IEFBE 3200

Uniemerk van online gokbedrijf nietig verklaard

Kansspelen-Unsplash

Hof van beroep Brussel 30 maart 2021, IEF 19871, IEFbe 3200, 2019/AR/1312 (bet365 tegen Rocoluc en EAC) Bet365 is een groot internationaal gokbedrijf dat online kansspelen aanbiedt, onder andere in België. Rocoluc en EAC zijn Belgische bedrijven die eveneens actief zijn in de kansspelsector. Samen zijn zij online actief onder de naam 'bet333'. Bet365 is van mening dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op haar Uniemerk. Het Hof van beroep gaat hier echter niet in mee, mede omdat bet365 niet over de juiste vergunning beschikt om in België kansspelen aan te bieden. Daarbovenop wijst zij de tegenvordering van Roculuc en EAC toe, waarmee zij het Uniemerk van bet365 nietig verklaard.

"Verklaart de tegenvorderingen van Roculuc en EAC wegens schending van artikel 4 § 2 Kansspelwet en artikel VI.104 WER ontvankelijk, en gedeeltelijk gegrond als hierna bepaald.

Stelt vast dat Bet365 Group Limited, door een mobiele versie van de website www.bet365.com toegankelijk te maken vanuit België terwijl zij over de technische middelen beschikt om deze toegang vanuit België te blokkeren, reclame maakt voor niet-vergunde kansspelen en artikel 4, §2 van de Kansspelwet juncto artikel VI.104 WER schendt.

Legt het bevel op aan Bet365 Group Limited om de terbeschikkingstelling in België van de mobiele en andere versies van de website www.bet365.com te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van 100.000 per dag dat het bevel niet wordt nageleefd, te rekenen vanaf 24 uur na de betekening van het huidige arrest, waarbij het maximum van de dwangsommen op 1.000.000 euro wordt bepaald;

Verklaart deze tegenvorderingen voor het meerdere ongegrond.

Verklaart zich onbevoegd om uitspraak te doen over de tegenvordering van Roculuc NV en EAC NV tot nietigverklaring van de Uniemerken met nummers 005720347, 005928346 en 005928437 van Bet365 Group Limited.

Verklaart de tegenvordering van Rocoluc NV en EAC NV tot nietigverklaring van het Uniemerk van Bet365 Group Limited met nummer 006574784 ontvankelijk en gegrond.

Verklaart het Uniemerk van Bet365 Group Limited met nr. 006574784 nietig.

Verzoekt de griffie het afschrift van deze beslissing te zenden aan het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie bij toepassing van artikel 128.6 UMV.

Verklaart de hoofdvorderingen van Bet365 Group Limited ongegrond.