IEFBE 3508

Schadevergoeding wegens gebruik illegale software

Hof van Beroep Antwerpen 17 juni 2019, IEFbe 3508; rolnr. 2017/AR/2317 (X tegen Autodesk, Adobe en Microsoft) Via een anonieme bron hebben Autodesk, Adobe en Microsoft te horen gekregen dat X gebruik zou maken van illegale kopieën van hun software voor professionele doeleinden. In eerste aanleg oordeelt de rechtbank dat X meerdere inbreuken heeft gemaakt op de auteursrechten van geïntimeerden. Het hof acht tevens dat X met zekerheid illegale software heeft gebruikt voor commerciële doeleinden. Het wordt X vervolgens ook verboden om enige illegale reproducties van de software in bezit te hebben, tijdelijk te reproduceren, de gelegenheid te geven te reproduceren en om te gaan tot een mededeling aan het publiek. Tot slot wordt X tevens veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

4.2.17. Deze verklaringen zijn te aanzien als buitengerechtelijke bekentenissen van de appellant van het feit dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuken op de Intellectuele eigendomsrechten van de geïntimeerden, dit meer bepaald door de voormelde illegale software te bezitten en tevens door deze te verhandelen aan derden. Zij bevestigen analoge verklaringen die de appellant klaarblijkelijk ook voor deskundige P. De Vocht heeft afgelegd (zie hierboven). Dat die verklaringen niet vrijwillig zouden afgelegd zijn, wordt door de appellant niet bewezen. De bekentenissen van de appellant zijn definitief en onherroepelijk (art. 1356 BW).

4.2.20. Bijgevolg is bewezen dat de appellant door het bezit voor commerciële doeleinden van deze programma's van de geïntimeerden en door het in het verkeer brengen ervan, zonder licentie daarvoor, het auteursrecht van de geïntimeerden heeft geschonden en bijgevolg een Inbreuk heeft gepleegd op de hierboven geciteerde bepalingen van de Softwarewet. De permanente reproducties van de programma's die bij de appellant werden aangetroffen en zelfs door hem werden verspreid, miskennen het auteursrecht van de geïntimeerden. Telkens wanneer deze programma's gebruikt werden, was er daarenboven sprake van een tijdelijke reproductie zonder toestemming van de auteur, dus een extra Inbreuk op die auteursrechten.