IEFBE 2989
  • Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise
    6 nov 2019
  • Dataprovider tegen Kapitol

Gerecht van forumkeuze beslist eerst over aanvaarding van forumkeuzebeding

Rechtbank Amsterdam 6 november 2019, IEF 18817, IT 2942, IEFbe 2989; (Dataprovider tegen Kapitol) Dataprovider is een Nederlands bedrijf dat informatie op internet indexeert en structureert door middel van een robot die websites afspeurt op zoek naar bruikbare gegevens. De datasets die hiermee worden verzameld worden vervolgens aangeboden aan haar klanten. Kapitol (handelend onder de naam Infobel) exploiteert online telefoongidsen. Op de website www.infobel.com worden contactgegevens van ondernemingen en personen beschikbaar gesteld. In de algemene voorwaarden van Kapitol staat dat een zakelijke gebruiker per dag 100 keer gegevens mag opvragen en dat vanaf de 101ste opvraag een bedrag in rekening zal worden gebracht. Verder staat in diezelfde algemene voorwaarden een forumkeuze voor de rechtbank te Brussel.

In zowel Brussel als Amsterdam zijn zaken aanhangig gemaakt. In Brussel is Kapitol eiser en in Amsterdam is dat Dataprovider. Kapitol stelt aan het gerecht in Brussel dat Dataprovider moet worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van 2.302.696,50 euro, opdat Dataprovider meer dan 23 miljoen verzoeken naar gegevens heeft uitgevoerd. Kern van het geschil in beide zaken is de vraag of de algemene voorwaarden van Kapitool gelden tussen de partijen. Nu het in beide zaken praktisch om hetzelfde gaat wordt er gekeken naar de litispendentieregels zoals neergelegd in de Brussel I-bis verordening.  Het geschil zal worden aangehouden totdat het gerecht te Brussel heeft beslist over de bevoegdheid om kennis te nemen van het geschil. Pas daarna zal de rechtbank zich uitspreken over haar eigen bevoegdheid.

4. 11. De stelling van Dataprovider dat ook in dit incident dient te worden beoordeeld of tussen partijen een geldige forumkeuze is gemaakt, zou de kans op onverenigbare beslissingen vergroten en komt niet overeen met de bedoeling van de Uniewetgever om prioriteit te geven aan het belang van forumkeuzes in situaties als deze waarin vorderingen tussen dezelfde partijen over hetzelfde onderwerp en berustend op dezelfde oorzaak, aan gerechten in verschillende lidstaten worden voorgelegd. De Uniewetgever heeft bepaald dat eerst het gerecht van de forumkeuze beslist over de aanvaarding van het forumkeuzebeding en over zijn bevoegdheid op grond daarvan. Dit is in dit geval het gerecht te Brussel, zodat deze rechtbank zich niet mag uitlaten over het wel of niet aanvaarden door Dataprovider en de rechtsgeldigheid van het forumkeuzebeding in de algemene voorwaarden van Kapitol. Aan het uitvoerige betoog van Dataprovider in dit incident dat zij niet heeft ingestemd met de algemene voorwaarden van Kapitol en dat daarom het daarin opgenomen forumkeuzebeding niet van toepassing is, wordt op dit moment dan ook niet ingegaan.