IEFBE 3202

Meubels wel beschermd, maar geen auteursrechtelijke schending

Hof van Beroep Antwerpen 24 maart 2021, IEF 19884, IEFbe 3202, 2018/AR/2178 (Het Heerenhuis tegen Strak) Het Heerenhuis is een meubelmakerij uit Antwerpen die o.a. een bepaald type fauteuil en bijzettafel produceert. Geïntimeerden hebben de auteursrechten op deze producten geschonden volgens Het Heerenhuis. Deze vordert dan ook van het hof dat geïntimeerden de onderstelde schending staken op straffe van verscheidene dwangsommen. Het Heerenhuis vordert daarbovenop een zeer hoge schadevergoeding van geïntimeerden op basis van gederfde winst en geleden verlies. Het hof verklaart voor recht dat de fauteuil en de bijzettafel auteursrechtelijke bescherming toekomen, maar wijst alle overige vorderingen af. 

39. Het Heerenhuis maakt in haar vorderingen melding van een auteursrechtelijke inbreuk door de niet toegestane reproductie "of minstens adaptatie" van de respectievelijke werken. Het adaptatie-recht vormt in se een onderdeel van het reproductie-recht. Het adaptatie-recht verleent de auteur (of de rechthebbende) het recht zich te verzetten tegen de overname van oorspronkelijke elementen van het werk.

Het hof merkt op dat Het Heerenhuis, naast de vermelding "minstens", geen concrete argumentatie aanreikt waarom de Strak-Fauteuil dan wel de Strak-Bijzettafel een ongeoorloofde adaptatie zou inhouden van respectievelijk de CARGO-Fauteuil en de NIMBUS-Bijzettafel. Het hof kan zich dan ook beperken te verwijzen naar het gebrek aan overname van de als oorspronkelijk beschouwde overheersende elementen op het totaalbeeld van de auteursrechtelijke werken waardoor van een inbreukmakende adaptatie geen sprake kan zijn.

De gestelde oorspronkelijke vordering wordt dan ook ongegrond verklaard en de bestreden beslissing wordt bevestigd waar geoordeeld werd tot geen inbreuk (in zijn algemeenheid) op de auteursrechten.