IEFBE 2973

Benelux-Gerechtshof bevestigt weigering BOIP in eerste beroepszaak

Benelux Gerechtshof 18 oktober 2019, IEF 18777, IEFbe 2973; C 2018/7 (Grupo Bimbo tegen BOIP) Merkenrecht. Grupo Bimbo heeft een Benelux aanvraag ingediend voor het woordmerk THINS voor diverse voedingsmiddelen in de klassen 29 en 30. Deze aanvraag is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) gedeeltelijk geweigerd, omdat het een courante aanduiding is die beschrijvend is voor voedingsmiddelen die in een dunne variant op de markt (kunnen) worden gebracht. Grupo Bimbo heeft beroep ingesteld tegen de definitieve gedeeltelijke weigering van BOIP. Het is daarmee de allereerste beroepszaak tegen een beslissing tot weigering op absolute gronden sinds de instelling van het BenGH als beroepsinstantie in eerste aanleg. Het BenGH verwerpt het beroep en bevestigt de beslissing van BOIP.

47. In verband met artikel 2.11, lid 1, sub d tonen de elementen die het BUREAU in zijn beslissing van 19 februari 2018 alsook in zijn verweerschrift heeft aangevoerd door de opzoekingen op internet afdoende aan dat het woord "THINS' in de Benelux-landen op het moment van de inschrijvingsaanvraag in 2013 en nu nog steeds wordt gebruikt als generieke aanduiding voor diverse voedingswaren die in een dunne vorm worden aangeboden. Het is een woord dat in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk is geworden, in de zin van de voormelde bepaling. Ter navolging van andere termen die normale neologismen zijn en die als zelfstandige naamwoorden worden gebruikt, zoals kleuraanduidingen (reds of blacks of whites) of hoedanigheden (basics, flats) of smaken (sweets of sours), duidt het woord "THINS' (als zelfstandig naamwoord gebruikt) op de dikte van de betreffende voedingswaar. ln tegenstelling tot de argumentering van appellante, die stelt dat het woord "THlNS" geen bestaand woord zou zijn, wordt het door de consument gepercipieerd als aanduiding van de dikte van de betrokken voedingswaar. Het is niet vereist dat het betwiste woord de enige en exclusieve wijze zou zijn om die kenmerken aan te duiden (Arrest Postkantoor, 12februari2004, C-363/99, reeds aangehaald, punt 57).
48. In verband met de in artikel 2.11 , lid 1, sub b bedoelde absolute weigeringsgrond, mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van voormelde bepaling, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 2.11,|id 1, sub b (HvJ-EU, Postkantoor, 12 februari 2004, reeds aangehaald, punt 86).
49. ln verband met het middel van de vennootschap BIMBO dat steunt op de schending van de rechten van verdediging van appellante, moet vastgesteld worden dat door de eerste voorlopige weigeringsbeslissing van 25 oktober 2017 de inschrijvingsaanvraag van de vennootschap BIMBO volledig werd geweigerd, dus ook de waren van "Klasse 29: Vlees, vis, gevogelte en wild; chips (gebakken aardappelschijfjes); chips" en dat de vennootschap BIMBO melding heeft gemaakt van de inschrijving van die waren in haar standpunt in antwoord op de voorlopige weigeringsbeslissing dd. 19 februari 2018 , zodat de kwestie in de debatten kwam. Hieruit volgt dat het door de vennootschap BIMBO opgeworpen middel niet gegrond is.
50. Uit het voorgaande volgt dat het BUREAU terecht de inschrijving van het teken "THINS' op grond van 2.11, lid 1, sub b, c en d gedeeltelijk geweigerd heeft.