IEFBE 2517

OHP-richtlijn niet van toepassing op handelspraktijken die worden geregeld door voorschriften van de stofzuigerverordening die de betrokken handelaars geen handelingsvrijheid laten

Conclusie AG HvJ EU 22 februari 2018, IEFbe 2517; RB 3113; ECLI:EU:C:2018:95; C‑632/16 (Dyson tegen BSH) Op verzoek van de rechtbank van koophandel Antwerpen (België). Van de inzenders: Toepassingsgebied richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Geen misleidende omissie. Kort samengevat, adviseert Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe het Hof van Justitie om te oordelen dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29) niet van toepassing is op de specifieke aspecten van handelspraktijken die door voorschriften van de stofzuigerverordening (665/2013) worden geregeld, aangezien deze geen handelingsvrijheid laat aan de betrokken handelaars, zoals de verplichting om een specifiek energie-etiket te gebruiken.

Indien het Hof toch zou oordelen dat richtlijn oneerlijke handelspraktijken(2005/29) van toepassing is op de aspecten van handelspraktijken die door de stofzuigerverordening (665/2013) worden geregeld, vormt het feit dat de omstandigheden waaronder de tests die hebben geleid tot de energieclassificatie van de stofzuiger zijn uitgevoerd, niet zijn vermeld, geen misleidende omissie aangezien deze verordening het verstrekken van die informatie niet voorschrijft. Een omissie kan immers alleen misleidend zijn in de zin van die bepaling indien zij betrekking heeft op „essentiële” informatie welke de gemiddelde consument, naargelang de context, nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. De verplichte informatie op het energie-etiket wordt geacht “essentieel” te zijn (punten 95-98). Informatie die niet verplicht op het energie-etiket wordt vermeld (zoals informatie over de omstandigheden waaronder de tests die hebben geleid tot de energieclassificatie van de stofzuiger zijn uitgevoerd), is dus geen essentiële informatie.

Voorts adviseert de Advocaat-generaal het Hof om te oordelen dat stofzuigerleveranciers en -handelaars geen aanvullende etiketten mogen gebruiken waarop informatie wordt overgenomen of nader toegelicht die is vermeld op het door een verordening van de Unie vastgestelde energie-etiket.

Gestelde vragen:

1)      Kan het strikt naleven van [verordening nr. 665/2013] (zonder aanvulling van het etiket zoals gedefinieerd in bijlage II ervan met informatie omtrent de testomstandigheden die hebben geleid tot de indeling in een energie-efficiëntieklasse volgens bijlage I) worden beschouwd als een misleidende omissie in de zin van artikel 7 van [richtlijn 2005/29]?

2)      Verzet [verordening nr. 665/2013] zich tegen de aanvulling van [het energie-etiket] met andere symbolen die dezelfde informatie meedelen?

Conclusie AG:

1)      Artikel 3, lid 4, van richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad moet aldus worden uitgelegd dat deze richtlijn niet van toepassing is op de specifieke aspecten van oneerlijke handelspraktijken die worden geregeld door voorschriften van de Unie die de betrokken handelaars geen handelingsvrijheid laten, zoals de verplichting om het energie-etiket te gebruiken die is neergelegd in gedelegeerde verordening (EU) nr. 665/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende aanvulling van richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers, en het verbod op het gebruik van aanvullende etiketten waarop de op het energie-etiket vermelde informatie wordt overgenomen of nader toegelicht.

2)      Verordening nr. 665/2013, gelezen in samenhang met richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten, moet aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staat dat de inhoud of het formaat van het door deze verordening voorgeschreven energie-etiket wordt gewijzigd, en dat dit etiket vergezeld gaat van aanvullende etiketten waarop de op het energie-etiket vermelde informatie wordt overgenomen of nader toegelicht, met name om aan te geven onder welke omstandigheden de tests die hebben geleid tot de energieclassificatie van de stofzuiger, zijn uitgevoerd.