IEFBE 3093

Oneerlijke handelspraktijken en slechtmaking in voedingsmiddelenindustrie

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 9 april 2020, IEF 19303, IEFbe 3093; A/19/00514 (Halal bouillonblokjes) Unilever produceert halal bouillonblokjes van het merk Knorr. Dit product wordt in de regel door Casa Foods verdeeld op de Europese markt. Tussen juni en september 2018 kocht ook Mondial Negoce deze bouillonblokjes bij Unilever en verkocht ze door aan MNS, die ze verdeelde in België. Casa Foods stelt dat op een grootverpakking een sticker over haar naam is geplakt waar op staat dat MNS de producten verdeelt in België. Casa Food stelt dat Mondial Negoce en MNS zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken, handelsnaaminbreuk en aan derde-medeplichtigheid omdat zij zouden meewerken aan een schending van haar distributieovereenkomst met Unilever Maghreb. Er is sprake van een schending van Verordening 1169/2011, omdat MNS producten in de handel aanbiedt waarop noch de naam van Mondial Negoce noch de naam van Casa Food vermeld zijn. Ook de tegenvordering van Mondial Negoce en MNS is gegrond. Door afnemers van Mondial Negoce en MNS berichten te sturen die afbreuk doen aan hun reputatie, maakt Casa Food zich schuldig aan slechtmaking.

15. (...) Ten aanzien van Mondial Negoce en MNS stelt de rechtbank vast dat zij verpakkingen verdelen waar de naam en het adres van invoerder Mondial Negoce niet op vermeld is en dat zij aldus Verordening 1169/2011 schenden. De niet-naleving van de betreffende wettelijke verplichtingen vormt een oneerlijke marktpraktijk die bij toepassing van artikel VI.104 WER verboden is. De beroepsbelangen van concurrent Casa Food kunnen geschaad worden door de verdeling van concurrerende goederen voor dewelke men ten onrechte kosten uitgespaard heeft door ze niet conform de wettelijke vereisten te verdelen. Haar belangen kunnen ook geschaad worden indien consumenten haar verantwoordelijk houden voor producten waarmee Casa Food geen uitstaans heeft.

20. Slechtmaking houdt in dat er een bijzonder schadelijke aanval wordt uitgevoerd op een handelaar, waardoor afbreuk wordt gedaan aan zijn reputatie of aan de reputatie van zijn producten, diensten of activiteiten, door een lasterlijke of eerrovende daad, of zelfs door eenvoudige kritiek die toelaat hem te identificeren (Brussel 13 september 2016, Jaarboek Marktpraktijken, Intellectuele Eigendom en Mededinging 2016, 393). Dergelijke praktijk kan onder meer bij toepassing van artikel VI.104 WER verboden worden.

Een onderneming die potentiële afnemers van een concurrerende onderneming ten onrechte bericht dat het verboden is om producten van die concurrent te kopen en daarbij gebruik maakt van termen die zich situeren in een strafrechtelijke sfeer, handelt in strijd met regels inzake eerlijke mededinging. Die praktijk is schadelijk voor de reputatie van Mondial Negoce en MNS en kan potentiële afnemers ervan weerhouden om nog producten van hen af te nemen. De beroepsbelangen van Mondial Negoce en MNS worden hierdoor geschaad of kunnen geschaad worden in de zin van artikel VI.104 WER. In het bijzonder zijn dergelijke mededelingen ook verboden bij toepassing van artikel VI.105, 2 WER (sinds 1 september 2019: VI.105,10 WER). 

Bijgevolg stelt de rechtbank vast dat Casa Food zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op de voormelde bepalingen.

(...)