IEFBE 3463

Ook werkwijze niet beschermd door auteursrecht

Hof van beroep Antwerpen 30 maart 2022, IEFbe 3463; 2021/AR/343 (Eiser tegen Gedaagde) Zie ook [IEFbe 3462]. In het vervolg van het vonnis van de rechtbank, lukt het eiser in hoger beroep ook niet om zijn vorderingen te laten slagen bij het hof van beroep in Antwerpen. Eiser is een kunstenaar die onder andere een schadevergoeding vordert van gedaagde, omdat gedaagde inbreuk zou maken op het auteursrecht van eiser door nep-producties van de kunstwerken te importeren. Het hof wijst het gevorderde af en benadrukt dat individuele schilderijen in een reeks auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn, maar dat de werkwijze waarop de schilderijen tot stand komen noch het oeuvre als geheel in beginsel niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.

24. De redenering van het BROMPTON-arrest volgend oordeelt het hof dat de bescherming van werkwijzen (of toegepaste technieken) via het auteursrecht (in de zin van ideeën vorm gegeven in een beschreven werkwijze of techniek) in feite zou neerkomen op het bieden van de mogelijkheid om deze werkwijze of techniek te monopoliseren en dit dus ten koste van de mogelijkheid van derden om gebruikmakende van deze werkwijze of techniek werken te creëren die een uitdrukking zijn van hun persoonlijkheid en voldoende auteursrechtelijke afstand nemen van een werk waarin deze werkwijze of techniek voor het eerst zou zijn toegepast. En dergelijk monopolie is nu net wat Eiser beoogt door de hierboven weergegeven invulling van zijn stelplicht, hetgeen de grenzen van de auteursrechtelijke bescherming overstijgt.

25. Het is trouwens sprekend dat Eiser er vanuit gaat dat aan alle werken (het hele oeuvre) van MONDRIAAN, ROCHKO en POLLACK auteursrechtelijke bescherming toekomt gezien ze "steeds dezelfde werkwijze en techniek toepassen". Het is echter niet het toepassen van dezelfde werkwijze of techniek, op zich niet vatbaar zijn voor auteursrechtelijke bescherming, waardoor een (concreet) werk (en eventueel alle geïndividualiseerde werken van deze kunstenaars) auteursrechtelijke bescherming toekomt, maar wel omdat het (concreet) werk voldoet aan de oorspronkelijkheidvereisten.