IEFBE 2793

Beroep Alcimex op uitputting flessen van Bacardi slaagt wederom niet

Hof van Beroep Brussel 25 september 2018, IEFbe 2793 (Alcimex tegen Bacardi) Merken. Zie eerder [IEFbe 494]. Alcimex stelt dat zij toestemming heeft de merken van Bacardi te gebruiken omdat er sprake is van uitputting. Alcimex voert ten onrechte aan dat Bacardi moet aantonen dat de goederen op de markt werden gebracht buiten de EER. Het verweer van Alcimex dat erin bestaat te stellen dat zij zich niet schuldig heeft gemaakt aan enige merkinbreuk aangezien een aantal litigieuze flessen reeds in de EER in het verkeer waren gebracht op het ogenblik waarop zij deze aangekocht, faalt. Niet enkel de handeling van "invoeren" kan een inbreukmakende daad opleveren. Ook kan Alcimex niet aantonen dat zij toestemming heeft van Bacardi om elk van de betrokken flessen in de EER te verhandelen.

14. (...) Uit hetgeen hiervoor werd overwogen, blijkt dat Alcimex ten onrechte aanvoert dat Bacardi, overeenkomstig artikel 870 Ger.W. en artikel 1315, lid 1 B.W., moet aantonen dat de goederen initieel op de markt werden gebracht buiten de EER, dat deze vervolgens in de EER werden ingevoerd en in het verkeer gebracht, dat deze goederen uitsluitend voor de extra-communautaire markt bestemd waren en dat enkel wanneer hiervan het bewijs wordt geleverd, er sprake kan zijn van een merkinbreuk. (...)

18. (...) Het verweer van Alcimex dat erin bestaat te stellen dat zij zich niet schuldig heeft gemaakt aan enige merkinbreuk aangezien een aantal litigieuze flessen reeds in de EER in het verkeer waren gebracht op het ogenblik waarop zij deze aangekocht, faalt naar recht. Zoals reeds gesteld, is het niet enkel de handeling van "invoeren" waarvan onder meer sprake is in de artikelen 9.2c) GMV, thans artikel 9.3 c) UMV, en artikel 2.20.2 c BVIE, doch zijn het eveneens het aanbieden, het in de handel brengen of het daartoe in voorraad houden van waren, die een inbreukmakende daad van gebruik kunnen opleveren (...)

19. (...) Alximex, als de partij die de uitputting - en dus een uitzondering op het uitsluitende merkrecht van Bacardi - inroept, draagt de bewijslast daarvan. Indien zij de inbreuk die haar door Bacardi wordt verweten, wil weerleggen, dient zij de toestemming van deze laatste te bewijzen om elk van de betrokken flessen in de EER te verhandelen. (...) Alcimex blijft in gebreke om enig element voor te leggen waaruit de toestemming van Bacardi blijkt om elk exemplaar van de Bacardi producten waarvan sprake is in randnummer 17 van dit arrest, binnen de EER te verhandelen (te koop aan te bieden of te verkopen) of in voorraad te houden. (...)