IEFBE 2718

Weddingplanner van Great Weddings.vlaanderen maakt inbreuk op handel- en domeinnaam Great Weddings.be

Hof van beroep Antwerpen 20 april 2017, IEFbe 2718 (Appellante tegen Suc6) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. SUC6 is een evenementenbureau en heeft in het kader van de organisatie van trouwfeesten een nieuw concept bedacht: 'Great Weddings'. Appellante en Suc6 werkten samen. Suc6 stelt dat appellante op den duur in eigen naam trouwfeesten is gaan organiseren met handelsnaam 'Great Weddings' met de website met domeinnaam www.greatweddings.vlaanderen. Suc6 vordert bij de rechtbank [IEFbe 2271] overdracht van de website greatweddings.be en om gebruik van benaming te staken. De vordering wordt toegewezen omdat Suc6 nooit de handelsnaam heeft overgedragen aan appellante. Daarna veranderde appellante de handelsnaam van Great Weddings naar Grand Weddings. In hoger beroep vordert de appellante dat het stakingsverbod opgeven moet worden. Er wordt gebruik gemaakt van een identieke handelsnaam, de aard van de activiteiten is identiek, namelijk het organiseren van huwelijksfeesten en de activiteiten worden beide uitgevoerd in Limburg. De loutere toevoeging 'Vlaanderen' aan de domeinnaam neemt het verwarringsgevaar niet weg. De vordering wordt afgewezen en het vonnis van 27 mei 2016 wordt bevestigd.

4. Het enkele feit dat appellante als weddingplanner van Great Weddings naar buiten trad doet aan het voorgaande geen afbreuk. Nergens blijkt uit dat geïntimeerde de handelsnaam Great Weddings zou overgedragen hebben aan appellante, die overigens pas na 2007 handeldreef onder de naam Grand Events. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring wordt rekening gehouden met 3 criteria: 1) de gelijkenis tussen de benaming zelf: in casu gebruikte appellante in eerste instantie de identieke benaming Great Weddings (infra zal blijken dat zij thans Grand Weddings als handelsnaam hanteert), 2) de aard van de respectieve commerciële activiteiten is identiek (het organiseren van huwelijksfeesten), 3) het territorium waarop de activiteiten worden uitgeoefend is in beide gevallen de provincie Limburg (geïntimeerde heeft haar zetel te Alken, terwijl de zetel van appellante Hasselt is). Aan appellante werd met reden verbod opgelegd om nog verder gebruik te maken van de handelsnaam Great Weddings.
5. Appellante is van oordeel dat Great Weddings onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om te kunnen beschermd als handelsnaam. Volgens appellante is eenieder vrij en dergelijke algemene loutere beschrijvende handelsnaam te gebruiken. In casu bestaat handelsnaam uit een beschrijvend woord gekoppeld aan een soortnaam hetgeen eerder banaal voorkomt. De handelsnaam moet echter noch origineel noch distinctief zijn. Daar waar een merk onderscheidend vermogen dient te bezitten om bescherming te verkrijgen, kan zelfs een niet-onderscheidende handelsnaam bescherming genieten. De beschermingsomvang van de handelsnaam zal evenwel groter zijn wanner hij voldoende onderscheidend is. In casu werden woorden in de Engelse taal gebruikt, waardoor het banale karakter minstens ten dele wordt tenietgedaan. Bovendien is er sprake van intensief gebruik durende 10 jaar zoals supra reeds vermeld. Dat Great Weddings een loutere soortnaam zou zijn, kan niet aanvaard worden. Geïntimeerde kan bijgevolg aanspraak maken op bescherming tegen het gebruik van dezelfde handelsnaam door een rechtstreekse concurrent, minstens in het territorium in de provincie Limburg. Er is immers verwarring tussen beide ondernemingen mogelijk.
6. De drie toepassingsvoorwaarden uit art XII.22 WER zijn voldaan. De drie bestanddelen van de wederrechtelijke inschrijving van een domeinnaam zijn:
- Er moet sprake zijn van de registratie van een domeinnaam die identiek is aan het onderscheidingsteken van een derde of er zodanig mee overeenstemt dat hij verwarring kan scheppen: de domeinnaam die appellante heeft laten registreren is voor het grootste deel identiek aan de handelsnaam van geïntimeerde zodat verwarring wel degelijk mogelijk is. De loutere toevoeging 'Vlaanderen' kan dit verwarringsgevaar niet opheffen.
- De domeinnaamhouder kan geen enkel recht of een legitiem belang laten gelden jegens de domeinnaam; appellante betwist de vervulling van deze toepassingsvoorwaarde niet. Appellante voert geen recht of legitiem belang aan. Zjj stelt weliswaar in algemene termen dat zij het concept Great Weddings heeft ontworpen maar maakt zelf geen aanspraak op enig recht. De stelling van appellante dat de handelsnaam Great Weddings een soortnaam zou zijn die niet voor bescherming in aanmerking komt werd supra reeds verworpen.
- Tenslotte is de registratie verboden wanneer zij gebeurt men het doel om een derde te schaden of om ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de domeinnaam: ook deze toepassingsvoorwaarde wordt niet betwist. Door de keuze van de domeinnaam berokkent appellante schade aan geïntimeerde wegens het gevaar op verwarring tussen de handelszaken.