IEFBE 2975
  • Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers)
    16 okt 2019
  • Stardekk tegen Roomraccoon

Merkinbreuk en vergelijkende reclame Cubilis

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Antwerpen) 16 oktober 2019, IEFbe 2975; A/19/03981 (Stardekk tegen Roomraccoon) Merkenrecht. Vergelijkende reclame. Stardekk commercialiseert een softwarepakket Cubilis voor hotels en restaurants en is houder van dat merk. Roomraccoon commercialiseert een softwarepakket Roomracoon, gericht op dezelfde markt en met vergelijkbare functionaliteiten. Op de website wordt meerdere malen verwezen naar Cubilis, in die zin dat Roomraccoon een alternatief is voor Cubilis. Ook in de broncode van de webpagina komt meerdere malen Cubilis terug. Stardekk vordert dat sprake is van inbreuk op haar merkenrecht en vergelijkende reclame. Volgens de rechtbank is sprake van merkinbreuk op grond van de BVIE en vergelijkende reclame op grond van de WER.

Merkinbreuk
9. Hoewel de rechtbank van oordeel is dat BV Roomraccoon in de communicatie scherper zou kunnen aflijnen en aanduiden dat zij niet gelieerd is aan NV Stardekk, meent de rechtbank dat het voor het gehele doelpubliek van de door eisende partij en verwerende partij aangeboden waren en diensten glashelder is dat beide partijen concurrerende partijen zijn met onderscheiden concurrerende diensten.

10.De rechtbank meent dat BV Roomraccoon door het gebruik van het teken “cubilis” in de (sub-)domeinnaam, de meta-tags en de titel(s) van de website https:roomraccoon.com/cublisi-alternatief/ een inbreuk maakt op het voormelde artikel.

Waar het evenwel om gaat, is dat uit de aard van het gebruik door BV Roomraccoon volgt dat dit niet louter tot bedoeling had om de beide producten te vergelijken, doch wel (minstens mede) tot doel had mee te surfen op de bekendheid die het teken “cubilis” klaarblijkelijk had in de zeer specifieke markt waarop ook BV Roomracoon haar diensten richt en op deze basis bezoekers te lokken naar haar website.

De argumentatie die zij hieromtrent aldus voert - het gegeven dat niet het gehele beeldmerk overgenomen werd- berust louter op een juridisch-technische spitsvondigheid die haaks staat op de realiteit en met name op de intenties van de partij in kwestie: BV Roomraccoon wenste expliciet te verwijzen naar het concurrerende product en naar het geregistreerde merk.

(On-)geoorloofde vergelijkende reclame
11. Het standpunt van BV Roomraccoon dat bepaalde elementen op deze webpagina louter dienen ter aanmoediging van softwaregebruik bij hoteliers, staat haaks op de titel en aanhef van de pagina. Een gemiddelde aandachtige lezer mag verwachten dat elke vergelijking die na dergelijke titel en aanhef volgt, betrekking heeft op een vergelijking tussen de producten Roomraccoon en Cubilis: de tekst zegt zelf dat er maar twee pakketten zijn.