IEFBE 2522

Geen aanreiking van Guerbet dat voldoende aannemelijk octrooirechtenclaim aannemelijk maakt

Hof van beroep Brussel 19 december 2017, IEFbe 2522 (Guerbet tegen Bayer) Beschrijvend saisie-contrefaçon. De eerste rechter verklaart het derdenverzet gegrond en verklaart de vordering op eenzijdig verzoekschrift ongegrond, beveelt de opheffing van het beschrijvend beslag inzake namaak en vernietiging van informatiedragende kopieën. Guerbet verzoekt om afwijzing derdenverzet, zij is titularis van Europees octrooi EP 2 242 515 B9 voor een bereidingswijze voor een farmaceutische formulering van contrastmiddelen. In diverse landen is de geldigheid van het octrooi voorwerp van discussie. De oppositieafdeling besliste om conclusie 1 nog verder te beperken. Het hoger beroep van Guerbet is ontvankelijk, doch ongegrond en staat Bayer toe om de ter griffe neergelegde documenten op te halen.

20. (...) Noch bij haar verzoekschrift tot beslag inzake namaak noch in het kader van de procedure op derdenverzet van Bayer, wordt enig stuk aangereikt dat bewijst of minstens voldoende aannemelijk maakt dat hetgeen Guerbet aanvoert juist is. Door Guerbet wordt zelfs geen informatie aangereikt over haar productiekosten en de winstmarges die zij realiseert op Dotarem, informatie die zij nochtans had kunnen bijbrengen.

Bij gebrek aan deze informatie, is de (loutere) bewering van Guerbet geen aanwijzing van inbreuk of dreiging van inbreuk  die een beschrijvende maatregel in het kader van een beslag inzake namaak rechtvaardigt.

21. Hetzelfde geldt wat de bewering betreft van Guerbet dat het Gelet op deze prijzen  en terugbetalingsmodoliteíten derhalve onmogelijk is dat Bayer en/of haar toeleveranciers, een duurdere werkwijze gebruiken.Guerbet verstrekt geen enkele informatie orrer haar productiekosten (met inbegrip van materialên, die bij farmaceutische producten de voornaamste productiekost uitmaken) en de winstmarges die zij realiseert op Dotarem.

Guerbet verwijst in haar syntheseconclusie van 7 november 2016 in dat verband enkel naar de informatie over prijszetting die zij zelf heeft moeten meedelen aan de FOD.Economie om een maximumprijs te bepalen voor het product, in toepassing van artikel 3 van het KB van l0 april 2014 tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en (prijs)meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties, en grondstoffen, als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch necht {'VVER')