Parallelimport - Importation parallèles

IEFBE 3001

HvJ EU over verlenging van vergunning voor parallelimport

HvJ EU - CJUE 14 nov 2019, IEFBE 3001; ECLI:EU:C:2019:968 (Vaselife en Chrysal tegen Ctgb), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-over-verlenging-van-vergunning-voor-parallelimport

HvJ EU 14 november 2019, IEF 18859, LS&R 1763, IEFbe 3001; ECLI:EU:C:2019:968 (Vaselife en Chrysal tegen Ctgb) Aan Vaselife is een vergunning verleend voor de parallelimport van gewasbeschermingsmiddel Vaselife UB. Het Ctgb heeft het verzoek om de aan Vaselife toegekende vergunning te verlengen, geweigerd. Vervolgens is de toelating overgeschreven op Chrysal. Chrysal heeft bezwaar ingediend tegen het besluit over de verlenging van de vergunning. Dit bezwaar van Chrysal is door het Ctgb gedeeltelijk gegrond verklaard. Tegelijkertijd heeft het Ctgb het verzoek tot verlenging van de vergunning afgewezen. Vaselife heeft hiertegen beroep ingesteld bij het CBb, zie [LS&R 1626]. Het Ctgb heeft het verzoek van Chrysal om de naam van het middel te veranderen in Chrysal BVB, ingewilligd, en de respijtperiode verruimd waardoor ook de bestaande voorraad van het middel Vaselife UB mocht worden afgeleverd en opgebruikt. Hiertegen heeft Chrysal beroep ingesteld bij het CBb. Het CBb heeft vervolgens het HvJ EU verzocht om beantwoording van enkele prejudiciële vragen.

IEFBE 2716

Stakingsvordering toegewezen wegens parallelimport Singulair zonder vermelding enititeit van ompakker of heretiketteerder door PI Pharma

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 27 apr 2017, IEFBE 2716; (Merck Sharp & Dohme en MSD tegen PI Pharma), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-toegewezen-wegens-parallelimport-singulair-zonder-vermelding-enititeit-van-ompakke

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 27 april 2017, IEF 17924; IEFbe 2716 (Merck Sharp & Dohme en MSD tegen PI Pharma) Parallelimport. Merck Sharp & Dohme is een farmaceutische onderneming. MSD is verantwoordelijk voor de verdeling van haar geneesmiddelen op de Belgische markt. Pharma is een groothandelaar in geneesmiddelen. MSD heeft een farmaceutisch geneesmiddel voor hooikoorts ontwikkeld met montelukast. Dit product wordt door MSD op de markt gebracht onder de naam Singulair. Singulair is ingeschreven als EU en Benelux woordmerk. Pharma heeft een vergunning tot parallelinvoer voor het op de Belgische markt brengen van Singulair. MSD vordert staking van het op de markt brengen van Singulair door Pharma. Het product vermeldt geen entiteit als ompakker of heretiketteerder. En Pharma gebruikt een inadequate verpakking gebaseerd op de oude en afgewezen versie. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2175

Geen vermelding van ompakker of heretiketteerder, maakt inbreuk op merkenrechten MSD

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 27 apr 2017, IEFBE 2175; (MSD tegen PI Pharma), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-vermelding-van-ompakker-of-heretiketteerder-maakt-inbreuk-op-merkenrechten-msd
singulair

Voorz. NL Rechtbank van KH Brussel 27 april 2017, IEF 16797; IEFbe 2175 (MSD tegen PI Pharma) BMS (Bristol-Myers Squibb)-voorwaarden [C-427/93, C-429/93 en C-436/93] Ompakken geneesmiddelen. Merkenrecht. De voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel bevestigt in de eerste plaats de schending van de derde BMS-voorwaarde. De voorzitter past daarbij het arrest van het Hof van Justitie inzake Orifarm (C-400/09) toe en bevestigt dat ofwel de daadwerkelijke ompakker/heretiketteerder moeten worden vermeld, ofwel de entiteit die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt. Het volstaat niet dat één van deze entiteiten louter wordt vermeld (bijvoorbeeld voorafgegaan door “ingevoerd door”); er dient wel degelijk ook vermelding te worden gemaakt van “omgepakt door”. Ook een bevestiging vanwege het FAGG dat de term “omgepakt door” mag worden weggelaten, vormt geen rechtvaardiging om één van de BMS-voorwaarden te negeren.

