IEFBE 2469

Paul Geerts - noot onder HvJ EU ESS/Nivelles

P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ EU 21 september 2017 (Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles); gepubli-ceerd in IER 2017/66, p. 459-477; IEF 17468; IEFbe 2469 1. Easy Sanitary Solutions (hierna: ESS) is houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht voor een douchegoot (zie de afbeelding in r.o. 19 van het onderhavige arrest). Group Nivelles heeft de nietigverklaring van dit modelrecht gevorderd. Volgens Group Nivelles is het model van ESS niet nieuw en heeft het geen eigen karakter. Ter staving van die vordering heeft Group Nivelles afbeeldingen overgelegd van (onderdelen van) uit de industrie afkomstige afvoergoten die reeds voor de datum van indiening van het modeldepot van ESS in gebruik waren (zie r.o. 23 van het onderhavige arrest). Dit laatste is van groot belang: de (onderdelen van de) oudere afvoergoten waren bestemd voor industrieel gebruik en niet voor gebruik als (onderdeel van) een douchegoot in een sanitaire ruimte. (...)

(lees hier het hele artikel)

28. Het hoeft geen betoog dat dit voor de beschermingsomvang van het (ingeschreven of niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodelrecht een be-langrijke beslissing is. Die bescherming is ruim en dat is wat mij betreft goed nieuws (voor modelrechthebbenden).  Voor het ingeschreven Gemeenschapsmodel betekent dat bijvoorbeeld dat de Locarno-classificatie de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op geen enkele manier beperkt.

29. Hoewel het in de onderhavige zaak om een in-geschreven Gemeenschapsmodel modelrecht (van ESS) gaat, blijkt uit de algemene bewoordingen die het Hof in het arrest gebruikt dat de door het HvJ EU geformuleerde regels ook gelden voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en Benelux-modellen. Dat betekent dat:
– het op de weg van de verzoeker in de nietigheidsprocedure van een Benelux-model ligt de nodige gegevens te verstrekken en met name het model waarvan wordt beweerd dat het om een ouder model gaat, nauwkeurig en volledig aan te duiden en weer te geven;
– de geldigheid van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en Benelux-model (ook) geraakt kan worden door bedrijfstak of sector overschrijdend vormgevingserfgoed;
– de beschermingsomvang van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel en Benelux-model ruim is en zich niet beperkt tot de voortbrengselen waarin het is verwerkt/zal worden verwerkt of waarop het is toegepast/zal worden toegepast.

Paul Geerts