IEFBE 3160

Eigenaar van 'sui generis' recht databankproducent op databank

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles 25 november 2020, IEFbe 3160; A/20/01469 (Enhesa tegen Young & Global Partners) Enhesa is een onderneming gespecialiseerd in het verstrekken van consultancydiensten aan bedrijven met betrekking tot het naleven van de regelgeving inzake milieu, gezondheid en veiligheid op het werk (EHS). Haar diensten zijn gebaseerd op databanken die haar in staat stellen aan haar klanten een geharmoniseerde en gestandaardiseerde benadering van de EHS-naleving te bieden. De heer P was gedurende zes jaar in dienst van Enhesa voordat hij ontslag nam en het concurrerende bedrijf Young & Global Partners (YGP) oprichtte.

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank stelde een deskundige aan die, als onderdeel van zijn opdracht, met behulp van PlagScan-software (ontworpen voor detectie van plagiaat) de databanken van YGP vergeleek met de gelijkaardige databanken van Enhesa. De deskundige nam in zijn rapport tabellen op met daarin de plagiaatspercentages die hij verkreeg door de databanken met behulp van bovengenoemde software te vergelijken. De voorzitter van de ondernemingsrechtbank oordeelde dat: (i) Enhesa eigenaar is van het sui generis recht van databankproducenten op zijn databanken en (ii) dat de PlagScan-software betrouwbaar is met betrekking tot de vaststelling van de inbreuk.

Young & Global Partners heeft tegen het vonnis van de ondernemingsrechtbank beroep ingesteld door middel van een verzoekschrift ingediend op 4 januari 2021. Hierin betwist zij het bestaan van enige inbreuk van het sui generis recht. 

22. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de door ENHESA ontwikkelde databanken CP en AP juridisch beschermende databanken zijn waarop ENHESA haar sui generis recht van databankproducent kan uitoefenen. […]

23. In het kader van zijn opdracht heeft de deskundige vergelijkingen gemaakt tussen de CP- en AP-databanken van ENHESA enerzijds en de CP- en AP-databanken van YGP anderzijds. Deze laatste kwamen in het bezit van de expert in het kader van het beslag inzake namaak, dat als doel had de percentages plagiaat tussen de databanken van de partijen te identificeren. […] Deze resultaten worden weergegeven in twee tabellen, een tabel waarin AP-databanken worden vergeleken en een tweede tabel waarin CP-databanken worden vergeleken. Voor elke vergeleken databank geeft de expert het aantal woorden in het bestand aan dat overeenkomt met het corresponderende bestand in de andere databank. De laatste kolom van elke tabel is getiteld "Plagscan-overeenkomstverhouding". Deze overeenkomstverhoudingen variëren van 15,10% (AP Germany Federal en Bad-Wurttemberg databanken) tot 87,70% (CP Singapore databanken). […]

24. YGP poogt tevergeefs kritiek te leveren op de berekeningsmethode die de deskundige gebruikt en op de gegevens die worden vergeleken. […] De vergelijking die de deskundige heeft gemaakt tussen databanken van hetzelfde type (AP of CP) en die betrekking hebben op dezelfde jurisdicties, is een volkomen geldige en gerechtvaardigde vergelijking. […]

28. Uit het rapport van de deskundige blijkt dat kwantitatief substantiële delen van de inhoud van de ENHESA-databanken zijn gekopieerd naar de YGP-databanken. De inbreuk op de sui generis rechten van ENHESA op haar databanken is aangetoond. De claim is derhalve gegrond.

 

Enhesa est une société spécialisée dans le conseil aux entreprises en matière de conformité en matière d’environnement, de santé et de sécurité au travail (EHS). Ses services sont basés sur des bases de données qui offrent à ses clients une approche harmonisée et standardisée de la conformité EHS. M. P a été employé pendant 6 ans par Enhesa avant de démissionner et de créer la société concurrente Young & Global Partners (YGP).

Le président du tribunal de l’entreprise a désigné un expert qui, dans le cadre de sa mission, a comparé les bases de données d’YGP avec les bases de données équivalentes d’Enhesa à l’aide du logiciel de détection de plagiat PlagScan. L’expert a inclus dans son rapport des tableaux reprenant notamment les pourcentages de plagiat obtenus en comparant les documents via le logiciel. La présidente du tribunal de l’entreprise a jugé que : (i) Enhesa bénéficiait du droit sui generis des producteurs de bases de données et ; (ii) en ce qui concerne l’établissement de l’atteinte, le logiciel PlagScan était fiable.   

Young & Global Partners, que celle-ci a interjeté appel du jugement par requête déposée le 4 janvier 2021. La Young & Global Partners conteste en effet l’existence de toute atteinte de sa part à de prétendus droits sui generis.
                                                                     *

22. Il suit de ce qui précède que les bases de données CP et AP développées par ENHESA sont des bases de données légalement protégeables sur lesquelles ENHESA peut exercer son droit sui generis de producteur de bases de données. […]

23. Dans le cadre de sa mission, l'expert judiciaire a effectué des comparaisons entre des bases de données CP et AP de ENHESA et des bases de données CP et AP de YGP, ces dernières ayant été obtenues par l'expert dans le cadre de la saisie-contrefaçon, afin d'identifier les pourcentages de plagiat entre les bases de données des parties. […] Ces résultats sont repris dans deux tableaux, l'un comparant des bases de données AP, et le second comparant des bases de données CP. Pour chaque base de données comparée, l'expert indique le nombre de mots que comprend le fichier correspondant à la base de données.  La dernière colonne de chaque tableau s'intitule « Plagscan Ratio de similarité ». Ces ratios de similarité s'étendent de 15,10 % (bases de données AP Allemagne fédérale et Bad-Wurttemberg) a 87,70 % (bases de données CP Singapour). […]

24. Vainement, YGP tente de critiquer la méthode de calcul utilisée par l'expert judiciaire et les données comparées. […] La comparaison effectuée par l'expert entre des bases de données de même type (AP ou CP) et portant sur les mêmes « juridictions » est une comparaison parfaitement valable et justifiée. […]

28.Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que des parties quantitativement substantielles du contenu des bases de données de ENHESA ont été copiées dans les bases de données de YGP. L'atteinte aux droits sui generis de ENHESA sur ses bases de données est démontrée. La demande est en conséquence fondée.                                                          *                      *