 

IEFBE 2107

HvJ EU: Royalties en licentierechten niet opnemen in douanewaarde

HvJ EU - CJUE 9 mrt 2017, IEFBE 2107; ECLI:EU:C:2017:195 (GE Healthcare tegen Hauptzollamt Düsseldorf), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-royalties-en-licentierechten-niet-opnemen-in-douanewaarde

HvJ EU 9 maart 2017, IEF 16642; LS&R 1434; IEFbe 2107; C-173/15; ECLI:EU:C:2017:195 (GE Healthcare tegen Hauptzollamt Düsseldorf) Royalties en licentierechten moeten niet worden opgenomen in de douanewaarde als niet vaststaat dat licentierechten voor merken verschuldigd zijn. HvJ EU:

1)      Artikel 32, lid 1, onder c) [DouaneVo] moet aldus worden uitgelegd dat dit artikel enerzijds niet verlangt dat het bedrag van de royalty’s of de licentierechten wordt vastgesteld op het tijdstip waarop de licentieovereenkomst wordt gesloten dan wel op het tijdstip waarop de douaneschuld ontstaat, teneinde deze royalty’s of licentierechten te kunnen aanmerken als betrekking hebbende op de goederen waarvan de waarde moet worden bepaald, en dat het anderzijds toestaat dat deze royalty’s of deze licentierechten worden geacht „betrekking [te hebben op] [...] de goederen waarvan de waarde dient te worden bepaald”, ook al houden die royalty’s of die licentierechten slechts gedeeltelijk verband met die goederen.

 

IEFBE 2014

Hof van Cassatie: Ompakking Losartan is objectief noodzakelijk om effectieve toegang tot markttoetreding te waarborgen

Hof van Cassatie - Cour de Cassation 7 nov 2016, IEFBE 2014; (MSD tegen PI Pharma II), http://www.ie-forum.be/artikelen/hof-van-cassatie-ompakking-losartan-is-objectief-noodzakelijk-om-effectieve-toegang-tot-markttoetred

Hof van Cassatie van België 7 november 2016, IEFbe 2014 (MSD tegen PI Pharma II) Merkenrecht. Parellelimport. Markttoegang. Het Hof van Beroep Brussel [IEFbe 843] besloot dat de herverpakking (een nieuwe buitenverpakking van 98 tabletten Losartan) alsmede de hermerking obectief noodzakelijk is om effectieve toegang te bekomen tot de Belgische markt. Verzet hiertegen is onrechtmatig, het hoger beroep is dan ook gegrond. Het (tweede) cassatieberoep wordt ook verworpen (vgl. IEFbe 2013).

IEFBE 2013

Hof van Cassatie: Ompakking Cozaar is objectief noodzakelijk om effectieve toegang tot markttoetreding te waarborgen

Hof van Cassatie - Cour de Cassation 7 nov 2016, IEFBE 2013; (MSD tegen PI Pharma), http://www.ie-forum.be/artikelen/hof-van-cassatie-ompakking-cozaar-is-objectief-noodzakelijk-om-effectieve-toegang-tot-markttoetredin

Hof van Cassatie van België 7 november 2016, IEFbe 2013; C.15.0206.N (MSD tegen PI Pharma) Merkenrecht. Het Hof van Beroep Brussel [IEFbe 1141] bepaalde eerder dat MSD zijn merkrecht gebruikt tot kunstmatige afscherming van de interne markt. Dergelijk verzet is echter slechts toegestaan indien ompakking uitsluitend is ingegeven door nastreving van een commercieel voordeel voor de parallelimporteur. De herverpakking naar ander formaat is in dit geval echter objectief noodzakelijk, omdat dit vermijdt dat PI Pharma effectieve toegang tot de Belgische markt wordt geweigerd. Indien de importeur dit product slechts op een beperkt deel van de markt van deze lidstaat kan afzetten, kan dat deel samenvallen met de markt van het product van de merkhouder in een welbepaald verpakkingsformaat in de lidstaat van invoer.

