IEFBE 2761
  • Hof van Cassatie - Cour de Cassation
    22 mrt 2018
  • Roquette Frères tegen Syral Belgium

Geen schending motiveringsplicht Hof van Beroep uitspraak Roquette tegen Syral: probleemoplossingstoets niet enige manier om uitvinderswerkzaamheid aan te tonen

Hof van Cassatie 22 maart 2018, IEFBE 2761 (Roquette Fréres tegen Syral Belgium) Octrooirecht. Het Hof van Beroep [IEFBE 2276] oordeelde dat het octrooi van Roquette geen uitvinderswerkzaamheid heeft. Roquette stelt dat het Hof van Beroep zijn motiveringsplicht ingevolge artikel 149 Grondwet heeft geschonden: zij had de probleemoplossingstoets moeten aanvoeren. Het Hof van Cassatie oordeelt dat het aanvoeren daarvan slechts een argument ter staving van het middel inzake de aanwezigheid van uitvinderswerkzaamheid is. Omdat het octrooi nietig is verklaard, dient het Hof van Cassatie niet meer in te gaan op verweer van eiseres betreffende de in ondergeschikte orde door de verweerster gevorderde verklaring van niet-inbreuk. Het Hof van Cassatie verwerpt het cassatieberoep.

3. (...) Verder dienden de appelrechters niet meer te antwoorden op de aanvoering van de eiseres betreffende de probleemoplossingstoets, die geen afzonderlijk verweer uitmaakte, maar slechts een argument ter staving van het middel inzake de aanwezigheid van uitvinderswerkzaamheid. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, kan het niet worden aangenomen.

9. De appelrechters oordelen dat "het [Belgische luik van het Europees] octrooi nietig wordt verklaard" en verklaren de hoofdvordering van de verweerster aldus gegrond. 

10. Gelet op dit oordeel, dienden de appelrechtrs niet meer te antwoorden op het verweer van de eiseres betreffende de in ondergeschikte orde door de verweerster gevorderde verklaring van niet-inbreuk, dat niet meer dienend was. Het middel kan niet worden aangenomen.