IEFBE 2684

Geen oneigenlijk gebruik van 0902-nummer als doorschakelservice Telinfo naar klantenservices

0902

Rechtbank Den Haag 18 juli 2018, IEFbe 2684 (Telinfo tegen Belfabriek) Telecom. Belfabriek levert servicenummers aan het bedrijfsleven en particulieren, waaronder 0902-nummers. Telinfo bood aan particulieren een doorschakelservice aan naar klantenservices van verschillende bedrijven. De inspecteur-directeur van de FOD Economie te Brussel maakt notificatie en stelt dat de handelswijze van de onderneming misleidend zou kunnen zijn volgens artikel VI.97 van het WER. Daarnaast is dit mogelijk ook een oneerlijke handelspraktijk jegens andere ondernemingen. Belfabriek heeft geconstateerd dat het Nederlandse 0900-nummer, waarvan u de nummergebruiker bent, oneigenlijk gebruikt wordt en u bellers (zeer) lang in de wacht laat staan. Nu Telinfo als nummergebruiker geen klantenservice levert in het kader van een reeds gesloten overeenkomst, maar een doorschakelservice, gaat het beroep van Belfabriek op deze bepaling niet op. Geen misbruik van 0902-nummer.

Schadevergoeding voor onbereikbaar 0900-nummer?
4.19. Tot slot is tussen partijen in geschil of Belfabriek is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst betreffende het 0900-nummer, nu Belfabriek dit informatienummer niet bereikbaar heeft gehouden tussen 26 april en 14 mei 2017. De rechtbank is van oordeel dat, nu Telinfo zich bij de beëindiging van de overeenkomst per 24 april 2017 door Belfabriek heeft neergelegd, geen sprake kan zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Belfabriek in de periode na 24 april 2017. De door Telinfo gevorderde schadevergoeding is daarom niet toewijsbaar.

Heeft Telinfo misbruik of oneigenlijk gebruik gemaakt van het 0902-nummer?
4.15. Verder is tussen partijen in geschil of Telinfo misbruik of oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van het 0902-nummer. Belfabriek stelt dat dat het geval is, omdat de Belgische autoriteiten in de in 2.7 bedoelde notificatie hebben vastgesteld dat Telinfo in strijd met diverse wettelijke verplichtingen heeft gehandeld. Telinfo betwist dit.

4.16. De rechtbank overweegt dat de inspecteur-directeur van de FOD Economie te Brussel in de betreffende notificatie slechts mogelijke schendingen van wettelijke bepalingen signaleert (“de handelswijze van de onderneming zou misleidend kunnen zijn”, “daarnaast is dit mogelijk ook een oneerlijke handelspraktijk” en “dit zou dan mogelijk een inbreuk zijn op”). Hieruit volgt naar het oordeel van de rechtbank, anders dan Belfabriek stelt, niet dat de Belgische autoriteiten hebben vastgesteld dat Telinfo in strijd met diverse wettelijke verplichtingen heeft gehandeld. Daarbij komt, dat de door de Belgische inspecteur-directeur van de FOD Economie gesignaleerde mogelijke overtredingen misleiding en oneerlijke handelspraktijk betreffen. Zoals de rechtbank reeds in onderdeel 4.4 heeft geoordeeld, kunnen deze rechtsgronden niet worden aangemerkt als misbruik of oneigenlijk gebruik van het informatienummer, nu deze geen betrekking hebben op gebruik van het informatienummer. De rechtbank komt daarom tot het oordeel dat Telinfo geen misbruik dan wel oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van het 0902-nummer.