IEFBE 2715

Stakingsvordering gunningsbeslissing voor aanleg van lagevloertrams niet-ontvankelijk omdat Bombardier geen octrooihouder is

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 20 april 2017, IEFbe 2715 (Bombardier tegen CAF) Aanbestedingsvergunning. Octrooirecht. Vervoersmaatschappij De Lijn had een aanbestedingsopdracht gepubliceerd. CAF en Bombardier werden beide geselecteerd. De lijn stelde een gunningsverslag op waaruit blijkt dat de offerte van CAF superieur is aan die van Bombardier. Bombardier diende een verzoekschrift in bij de Raad van State tot schorsing van de gunningsbeslissing. De Raad van State oordeelde dat De Lijn haar zorgvuldigheidsplicht en de plicht tot gelijke handeling schond omdat ze niet hebben onderzocht waarom CAF goedkoper was. Bombardier beschikt over een Europees Octrooi op een uitvinding voor aanleg voor lagevloertrams. CAF zou het octrooi schenden en daarom lagere kosten maken. Bombardier vordert om de stakingsvordering van het verzoekschrift bij de Raad van State gegrond en ontvankelijk te verklaren. Eiseres, Bombardier AT, is niet meer de houder van het octrooi omdat dit is gewijzigd en op naam van Bombardier (Holdings) staat. De stakingsvordering is niet-ontvankelijk.

24. Na het tussenvonnis van voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van Koophandel Brussel van 29 december 2016, werd er een wijziging van houderschap opgenomen in het Belgisch octrooiregister, die stelt dat niet eiseres Bombardier AT, maar een andere vennootschap genaamd Bombardier (holdings) Austria houdster is geworden, die vervolgens haar naam veranderd heeft naar Bombardier Transportation Austria. Deze post factum registratie toont aan dat het om twee verschillende vennootschappen gaat. Eisende partij Bombardier AT beschikte noch op het moment van de dagvaarding, noch vandaag over de vereiste hoedanigheid als octrooihouder om een vordering tot namaak in te stellen. Uit de wijziging van houderschap blijkt dat Bombardier AT ontbonden werd in 2009. Desondanks werd de stakingsvordering alsnog uitgebracht in naam van Bombardier AT, die over geen ius agendi beschikt.
25. De vordering tot staking is dan ook niet-ontvankelijk. Enkel wie juridisch bestaat kan in rechte optreden Wie juridisch niet bestaat, kan niet in rechte optreden, noch als eiser, noch als verweerder.