IEFBE 3242

Conflict met Uniemerk bestaat niet meer na afloop nietigheidsprocedure

Gerecht EU 2 juni 2021, IEF 20054, IEFbe 3242; ECLI:EU:T:2021:318 (Style & Taste tegen EUIPO)  Style & Taste heeft bij het EUIPO een nietigheidsverklaring aangevraagd voor het beeldmerk van The Polo/Lauren Company, omdat het logo te veel zou lijken op een eerder geregistreerd merk van Style & Taste. Style & Taste heeft volgens het Gerecht niet kunnen aantonen, dat het conflict met haar Uniemerk na afloop van de nietigheidsprocedure nog zal voortduren. Dit hangt samen met het feit dat de inschrijving van het oudere merk reeds in 2017 verstreken was. Het merk van Style & Taste genoot op het moment van uitspraak van het EUIPO in de nietigheidsprocedure aangespannen door Style & Taste geen bescherming meer. Het beroep wordt daarom verworpen. 

28.  In dit verband volgt bijvoorbeeld uit artikel 56, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat op verzoek van de houder van een Uniemerk de vordering tot nietigverklaring van dit merk moet worden afgewezen wanneer het ter ondersteuning van die vordering ingeroepen oudere Uniemerk niet normaal is gebruikt in de vijf jaren die voorafgaan aan de datum van deze vordering en dit merk bijgevolg vervallen kan worden verklaard overeenkomstig artikel 50, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94. Zo biedt artikel 56, lid 2, van verordening nr. 40/94 de houder van een Uniemerk de mogelijkheid om de nietigverklaring van zijn merk te vermijden wanneer de verzoeker tot nietigverklaring niet kan aantonen dat het conflict met het oudere Uniemerk na afloop van de nietigheidsprocedure zal voortduren.

29.  Hieruit volgt dat de omstandigheid dat een ter ondersteuning van een vordering tot nietigverklaring aangevoerd Uniemerk niet langer Unierechtelijke bescherming geniet op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over deze vordering, tot afwijzing van die vordering moet leiden.