IEFBE 2664

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen 'Avenue Optics' en 'Sunglass Avenue' aangenomen

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2664 (Opti-shop(s) tegen B-Optics) Eisende partij, “Avenue Optics”, voert sinds enkele jaren publiek en ononderbroken handel onder de benaming AVENUE OPTICS. Zij is houdster van het semi-figuratieve Beneluxmerk en Benelux woordmerk. Verwerende partij, B-Optics, baat een winkel en webwinkel waaruit zij (zonne)brillen verkoopt aan de consument. Zij nam in 2008 één van de vestigingen van Avenue Optics over, die zij tot op heden uitbaat. Tot augustus 2016 dreef zij handel onder de naam “B-optic Latem”, maar recent wordt het uitgebaat onder “Sunglass Av(enue)”. Het merk en teken zijn duidelijk verschillend, ook al dragen zij allebei het woord ‘Avenue’ in zich. Er bestaat verwarringsgevaar voor de gemiddelde consument. Dit onderdeel van de vordering faalt. De handelsnaam kan echter wel verwarring wekken. De gemiddelde consument zou immers kunnen uitwijken naar verwerende partij, ervan uitgaande dat beide partijen economisch verbonden zijn. Dit onderdeel van de vordering is gegrond. Verwerende partij wordt bevolen het gebruik van “Sunglass Av(enue)” te staken.

24. Visueel, fontetisch en conceptueel zijn merk en teken volgens de stakingsrechter duidelijk verschillend ook al dragen zij allebei het woord ‘Avenue’ in zich. Naar het oordeel van de stakingsrechter vorm ‘Avenue’ evenwel niet het dominante bestanddeel van het merk/teken. De consument zal immers niet met de loutere aanduiding “Avenue” naar de betreffende winkels verwijzen. Er bestaat geen betwisting tussen partijen over de overeenstemming tussen waren en/of diensten. Het staat buiten kijf dat de betrokken diensten die verwerende partij aanbiedt (met name diensten van detailhandel en van een webwinkel van gewone brillen, zonnebrillen en lenzen) in hoge mate soortgelijk zijn aan enerzijds de waren gedekt door het merk van Avenue Optics in klasse 9 en anderzijds de diensten in klasse 44.

26. Naar het oordeel van de stakingsrechter bestaat er geen kans op gevaar op verwarring in hoofde van de gemiddelde consument: de consument kan naar het oordeel van de stakingsrechter niet verkeerdelijk van mening zijn dat de waren die verwerende partij aanbiedt onder haar teken in wezen van eisende partij afkomstig zijn, terwijl zulks uiteraard niet het geval is. Er bestaat ook geen indirect verwarringsgevaar, in die zin dat de consument de producten en/of diensten onder merk en teken misschien niet beschouwt als afkomstig van één en dezelfde onderneming, maar van verschillende ondernemingen die wel op de één of andere manier economisch verbonden zijn met elkaar. Het merk zoals ingeschreven en het teken verschillen merkelijk van elkaar. Zeker rekening houdend met de slagzin onder het merk. De gemiddelde consument met hoger aandachtsniveau zal niet geneigd zijn zich te vergissen tussen beiden.

41. Door een benaming te gebruiken die verwarring kan verwekken met de handelsnaam van eisende partij in hoofde van de gemiddelde consument, stelt verwerende partij ten overstaan van eisende partij een oneerlijke daad van mededinging in de zin van artikel 8 juncto artikel 10bis 3), 1° Unieverdrag van Parijs. Deze daad maakt tevens een daad uit strijdig met artikel VI.104 WER, met name een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor verwerende partij de beroepsbelangen van de eisende partij minstens kan schaden. De gemiddelde consument zou immers kunnen uitwijken naar verwerende partij, ervan uitgaande dat beide partijen economisch verbonden zijn. Hierdoor loopt eisende partij het gevaar dat bijvoorbeeld de manier van handel drijven door verwerende partij haar faam en imago in het gedrang zou brengen.

43. Het past dan ook verwerende partij te bevelen om het gebruik van het teken “Sunglass Avenue” waarbij Avenue al dan niet wordt afgekort (Av) te staken.