IEFBE 2656
  • Gent - Gand
    6 nov 2017
  • Bo’s Amusement en Coincastle Leisure Corp. tegen Napoleon Games en Eurautomat

Onjuiste KBO-inschrijving maakt vordering niet toelaatbaar: alles erop wijst dat zij zelf spelsoftware ontwikkelen

Hof van beroep Gent 6 november 2017, IEFbe 2656 (Bo’s Amusement en Coincastle Leisure Corp. tegen Napoleon Games en Eurautomat) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van koophandel Gent (afd. Dendermonde) 6 juli 2016, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.bePartijen zijn concurrenten van elkaar op het gebied van kansspelen. De fysieke versie van bepaalde spelen van Eurautomat zijn goedgekeurd door de Kansspelcommissie. Voor online-exploitatie mogen enkel spelen aan worden geboden die ook in fysieke vorm worden geëxploiteerd. De kern van de betwisting ligt bij de werking van de zogeheten “dice generator”. Onder die benaming is er software werkzaam, die voor de speler op de interface symbolen toont, waaruit de speler moet kiezen, in de hoop iets te winnen. De eerste rechter heeft de vordering ongegrond verklaard, want een partij met een vergunning kan niet worden verweten kennelijk onwettige spelen te exploiteren. Het hof oordeelt dat Bo’s Amusement c.s. niet over de juiste inschrijving beschikten, omdat alles erop wijst dat zij zelf software ontwikkelen. Dit maakt hun vordering ontoelaatbaar. Ten overvloede wordt overwogen dat geen vordering op grond van een schending van de eerlijke marktpraktijken kan worden ingesteld, als de product(en) niet de voorwaarden bezitten om deel te nemen aan het economisch verkeer. Het incidenteel beroep is gegrond.

16. De bewering van appellanten op hoofdberoep dat zij de vordering ingesteld hebben in hun hoedanigheid van verkopers-verdelers van spelsoftware wordt niet ondersteund door de stukken van hun dossier, niet door de feitelijke uiteenzetting in hun syntheseconclusie en niet door hun argumentatie in dezelfde conclusie. Integendeel, alles wijst erop dat zij zelf software ontwikkelen, meer bepaald software die competitief kan zijn met de van Bell Fruit. Daarvoor zijn de boven geciteerde inschrijvingen niet de juiste. Daarvoor is een Nacebelcode 2008 62 vereist […]. Appellanten op hoofdberoep beschikten wettelijk over de mogelijkheid van hun inschrijving te regulariseren. Zij hebben om een niet gekende reden ervoor gekozen dit niet te doen. Om deze redenen zijn hun vorderingen niet toelaatbaar.

17. Ten overvloede overweegt het hof nog het volgende. […] Gesteld dat de appellanten op hoofdberoep inderdaad enkel spelsoftware zouden verdelen en/of verkopen, dan dienen zij over de nodige vergunningen op basis van de wetgeving op de kansspelen te beschikken om een rechtmatig belang te hebben bij hun vordering in de zin van artikel 17 Ger. Wb. Welnu, geen van beide beschikt over enige kansspelvergunning. Bij gebrek daaraan is de vordering van appellanten op hoofdberoep niet toelaatbaar. Zij kunnen geen vordering instellen op grond van een schending van de eerlijke marktpraktijken en misleidende reclame, als zij niet in de voorwaarden zijn om met hun product(en) deel te nemen aan het economisch verkeer.