en -korven

Brussel - Bruxelles 3 dec 2018, IEFBE 3492; (Velopa tegen FE+, DeckX, PIDPA, Gemeente Balen en Antea), https://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-geplaatste-boomroosters-en-korven

Hof van Beroep Brussel 3 december 2018, IEFbe 3492; rolnr. 2016/AR/49 (Velopa tegen FE+, DeckX, PIDPA, Gemeente Balen en Antea) Velopa produceert en verdeelt straatmeubilair, waaronder boomroosters met eventueel een boomkorf. Zij is tevens houder van een tweetal Gemeenschapsmodellen met betrekking tot deze boomrooster en -korf. Velopa stelt dat FE+ inbreuk maakt op haar intellectueel eigendomsrechten als gevolg van de door Deckx aangevraagde boomroosters en -korven te fabriceren. Het hof oordeelt ten eerste dat de uiterlijke kenmerken van de boomroosters en -korven niet louter zijn bepaald door de technische functie ervan. Hierdoor komt het hof vervolgens tot de conclusie, dat de geplaatste boomroosters en -korven geen andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker. Dit heeft tot gevolg dat de geplaatste boomroosters en -korven inbreuk maken op de Gemeenschapsmodellen van Velopa. Ook kwalificeren deze boomroosters- en korven als werken in de zin van het auteursrecht, waardoor dit ook een auteursrechtelijke inbreuk betreft. 

IEFBE 3486

Verhandelaar Chinese driewieler aansprakelijk voor modelinbreuk

Brussel - Bruxelles 17 dec 2019, IEFBE 3486; (Fun tegen Smart Trike), https://www.ie-forum.be/artikelen/verhandelaar-chinese-driewieler-aansprakelijk-voor-modelinbreuk

Hof van beroep Brussel 17 december 2019, IEFbe 3486; rolnr. 2015/AR/1281 (Fun tegen Smart Trike) Smart Trike is houder van het gemeenschapsmodel van een driewieler die in verschillende stappen meegroeit met het kind. Dit gemeenschapsmodel is op 12 september 2007 aangevraagd en op 3 oktober van datzelfde jaar ingeschreven. Fun is een speelgoedhandelaar en bood in 2013 op de Belgische markt ook driewielers aan die volgens Smart Trike inbreuk maken op haar modelrecht. Het hof bevestigt het bestreden vonnis en oordeelt dat de geïmporteerde driewieler van Fun inbreuk pleegt op het ingeschreven gemeenschapsmodel van Smart Trike. Een referentie naar het ingeschreven Chinese model waar Fun zich op beroept, mocht ook niet baten, gezien de Chinese modelregistratie geen waarde heeft in de EU en vanwege het feit dat de registratie enkele maanden na de inschrijving van Smart Trike plaatsvond.

IEFBE 3474

Vordering tot nietigverklaring tafellampmodellen slaagt

Brussel - Bruxelles 6 nov 2018, IEFBE 3474; (Neoz tegen Imagilights), https://www.ie-forum.be/artikelen/vordering-tot-nietigverklaring-tafellampmodellen-slaagt

Hof van Beroep Brussel 6 november 2018, IEFbe 3474; rolnr. 2017/AR/240 (Neoz tegen Imagilights) Imagilights is actief in het verkopen en ontwikkelen van verlichtingsapparatuur en in het bijzonder handelt zij in innovatieve tafellampen. Neoz is een Australisch bedrijf, actief in de verlichtingsindustrie en stelt dat de ontwerpen van Imagilights inbreuk maken op haar modelrechten. In eerste aanleg kreeg Neoz geen gelijk en dit wordt in hoger beroep bevestigd. Hierbij concludeert het hof dat de tafellampen in kwestie quasi-identiek zijn aan elkaar. De vordering tot nietigverklaring van de ingeschreven modellen in hoger beroep slaagt hierdoor, ook vanwege de omstandigheid dat er een eerdere kortstondige publicatie in 2010 geschiedde. Deze openbaarmaking is volgens het hof nieuwheidsschadelijk voor de inschrijving van de modellen.

IEFBE 3470

Inbreuk door Poolse onderneming door gebruik geldig gemeenschapsmodel

Brussel - Bruxelles 10 sep 2019, IEFBE 3470; (Tulplast tegen Del Ponti), https://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-door-poolse-onderneming-door-gebruik-geldig-gemeenschapsmodel

Hof van beroep Brussel 10 september 2019, IEFbe 3470; rolnr. 2015/AR/552 (Tulplast tegen Del Ponti) Del Ponti beheert meerdere gemeenschapsmodellen binnen haar portfolio, waaronder een gemeenschapsmodel betreffende een 'beugel'. Tulplast is een Poolse onderneming die volgens Del Ponti slaafse kopieën van een vergelijkbare beugel verkoopt. De rechter in eerste aanleg gaf gehoor aan de vorderingen van Del Ponti en Tulplast komt hiertegen in beroep. Het hof bevestigt dat het ingeschreven model geldig is en bevestigt het vonnis van de rechter in eerste aanleg. Overige maatregelen en vorderingen van zowel Del Ponti als Tulplast worden door het hof verworpen. Daarbij acht het hof aannemelijk dat het toegewezen stakingsbevel voldoende ontradend is om toekomstige inbreuken te voorkomen. 

IEFBE 3431

Gerecht EU: douchegoot is geldig model

Gerecht EU - Tribunal UE 27 apr 2022, IEFBE 3431; ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles tegen EUIPO), https://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-douchegoot-is-geldig-model

Gerecht EU 27 april 2022, IEF 20681, IEFbe 3431; ECLI:EU:T:2022:263 (Nivelles tegen EUIPO) In deze modelrechtzaak aan het Gerecht staat de inschrijving van douchegoten door het EUIPO centraal. Ook in een eerdere uitspraak zijn modellen van douchegoten aan bod gekomen bij het HvJ EU [IEF 17130], waarbij Nivelles ook partij was in de procedure tegen Easy Sanitary Solutions. In het onderhavige geval gaat het om een besluit van het EUIPO om het litigieuze model geldig te verklaren, waardoor deze kon worden ingeschreven binnen het modellenregister. Aldus Nivelles is deze geldigverklaring onjuist en dient dit besluit te worden vernietigd. Het Gerecht is het hier niet mee eens en verwerpt de aangedragen middelen van Nivelles. Hierbij waren ook de eerdere ingeschreven en beschikbare modellen van dit soort afvoerputjes in het geding, alhoewel op meer processuele gronden. Bij de vergelijking van de conflicterende modellen en een behandeling van het eigen karakter van het litigieuze model werden de overwegingen van het EUIPO verder bevestigd. Het Hof concludeert dus dat dit een geldig model betreft.
Tot slot wordt in bewijsrechtelijke zin nogmaals benadrukt dat bij weigering van een verzoek het geen fout is, wanneer de partij die het getuigenverhoor heeft ingediend, deze het getuigenverhoor ook schriftelijk had kunnen overleggen.