IEFBE 3051

HvJ EU: verwarringsgevaar tussen 'black label' en 'labell'

HvJ EU 4 maart 2020, IEF 19068, IEFbe 3051; ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO tegen Equivalenza Manufactory) Het EUIPO vordert in hogere voorziening vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 maart 2018, waarbij het Gerecht heeft beslist tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 oktober 2016 (zaak R 690/2016-2) inzake een oppositieprocedure tussen ITM Entreprises SAS en Equivalenza Manufactory SL. Equivalenza Manufactory had bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een beeldteken als Uniemerk ingediend. ITM Entreprises had oppositie ingesteld wegens verwarringsgevaar. Het EUIPO had de oppositie toegewezen wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek in vier lidstaten.

Het HvJ EU stelt dat het EUIPO terecht heeft geconcludeerd dat verwarringsgevaar bestaat tussen het aangevraagde beeldteken BLACK LABEL by equivalenza en het beeldmerk LABELL. Dit omdat gelet op de gemiddelde mate van visuele overeenstemming, de gemiddelde mate van fonetische overeenstemming, de omstandigheid dat het begripsmatig verschil niet van dien aard is dat de overeenstemming wordt geneutraliseerd, het gemiddeld onderscheidend vermogen, het gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek en de omstandigheid dat de waren gelijk zijn, sprake is van verwarringsgevaar. De aanwezigheid van de termen “black” en “by equivalenza” in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, is niet voldoende om een dergelijk gevaar uit te sluiten.

88      Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep in de punten 24 tot en met 28 van de litigieuze beslissing vastgesteld dat deze tekens visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemden en dat zij, voor zover het bijvoeglijk naamwoord „black” door het relevante publiek wordt begrepen, begripsmatig verschilden.

95      Ten tweede hebben de conflicterende tekens fonetisch de term „label”, of „labell”, gemeen, die door het relevante publiek op dezelfde manier wordt uitgesproken. Zij verschillen echter in die zin dat het oudere merk alleen bestaat uit het woord „labell”, dat is samengesteld uit twee lettergrepen, terwijl het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, uit vier woorden bestaat en in totaal negen lettergrepen bevat. In navolging van de kamer van beroep moet echter worden aangenomen dat de consument de woorden „by equivalenza” niet zal uitspreken, aangezien deze binnen het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd een ondergeschikte positie innemen, en geneigd zal zijn om, gelet op de lengte van de vier woorden, de uitdrukking „black label by equivalenza” af te korten door alleen de eerste twee woorden ervan uit te spreken.

97      Ten derde is het vanuit begripsmatig oogpunt van belang op te merken dat niet is vastgesteld dat het relevante publiek de betekenis van het Engelse woord „label” zodanig begrijpt dat het oudere merk zal worden opgevat als bestaande uit een fantasiewoord zonder betekenis. Wel zal het relevante publiek het bijvoeglijk naamwoord „black”, dat een basiswoord in het Engels is, begrijpen als de beschrijving van een kleur en zal het ook in staat zijn de woorden „by equivalenza” te begrijpen als een indicatie dat de betrokken waren afkomstig zijn van Equivalenza Manufactory.

102    De aanwezigheid van de termen „black” en „by equivalenza” in het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd, is op zich alleen niet voldoende om een dergelijk gevaar uit te sluiten. In de eerste plaats blijkt uit de in de punten 89 tot en met 96 van dit arrest uiteengezette gronden immers dat de conflicterende tekens, ondanks de aanwezigheid van bovengenoemde termen, visueel en fonetisch een gemiddelde mate van overeenstemming vertonen, waarmee bij de onderhavige globale beoordeling van het verwarringsgevaar naar behoren rekening wordt gehouden. In de tweede plaats is het bijvoeglijk naamwoord „black” een zuiver beschrijvende term voor een basiskleur en kennen de woorden „by equivalenza” geen enkele vergelijkbare aanduiding in het oudere merk.