IEFBE 3421

HvJ EU: Vermelding van bestelling met betalingsverplichting moet ondubbelzinnig op bestelknop

HvJ EU 7 april 2022, IEF 20657, IT 3897, IEFbe 3421; ECLI:EU:C:2022:269 (Fuhrmann-2) Fuhrmann-2 is een Duitse vennootschap die eigenaar is van een hotel. Een consument heeft via booking.com vier dubbele kamers geboekt bij Fuhrmann-2 door op de knop ‘ik ga boeken’ te klikken en vervolgens persoonsgegevens in te voeren. Hierna heeft hij op de knop met de woorden ‘voltooi boeking’ gedrukt. Uiteindelijk is de consument niet verschenen en heeft Fuhrmann-2 overeenkomstig haar algemene voorwaarden de annuleringskosten in rekening gebracht bij de consument. Deze zijn niet betaald.

De rechterlijke instantie vraagt het volgende aan het Hof van Justitie: ‘Moet ter beantwoording van de vraag of in het kader van een bestelproces waarbij op elektronische wijze een overeenkomst op afstand kan worden gesloten, een op de bestelknop of soortgelijke functie aangebrachte formulering, zoals de formulering “Voltooi boeking”, “overeenkomt” met de woorden “bestelling met betalingsverplichting”, uitsluitend worden uitgegaan van de woorden op die knop of moet ook rekening worden gehouden met de omstandigheden van het bestelproces?’

Beantwoording prejudiciële vragen:

Het Hof (Achtste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 8, lid 2, tweede alinea, van richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 85/577/EEG en van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad moet aldus worden uitgelegd dat, teneinde in de context van een bestelproces voor het op elektronische wijze sluiten van een overeenkomst op afstand te bepalen of een op de bestelknop of soortgelijke functie aangebrachte formulering, zoals de formulering „voltooi boeking”, „overeenkomt” met de woorden „bestelling met betalingsverplichting” in de zin van die bepaling, uitsluitend moet worden uitgegaan van de woorden op die knop of soortgelijke functie.