IEFBE 2811

Overeenstemmende handelsnaam voor gelijke activiteiten, merkinbreuk en handelsnaaminbreuk

Vzr. Ondernemingsrechtbank Gent 23 januari 2019, IEFbe 2811 (X tegen Y). Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Oneerlijke marktpraktijken. X is een ontstoppings- en ruimingsbedrijf. Eigenaar overleed, aandeelhouders namen de aandelen over van de erfgenamen van de oprichter van X. Verweerster is zus van overleden oprichter. Verweerster en haar man oordelen dat zij gerechtigd zijn op het uitvoeren van ontstoppingswerken onder de naam X. Merkinbreuk en handelsnaaminbreuk door verwarringsgevaar. Oneerlijke marktpraktijken door oogmerk voordeel halen uit gebruik van de merknaam. Onrechtmatige daad. Vorderingen gegrond.

Het gebruik van een familienaam als handelsnaam, waarop verweerster zich beroept kan beperkt worden indien er gevaar voor verwarring ontstaat, waarbij het louter invoegen van een voornaam dergelijke verwarring niet noodzakelijkerwijze uitsluit (Voorz. Kh. Hasselt 10 maart 2000). De wijze waarop verweerster haar naam (overeenstemmend met het merk van eiseres) blijft aanwenden voor gelijkaardige activiteiten als deze van het merk kan niet worden beschouwd als een eerlijk gebruik.
(...)
Met betrekking tot de handelsbenaming werd reeds eerder gestatueerd dat eiseres als eerste deze handelsbenaming heeft gebruikt zodat ze wettelijk beschermd is en verweerster de verplichting heeft om een handelsbenaming te gebruiken die verwarring voorkomt. Verweerster negeert deze verplichting en zoekt de verwarring op.
(...)
Verweerster doet verwarring ontstaan met miskenning van het merk van eiseres en met het oogmerk om voordeel teh alen uit het gebruik van deze naam. Verweerster begaat een onrechtmatige daad en een inbreuk op art. VI.104 WER.