IEFBE 2961

Inbreuk op auteursrechten software

Hof van Beroep Gent 4 februari 2019, IEFbe 2961; 2017/AR/665 (Autodesk en Microsoft Corporation tegen Aldera, Mini Flat en BSA) Autodesk en Microsoft zijn softwareontwikkelaars en exploitanten van de intellectuele eigendomsrechten op bepaalde softwarepakketten. Beide bedrijven zijn lid van BSA, een non-profit-handelsorganisatie die belangen van de softwaremarkt en hardwarepartners verdedigt. Aldera en Mini Flat houden zich bezig met verandabouw. BSA heeft Aldera gewaarschuwd voor het gebruik van software zonder licentie. Aldera en Mini Flat hebben zich ingeschreven voor de legalisatieprocedure van BSA. Door de gerechtsdeurwaarder is een proces-verbaal van beslag inzake namaak opgesteld. Autodesk en Microsoft stellen dat inbreuk is gemaakt op hun auteursrechten door onder meer Aldera en Mini Flat. Dit is door het hof gegrond verklaard.

37. Uit de geciteerde wetsbepalingen volgt dat het verboden is gebruik te maken van computerprogramma's, zonder de toestemming van hun auteur, en ook het louter bezit ervan, zonder die toestemming, voor commerciële doeleinden, wanneer de gebruiker / bezitter wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat het een illegale kopie betrof.
De schending van de auteursrechten maakt op zich een fout uit in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Of de gebruiker / bezitter al dan niet te goeder trouw handelde, speelt geen rol.
38. Concreet stelt het hof vooreerst vast dat Aldera en Mini Flat in conclusie uitdrukkelijk erkennen eigenaar te zijn van respectievelijk 10 en 21 pc's en ook bezitter en exclusief gebruiker te zijn van de erop geÏnstalleerde software.33 Of de gelieerde ondernemingen al dan niet als zogeheten "productiemaatschappijen" beschouwd moeten worden, is niet langer relevant, nu enkel nog Aldera en Mini Flat partij zijn.
39. Deze vaststellingen brengen met zich dat Aldera en Mini Flat illegale software voor commerciële doeleinden in hun bezit hadden en dus een inbreuk op de auteursrechten van Autodesk en Microsoft Corporation maakten en een fout in de zin van artikel 1382 van het BurgerlijkWetboek begingen.
40. Dat Autodesk en Microsoft Corporation van deze inbreuken ingelicht werden via een anonieme bron doet hieraan geen afbreuk. Artikel 1369bis/1 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt niet het gebruik van anonieme tips als aanwijzing van mogelijk illegale software. Het artikel vereist geen concrete aanwijzingen van mogelijk illegale software in het verzoekschrift tot beslag inzake namaak.
41. Aldera en Mini Flat trachten aan deze aansprakelijkheid te ontsnappen door zich te beroepen op een bekomen legalisatieperiode van drie maanden ingaand op 11 december 2008
[…]

51. Op basis van de bovenstaande overwegingen staat het vast dat Aldera en Mini Flat gebonden zijn door de voorwaarden toepasselijk op de legalisatieperiode van BSA