IEFBE 2825

Is handdoekvouw-machine een werk in de zin van het auteursrecht?

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen 14 februari 2019, IEFbe 2825; 2019/2604 (Olma BV tegen Texfinity NV). Auteursrecht. Eerste aanleg. Texfinity NV (hierna: Texfinity) is producent en distributeur van nieuwe en gebruikte professionele wasserijmachines. De vennootschap Olma BV (hierna: Olma) is eveneens een producent van wasserijmachines en tevens een doorstart van een gelijknamige, failliete, onderneming. Olma claimt in voorliggend geschil dat Texfinity een inbreuk maakt op de auteursrechten die zij stelt te hebben op een handdoekvouw-machine. Olma stelt deze rechten te hebben overgenomen van het failliete Olma, waarvan zij alle activa heeft overgenomen. Texfinity beweert dat zij bij het faillissement een overeenkomst heeft gesloten in de vorm van een addendum waarin het gebruik van deze machine haar werd verzekerd.
Maar eerst wil de Rechtbank ingaan op de vraag of hier wel van een werk in de zin van het auteursrecht gesproken kan worden. Ook al erkent de Rechtbank de mogelijkheid dat zuivere machines auteursrechtelijke bescherming genieten, oordeelt zij dat er in dit geval geen sprake is van een werk door gebrek aan creatieve keuzes. Dit mede omdat de uitdrukking van verschillende onderdelen door hun technische functie is bepaald. De Rechtbank komt derhalve tot de conclusie dat de vorderingen van Olma afgewezen dienen te worden.

3. Een voorwerp kan slechts als een ‘werk’ worden aangemerkt indien aan twee cumulatieve voorwaarde is voldaan. Ten eerste dient het betrokken voorwerp oorspronkelijk te zijn, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker ervan is. Ten tweede kunnen alleen de bestanddelen die de uitdrukking van een dergelijke intellectuele schepping zijn, als een ‘werk’ worden aangemerkt.

9. Olma haalt terecht aan dat het mogelijk is dat zuivere machines auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten. Dit is het geval als de ontwerpen van de machines getuigen van originaliteit door het maken van vrije en creatieve keuzen en dus voldoen aan het hogergenoemde oorspronkelijkheidscriterium.

10. Texfinity stelt dan weer terecht dat aan het oorspronkelijkheidscriterium niet voldaan is wanneer de uitdrukking van onderdelen (van een machine) door hun technische functie wordt bepaalt. Uit stuk 7 van Texfinity blijkt dat de vorm van de handdoekvouw-machines van verschillende producenten visueel voorgesteld. Deze machines hebben op het eerste gezicht allemaal in de mate hetzelde uitzicht. Verder wijst Olma op pp. 15-16 van haar conclusie in een opsomming op een aantal technische aspecten zoals o.m. de plaatsing van de motoren, de elektrische circuits, … die origineel zouden zijn. Dit zijn louter technische aspecten die een uitdrukking zijn van hun technische functie en zijn daarom niet relevant om het oorspronkelijkheidscriterium van het auteursrecht te beoordelen.