IEFBE 3014

Geen verwarringsgevaar merk en teken Sport World

Benelux Gerechtshof 18 oktober 2019, IEF 18908, IEFbe 3014; C 2018/8 (Sportsdirect tegen Nethys) Merkenrecht. Nethys heeft een merk en teken ingeschreven. Sportsdirect heeft hiertegen oppositie en een administratieve procedure ingesteld tot nietigverklaring of vervallenverklaring van de merken op grond van de BVIE, omdat haar oudere merk teveel overeen zou komen. Het lukt Sportsdirect niet de inbreuken aan te tonen. Er is geen sprake van verwarringsgevaar bij het publiek.

25. Bij de beoordeling van de vraag of een teken en een (ouder) merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren en/of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten, in casu het grote publiek, achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken diensten en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar. Wanneer het teken en het (oudere) merk elementen zonder onderscheidend vermogen delen, zal de beoordeling van het verwarringsgevaar gericht zijn op de invloed van de niet-overeenstemmende elementen op de algemene indruk van het teken en het merk. Wanneer er alleen overeenstemming is in de niet-onderscheidende elementen van het teken en het merk en tevens sprake is andere (wel onderscheidende) afwijkende elementen in het teken en het (oudere) merk zal er in beginsel geen sprake van verwarringsgevaar zijn.

26. In het onderhavige geval is de overeenstemming tussen het teken en het oudere merk slechts gelegen in de niet onderscheidende elementen SPORT(S) en V/ORLD, die het totaalbeeld van het teken en het merk slechts in (zeer) geringe mate bepalen. Daar de overige elementen van het teken (sterk) afwijken van de overige elementen van het oudere merk, verschilt naar het oordeel van het hof de algemene indruk van het teken zodanig van de algemene indruk van het oudere merk, dat, ook voor zover het teken is gedeponeerd voor soortgelijke diensten als waarvoor het oudere merk is ingeschreven, geen sprake is van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar.