IEFBE 2666

Gebruik teken 'happy-flights' kan verwarring verwekken met bedrijf Happy Flights

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juli 2017, IEFbe 2666 (Happy Flights tegen Claim It) Handelsnaamrecht. Happy Flights en Claim It zijn actief in de gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van schuldvorderingen die aan haar zijn overgedragen door vliegtuigpassagiers die over schuldvorderingen beschikken door instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten. Happy Flights heeft vastgesteld dat Claim It gebruik maakt van de domeinnamen happy-flights.be, happy-flights.org, happy-flights.bis en happy-flights.net. Verder gebruiken verwerende partijen ‘happy flights’ als adwords om internetbezoekers te leiden naar hun website. De handelsnaam is een industrieel eigendomsrecht, dat beschermd wordt. De totaalindruk van handelsnamen zijn overeenstemmend. Het hanteren van het teken “Happy Flights” al dan niet met een koppelteken kan minstens verwarring verwekken bij de gemiddelde consument. Dit is een oneerlijke daad van mededinging en in strijd met de eerlijke marktpraktijken. De vordering is gegrond.

15. […] Vertrekkende van de totaalindruk en rekening houdend met de dominante bestanddelen van de benamingen, komt men tot de vaststelling dat er sprake is van: - Auditieve identiteit: de auditieve identiteit kan in casu niet worden betwist; - Visuele identiteit: de toevoeging van een koppelteken tussen happy en flights is niet van aard om de totaalindruk bij de consument te veranderen; - Conceptuele identiteit. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de betrokken handelsnamen auditief, visueel en conceptueel overeenstemmend zijn.

19. De stakingsrechter besluit op grond van de beoordeling van de voormelde elementen dat in hoofde van de gemiddelde consument, het hanteren van het teken “Happy Flights” al dan niet met de toevoeging van een koppelteken tussen Happy en Flights door verwerende partijen minstens verwarring kan verwekken “ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent” […].

20. Door een benaming te gebruiken die verwarring kan verwekken met de handelsnaam van eisende partij in hoofde van de gemiddelde consument, stelt verwerende partij ten overstaan van eisende partij een oneerlijke daad van mededinging in de zin van artikel 10 Unieverdrag van Parijs. Deze daad maakt tevens een daad uit strijdig met artikel VI.104 WER, met name een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor verwerende partij de beroepsbelangen van eisende partij minstens kan schaden. De gemiddelde consument zou immers kunnen uitwijken naar verwerende partij, ervan uitgaande dat beide partijen economisch verbonden zijn. Hierdoor loopt eisende partij het gevaar dat bijvoorbeeld de manier van handel drijven door verwerende partij haar faam en imago in het gedrang zou brengen.

21. Het past dan ook verwerende partij te bevelen om het gebruik van het teken “Happy Flights” al dan niet met koppelteken tussen Happy en Flights te staken.