IEFBE 2362
  • Grondwettelijk hof - Cour constitutionelle
    28 sep 2017
  • Europlasma tegen P2i Ltd

Grondwettelijk Hof: Het aanbieden van een Belgisch werkwijze-octrooi buiten België wordt niet beschermd door het Belgisch octrooi

Grondwettelijk Hof 28 september 2017, IEFbe 2362; nr. 105/2017 (Europlasma tegen P2i Ltd) De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. Het aanbieden van een werkwijze die valt onder een Belgisch octrooi vanuit België moet geschieden voor toepassing ervan binnen het Belgisch grondgebied om binnen het octrooi te vallen; m.a.w. is een aanbod vanuit België voor toepassing ervan buiten het Belgisch grondgebied, niet beschermd door het Belgisch octrooi.   

De geografische beperking die art. XI.29 Wetboek van economisch recht, in de interpretatie die de verwijzende rechter eraan geeft, stelt aan het recht van de houder van een werkwijzeoctrooi doordat hij het aanbieden van de werkwijze niet kan doen verbieden wanneer dat aanbod geschiedt voor toepassing ervan buiten het Belgisch grondgebied, kan worden beschouwd als een beperking van het eigendomsrecht van de houder van een werkwijzeoctrooi.

In ieder geval kan de houder van een werkwijzeoctrooi zijn uitvinding zelf exploiteren en het toepassen door derden zonder zijn toestemming van die werkwijze op het Belgisch grondgebied, alsook het in België aanbieden van de werkwijze voor toepassing ervan op het Belgisch grondgebied, doen verbieden.

Voorts kan hij in elk van de Staten waar hij de erkenning van zijn octrooi heeft gevraagd, de bescherming van zijn geoctrooieeerde werkwijze tegen misbruiken vragen overeenkomstig het recht van die Staten. 

De maatregel doet derhalve niet op onevenredige wijze afbreuk aan het eigendomsrecht van de houder van een werkwijzeoctrooi. De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord.

Artikel XI.29, par. 1, b van het Wetboek van economisch recht is bestaanbaar met art. 16 Grondwet.

Gestelde vraag door de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent [IEFbe 1912]: 

Schendt artikel XI.29 par. 1, b van het Wetboek Economisch Recht van 28 februari 2014, de principes van gelijkheid en non-discriminatie zoals vervat in artikel 10 en 11 van de Belgische Grondwet en het eigendomsrecht zoals vervat in artikel 16 van de Belgische Grondwet en artikel 1 van het Eerste Protocol van 20 maart 1952 bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, al dan niet in samenhang gelezen met artikels 10 en 11 van de Belgische Grondwet, wanneer de interpretatie van artikel XI.29, par. 1, b WER voor de toepassing ervan vereist dat, naast het bestaan van een aanbod in België om de werkwijze toe te passen, dit aanbod zou gemaakt worden met het oog op een daaropvolgende toepassing van de werkwijze op Belgisch grondgebied?