Een ompakking van het product is in dat geval objectief noodzakelijk om een effectieve toegang tot de markt van die lidstaat te waarborgen. Uit rechtspraak (Bristol-Myer-squibb, Upjohn, The Wellcome Foundation, Boehringer I) volgt dat de nationale rechter de voorwaarde van de objectieve noodzakelijkheid van ompakking moet onderzoeken op het ogenblik dat het geneesmiddel op de markt wordt gebracht in de lidstaat van invoer. Het Hof van Cassatie verwerpt het beroep

IEFBE 1886

Conclusie AG: Royalties en licentierechten niet opnemen in douanewaarde

HvJ EU - CJUE 27 jul 2016, IEFBE 1886; ECLI:EU:C:2016:62 (GE Healthcare tegen Hauptzollamt Düsseldorf), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-royalties-en-licentierechten-niet-opnemen-in-douanewaarde

Conclusie AG HvJ EU 27 juli 2016, IEF 16157; LS&R 1352; IEFbe 1886; C-173/15; ECLI:EU:C:2016:621 (GE Healthcare tegen Hauptzollamt Düsseldorf)
Royalties en licentierechten moeten niet worden opgenomen in de douanewaarde als niet vaststaat dat licentierechten voor merken verschuldigd zijn. Conclusie AG:

1)      Artikel 32, lid 1, onder c) [DouaneVo], moet aldus worden uitgelegd dat het niet verlangt dat het bedrag van de royalty’s of de merklicentierechten reeds wordt bepaald op het tijdstip waarop de douaneschuld ontstaat opdat de in dit artikel voorziene aanpassing van de douanewaarde van de ingevoerde goederen waarop dit merk is aangebracht, zou kunnen worden verricht.

IEFBE 1874

HvJ EU over het begrip communautaire veredelaars bij passieve veredeling en vermenging met tijdelijk uitgevoerde goederen

HvJ EU - CJUE 21 jul 2016, IEFBE 1874; ECLI:EU:C:2016:580 (Staatssecretaris van Financiën tegen Argos), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-over-het-begrip-communautaire-veredelaars-bij-passieve-veredeling-en-vermenging-met-tijdelijk

HvJ EU 21 juli 2016, IEF 16128; IEFbe 1347; LS&R 1874; C‑4/15;  ECLI:EU:C:2016:580 (Staatssecretaris van Financiën tegen Argos)
Douanerecht. Veredelingsproducten (brandstof). De Hoge Raad wenst met name verduidelijking van het begrip „communautaire veredelaars” aangezien die economische voorwaarden betrekking hebben op het ontbreken van een ernstige schade voor de wezenlijke belangen van deze veredelaars.  HvJ EU:

Artikel 148, onder c), van [Douaneverordening], moet aldus worden uitgelegd dat, om in het kader van een verzoek om een vergunning voor gebruikmaking van de regeling passieve veredeling te beoordelen of is voldaan aan de economische voorwaarden voor gebruikmaking van die regeling, niet alleen rekening moet worden gehouden met de wezenlijke belangen van communautaire producenten van soortgelijke producten als het eindproduct dat uit de voorgenomen veredelingshandelingen zou ontstaan, maar ook met die van communautaire producenten van soortgelijke producten als de niet-communautaire grondstoffen of halffabricaten die bestemd zijn om tijdens deze handelingen te worden vermengd met tijdelijk uitgevoerde communautaire goederen.