IEFBE 3174

Schending auteursrechtelijk stelplicht leidt tot nietige dagvaarding

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 30 juli 2020, EFbe 3164; A/19/00480 (Soclothes tegen Studio 10) Soclothes bracht gebreide “tricot” kledij op de markt onder het merk “Valentine Witmeur”. Studio 10 verkoopt loshangende gebreide truien onder het merk “Lee and Me” met als stijlkenmerken contrasterende kleurblokken en strepen op de mouwen. Soclothes beweerde dat Studio 10 de truien van Valentine Witmeur reproduceerde of minstens adapteerde, daarmee haar auteursrechten schond en zich schuldig maakte aan oneerlijke marktpraktijken. Soclothes had evenwel in haar dagvaarding nagelaten in concreto de truien te identificeren waarvoor zij auteursrechtelijke bescherming opeiste en welke truien precies een inbreuk zouden maken op de beweerde auteursrechtelijk beschermde truien. De vage en algemene bewoordingen van de dagvaarding en het gebrek aan precisie bij het formuleren van de vorderingen vormde, aldus de rechter, een schending van de rechten van verdediging van Studio 10. De dagvaarding werd zodoende nietig verklaard ingevolge art. 702,3° Ger.W.

Een vermeende inbreukmaker kan zijn verdediging niet naar behoren organiseren wanneer hij niet ab initio weet wat precies van hem gevorderd wordt en welke precieze rechtsfeiten aan die vordering ten grondslag liggen.

ln deze zaak kan SC niet onwetend geweest zijn van het gegeven dat de feiten die zij in de dagvaarding uiteenzette en de vorderingen die zij stelde niet helder en niet precies waren. ln de voorafgaandelijk aan de gedinginleidende dagvaarding gevoerde correspondentie leest de rechtbank duidelijk dat van bij de eerste ingebrekestelling er een probleem inzake accuraatheid was.


STD heeft bij herhaling aangedrongen op concretisering en verduidelijking zonder dat SC haar aanspraken verfijnde en aangaf welke trui die zij zou ontworpen hebben nu precies gekopieerd of zonder haar toestemming geadapteerd werd.


De rechtbank is van oordeel dat de vage en algemene bewoordingen van de dagvaarding en het gebrek aan precisie bij het formuleren van de vorderingen een schending van de rechten van verdediging van STD vormen. Om deze reden wordt aannemelijk geacht dat er belangenschade in hoofde van STD ontstaat wanneer STD zich niet met de nodige zorg
kan verweren.