IEFBE 2724

Stakingsvordering wordt afgewezen vanwege het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2724 (Videocrew tegen WISA) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Eiser heeft een eenmanszaak actief in de audiovisuele sector onder de handelsnaam Videocrew en domeinnaam videocrew.be. WISA maakt gebruik van domeinnamen brusselsvideocrew.com en .be en van handelsnaam Brussels Video Crew. Eiser vordert staking van het gebruik van de handels- en domeinnaam. Eisende partij is noch de enige noch de eerste die dergelijke diensten aanbiedt. Het woord Videocrew is banaal en beschrijvend in de audiovisuele sector. Dit woord op zichzelf kan dan ook niet gebruikt worden om een vennootschap binnen deze sector te onderscheiden van een andere. Eisende partij mag het gebruik van dit woord als handelsnaam en/of domeinnaam niet monopoliseren. Gezien het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew sluit de toevoeging van het woord Brussel zowel de visuele als de fonetische gelijkenis met het geïsoleerde beschrijvende woorden videocrew uit. Er is geen sprake van verwarringsgevaar. De stakingsvordering wordt afgewezen.

17. De benaming Videocrew is een combinatie van woorden Video en Crew. Deze woorden en de combinatie ervan zijn zowel in het Engels als in het Nederlands gebruikelijk. Beide zijn opgenomen in het Groot woordenboek van de Nederlandse taal, en het woord crew wordt onder andere specifiek gedefinieerd als filmploeg. Het woord videocrew wordt in binnen- en buitenland gebruikt om een video- of filmploeg aan t duiden, alsook de bijhorende diensten. De domeinnamen die het woord videocrew bevatten zijn ontelbaar. Ter illustratie heeft WISA een niet-limitatieve lijst van domeinnamen opgesteld waarin het woord filmcrew wordt gebruikt. Hierbij valt reeds op te merken dat de overgrote meerderheid van domeinnamen het woord videocrew combineren met een geografische aanduiding.
18. Concreet biedt eisende partij de diensten van een video-filmploeg aan voor audiovisuele projecten. Het woord videocrew is dus een noodzakelijke benaming van de activiteiten die erdoor worden gedekt. Eisen partij is noch de enige noch de eerste die dergelijke diensten aanbiedt. Zo bestaat er sinds 1996 een bedrijf dat gelijkwaardige diensten levert onder de naam videoCREW, onder andere via haar website www.videocrew.com. Uit haar website blijkt dat de diensten wereldwijd worden geleverd, en België staat specifiek vermeld in de lijst van Europese landen. Nog een ander Belgisch bedrijf in dezelfde sector gebruikt de naam Vast Video Crew, onder andere op haar website www.vastvideocrew.be, en richt zich specifiek tot de Belgische markt.
19. Eisen partij voert aan dat de term videocrew niet zuiver beschrijvend zou zijn maar hoogstens suggestief. De bovenvermeld stukken en vaststellingen spreken dit echter tegen. Uit voorgaande blijkt dat het woord Videocrew banaal en beschrijvend is in de audiovisuele sector. Dit woord op zichzelf kan dan ook niet gebruikt worden om een vennootschap binnen deze sector te onderscheiden van een andere. Eisende partij mag het gebruik van dit woord als handelsnaam en/of domeinnaam niet monopoliseren.
23.Hoe dan ook is de toevoeging van een element aan een bestaande doch banale benaming voldoende om enig verwarringsrisico uit te sluiten. WISA heeft het woord videocrew gecombineerd met een andere geografische term, in casu Brussel, om aan te duiden dat zij in Brussel gevestigd is. Gezien het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew sluit de toevoeging van het woord Brussel zowel de visuele als d fonetische gelijkenis met het geïsoleerde beschrijvende woorden videocrew uit.
27. Hierboven werd reeds aangetoond dat eisende partij geen enkele bescherming kan genieten voor de benaming videocrew. Bovendien toont eisende partij niet aan op welke manier verwerende partijen enige vorm van onrechtmatig gedrag zouden hebben vertoond tegenover eisende partij, laat staan dat verwerende partijen daar enig voordeel uit zouden hebben gehaald. De website van WISA verschilt overigens volledig van de website van eisende partij, wat enige vorm van aanhaking uitsluit.
33. De benadeelde moet daarnaast ook aannemelijk maken dat WISA geen rechten of legitieme belangen jegens de domeinnamen heeft. Dit doet eisende partij niet. WISA biedt audiovisuele diensten aan die onder andere het opstellen en het beheer van een videocrew inhouden, en is in Brussel gevestigd. Uit het voorgaande blijkt dat WISA haar domeinnaam ter goeder trouw gebruikte om haar diensten aan te bieden, jaren voordat zij in kennis werd gesteld van de beweerde (en betwiste) rechten van eisende partij door middel van haar email van 7 december 2014.
35. Tenslotte moet eisende partij aantonen dat WISA te kwader trouw was op het moment van de registratie van haar domeinnamen. Op pagina 11 van haar conclusie van 21 oktober 2016 stelt eisende partij dat WISA de domeinnamen brusselsvideocrew.be en .com heeft geregistreerd 'om er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen, namelijk om mee te profiteren van de inspanningen die eisende partij zich reeds getroost had om haar handelsnaam Videocrew bekendheid te geven'. Zowel de aanhaking als de beweerde inspanningen geleverd door eisende partij worden niet bewezen.