IEFBE 2697

IMP schuldig aan onrechtmatige parallelinvoer van Honda GX-motoren uit China

Hof van beroep Brussel 27 juni 2017, IEFbe 2697 (Honda tegen IPM) Auteursrecht. Marktpraktijken. Honda is houder van Unie woord- en beeldmerk HONDA en GX. Industrial Maintenance Products biedt motoren die het merkteken Honda en GX dragen die niet door Honda of met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht. Op de motoren was een sticker geplaatst met: niet gecertificeerd voor verkoop in de VS, Canada, EU en Aus. Honda vordert om IMP te veroordelen tot staking van verkoop van Honda GX-motoren wegens onrechtmatige parallelinvoer en auteursrechtinbreuk. De motoren zijn afkomstig uit China en Hongkong. De motoren werden van buiten EER - mogelijk met tussenstop in Dubai- ingevoerd in de EER en door IMP in België te koop aangeboden. Er blijkt niet dat de ontwerper van de motoren en generatoren creatieve keuzes heeft gemaakt, weze het in de vormgeving, de schikking van de onderdelen, de kleurencombinatie rood-zwart voor het centrale gedeelte van de motor waarop het merkteken kan worden aangebracht of de verticaal in het rond rooster aangebrachte inkepingen, variërend tussen lange en korte inkepingen, of in de combinatie van deze elementen. De vordering wat betreft de onrechtmatige parallelinvoer wordt toegewezen en wat betreft de auteursrechtinbreuk afgewezen.

21. Het hof stelt vast dat uit het verslag van deskundige Keymolen blijkt dat er op het toenmalige kantooradres van IMP, Honda GX-motoren werden aangetroffen die werken ingevoerd van buiten de EER, evenals machines, zoals trilpalen waarin GX motoren waren verwerkt. Hiervoor werd door het hof vastgesteld dat IMP niet bewijst of minstens aannemelijk maakt dat zij de waren die bij haar werden aangetroffen, verkocht na de opheffing van het uitvoerend beslag gelegd op 9 februari 2009 en dat zodoende voldoende waarschijnlijk is dat de waren zich nog steeds in haar voorraad bevinden.
Het merendeel van de door deskundige Keymolen aangetroffen GX-motoren droeg de vermelding 'not certified for sale in US, Canada, EU & Aus'. Volgens de deskundige blijkt uit haar onderzoek dat deze motoren afkomstig waren van ondernemingen gevestigd in China en Hong Kong. De motoren werden van buiten EER - mogelijk met tussenstop in Dubai- ingevoerd in de EER en door IMP in België te koop aangeboden.

22. De vordering van Honda die ertoe strekt om IMP te veroordelen tot staking van de vastgestelde onrechtmatige parallelinvoer is gegrond.

25. Het hof oordeelt dat noch de motoren en generatoren van Honda elk in hun geheel, noch de onderscheiden elementen daarvan, weze het individueel of zoals gecombineerd, auteursrechtelijke bescherming genieten. In strijd met hetgeen Honda aanvoert, blijkt niet dat de ontwerper van de betrokken motoren en generatoren creatieve keuzes heeft gemaakt, weze het in de vormgeving, de schikking van de onderdelen, de kleurencombinatie rood-zwart voor het centrale gedeelte van de motor waarop het merkteken kan worden aangebracht of de verticaal in het rond rooster aangebrachte inkepingen, variërend tussen lange en korte inkepingen, of in de combinatie van deze elementen. Deze elementen, weze het individueel of zoals gecombineerd, zijn niet oorspronkelijk in de zin van de rechtspraak die in het vorige randnummer van dit arrest werd geciteerd. Ze zijn naar het oordeel van het hof niet het resultaat van een eigen intellectuele schepping van de maker of met andere woorden van de persoonlijkheid daarvan. Een persoonlijke stempel van de maker of vrije creatieve keuzes wat betreft elementen waarnaar wordt verwezen, weze het individueel of zoals gecombineerd, worden niet ontwaard.

26. Aangezien Honda zich niet kan beroepen op een auteursrecht, is van een inbreuk daarop door IMP geen sprake. De vordering van Honda gesteund op het auteursrecht is ongegrond.